Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Badania nad hierarchią dążeń życiowych – dalszy opis

Tak np. badania H. S w idy68 nad młodzieżą klas XI szkół ogólnokształcących wykazały, że młodzież w wieku 16 -17 lat nie ma jeszcze jednolitego, skrystalizowanego światopoglądu. Przekonania moralne i społeczne młodocianych stanowią często zlepek sprzecznych ze sobą poglądów, a postępowanie ich odznacza się dużą niekonsekwencją w stosunku do tych przekonań i poglądów.

Wiąże się to z nasileniem różnokierunkowych oddziaływań, jakie przynoszą szybkie przeobrażenia ekonomiczno-społeczne naszej doby. Młodzież znajduje się, jak powiada Z. Włodarski (1973), pod ostrzałem przeciwstawnych faktów, sądów i wartości. Wobec gwałtownego rozwoju środków masowego przekazu wszystko, co się dzieje na arenie życia społecznego, staje się jawne. Młodzież dowiaduje się o wojnach, rzeziach, brutalnych aktach przemocy jednych ludzi wobec drugich, o wysokiej śmiertelności, głodzie i chorobach ogromnej części ludzkości, o wielkim dobrobycie i komforcie innej części. Wszystko to konfrontuje z ideałami dobra, sprawiedliwości, pokoju, powszechnego dobrobytu, lansowanymi jako postępowe hasła nowej ery. Te niezgodności i przeciwieństwa występują dzięki środkom informacyjnym z dużą ostrością i siłą.

Jest rzeczą jasną, że w świecie współczesnym, wobec rewolucyjnych przeobrażeń w dziedzinie techniki i życia społecznego, które pociągnęły za sobą zmiany norm moralnych regulujących stosunki między ludźmi, młode pokolenie napotyka specjalnie duże trudności w zdobywaniu postaw światopoglądowych.

Tym większe trudności przezwyciężyć musi młodzież polska i innych krajów socjalistycznych, której przypadło żyć na styku dwóch całkowicie odrębnych epok, i to w podwójnym znaczeniu: technicznym i ustrojowym (ekonomiczno-społecznym). Pokutujące w świadomości przeżytki ustroju kapitalistycznego sąsiadują na każdym kroku i w każdej niemal dziedzinie naszego życia z nowym modelem osobowości społecznej, kształtowanym przez ustrój socjalistyczny. Młodzież oscylująca między przeciwstawnymi wzorami, ocierająca się niejednokrotnie o różnorakie Wypaczenia i sprzeczności w naszym życiu społecznym, narażona jest na zamęt i dezorientację w sprawach światopoglądowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.