Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Czego wymaga efektywne nauczanie? – kontynuacja

Wnioski na użytek nauczania Z podanych wyżej reguł rozwoju wynika kilka wniosków na użytek nauczania. Nasze zadanie będzie tu polegać na zastanowieniu się, jakie są te wnioski. W ostatnim punkcie tego rozdziału spróbujemy wyraźnie określić zgodny z nimi sposób organizacji nauczania. Obecnie jednak przedmiotem naszych rozważań są reguły nadrzędne oraz implikacje dla nauczania. Chcielibyśmy, by rozważań tego typu nie mylono z omawianiem konkretnych metod, materiałów, procedur i technik aplikacyjnych. W problematyce kształcenia rozróżnienie tego typu bywa często niewyraźne, co powoduje, że niejednokrotnie intuicyjnie stosujemy jakieś materiały, koncepcje czy techniki bez odwoływania się do reguł, z których powinny one wynikać. O takim potencjalnym zagrożeniu mówiliśmy już w rozdziale 6., w którym dowiedzieliśmy się, że warunki (czy też reguły) uczenia się są niezależne od sposobów podejścia do niego. Dowiedzieliśmy się też (rozdziały 8., 9. i 10.), że mimo iż reguł tych jest niewiele, ilość owych sposobów podejścia zależy wyłącznie od pomysłowości i zdolności twórczych każdego nauczyciela.

Jednym z najbardziej oczywistych wniosków, wynikających ze wszystkich Wniosek reguł wymienionych w założeniu 1., jest stwierdzenie, iż nauczanie powin- dotyczący no stwarzać warunki, w których uczeń będzie aktywny – wszak struktury UC2nia wiedzy rozwijają się w rezultacie interakcji pomiędzy jednostką a środowiskiem. Z przyjęcia takiego wniosku wprost wynika stwierdzenie, iż – zgodnie z teorią Piageta – wiele aktywności fizycznej powinno przypadać na wczesne lata życia, ponieważ bardziej zaawansowane struktury poznawcze wyrastają na gruncie wstępnie zaprogramowanych struktur wiedzy, rozbudowujących się dzięki czynnościom konkretnym (reguła uzupełniania się działań). By coś zrozumieć, należy to zrobić. „Z tego właśnie powodu (…) szkoła powinna zachęcać dziecko do aktywności, do badania przedmiotów i manipulowania nimi. Jeśli nauczyciel próbuje obejść ten proces uciekając się do przekazywania wiedzy w sposób werbalny, to w efekcie często mamy do czynienia z uczeniem się wyłącznie powierzchownym”1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.