Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Generalizacja

Zapoznanie się z teorią transferu poprzez generalizację będzie dla Ciebie stosunkowo łatwe, ponieważ stanowi ona rozwinięcie teorii elementów wspólnych. Powyższe zdanie jest jednak „prawdziwe” tylko wówczas, jeśli przyswajałeś sobie teorię elementów wspólnych ze zrozumieniem, nie zaś w sposób mechaniczny.

W teorii elementów wspólnych akcentuje się fakt, że pewne elementy są wspólne dla kilku sytuacji uczenia się. Jak widzieliśmy w poprzedniej części tego rozdziału, elementem tym mogą być określone wiadomości (np. pewne kombinacje liczbowe), specyficzne reakcje (np. nieuważanie na lekcjach arytmetyki), czy określone sprawności ruchowe (np. pisanie cyfr).

W teorii transferu poprzez generalizację zwraca się natomiast uwagę na ważność uogólnień tzn. na reguły i reguły nadrzędne wspólne paru sytuacjom uczenia się. Z takiego stanowiska wynika, że kiedy nauczycielowi zależy na wystąpieniu transferu, powinien zorganizować proces dydaktyczny w taki sposób, by uczniowie zrozumieli związki pomiędzy pojęciami abstrakcyjnymi, regułami i regułami nadrzędnymi. Będzie to miało dla transferu większe znaczenie niż samo tylko ogarnięcie sensu poszczególnych łańcuchów, rozróżnień i pojęć konkretnych oraz ich wzajemnych relacji.

Jeśli zależy Ci na wystąpieniu transferu poprzez generalizację, powinieneś pomóc uczniom w zrozumieniu ogólnych zasad danego zagadnienia, nie zaś tylko jego konkretnych przykładów. Z ilustracją właśnie takiego spo- 241 sobu nauczania zetknęliśmy się w rozdziale 6., kiedy to uczniowie poznawali regułę nadrzędną, rządzącą spadaniem przedmiotów w próżni – raz metodą dokonywania odkryć, drugi raz metodą przyswajania ze zrozumieniem. Opanowawszy tę regułę ze zrozumieniem uczniowie łatwiej będą sobie radzili z rozwiązywaniem realnych zagadnień dotyczących podróży kosmicznych.

Kiedy staram się, abyś opanował zasady praktyczne, w rodzaju: „Przyłapuj uczniów na dobrym zachowaniu”, zależy mi właśnie na wystąpieniu transferu poprzez generalizację. Innym przykładem są starania pana Johnsona, by jego uczniowie nauczyli się reguł szacowania. Jednak, jak pamiętamy z naszych rozważań nad tą lekcją, zakres generalizacji opanowanych przez dzieci reguł szacowania był ograniczony przez ich brak wiedzy w odniesieniu do sytuacji, na które reguły te można rozciągnąć. Dzieci wiedziały, co trzeba zrobić, żeby zastosować regułę, ale brakowało im wiadomości wstępnych warunkujących przeniesienie wyuczonej ze zrozumieniem reguły na nową sytuację.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.