Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

GOLDSTEIN I STRUKTURA ORGANIZMU CZ. III

Aczkolwiek Goldstein kładzie nacisk na giętkość i plastyczność procesów naturalnych, w przeciwieństwie do sztywnego charakteru procesów nienaturalnych, to jednak uznaje on, że preferowane czynności mogą pozostawać dość stałe przez całe życie, nie tracąc swego bliskiego związku z całym organizmem. Cechy i nawyki nie muszą zostać wyobcowane, utracić kontaktu z całą macierzą, w której są osadzone. W istocie Goldstein przypisuje organizmowi wiele stałych właściwości, takich jak progi zmysłowe, czynności ruchowe, cechy intelektualne, czynniki emocjonalne itp. Stałe te są wrodzone i wpływają selekcjonująco na zachowanie. Jednakże doświadczenie i ćwiczenie również modyfikują i kształtują w pewnym stopniu te stałe, tak że ich konkretne przejawy zawsze mają znamiona kultury, w której dana osoba została wychowana.

Wprawdzie Goldstein nie ma wiele do powiedzenia o strukturze organizmu, poza wyróżnieniem figury i tła, wskazuje jednak, iż istnieją trzy różne rodzaje zachowania. Są to: działania (performances), czyli czynności dowolne, doświadczane w sposób świadomy: postawy (attitudes), czyli uczucia, nastroje i inne doświadczenia wewnętrzne: procesy (processes), czyli funkcje organiczne, których można doświadczyć jedynie pośrednio (1939, s. 307 i n.).

Inne strukturalne rozróżnienie, którym Goldstein często się posługuje, dotyczy zachowania konkretnego i abstrakcyjnego. Zachowanie konkretne polega na reagowaniu na bodziec w sposób dość automatyczny czy bezpośredni, podczas gdy zachowanie abstrakcyjne polega na tym, że organizm działa stosownie do bodźca. Na przykład w wypadku zachowania konkretnego ktoś spostrzega daną konfigurację bodźcową i reaguje na nią – na taką, jaka wydaje się ona w danym momencie: natomiast w wypadku zachowania abstrakcyjnego dana osoba myśli o tym układzie bodźców, o jego znaczeniu, jego stosunku do innych konfiguracji, o tym, jak można go wykorzystać i jakie są jego właściwości pojęciowe. Różnica między zachowaniem konkretnym a zachowaniem abstrakcyjnym jest to różnica między bezpośrednią reakcją na bodziec a zareagowaniem na niego po przemyśleniu tego bodźca. Te dwa rodzaje zachowania są zależne od przeciwstawnych postaw wobec świata, które omówimy w podrozdziale „Charakterystyczne badania i metody badawcze”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.