Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Mowa pisana

Bodźcem do coraz lepszego opanowywania gramatycznej struktury języka i ważnym tego warunkiem jest posługiwanie się przez dziecko nową postacią mowy – mową pisaną. Wyrażanie się w mowie pisanej- to dla dziecka nowe, bardzo trudne zadanie, jakie przed nim stawia nauka szkolna. Mowa pisana w ‚odróżnieniu od. ustnej, pozbawiona jest – jak mówiliśmy – takich elementów, jak: intonacja, gesty, mimika: nie łączy się też z działaniem, które pozwala często ludziom rozumieć się bez szerszych wyjaśnień. Mowa pisana musi „przemawiać” tak, aby wyrazić wszystko tylko słowem. Od dziecka wymaga się przeto zwracania uwagi nie tylko na to, co mówi, ale i jak mówi, wymaga się analizy własnej mowy napisanej i świadomego jej budowania, zgodnego z wymaganiami gramatyki i logiki.

Na szczególne podkreślenie, zasługuje fakt, że w latach ostatnich wzmogły się (głównie w literaturze radzieckiej i polskiej) badania nad mową pisaną. Mowa pisana, jest przedmiotem badania w różnych aspektach, m.in.:

– 1) Analizie poddawane są psychofizjologiczne podsta- w y procesu pisania. Stwierdzono, iż proces ten przebiega prawidłowo, jeśli dziecko osiągnęło dostateczny poziom rozwoju analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego i jeśli zdolne jest do dokonywania w ich obrębie analizy i syntezy.

Ważnymi czynnikami rozwoju mowy pisanej” są także: odpowiedni rozwój drobnych grup mięśniowych w dłoni i palcach i zdolność ich koordynacji: umiejętność dowolnego uważania: odpowiedni poziom rozwoju pamięci i szeregu nawyków, należących do rzędu tzw. wyższych, jak ogólne zdyscyplinowanie (wyrażające się m.in. w umiejętności spokojnego i prostego siedzenia w ławce), stosowanie się do wskazówek nauczyciela itp.

– 2) Funkcja mowy pisanej polega na odczytywaniu cudzych wypowiedzi oraz na własnym wypowiadaniu się na piśmie przy użyciu podstawowych elementów mowy. Rozwój funkcji pisania przechodzi pewne znane w dydaktyce stadia: I. odwzorowywanie, II. przepisywanie, III. pisanie z pamięci, IV. pisanie ze słuchu – a) utrwalające, b) sprawdzające, V. pisanie samodzielne (Baczyńska,- 1953: Elkonin, 1956: Kowalski, 1959).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.