Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Różnice w tempie rozwoju umysłowego między płciami

Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie dostarczają badania przeprowadzone w 1959 r. w Szwecji przez B. O. Ljunga17. Badaniami objęto liczną i reprezentatywną próbkę młodzieży obu płci w wieku od 9 do nieco powyżej 15 lat, uczęszczającej do 9-letnich szkół powszechnych. W badaniach stosowano baterię testów wiadomości, używaną powszechnie w szkołach szwedzkich, bardzo zbliżoną w poszczególnych pytaniach do konwencjonalnych testów inteligencji i uwzględniającą m.in. takie czynniki inteligencji, jak rozumienie słowne, czynnik matematyczny itp.-Zebrany materiał poddano- bardzo dokładnym opracowaniom za pomocą metody analizy czynnikowej. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków na temat tempa rozwoju.

Wiele danych autora wskazuje na to, że w rozwoju umysłowym istnieje wyraźny skok pokwitaniowy u dziewcząt, natomiast u chłopców jest on znacznie słabiej zaznaczony. Najwyraźniej ujawniło się to w odniesieniu do czynnika rozumienia werbalnego. Wynik ten jest zgodny z obserwacją, że chłopcy w porównaniu z dziewczętami później dojrzewają w zakresie tej funkcji. Badania dowiodły także, że nasilenie skoku jest różne dla różnych czynników inteligencji czy różnych funkcji umysłowych.

Potwierdziła się również hipoteza o różnicach w tempie rozwoju umysłowego między płciami. Okazało się bowiem, -że u dziewcząt przejawia się wyraźna tendencja do szybszego niż u chłopców tempa tego rozwoju. Stwierdzono także, że u jednostek o szybszym tempie rozwoju umysłowego wyraźniej zaznacza się skok aniżeli u osób o wolniejszym tempie rozwoju w tym zakresie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.