Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ROZWÓJ WRAŻEŃ I SPOSTRZEŻEŃ W PRZEDSZKOLU CZ. II

Ta sama autorka stwierdziła, że stopień wrażliwości wzrokowej u dzieci zmieniał się zależnie od sytuacji zadaniowej. Gdy zadanie było podawane w formie zabawy, następował przyrost wskaźników ostrości wzroku (od 17% u dzieci młodszych do’30% u dzieci najstarszych) w stosunku do sytuacji zwykłego ćwiczenia sensorycznego. Trzeba zaznaczyć, że podczas zabawy dzieci miały określać słowami położenie obrazka. Włączenie. w spostrzeganie nazw oznaczających cechy i stosunki przestrzenne polepszało wyniki u dzieci w późnej fazie przedszkolnej, natomiast młodsze dzieci nie znały odpowiednich terminów i. pojęć, co utrudniało im zadanie.

Badania innych psychologów radzieckich potwierdziły również, że wprowadzenie nazwy (słowa) do sfery doznań zmysłowych w zasadniczy sposób zmienia wrażenia i spostrzeżenia dziecka18. Nazwana za pomocą odpowiedniego wyrazu jakość przedmiotu, percypowana dotąd wyłącznie przez narządy zmysłowe, zostaje z niego wyodrębniona i staje się obiektem > poznania. Dziecka potrafi teraz dostrzec znaną cechę w nowym przedmiocie, wyostrza się jego wrażliwość i spostrzegawczość na różnorodne jakości zmysłowe, wzrasta zainteresowanie zjawiskami otoczenia. Słowo, sygnalizujące grupę jednorodnych bodźców, stwarza podstawę do wybiórczego uogólniania, do nadawania specyficznych .znaczeń bodźcom sensorycznym (np. czerwone światło, niezależnie od jego odcienia i jasności, staje się sygnałem zakazu-przechodzenia przez jezdnię).

Przejawem wzrostu wrażliwości słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym. jest zarówno rozwój słuchu werbalnego, tj. zwiększona wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej, jak też słuchu muzycznego, co wyraża się w coraz lepszej umiejętności rozróżniania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy oraz w zdolności do rozpoznawania różnych szmerów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.