Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Stosunek ludzi do procesu wycofywania się z życia

Wycofywanie się z życia może zatem następować wolniej u kobiet niż u mężczyzn, jednak zdarza się, że pewne zmiany życiowe, jak np. utrata dzieci, choroba, owdowienie następują stosunkowo wcześnie. Przypadki losowe są momentami krytycznymi w opisywanym procesie, naruszają bowiem związki emocjonalne, tak ważne, zwłaszcza dla kobiet. Mężczyźni są bardziej uodpornieni na zdarzenia losowe, chociaż występują wśród nich indywidualne różnice temperamentu i charakteru. Zatrudnienie i interesy poza domem przyczyniają się do osłabienia związków uczuciowych z członkami rodziny, a głębokie zainteresowania sprawami poza domowymi powodują, że reakcja na zdarzenia losowe dotyczące rodziny może być słabsza. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy praca stanowi najistotniejszą treść życia mężczyzny. Kobiety, których dzieci już wyrosły lub które są samotne po stracie mężów, mogą w swym środowisku znaleźć współtowarzyszki w zbliżonym wieku, znajdujące się w podobnej sytu-l acji życiowej. Mężczyzna natomiast, który przechodź} na emeryturę w późnych latach życia, nie ma takiegc kręgu znajomych i częściej odczuwa osamotnienie zwłaszcza gdy nie ma większej rodziny, z którą może odnowić bliższą zażyłość. W bardzo późnej starość} aktywność mężczyzn i kobiet zawęża się tak, że icł sytuacja społeczna staje się identyczna.

Stosunek ludzi do procesu wycofywania się z życia jest różnorodny, czasem przyjmują go bez oporów,! czasem bronią się przed nim. Najbliższe otoczenie mo-| że temu sprzyjać, albo przeciwdziałać. Niezależnie jednak od tego, czy istnieje ten opór i jak jest przyjmo-l wany przez otoczenie, wszyscy ludzie uznają koniecz-| ność tego procesu i związanych z nim zmian. Zmniejsza się krąg kontaktów towarzyskich, ich rodzaj i częstotliwość, zmienia się również własna aktywność czło-| wieka, jego zwyczaje, zainteresowania, postawa. Osłabienie związków społecznych wpływa na styl życiaj i kieruje uwagę człowieka na bezpośrednie kłopoty! osobiste.

Różnorodne instytucje społeczne próbują rozwiązać I problemy ludzi starych. Ustalone zostały formy prze-1 chodzenia w stan spoczynku oraz formy opieki społecz-J nej nad starcami, prowadzone są badania naukowe, istnieją kluby ludzi starych, kursy przygotowujące do okresu emerytalnego. Silniejszy ich rozwój nastąpi dopiero wówczas, gdy w pełni ukształtuje się opinia spo-l łeczna, że zabezpieczenie starości i standardu życiowego umożliwiającego wypoczynek jest prawem starego | człowieka, które zdobył on swym wkładem i pracą dla dobra społeczeństwa. Poziom życia starych ludzi zależy w znacznym stopniu od młodej generacji, która ma moralny obowiązek zapewnienia im pomocy i opieki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.