Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Użycie niewłaściwego przypadka przez dziecko

Błędy polegające na użyciu niewłaściwego przypadka (np. mysz przyglądała się tego ptaka) są najczęstsze u dzieci 3-letnich, a ich procent zmniejsza się z wiekiem. Użycie odmiany niewłaściwego rodzaju (np. myszowi) wykazuje niewielką tendencję wzrastającą (20-33%), nie widać też eliminacji błędów trzeciego typu u dzieci starszych (np. forma bratowi pojawia się w poszczególnych grupach wieku kolejno 17, 15, 19 i 15 riazy na 20 możliwych odpowiedzi).

Użycie niewłaściwego przypadka jest błędem składniowym, pozostałe błędy dotyczą morfologii języka. A zatem przyswojenie składni wyprzedza jakby opanowanie morfologii, co można: zdaniem autorki, wyjaśnić w następujący sposób: Motywacja doskonalenia gramatyki języka wypływa ,u dzieci w wieku przedszkolnym niemal wyłącznie z potrzeby skutecznego komunikowania się ż otoczeniem. Komunikatywność wypowiedzi dziecka jest zależna w znacznie większym stopniu od poziomu przyswojenia składni niż morfologii. Wypowiedź: dam bratowi jest równie zrozumiała dla dorosłych, jak: dam bratu, gdy tymczasem zespolenie: dam brata mogłoby być zrozumiane opacznie. Dziecko w wieku przed-, szkolnym nie kieruje się jeszcze tym, że pewne formy językowe są: ak-. ceptowane społecznie jako poprawne gramatycznie, inne zaś nie. Realizuje ono jedynie wszelkimi dostępnymi mu środkami zasadniczy cel posługiwania się mową: komunikowanie się z otoczeniem. Tym można wytłumaczyć swoiste plateąu w zakresie opanowania reguł morfologicznych: języka w wieku przedszkolnym. Dopiero szkoła uczy dzieci unikania błędów tego rodzaju dla samej tylko poprawności gramatycznej.

Dzieci w wieku przedszkolnym popełniają także błędy w zakresie form fleksyjnych innych odmiennych części mowy: czasowników, przymiotników, zaimków, a zwłaszcza liczebników. Stosują na przykład niewłaściwie, jak stwierdziła H. Mystkowska, formy męsko-osobowe i rzeczowe. A oto kilka przykładów z wypowiedzi dzieci 6.-letnich na temat obrazków: Dzieci się patrzą na tych dzięciołów: Tych dwóch chłopców mają teczki: Te drzewo ma takie grubsze niż tam było korzenie 3\

W okresie przedszkolnym wzrasta również u dzieci umiejętność mówienia coraz dłuższymi zdaniami o coraz bardziej poprawnej budowie gramatycznej. Wskaźniki przeciętnej długości zdań wypowiadanych przez dzieci w warunkach naturalnych lub eksperymentalnych są uważane za jeden z przydatnych mierników oceny poziomu rozwoju mowy, .gdyż od liczby słów, z których dziecko składa swą wypowiedź, zależy w pewnej mierze jej konstrukcja. Wypowiedzi złożone z większej liczby wyrazów świadczą o umiejętności syntezy kilku składników w jedną całość, zespoloną formalnie i treściowo. Wzrost przeciętnej liczby wyrazów w zdaniach u dzieci od 2 do 7 lat ilustrują wskaźniki w tabeli 34, zaczerpnięte ze źródeł polskich i obcych33.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.