Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Warunki uczenia się

Aczkolwiek w Psychologii uczenia się i nauczania omawiane są tylko cztery, naszkicowane powyżej, ogólne sposoby podejścia do efektywnego uczenia się i nauczania, to jednak trzeba pamiętać, że możliwa jest dowolna liczba ogólnych lub szczegółowych sposobów tego rodzaju. Jednakże wszystkie te metody czy podejścia, bez względu na różnorodność stosowanych w nich technik, materiałów czy procedur, jeśli mają skutecznie pomagać uczeniu się, muszą spełniać pewne wymagania. Jak dowiesz się później, wymagania te Robert Gagne nazywa „warunkami uczenia się”. Dotyczą one takich spraw, jak: 1) wyraźnie określone cele, 2) spełnienie warunków wstępnych, 3) skupienie uwagi na zadaniu, 4) konieczność ćwiczenia, 5) znajomość wyników. Należy jasno zdawać sobie sprawę, że rozmaite sposoby podejścia do nauczania są po prostu różnymi sposobami łączenia wymaganych warunków uczenia się. Każde więc podejście, jeśli ma być skuteczne, musi zapewnić wszystkie niezbędne dla danego zadania warunki uczenia się. Fakt ten jest zapewne przyczyną tego. że badacze w dzie- 13 dżinie pedagogiki, tacy jak np. John Stephens, nie potrafili wykazać jednoznacznej i istotnej przewagi jakiegoś jednego sposobu podejścia. W badaniach, w których stwierdzono pewne różnice, z reguły były one związane ze zmiennymi charakteryzującymi nauczyciela, takimi jak entuzjazm, wiedza i umiejętność stosowania danego podejścia, a nie z samym rodzajem podejścia. Obserwacja ta sugeruje, że najważniejszą zmienną, wpływającą na skuteczność uczenia się i nauczania, jest zdolność nauczycieli do uwzględniania warunków uczenia się w wybranym przez siebie podejściu, a następnie to, jak efektywnie potrafią oni to podejście stosować. Najwyraźniej więc nasze poszukiwanie efektywnych sposobów podejścia do nauczania zaczyna się od warunków uczenia się, a kończy się na nauczycielu.

Jeśli mam być dla Ciebie dobrym nauczycielem, to pisząc tę książkę powinienem posłużyć się pewnym sposobem podejścia, w który potrafię włączyć niezbędne warunki uczenia się, i który potrafię skutecznie stosować. Ponieważ podejście zwane metodą opanowywania nadaje się dobrze do uczenia się psychologii uczenia się i nauczania, i ponieważ jest to ten sposób podejścia, w stosowaniu którego zdobyłem w szkole największe doświadczenie, przeto niniejszy podręcznik w zasadzie uczy zgodnie z tą właśnie metodą. Jednak w jej ramach znajdziemy wiele okazji do zastosowania idei Brunera dotyczących kształtowania strategii nauczania, wskazówek Ausubela na temat nadawania sensu przyswajanym treściom, oraz skinnerowskich zasad zachowania pozwalających zwiększyć efektywność i sprawność nauczania. Moim celem jest dopomóc Ci w syntetyzowaniu najważniejszych osiągnięć nauki o uczeniu się i nauczaniu, a nie w wybraniu niektórych z nich i odrzuceniu pozostałych. Uczenie się zgodnie z metodą opanowywania pomoże Ci stać się efektywnym w stosowaniu przynajmniej tej jednej metody, a wówczas powinieneś zdecydować się na posługiwanie się nią w swej działalności dydaktycznej.

Niezależnie od podejścia, jakie zdecydujemy się stosować w swej działalności dydaktycznej, zawsze będziemy się starali zrealizować ogólny cel kształcenia: wywołanie zmian w zachowaniu. Przez zmiany w zachowaniu rozumiem zmiany w szerokim zakresie reakcji, obejmujące zmiany emocjonalne (na przykład uczucia, postawy, przekonania), zmiany poznawcze (tj. zdobywanie wiedzy i umiejętności w takich dziedzinach, jak czytanie, pisanie i arytmetyka) oraz zmiany w umiejętnościach fizycznych (do któ- 14 rych zaliczamy śpiewanie, rzucanie, bieganie i skakanie). Ogólny cel, jaki staram się zrealizować w niniejszym podręczniku za pomocą metody opanowywania, polega na zmienieniu Twojego emocjonalnego i poznawczego zachowania w odniesieniu do psychologii uczenia się i nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.