Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Związek cech społecznych i indywidualnych w osobowości

Psychologia różnic indywidualnych od samego początku była ściśle związana z psychologią osobowości. Wielu psychologów, w tym również G. W. Allport, mówiąc o osobowości, podkreśla niepowtarzalność, swoistość cech i – co z tego wynika – ważność zagadnienia różnic indywidualnych. Ostatnio coraz częściej mówiąc o osobowości traktujemy o ogólnych mechanizmach regulacyjnych zachowania się, dochodzimy do ogólnych prawidłowości, niezależnie od różnic w tym zakresie. Praca W. S. Mierlina stanowi jedną z prób ustosunkowania tego, co ogólne (między innymi problematyka postaw), do tego, co jednostkowe (np. temperament i zdolności) w osobowości. Wydaje się, że prowadzone w tym kierunku rozważania teoretyczne mogą stanowić punkt wyjścia szeregu prac badawczych, które pozwolą szerzej niż dotąd spojrzeć na problematykę temperamentu i zdolności.

W psychologicznej charakterystyce osobowości wyróżniamy cechy społeczne – typowe i cechy indywidualne – swoiste. Ich wzajemny stosunek stanowi jeden z podstawowych problemów psychologii osobowości. Od jego rozwiązania zależy sposób rozumienia szeregu podstawowych zagadnień, takich jak struktura osobowości, wzajemny stosunek psychologii społecznej i psychologii osobowości, stosunek między interesem społecznym a jednostkowym itp.

Najbardziej charakterystyczne dla współczesnej antymarksis- towskiej psychologii jest – przy całej różnorodności wielorakich koncepcji – twierdzenie o istnieniu antagonistycznego przeciwieństwa między tym, co społeczne, a tym, co indywidualne. Różnice między koncepcjami dotyczą tylko sposobów rozwiązania tej sprzeczności. I tak według koncepcji jednego ze znaczniejszych przedstawicieli współczesnego personalizmu, G. W. Allporta (1960), istnieją tylko cechy indywidualne, natomiast cechy typowe albo „ogólne”, jak on je nazywa, nie występują jako rzeczywiste cechy osobowości. To, co nazywa się cechami ogólnymi, to czysto ilościowa i względna charakterystyka skali, na’ której oscylują w kierunku przystosowania się do środowiska różnice indywidualne. Cecha ogólna charakteryzuje nie osobowość jako taką, a status społeczny człowieka, jego zgodność ze społecznymi standardami lub odchylenia od nich. Pojęcie cechy jako czegoś ogólnego stanowi tylko schemat, czystą kartę, która może zostać wypełniona różnymi właściwościami indywidualnymi. Tak więc cechy społeczne występują tu jako coś maskującego autentyczną osobowość w całej jej indywidualnej swoistości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.