Repertuar rozpoznawania wzorców patogenów przez wrodzony układ odpornościowy jest określony przez współpracę między receptorami Toll-podobnymi.

 1. Wykazano, że receptory Toll-podobne (TLR) uczestniczą w rozpoznawaniu patogenów przez wrodzony układ odpornościowy, ale nie jest jasne, w jaki sposób ograniczona rodzina receptorów ma zdolność rozpoznawania szerokiego spektrum znanych bodźców TLR. Donosimy tutaj, że dwaj członkowie rodziny TLR, TLR2 i TLR6, wspólnie koordynują aktywację makrofagów przez bakterie Gram-dodatnie i cząsteczkę ściany komórkowej drożdży,  zymosan . Zarówno TLR6, jak i TLR2 są rekrutowane do fagosomu makrofagów, gdzie rozpoznają peptydoglikan, składnik patogenu Gram-dodatniego.
 2. Natomiast TLR2 rozpoznaje inny składnik, lipopeptyd bakteryjny, bez TLR6. Wymóg współpracy TLR jest poparty odkryciem, że TLR2 potrzebuje partnera do aktywacji wytwarzania czynnika martwicy nowotworu alfa w makrofagach. Dimeryzacja domeny cytoplazmatycznej TLR2 nie indukuje wytwarzania czynnika martwicy nowotworu alfa w makrofagach, podczas gdy podobna dimeryzacja domeny cytoplazmatycznej TLR4 tak.
 3. Pokazujemy, że domena cytoplazmatyczna TLR2 może tworzyć pary funkcjonalne z TLR6 lub TLR1, a ta interakcja prowadzi do indukcji cytokin. Zatem ogony cytoplazmatyczne TLR nie są funkcjonalnie równoważne, przy czym niektóre TLR wymagają złożenia w kompleksy heteromeryczne, podczas gdy inne są aktywne jako kompleksy homomeryczne.
 4. Na koniec pokazujemy, że TLR6, TLR2 i TLR1 są rekrutowane do fagosomów makrofagów, które zawierają erytrocyty pokryte IgG, które nie wykazują składników drobnoustrojowych. Dane sugerują, że TLR pobiera próbki zawartości fagosomu niezależnie od natury zawartości i mogą ustanowić kombinatoryczny repertuar do rozróżniania dużej liczby wzorców molekularnych związanych z patogenami występujących w przyrodzie.

Wspólna indukcja odpowiedzi zapalnych przez dektynę-1 i receptor Toll-podobny 2.

 1. Receptory Toll-podobne (TLR) pośredniczą w rozpoznawaniu szerokiej gamy produktów drobnoustrojów, w tym lipopolisacharydów, lipoprotein, flageliny i bakteryjnego DNA, a sygnalizacja przez TLR prowadzi do wytwarzania mediatorów zapalnych.
 2. Oprócz receptorów TLR zaproponowano, że wiele innych receptorów powierzchniowych uczestniczy w odporności wrodzonej i rozpoznawaniu drobnoustrojów, a sygnalizacja przez niektóre z tych receptorów prawdopodobnie współpracuje z sygnalizacją TLR w definiowaniu odpowiedzi zapalnych. W tym raporcie zbadaliśmy, jak dektyna-1, receptor rodziny lektyn dla beta-glukanów, współpracuje z TLR w rozpoznawaniu drobnoustrojów. Dectyna-1, która jest wyrażana na niskich poziomach na makrofagach i wysokich na komórkach dendrytycznych, zawiera motyw sygnalizacyjny przypominający motyw aktywacyjny immunoreceptora na bazie tyrozyny, który po aktywacji ulega fosforylacji tyrozyny.
 3. Receptor jest rekrutowany do fagosomów zawierających  cząstki zymosanu  , ale nie do fagosomów zawierających cząstki opsonizowanej immunoglobuliny G. Ekspresja dektyny-1 wzmaga aktywację czynnika jądrowego kappa B za pośrednictwem TLR przez cząstki zawierające beta-glukan, aw makrofagach i komórkach dendrytycznych dektyna-1 i TLR działają synergistycznie w pośredniczeniu w wytwarzaniu cytokin, takich jak interleukina 12 i czynnik martwicy nowotworu alfa.
 4. Dodatkowo, dektyna-1 wyzwala wytwarzanie reaktywnych form tlenu, reakcję zapalną, która jest stymulowana przez aktywację TLR. Dane pokazują, że wspólne rozpoznawanie różnych składników drobnoustrojów przez różne klasy receptorów wrodzonej odporności ma kluczowe znaczenie w kierowaniu odpowiedziami zapalnymi.

Resolvin E1 i protectin D1 aktywują programy rozwiązywania stanów zapalnych.

 • Ustąpienie ostrego zapalenia jest aktywnym procesem niezbędnym dla odpowiednich odpowiedzi gospodarza, ochrony tkanek i powrotu do homeostazy. Podczas rozdzielania specyficzne mediatory pochodzące z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 są generowane w rozdzielających wysiękach, w tym resolwina E1 (RvE1) i protektyna D1 (PD1). Dlatego ważne jest, aby wskazać konkretne działania RvE1 i PD1 w regulacji rozdzielczości tkanek.
 • W tym miejscu donosimy, że RvE1 i PD1 w ilościach nanogramowych sprzyjają usuwaniu fagocytów podczas ostrego zapalenia poprzez regulację naciekania leukocytów, zwiększenie wchłaniania przez makrofagi apoptotycznych neutrofili wielojądrzastych in vivo i in vitro oraz zwiększenie pojawiania się fagocytów niosących pochłonięty  zymosan  w węzłach chłonnych i śledzionie. Na tym terenie tkankowym hamowanie cyklooksygenazy lub lipooksygenazy – enzymów kluczowych w generowaniu czasowym zarówno prozapalnych, jak i pro-rozdzielczych mediatorów – spowodowało „deficyt rozdzielczości”, który został uratowany przez RvE1, PD1 lub wyzwalany aspiryną analog lipoksyny A4.
 • Zidentyfikowano również nowe szlaki rozdzielania, które obejmują fagocyty przemierzające okołowęzłową tkankę tłuszczową i nieapoptotyczne neutrofile wielojądrzaste przenoszące pochłonięty  zymosan  do węzłów chłonnych. Razem, wyniki te identyfikują nowe aktywne składniki dla ruchu związanego z usuwaniem wysięku i pokazują, że RvE1 i PD1 są silnymi agonistami w usuwaniu stanów zapalnych tkanek.

Dectin-1 pośredniczy w biologicznych skutkach beta-glukanów.

 1. Zdolność cząstek beta-glukanu pochodzących z grzybów do indukowania aktywacji leukocytów i wytwarzania mediatorów zapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworu (TNF)-alfa, jest dobrze scharakteryzowanym zjawiskiem. Chociaż podjęto wysiłki, aby zrozumieć, w jaki sposób te polimery węglowodanowe wywierają swoje działanie immunomodulujące, receptory zaangażowane w generowanie tych odpowiedzi nie są znane.
 2. Tutaj pokazujemy, że Dectin-1 pośredniczy w wytwarzaniu TNF-alfa w odpowiedzi na  zymosan  i żywe patogeny grzybowe, aktywność, która występuje na powierzchni komórki i wymaga motywu aktywacji ogona cytoplazmatycznego i immunoreceptora tyrozyny Dectin-1, jak również Toll- jak receptor (TLR)-2 i Myd88. Jest to pierwszy dowód na to, że odpowiedź zapalna na patogeny wymaga rozpoznania przez specyficzny receptor oprócz receptorów TLR. Ponadto badania te implikują, że Dectin-1 w wytwarzaniu TNF-alfa w odpowiedzi na grzyby, jest to krytyczny etap niezbędny do skutecznej kontroli tych patogenów.

Komórki przypominające induktory tkanki limfoidalnej są wrodzonym źródłem IL-17 i IL-22.

 • Rodzina cytokin interleukin (IL) 17 okazała się mieć kluczowe znaczenie dla obrony gospodarza, jak również patogenezy zaburzeń autoimmunologicznych i autozapalnych i służy do łączenia odpowiedzi adaptacyjnych i wrodzonych. Ostatnie badania zidentyfikowały nowy podzbiór limfocytów T, które selektywnie wytwarzają IL-17 (komórki Th17; Bettelli, E., T. Korn i VK Kuchroo. 2007. Curr. Opin.
 • Immunol. 19:652-657; Kolls, JK i A. Linden. 2004. Immunitet. 21:467-476), ale regulacja wytwarzania IL-17 przez wrodzone komórki odpornościowe jest mniej dobrze poznana. Donosimy, że stymulacja in vitro IL-23 indukowała wytwarzanie IL-17 przez rekombinację splenocytów aktywujących gen (Rag) 2(-/-), ale nie przez splenocyty wspólnego łańcucha gamma (-/-) Rag2(-/-).
 • Odkryliśmy, że głównym źródłem IL-17 były komórki CD4(+)CD3(-)NK1.1(-)CD11b(-)Gr1(-)CD11c(-)B220(-), fenotyp odpowiadający tkance limfatycznej komórki podobne do induktorów (komórki podobne do LTi), które konstytutywnie wyrażają receptor IL-23, receptor węglowodorów arylowych i CCR6. Prowokacja in vivo zymosanem , produktem ściany komórkowej drożdży,   szybko indukowała wytwarzanie IL-17 w tych komórkach.
 • Genetyczna delecja przetwornika sygnału i aktywatora transkrypcji 3 zmniejszyła, ale nie zniosła produkcji IL-17 w komórkach podobnych do LTi.

Zymosan

tlrl-zyn InvivoGen FR 100 mg 108.15 EUR

Zymosan

B400 Complement Technology 10 @ 1x109 /mL 171 EUR

Zymosan

MBS669120-100mg MyBiosource 100mg 180 EUR

Zymosan

MBS669120-5x100mg MyBiosource 5x100mg 790 EUR

Zymosan A

ZB4250 Bio Basic 1g 385.38 EUR

Zymosan A

Z001-1G TOKU-E 1 g 176.4 EUR

Zymosan A

Z001-250MG TOKU-E 250 mg 79.2 EUR

Zymosan A

Z001-5G TOKU-E 5 g 176.01 EUR

Zymosan Depleted

tlrl-zyd InvivoGen FR 10 mg 121.8 EUR

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Red Zymosan)

K398-100 Biovision each 516 EUR

EZ-Red? Zymosan A Fluorescent Particles

M1204-500 Biovision each 411.6 EUR

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan)

K397-100 Biovision each 516 EUR

EZ-Green? Zymosan A Fluorescent Particles

M1203-500 Biovision each 411.6 EUR

CytoSelect 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

MBS168370-5x96Assays MyBiosource 5x96Assays 3170 EUR

CytoSelect 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

MBS168370-96Assays MyBiosource 96Assays 820 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

CBA-224 Cell Biolabs 96 assays 620 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

CBA-224-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2670 EUR

CytoSelect 96-Well Phagocytosis Assay(Zymosan Substrate), Trial Size

CBA-224-T Cell Biolabs 20 assays 463.2 EUR

Zymostenol

584869 MedKoo Biosciences 5.0mg 260 EUR

Zymosterol

Z701520 Toronto Research Chemicals 25mg 29000 EUR

Zymostenol

Z701530 Toronto Research Chemicals 100mg 972 EUR

Zymostenol

T35321-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Zymostenol

T35321-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Zymostenol

T35321-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Zymostenol

T35321-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Zymostenol

T35321-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Zymostenol

MBS5784810-10mg MyBiosource 10mg 430 EUR

Zymostenol

MBS5784810-25mg MyBiosource 25mg 695 EUR

Zymostenol

MBS5784810-50mg MyBiosource 50mg 1070 EUR

Zymostenol

MBS5784810-5mg MyBiosource 5(mg 290 EUR

Zymostenol

MBS5784810-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2985 EUR

Zymostenol

HY-113345 MedChemExpress 1 mg 91.99 EUR

Zymosterol

HY-114297 MedChemExpress 1 mg 411.26 EUR

Zymosterone

Z701580 Toronto Research Chemicals 25mg 31000 EUR

Zymosterol-d5

Z701560 Toronto Research Chemicals 25mg 35000 EUR

Zymostenol-d7

HY-113345S MedChemExpress 1mg Ask for price

Zymosterol-d5

HY-114297S MedChemExpress 1mg Ask for price

14-dehydro Zymostenol

461983 MedKoo Biosciences 1.0mg 318 EUR

14-dehydro Zymostenol

T37929-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

14-dehydro Zymostenol

T37929-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

14-dehydro Zymostenol

T37929-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

14-dehydro Zymostenol

T37929-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

14-dehydro Zymostenol

T37929-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

14-dehydro Zymostenol

MBS5785299-1mg MyBiosource 1(mg 395 EUR

14-dehydro Zymostenol

MBS5785299-5mg MyBiosource 5mg 1540 EUR

14-dehydro Zymostenol

MBS5785299-5x5mg MyBiosource 5x5mg 6785 EUR

Zymolyase(R)-20T

07663-91 NACALAI TESQUE 1G 87.15 EUR

Zymolyase(R)-100T

07665-55 NACALAI TESQUE 500MG 311.5 EUR

Zymogram Sample Buffer

40120378-1 Glycomatrix 25 ml 21.7 EUR

Zymogram Sample Buffer

40120378-2 Glycomatrix 50 ml 35.33 EUR

Zymogram Sample Buffer, pH 6.6

42620002-1 Glycomatrix 25 mL 27.93 EUR

Zymogram Sample Buffer, pH 6.6

42620002-2 Glycomatrix 50 mL 45.47 EUR

Zymogram Sample Buffer, pH 6.6

42620002-3 Glycomatrix 100 mL 75.29 EUR

Precast gel Zymogram 10%, 15wells, 1.5mm

GSZ2001-10F Shanghai WSHT Biotechnology 10 gels/package 120 EUR

Precast gel Zymogram 10%, 10wells, 1.5mm

GSZ2001-10T Shanghai WSHT Biotechnology 10 gels/package 120 EUR

Zymogram Developing Buffer 10X, pH 7.45

42620000-1 Glycomatrix 250 mL 16.6 EUR

Zymogram Developing Buffer 10X, pH 7.45

42620000-2 Glycomatrix 500 mL 28.13 EUR

Zymogram Developing Buffer 10X, pH 7.45

42620000-3 Glycomatrix 1 L 44.98 EUR

Zymogen granule protein 16 homolog B

AP89022 SAB 1mg 2640 EUR

Zymogram Renaturation Buffer 10X

42620001-1 Glycomatrix 250 mL 13.28 EUR

Zymogram Renaturation Buffer 10X

42620001-2 Glycomatrix 500 mL 24.15 EUR

Zymogram Renaturation Buffer 10X

42620001-3 Glycomatrix 1 L 43 EUR

Zymogen granule membrane protein 16

AP88764 SAB 1mg 2640 EUR

Zymogen granule membrane protein 16

AP89289 SAB 1mg 2640 EUR

Zymogen granule membrane protein 16

AP79316 SAB 1mg 2640 EUR

Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653685-100mg MyBiosource 100mg 735 EUR

Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653685-250mg MyBiosource 250mg 1080 EUR

Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653685-25mg MyBiosource 25mg 280 EUR

Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653685-500mg MyBiosource 500mg 1610 EUR

Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653685-50mg MyBiosource 50mg 435 EUR

Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653884-100mg MyBiosource 100mg 225 EUR

Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653884-1g MyBiosource 1g 790 EUR

Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653884-250mg MyBiosource 250mg 315 EUR

Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653884-500mg MyBiosource 500mg 555 EUR

Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme)

MBS653884-5x1g MyBiosource 5x1g 3395 EUR

Rat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS055185-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS055185-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS055185-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS055185-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Cat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS063455-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Human Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16B)

1-CSB-YP836195HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16B)

1-CSB-EP836195HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Goat Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS060332-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Cavy Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074176-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS073177-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Duck Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS083421-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288259-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4000 EUR

Rat Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288259-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 395 EUR

Rat Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288259-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

Rat Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288259-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Rat Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16) ELISA Kit

AE10511RA-48T Abebio 48T 325 EUR

Rat Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16) ELISA Kit

AE10511RA-96T Abebio 96T 610 EUR

Horse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS093053-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Horse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS093053-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Horse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS093053-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Horse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS093053-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Camel Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS107013-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Camel Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS107013-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Camel Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS107013-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Camel Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS107013-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis Enolase (eno)

MBS1230505-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1300 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis Enolase (eno)

MBS1230505-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 980 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis Enolase (eno)

MBS1230505-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1095 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis Enolase (eno)

MBS1230505-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1145 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis Enolase (eno)

MBS1230505-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1245 EUR

Mouse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS059361-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS059361-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS059361-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS059361-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS078492-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS078492-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS078492-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS078492-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Goose Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS078572-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Sheep Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS085975-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Sheep Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS085975-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Sheep Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS085975-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Sheep Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS085975-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

IHUZG16BKT Innovative research each 799 EUR

Rat Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16) ELISA Kit

RK14959 Abclonal 96T 280 EUR

Zg16 (untagged ORF) - Rat zymogen granule protein 16 (Zg16), (10 ug)

RN212160 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

CLIA Kit for Zymogen Granule Protein 16 Homolog B (ZG16B)

SCS158Hu Cloud-Clone 96Т 840 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS760540-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS760540-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS760540-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS760540-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis GTPase obg (obg)

MBS1349767-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1225 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis GTPase obg (obg)

MBS1349767-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 880 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis GTPase obg (obg)

MBS1349767-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1015 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis GTPase obg (obg)

MBS1349767-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1060 EUR

Recombinant Zymomonas mobilis GTPase obg (obg)

MBS1349767-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1155 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS3804745-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS3804745-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS3804745-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS3804745-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS2886446-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4000 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS2886446-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 395 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS2886446-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

Human Zymogen granule protein 16 homolog B ELISA Kit

MBS2886446-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Zymogen Granule Membrane Protein 16 (ZG16) Protein

20-abx263238 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.1 mg
 • 10 ug
 • 2 µg

Rat Zymogen granule membrane protein 16 (ZG16) ELISA Kit

abx519693-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Zg16/ Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

E1045Ra Sunlong 1 Kit 557 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

EK4374 SAB 96 tests 599 EUR

Pigeon Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS095999-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS096314-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Monkey Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS088138-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Monkey Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS088138-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Monkey Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS088138-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Monkey Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS088138-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Bovine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074156-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Bovine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074156-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Bovine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074156-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Bovine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074156-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Donkey Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS074567-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Canine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS069624-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Canine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS069624-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Canine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS069624-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Canine Zymogen Granule Protein 16 Homolog B ELISA Kit

MBS069624-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rat Zymogen granule membrane protein 16,Zg16 ELISA KIT

ELI-07031r Nova Lifetech 96tests 756 EUR

ELISA Kit for Zymogen Granule Protein 16 Homolog B (ZG16B)

SES158Hu Cloud-Clone 96Т 770 EUR

Zymogen Granule Membrane Protein 16 (ZG16) Protein

abx263238-10mg Abbexa 10 mg 325 EUR

Zymogen Granule Membrane Protein 16 (ZG16) Protein

abx263238-25mg Abbexa 25 mg 1600 EUR

Zymogen Granule Membrane Protein 16 (ZG16) Protein

abx263238-5mg Abbexa 5 mg 225 EUR

Rat Zg16 / Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

E2194r EIAab 96T 796 EUR

ZG16 (Zymogen Granule Protein 16, JCLN, JCLN1, ZG16A, hZG16) (AP)

MBS6443810-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

ZG16 (Zymogen Granule Protein 16, JCLN, JCLN1, ZG16A, hZG16) (AP)

MBS6443810-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

ZG16 (Zymogen Granule Protein 16, JCLN, JCLN1, ZG16A, hZG16) (PE)

MBS6443820-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

ZG16 (Zymogen Granule Protein 16, JCLN, JCLN1, ZG16A, hZG16) (PE)

MBS6443820-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS762214-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS762214-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS762214-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS762214-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Mouse Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288226-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4000 EUR

Mouse Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288226-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 395 EUR

Mouse Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288226-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

Mouse Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288226-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288485-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288485-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288485-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS288485-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS9428200-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2820 EUR

Human Zymogen granule membrane protein 16 ELISA Kit

MBS9428200-96Tests MyBiosource 96Tests 615 EUR

Zymogen Granule Protein 16 Homolog B (ZG16B) Antibody

20-abx129284 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Zymogen Granule Protein 16 Homolog (Rat) (ZG16) Antibody

20-abx116770 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Wydaje się zatem, że śledzionowe komórki podobne do LTi są szybkim źródłem IL-17 i IL-22, co może przyczyniać się do dynamicznej organizacji struktury wtórnego narządu limfatycznego lub obrony gospodarza