1. MW ) 22 kDa został opisany jako posiadający lepszą zdolność do indukowania transferu genu w porównaniu z jego formą rozgałęzioną. Jednak wydajności transfekcji polimeru nie można zwiększyć poza pewną granicę ze względu na cytotoksyczność. Zbadaliśmy potencjał wykorzystania LPEI o  MW w zakresie od 1,0 do 9,5 kDa w celu przezwyciężenia tego ograniczenia.
 2. Za pomocą cytometrii przepływowej porównano polipleksy plazmidowego DNA kodujące białko wzmocnionej zielonej fluorescencji (EGFP) i różne LPEI pod kątem ich wydajności transfekcji i cytotoksyczności w komórkach CHO-K1 i HeLa. Zaangażowanie endolizosomów w transfer genów za pośrednictwem LPEI badano, stosując inhibitor pompy protonowej, bafilomycynę A1 i sacharozę jako środek lizosomotropowy. Zastosowano konfokalną laserową mikroskopię skaningową do oceny wielkości i kształtu polipleksów w warunkach hodowli komórkowej, wykrywania ich lokalizacji endolizosomalnej oraz obserwacji ich translokacji do jądra komórkowego.
 3. Wydajność transfekcji można zmienić, zmieniając MW  i ilość polimeru dostępnego do tworzenia polipleksu. Największą wydajność transfekcji (około 44%), czyli frakcję komórek EGFP-dodatnich, uzyskano przy LPEI 5,6 kDa, natomiast cytotoksyczność pozostała niska. Zaobserwowano kolokalizację polipleksów i endolizosomów i okazało się, że większe polipleksy szczególnie szybko uciekały z kwaśnych organelli. Dla LPEI 5,0 i 9,0 kDa liczba komórek i jąder, które pobrały DNA po 6 godzinach, była podobna, jak określono metodą cytometrii przepływowej.
 4. Nasze badanie sugeruje, że LPEI o niskich  MW  są obiecującymi kandydatami do niewirusowego dostarczania genów, ponieważ są bardziej wydajne i znacznie mniej toksyczne niż ich odpowiedniki o wyższej  MW  .

Opłacalna transfekcja genów przez kompaktowanie DNA w pH 4,0 przy użyciu zakwaszonej  polietylenoiminy o długim okresie trwałości .

 1. Wprowadzenie materiału genetycznego do komórek jest niezbędnym warunkiem aktualnych badań w biologii molekularnej komórki. Chociaż transfekcja dostępnymi w handlu odczynnikami skutkuje doskonałą ekspresją genów, ich wysokie koszty są przeszkodą w eksperymentowaniu z dużą liczbą lub dużą skalą transfekcji.
 2. Polimer kationowy  liniowy – polietylenoimina  ( MW  25 000) (PEI), jeden z najbardziej opłacalnych nośników, ułatwia kompaktowanie DNA poprzez tworzenie polipleksów, co prowadzi do wydajnego dostarczania DNA do komórek na drodze endocytozy. Jednak zastosowanie PEI jest nadal ograniczone z powodu znacznej cytotoksyczności i niedopuszczalnego pogorszenia wydajności transfekcji ze względu na jej niską stabilność. Tutaj pokazujemy, że zakwaszenie PEI jest ważne dla jej aktywności transfekcyjnej.
 3. Rozpuszczenie proszku PEI w 0,2N HCl zapewnia długi okres trwałości do przechowywania PEI w temperaturze 4 i -80 stopni C, a tworzenie polipleksu plazmidowego DNA z PEI jest zoptymalizowane w soli fizjologicznej buforowanej mleczanem przy pH 4,0.
 4. Ponadto zmiana pożywki hodowlanej 8-12 godzin po transfekcji może zminimalizować cytotoksyczność PEI bez poświęcania wysokiej wydajności transfekcji porównywalnej z wydajnością odczynników handlowych.
 5. Koszt testu z użyciem zakwaszonego PEI jest drastycznie obniżony do około 1:10 000 w porównaniu z odczynnikami komercyjnymi. Zatem wnioskujemy, że zakwaszenie PEI w sposób zadowalający zapewnia opłacalną, wysokowydajną transfekcję.

Test immunoenzymatyczny mikroprzepływowy z zastosowaniem mikroczipa krzemowego z unieruchomionymi przeciwciałami i detekcją chemiluminescencji.

 1. Mikrochipy krzemowe z unieruchomionymi przeciwciałami zostały wykorzystane do opracowania mikroprzepływowych testów immunologicznych enzymatycznych z zastosowaniem detekcji chemiluminescencji i peroksydazy chrzanowej (HRP) jako znacznika enzymu. Poliklonalne przeciwciała anty-atrazynowe sprzężono z powierzchnią mikroczipa krzemowego o całkowitym wymiarze 13,1 x 3,2 mm, zawierającą 42 porowate kanały przepływowe o głębokości 235 mikrometrów i szerokości 25 mikrometrów.
 2. Różne protokoły immobilizacji oparte na kowalencyjnej lub niekowalencyjnej modyfikacji powierzchni krzemionki 3-aminopropylotrietoksysilanem (APTES) lub 3-glicydoksypropylotrimetoksysilanem (GOPS), liniową  polietylenoiminą  (LPEI,  masa cząsteczkowa  750 000) lub rozgałęzioną  polietylenoiminą  (BPEI,  masa cząsteczkowa  25 000), a następnie adsorpcją lub kowalencyjne przyłączenie przeciwciała, oceniano w celu osiągnięcia najlepszej możliwości ponownego użycia, stabilności i czułości mikroprzepływowego testu immunoenzymatycznego (microFEIA).
 3. Adsorpcja przeciwciał na powierzchni krzemionki zmodyfikowanej LPEI i kowalencyjne przyłączenie do fizycznie zaadsorbowanego BPEI prowadzi do niestabilnych powłok przeciwciał. Kowalencyjne sprzężenie przeciwciał przez aldehyd glutarowy (GA) z trzema różnymi funkcjonalizowanymi powierzchniami krzemionki (APTES-GA, LPEI-GA i GOPS-BPEI-GA) dało powłoki przeciwciał, które można było całkowicie zregenerować przy użyciu 0,4 M glicyny/HCl, pH 2,2.
 4. Wykazano, że kompozycja buforowa ma dramatyczny wpływ na stabilność testu, gdzie powszechnie stosowana sól fizjologiczna buforowana fosforanami okazała się najmniej odpowiednim wyborem.
 5. Najlepszą długoterminową stabilność uzyskano dla powierzchni LPEI-GA bez utraty aktywności przeciwciał w ciągu jednego miesiąca. Granice wykrywalności w microFEIA dla trzech różnych powierzchni immunologicznych wynosiły 45, 3,8 i 0,80 ng/l (209, 17,7 i 3,7 pM) odpowiednio dla APTES-GA, LPEI-GA i GOPS-BPEI-GA.

Dostarczanie genów oparte na folianie-PEG-folianie-przeszczepie- polietylenoiminie .

 1. Folian-glikol polietylenowy-folian szczepiony polietylenoiminą  (FPF-g-PEI) zsyntetyzowano przez połączenie kwasu foliowego z obydwoma końcami jednofunkcyjnego PEG, a następnie szczepienie na PEI. Stosunek szczepienia określono stosując prawo Beera, mierząc absorbancję UV przy 363 nm.
 2. Określono profil pH, średnicę i kształt nośników. Wydajność transfekcji została zoptymalizowana w normalnych komórkach mięśni gładkich (SMC) i komórkach gruczolakoraka okrężnicy CT-26 przy użyciu plazmidowego DNA kodującego gen reporterowy lucyferazy. Wykazano, że wolny kwas foliowy hamuje transfekcję z FPF-2,3 g-PEI przy obojętnym stosunku ładunku.
 3. Toksyczność względną pomiędzy PEI a zmodyfikowanym nośnikiem mierzono za pomocą testu kolorymetrycznego MTT. Potencjał terapeutyczny pmIFN-gamma skompleksowanego z tymi nośnikami polimerowymi pod względem ekspresji genów określono na poziomie białka i mRNA za pomocą ELISA i RT-PCR. Stwierdzono, że FPF-g-PEI ma liniowe polimery 2,3 folan-PEG-folian (FPF)   wszczepione do każdej cząsteczki PEI.
 4. Zmierzona średnia masa cząsteczkowa wynosiła około 33500  Mw  , a profil pH był charakterystyczny dla zdolności do rozrywania endosomów. Mikroskopia sił atomowych (AFM) i dynamiczne rozpraszanie światła laserowego (DLLS) wykazały, że FPF-2,3 g-PEI i PEI (w stosunku wagowym 2) skutecznie skondensowany plazmid
 5. DNA dające polipleksy sferoidalne o średniej średnicy około 150 nm. FPF-2,3 g-PEI przewyższał PEI pod względem cytotoksyczności i wydajności transfekcji w komórkach nowotworowych. Komórki mięśni gładkich nie wykazywały swoistości wobec kompleksów kwasu foliowego na uwięzi, gdzie kompleksy PEI/pLuc dawały wyższą wydajność.

Preparaty na bazie polietylenoiminy do dostarczania oligonukleotydów.

 • Polietylenoimina  (PEI) jest dobrze znana jako niewirusowy wektor do dostarczania genów, zwłaszcza do dostarczania oligonukleotydów. Jednak jego zastosowania kliniczne są znacznie ograniczone ze względu na wysoki ładunek kationowy, niskie rozpoznawanie komórek oraz oddziaływanie z białkami i komórkami niedocelowymi w płynach biologicznych, co skutkuje wysoką cytotoksycznością, słabą stabilnością i niską wydajnością transfekcji w transporcie oligonukleotydów.
 • Wielu badaczy stwierdziło, że masa cząsteczkowa ( MW ) PEI, stopień rozgałęzionej lub  liniowej  struktury, stosunek N/P, pojemność buforowa, struktura oligonukleotydów, pH pożywki hodowlanej, surowica i różne typy cząstek opartych na PEI, w tym metody przygotowania, powodują duża różnica w toksyczności komórkowej, stabilności, wydajności transfekcji dla systemów dostarczania oligonukleotydów opartych na PEI.
 • Ligandy, małe cząsteczki, peptydy ukierunkowane na sprzęganie, hydrofobowe, hydrofilowe i amfifilowe modyfikacje PEI są również dokładnie badane w celu zmniejszenia toksyczności komórkowej i poprawy stabilności, wydajności transfekcji i efektu terapeutycznego.
 • Co więcej, różne inteligentne modyfikacje PEI, takie jak wiązanie reagujące na pH (wiązanie hydrazonowe) i wiązanie wrażliwe na reakcję redoks (wiązanie disiarczkowe) mogą dokładnie kontrolować uwalnianie oligonukleotydów i przyciągnęły uwagę w zakresie wydajnego dostarczania oligonukleotydów.

Polyethylenimine, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-257 MiTeGen 4 x 25 ml 108 EUR

Snap cap 8mm Polyethylene

8PEC1 Scientific Laboratory Supplies PK1000 94.8 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-100G Glentham Life Sciences 100 g 49.2 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 78 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-250G Glentham Life Sciences 250 g 55.2 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-500G Glentham Life Sciences 500 g 63.6 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 183.6 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-100G Glentham Life Sciences 100 g 48 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-250G Glentham Life Sciences 250 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-500G Glentham Life Sciences 500 g 62.4 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 170.4 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 1000

GC0081-100G Glentham Life Sciences 100 g 55.2 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-100G Glentham Life Sciences 100 g 57.6 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 92.4 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-500G Glentham Life Sciences 500 g 74.4 EUR

Polyethylene Glycol - 200

S-3126 Scientific Laboratory Supplies 1ML 44.4 EUR

Polyethylene Glycol - 400

S-3127 Scientific Laboratory Supplies 1ML 87.6 EUR

Polyethylene Glycol - 600

S-3128 Scientific Laboratory Supplies 1ML 45.6 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

Polyethylene glycol 1000

GC0081-100 Glentham Life Sciences 100 15.9 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-1 Glentham Life Sciences 1 46.8 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-100 Glentham Life Sciences 100 18.2 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-500 Glentham Life Sciences 500 31.7 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-100 Glentham Life Sciences 100 10.3 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-250 Glentham Life Sciences 250 14.8 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-5 Glentham Life Sciences 5 110.7 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-500 Glentham Life Sciences 500 21.4 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-100 Glentham Life Sciences 100 12.1 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-5 Glentham Life Sciences 5 110.7 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-500 Glentham Life Sciences 500 21.4 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-1 Glentham Life Sciences 1 34.8 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-100 Glentham Life Sciences 100 12.1 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-250 Glentham Life Sciences 250 17 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-5 Glentham Life Sciences 5 121.7 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-500 Glentham Life Sciences 500 22.9 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

PEG 4000 (Polyethylene glycol)

PB0431 Bio Basic 500g 75.66 EUR

PEG 6000 (Polyethylene glycol)

PB0432 Bio Basic 500g 75.66 EUR

PEG 8000 (Polyethylene glycol)

PB0433 Bio Basic 500g 75.66 EUR

Polyethyleneoxide

20-abx185547 Abbexa
 • 260.40 EUR
 • 326.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 g
 • 250 g
 • 500 g

Polyethylene Glycol (PEG)

abx085411-335kDa55kg Abbexa 3.35 kDa; 5.5 kg 292.8 EUR

Polyethylene NMR tube rack 1 EA

Z118257-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 51.72 EUR

Polyethyleneglycol 600, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-240 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 600, 50 % v/v, 100 ML

M-CSS-241 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 1000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-242 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 10000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-243 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 1500, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-244 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 2000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-245 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 20000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-246 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 3000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-248 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 3350, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-249 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 400, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-252 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 4000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-253 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 6000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-255 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 8000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-256 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 200, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-396 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 300, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-397 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Select Cap 16mm Polyethylene

TUB0124 Scientific Laboratory Supplies PK1000 64.8 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

20-abx490560 Abbexa
 • 11090.40 EUR
 • 5904.00 EUR
 • 1356.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Azlon 150ml Scoop Polyethylene

SCO1030 Scientific Laboratory Supplies PK5 31.2 EUR

Azlon 1000ml Scoop Polyethylene

SCO1032 Scientific Laboratory Supplies PK5 53.69 EUR

Azlon 1500ml Scoop Polyethylene

SCO1034 Scientific Laboratory Supplies EACH 27.6 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) ELISA Kit

20-abx258764 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Polyethylene QC Standard Blank - 5g

CRM-PEBLK Scientific Laboratory Supplies 5G 61.2 EUR

Polyethylene glycol 8000, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC2100-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 94.8 EUR

Polyethylene glycol 4000, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0009-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 81.6 EUR

Polyethylene glycol 300, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0220-1L Glentham Life Sciences 1 l 88.8 EUR

Polyethylene glycol 400, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0231-1L Glentham Life Sciences 1 l 79.2 EUR

Polyethylene glycol 4000, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0009-1 Glentham Life Sciences 1 38 EUR

Polyethylene glycol 300, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0220-1 Glentham Life Sciences 1 43.5 EUR

Polyethylene glycol 400, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC0231-1 Glentham Life Sciences 1 35.5 EUR

Polyethylene glycol 1500, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC1353-1 Glentham Life Sciences 1 43.9 EUR

Polyethylene glycol 1500, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC1353-5 Glentham Life Sciences 5 164.5 EUR

Polyethylene glycol 8000, BP, Ph. Eur., USP/NF grade

GC2100-1 Glentham Life Sciences 1 49.1 EUR

TELOS 20um Polyethylene Frits 70ml

810-0000-027T Scientific Laboratory Supplies PK100 110.4 EUR

Polyethylene bag 160 x 220 mm with writing area

DD140214 Scientific Laboratory Supplies PK1000 142.8 EUR

Polyethylene support for 40 slides

DD37778 Scientific Laboratory Supplies EACH 120 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) Antibody

abx021053-100ug Abbexa 100 ug 1045.2 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) Antibody

abx021054-100ug Abbexa 100 ug 1045.2 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) Antibody

20-abx132170 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1513.20 EUR
 • 727.20 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Polyethylene Glycol (PEG) Protein (BSA)

20-abx651925 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

 

Ogólnie rzecz biorąc, wydajne dostarczanie oligonukleotydów można osiągnąć dzięki różnym modyfikacjom PEI ze zoptymalizowanymi parametrami preparatów opartych na PEI lub PEI.