1. MW ) 22 kDa został opisany jako posiadający lepszą zdolność do indukowania transferu genu w porównaniu z jego formą rozgałęzioną. Jednak wydajności transfekcji polimeru nie można zwiększyć poza pewną granicę ze względu na cytotoksyczność. Zbadaliśmy potencjał wykorzystania LPEI o  MW w zakresie od 1,0 do 9,5 kDa w celu przezwyciężenia tego ograniczenia.
 2. Za pomocą cytometrii przepływowej porównano polipleksy plazmidowego DNA kodujące białko wzmocnionej zielonej fluorescencji (EGFP) i różne LPEI pod kątem ich wydajności transfekcji i cytotoksyczności w komórkach CHO-K1 i HeLa. Zaangażowanie endolizosomów w transfer genów za pośrednictwem LPEI badano, stosując inhibitor pompy protonowej, bafilomycynę A1 i sacharozę jako środek lizosomotropowy. Zastosowano konfokalną laserową mikroskopię skaningową do oceny wielkości i kształtu polipleksów w warunkach hodowli komórkowej, wykrywania ich lokalizacji endolizosomalnej oraz obserwacji ich translokacji do jądra komórkowego.
 3. Wydajność transfekcji można zmienić, zmieniając MW  i ilość polimeru dostępnego do tworzenia polipleksu. Największą wydajność transfekcji (około 44%), czyli frakcję komórek EGFP-dodatnich, uzyskano przy LPEI 5,6 kDa, natomiast cytotoksyczność pozostała niska. Zaobserwowano kolokalizację polipleksów i endolizosomów i okazało się, że większe polipleksy szczególnie szybko uciekały z kwaśnych organelli. Dla LPEI 5,0 i 9,0 kDa liczba komórek i jąder, które pobrały DNA po 6 godzinach, była podobna, jak określono metodą cytometrii przepływowej.
 4. Nasze badanie sugeruje, że LPEI o niskich  MW  są obiecującymi kandydatami do niewirusowego dostarczania genów, ponieważ są bardziej wydajne i znacznie mniej toksyczne niż ich odpowiedniki o wyższej  MW  .

Opłacalna transfekcja genów przez kompaktowanie DNA w pH 4,0 przy użyciu zakwaszonej  polietylenoiminy o długim okresie trwałości .

 1. Wprowadzenie materiału genetycznego do komórek jest niezbędnym warunkiem aktualnych badań w biologii molekularnej komórki. Chociaż transfekcja dostępnymi w handlu odczynnikami skutkuje doskonałą ekspresją genów, ich wysokie koszty są przeszkodą w eksperymentowaniu z dużą liczbą lub dużą skalą transfekcji.
 2. Polimer kationowy  liniowy – polietylenoimina  ( MW  25 000) (PEI), jeden z najbardziej opłacalnych nośników, ułatwia kompaktowanie DNA poprzez tworzenie polipleksów, co prowadzi do wydajnego dostarczania DNA do komórek na drodze endocytozy. Jednak zastosowanie PEI jest nadal ograniczone z powodu znacznej cytotoksyczności i niedopuszczalnego pogorszenia wydajności transfekcji ze względu na jej niską stabilność. Tutaj pokazujemy, że zakwaszenie PEI jest ważne dla jej aktywności transfekcyjnej.
 3. Rozpuszczenie proszku PEI w 0,2N HCl zapewnia długi okres trwałości do przechowywania PEI w temperaturze 4 i -80 stopni C, a tworzenie polipleksu plazmidowego DNA z PEI jest zoptymalizowane w soli fizjologicznej buforowanej mleczanem przy pH 4,0.
 4. Ponadto zmiana pożywki hodowlanej 8-12 godzin po transfekcji może zminimalizować cytotoksyczność PEI bez poświęcania wysokiej wydajności transfekcji porównywalnej z wydajnością odczynników handlowych.
 5. Koszt testu z użyciem zakwaszonego PEI jest drastycznie obniżony do około 1:10 000 w porównaniu z odczynnikami komercyjnymi. Zatem wnioskujemy, że zakwaszenie PEI w sposób zadowalający zapewnia opłacalną, wysokowydajną transfekcję.

Test immunoenzymatyczny mikroprzepływowy z zastosowaniem mikroczipa krzemowego z unieruchomionymi przeciwciałami i detekcją chemiluminescencji.

 1. Mikrochipy krzemowe z unieruchomionymi przeciwciałami zostały wykorzystane do opracowania mikroprzepływowych testów immunologicznych enzymatycznych z zastosowaniem detekcji chemiluminescencji i peroksydazy chrzanowej (HRP) jako znacznika enzymu. Poliklonalne przeciwciała anty-atrazynowe sprzężono z powierzchnią mikroczipa krzemowego o całkowitym wymiarze 13,1 x 3,2 mm, zawierającą 42 porowate kanały przepływowe o głębokości 235 mikrometrów i szerokości 25 mikrometrów.
 2. Różne protokoły immobilizacji oparte na kowalencyjnej lub niekowalencyjnej modyfikacji powierzchni krzemionki 3-aminopropylotrietoksysilanem (APTES) lub 3-glicydoksypropylotrimetoksysilanem (GOPS), liniową  polietylenoiminą  (LPEI,  masa cząsteczkowa  750 000) lub rozgałęzioną  polietylenoiminą  (BPEI,  masa cząsteczkowa  25 000), a następnie adsorpcją lub kowalencyjne przyłączenie przeciwciała, oceniano w celu osiągnięcia najlepszej możliwości ponownego użycia, stabilności i czułości mikroprzepływowego testu immunoenzymatycznego (microFEIA).
 3. Adsorpcja przeciwciał na powierzchni krzemionki zmodyfikowanej LPEI i kowalencyjne przyłączenie do fizycznie zaadsorbowanego BPEI prowadzi do niestabilnych powłok przeciwciał. Kowalencyjne sprzężenie przeciwciał przez aldehyd glutarowy (GA) z trzema różnymi funkcjonalizowanymi powierzchniami krzemionki (APTES-GA, LPEI-GA i GOPS-BPEI-GA) dało powłoki przeciwciał, które można było całkowicie zregenerować przy użyciu 0,4 M glicyny/HCl, pH 2,2.
 4. Wykazano, że kompozycja buforowa ma dramatyczny wpływ na stabilność testu, gdzie powszechnie stosowana sól fizjologiczna buforowana fosforanami okazała się najmniej odpowiednim wyborem.
 5. Najlepszą długoterminową stabilność uzyskano dla powierzchni LPEI-GA bez utraty aktywności przeciwciał w ciągu jednego miesiąca. Granice wykrywalności w microFEIA dla trzech różnych powierzchni immunologicznych wynosiły 45, 3,8 i 0,80 ng/l (209, 17,7 i 3,7 pM) odpowiednio dla APTES-GA, LPEI-GA i GOPS-BPEI-GA.

Dostarczanie genów oparte na folianie-PEG-folianie-przeszczepie- polietylenoiminie .

 1. Folian-glikol polietylenowy-folian szczepiony polietylenoiminą  (FPF-g-PEI) zsyntetyzowano przez połączenie kwasu foliowego z obydwoma końcami jednofunkcyjnego PEG, a następnie szczepienie na PEI. Stosunek szczepienia określono stosując prawo Beera, mierząc absorbancję UV przy 363 nm.
 2. Określono profil pH, średnicę i kształt nośników. Wydajność transfekcji została zoptymalizowana w normalnych komórkach mięśni gładkich (SMC) i komórkach gruczolakoraka okrężnicy CT-26 przy użyciu plazmidowego DNA kodującego gen reporterowy lucyferazy. Wykazano, że wolny kwas foliowy hamuje transfekcję z FPF-2,3 g-PEI przy obojętnym stosunku ładunku.
 3. Toksyczność względną pomiędzy PEI a zmodyfikowanym nośnikiem mierzono za pomocą testu kolorymetrycznego MTT. Potencjał terapeutyczny pmIFN-gamma skompleksowanego z tymi nośnikami polimerowymi pod względem ekspresji genów określono na poziomie białka i mRNA za pomocą ELISA i RT-PCR. Stwierdzono, że FPF-g-PEI ma liniowe polimery 2,3 folan-PEG-folian (FPF)   wszczepione do każdej cząsteczki PEI.
 4. Zmierzona średnia masa cząsteczkowa wynosiła około 33500  Mw  , a profil pH był charakterystyczny dla zdolności do rozrywania endosomów. Mikroskopia sił atomowych (AFM) i dynamiczne rozpraszanie światła laserowego (DLLS) wykazały, że FPF-2,3 g-PEI i PEI (w stosunku wagowym 2) skutecznie skondensowany plazmid
 5. DNA dające polipleksy sferoidalne o średniej średnicy około 150 nm. FPF-2,3 g-PEI przewyższał PEI pod względem cytotoksyczności i wydajności transfekcji w komórkach nowotworowych. Komórki mięśni gładkich nie wykazywały swoistości wobec kompleksów kwasu foliowego na uwięzi, gdzie kompleksy PEI/pLuc dawały wyższą wydajność.

Preparaty na bazie polietylenoiminy do dostarczania oligonukleotydów.

 • Polietylenoimina  (PEI) jest dobrze znana jako niewirusowy wektor do dostarczania genów, zwłaszcza do dostarczania oligonukleotydów. Jednak jego zastosowania kliniczne są znacznie ograniczone ze względu na wysoki ładunek kationowy, niskie rozpoznawanie komórek oraz oddziaływanie z białkami i komórkami niedocelowymi w płynach biologicznych, co skutkuje wysoką cytotoksycznością, słabą stabilnością i niską wydajnością transfekcji w transporcie oligonukleotydów.
 • Wielu badaczy stwierdziło, że masa cząsteczkowa ( MW ) PEI, stopień rozgałęzionej lub  liniowej  struktury, stosunek N/P, pojemność buforowa, struktura oligonukleotydów, pH pożywki hodowlanej, surowica i różne typy cząstek opartych na PEI, w tym metody przygotowania, powodują duża różnica w toksyczności komórkowej, stabilności, wydajności transfekcji dla systemów dostarczania oligonukleotydów opartych na PEI.
 • Ligandy, małe cząsteczki, peptydy ukierunkowane na sprzęganie, hydrofobowe, hydrofilowe i amfifilowe modyfikacje PEI są również dokładnie badane w celu zmniejszenia toksyczności komórkowej i poprawy stabilności, wydajności transfekcji i efektu terapeutycznego.
 • Co więcej, różne inteligentne modyfikacje PEI, takie jak wiązanie reagujące na pH (wiązanie hydrazonowe) i wiązanie wrażliwe na reakcję redoks (wiązanie disiarczkowe) mogą dokładnie kontrolować uwalnianie oligonukleotydów i przyciągnęły uwagę w zakresie wydajnego dostarczania oligonukleotydów.

Polyethylenimine, Linear, MW 25000, Transfection Grade (PEI 25K„¢)

23966-1 Polysciences Europe GmbH 1g 1093 EUR

Polyethylenimine, Linear, MW 25000, Transfection Grade (PEI 25K„¢)

23966-100 Polysciences Europe GmbH 100mg 209 EUR

Polyethylenimine, Linear, MW 250,000 (PEI 250000)

24314-2 Polysciences Europe GmbH 2g 198 EUR

Polyethylenimine, Linear, MW 100,000 (PEI 100000)

25414-2 Polysciences Europe GmbH 2g 151 EUR

Polyethylenimine, Linear, MW 2,500 (PEI 2500)

24313-2 Polysciences Europe GmbH 2g 157 EUR

Polyethylenimine Hydrochloride, Linear (MW 160,000)

25439-2 Polysciences Europe GmbH 2g 54 EUR

Polyethylenimine Hydrochloride, Linear (MW 4,000)

24885-2 Polysciences Europe GmbH 2g 111 EUR

Polyethylenimine Linear(PEI), MW25000

K1029-4 ApexBio 4mL (2.5 mg/mL) 19 EUR

Polyethylenimine Linear(PEI), MW25000

K1029-8 ApexBio 8mL (2.5 mg/mL) 32 EUR

PEI MAX® - Transfection Grade Linear Polyethylenimine Hydrochloride (MW 40,000)

24765-1 Polysciences Europe GmbH 1g 1126 EUR

PEI MAX® - Transfection Grade Linear Polyethylenimine Hydrochloride (MW 40,000)

24765-100 Polysciences Europe GmbH 100mg 219 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 1,200)

06088-100 Polysciences Europe GmbH 100g 59 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 1,200)

06088-500 Polysciences Europe GmbH 500g 205 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 1,800)

06089-100 Polysciences Europe GmbH 100g 74 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 2,000)

06089-500 Polysciences Europe GmbH 500g 170 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 600)

02371-100 Polysciences Europe GmbH 100g 99 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 10,000)

19850-100 Polysciences Europe GmbH 100g 79 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 10,000)

19850-25 Polysciences Europe GmbH 25g 53 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 10,000)

19850-500 Polysciences Europe GmbH 500g 259 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 50,000-100,000)

06090-100 Polysciences Europe GmbH 100g 181 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 50,000-100,000)

06090-25 Polysciences Europe GmbH 25g 50 EUR

Polyethylenimine, branched (MW 50,000-100,000)

06090-500 Polysciences Europe GmbH 500g 490 EUR

Polyethylenimine, branched, MW 1200 (bPEI 1200)

06088-25 Polysciences Europe GmbH 100g 40 EUR

Polyethylenimine, Branched, Mw 600 (bPEI 600)

02371-500 Polysciences Europe GmbH 500g 287 EUR

Polyethylenimine

P926975 Toronto Research Chemicals 100ml 109 EUR

Polyethylenimine, branched (33% soln. in water, MW 750,000)

25449-100 Polysciences Europe GmbH 100g Ask for price

Polyethylenimine, branched (33% soln. in water, MW 750,000)

25449-500 Polysciences Europe GmbH 500g Ask for price

Polyethylenimine, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-257 MiTeGen 4 x 25 ml 108 EUR

Polyethylenimine, Branched, Mw 10,000, 30% w/v aq. soln. (bPEI 10000 30% soln.)

17938-100 Polysciences Europe GmbH 100g 178 EUR

Polyethylenimine, Branched, Mw 70,000, 50% w/v aq. soln. (bPEI 70000 50% soln.)

26292-1 Polysciences Europe GmbH 1kg 295 EUR

Polyethylenimine, Branched, Mw 70,000, 50% w/v aq. soln. (bPEI 70000 50% soln.)

26292-25 Polysciences Europe GmbH 25g 43 EUR

Polyethylenimine, Branched, Mw 70,000, 50% w/v aq. soln. (bPEI 70000 50% soln.)

26292-250 Polysciences Europe GmbH 250g 116 EUR

Polyethylenimine (Branched) (Technical Grade)

P688508 Toronto Research Chemicals 2.5g 71 EUR

Polyethylene, linear [MW ~ 52,000]

09829-1 Polysciences Europe GmbH 1g 273 EUR

Polyethylene Glycol Diamine (MW 20,000)

P688503 Toronto Research Chemicals 1g 178 EUR

Polyethylene glycol monomethyl ether MW 750

P21705 Pfaltz & Bauer 25G 52.4 EUR

Polyethyleneimine 30% aqueous solution branched, MW 50,000-100,000

P21728 Pfaltz & Bauer 250G 114.5 EUR

Polyethylene

07652-100 Polysciences Europe GmbH 100g Ask for price

4ml polyethylene vial with lined cap, bag of 240, for use with 3/8” SS grinding ball

IPD9600-4PE Benchmark Scientific each 319 EUR

Polyethylene Glycol #6,000

10200-25 NACALAI TESQUE 500G 46.9 EUR

Polyethylene Glycol #20,000

10201-15 NACALAI TESQUE 500G 46.9 EUR

Polyethylene Glycol #1,540

10128-95 NACALAI TESQUE 500G 42 EUR

Polyethylene Glycol #200

11570-55 NACALAI TESQUE 500G 42 EUR

Polyethylene Glycol #400

11571-45 NACALAI TESQUE 500G 46.2 EUR

Polyethylene Glycol #600

11572-35 NACALAI TESQUE 500G 42 EUR

Polyethylene Glycol #2,000

11573-25 NACALAI TESQUE 500G 49 EUR

Polyethylene Glycol #4,000

11574-15 NACALAI TESQUE 500G 46.9 EUR

Polyethylene Glycol #200

28213-15 NACALAI TESQUE 500G 14.7 EUR

Polyethylene Glycol #200

28213-44 NACALAI TESQUE 20KG 195.3 EUR

Polyethylene Glycol #300

28214-05 NACALAI TESQUE 500G 18.2 EUR

Polyethylene Glycol #400

28215-24 NACALAI TESQUE 20KG 218.4 EUR

Polyethylene Glycol #400

28215-95 NACALAI TESQUE 500G 15.05 EUR

Polyethylene Glycol #600

28216-85 NACALAI TESQUE 500G 15.4 EUR

Polyethylene Glycol #1,000

28217-75 NACALAI TESQUE 500G 16.45 EUR

Polyethylene Glycol #1,500

28218-65 NACALAI TESQUE 500G 18.55 EUR

Polyethylene Glycol #1,540

28219-55 NACALAI TESQUE 500G 17.15 EUR

Polyethylene Glycol #2,000

28220-15 NACALAI TESQUE 500G 19.04 EUR

Polyethylene Glycol #4,000

28221-05 NACALAI TESQUE 500G 15.75 EUR

Polyethylene Glycol #6,000

28222-95 NACALAI TESQUE 500G 14.7 EUR

Polyethylene Glycol #20,000

28223-85 NACALAI TESQUE 500G 18.9 EUR

Polyethylene Glycol #6,000

28254-85 NACALAI TESQUE 500G 31.85 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

Polyethylene glycol 1500

GK2627-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

Polyethylene glycol 4000

GX6931-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-100 Glentham Life Sciences 100 10.3 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-100G Glentham Life Sciences 100 g 48 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-250 Glentham Life Sciences 250 14.8 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-250G Glentham Life Sciences 250 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-5 Glentham Life Sciences 5 110.7 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-500 Glentham Life Sciences 500 21.4 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-500G Glentham Life Sciences 500 g 62.4 EUR

Polyethylene glycol 300

GC9998-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 170.4 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-100 Glentham Life Sciences 100 12.1 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-5 Glentham Life Sciences 5 110.7 EUR

Polyethylene glycol 200

GC3410-500 Glentham Life Sciences 500 21.4 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-1 Glentham Life Sciences 1 34.8 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-100 Glentham Life Sciences 100 12.1 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-100G Glentham Life Sciences 100 g 49.2 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 78 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-250 Glentham Life Sciences 250 17 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-250G Glentham Life Sciences 250 g 55.2 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-5 Glentham Life Sciences 5 121.7 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-500 Glentham Life Sciences 500 22.9 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-500G Glentham Life Sciences 500 g 63.6 EUR

Polyethylene glycol 400

GC3481-5KG Glentham Life Sciences 5 kg 183.6 EUR

Polyethylene glycol 1000

GC0081-100 Glentham Life Sciences 100 15.9 EUR

Polyethylene glycol 1000

GC0081-100G Glentham Life Sciences 100 g 55.2 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-1 Glentham Life Sciences 1 46.8 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-100 Glentham Life Sciences 100 18.2 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-100G Glentham Life Sciences 100 g 57.6 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 92.4 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-500 Glentham Life Sciences 500 31.7 EUR

Polyethylene glycol 8000

GC0902-500G Glentham Life Sciences 500 g 74.4 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-100 Glentham Life Sciences 100 14.8 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-100G Glentham Life Sciences 100 g 52.8 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 74.4 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-500 Glentham Life Sciences 500 19 EUR

Polyethylene glycol 6000

GC2342-500G Glentham Life Sciences 500 g 58.8 EUR

Polyethylene glycol 200

P21625 Pfaltz & Bauer 220ML 133.32 EUR

Polyethylene glycol 300

P21635 Pfaltz & Bauer 100ML 125.9 EUR

Polyethylene glycol 400

P21643 Pfaltz & Bauer 250G 175 EUR

Polyethylene glycol 3350

P21648 Pfaltz & Bauer 100G 154.7 EUR

Polyethylene glycol 20,000

P21652 Pfaltz & Bauer 250G 185.75 EUR

Polyethylene glycol 5,000,000

P21654 Pfaltz & Bauer 250G 386 EUR

PEG 3350 (Polyethylene Glycol)

41600003-1 Glycomatrix 1 kg 79.43 EUR

PEG 3350 (Polyethylene Glycol)

41600003-2 Glycomatrix 5 kg 331.75 EUR

PEG 1000 (Polyethylene Glycol)

41600040-1 Glycomatrix 500 mL 27.17 EUR

PEG 1000 (Polyethylene Glycol)

41600040-2 Glycomatrix 4 L 90.31 EUR

PEG 1000 (Polyethylene Glycol)

41600040-3 Glycomatrix 1 L 40.72 EUR

PEG 4000 (Polyethylene Glycol)

41600044-1 Glycomatrix 500 g 33.86 EUR

PEG 4000 (Polyethylene Glycol)

41600044-2 Glycomatrix 1 kg 63.14 EUR

PEG 4000 (Polyethylene Glycol)

41600044-3 Glycomatrix 2.5 kg 118.04 EUR

PEG 8000 (Polyethylene Glycol)

41600048-1 Glycomatrix 500 g 27.17 EUR

PEG 8000 (Polyethylene Glycol)

41600048-2 Glycomatrix 1 kg 51.43 EUR

PEG 8000 (Polyethylene Glycol)

41600048-3 Glycomatrix 2.5 kg 90.14 EUR

PEG 6000 (Polyethylene glycol)

41600211-1 Glycomatrix 500 g 31.01 EUR

PEG 6000 (Polyethylene glycol)

41600211-2 Glycomatrix 1 kg 54.43 EUR

PEG 6000 (Polyethylene glycol)

41600211-3 Glycomatrix 2.5 kg 116.62 EUR

PEG 20000 (Polyethylene glycol)

40000034-1 Glycomatrix 100 g 196.92 EUR

PEG 4000 (Polyethylene glycol)

PB0431 Bio Basic 500g 75.66 EUR

PEG 6000 (Polyethylene glycol)

PB0432 Bio Basic 500g 75.66 EUR

PEG 8000 (Polyethylene glycol)

PB0433 Bio Basic 500g 75.66 EUR

Polyethylene Glycol (PEG)

abx085411-335kDa55kg Abbexa 3.35 kDa; 5.5 kg 292.8 EUR

Polyethyleneimine 50%

40120123-1 Glycomatrix 100 mL 61.01 EUR

Polyethyleneoxide

20-abx185547 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 g
 • 250 g
 • 500 g

Polyethylene Glycol 8000 [PEG 8000]

A3631-1KG Biomatik Corporation 1KG 35.2 EUR

Polyethylene Glycol 8000 [PEG 8000]

A3631-500G Biomatik Corporation 500G 22 EUR

Polyethyleneimine

P21729 Pfaltz & Bauer 25G 271.4 EUR

Polyethylene Glycol - 200 - 1ML

S-3126 Scientific Laboratory Supplies 1ML 49.95 EUR

Polyethylene Glycol - 400 - 1ML

S-3127 Scientific Laboratory Supplies 1ML 98.55 EUR

Polyethylene Glycol - 600 - 1ML

S-3128 Scientific Laboratory Supplies 1ML 51.3 EUR

Polyethylene Glycol 15-Hydroxystearate (Technical Grade, contains up to 35% polyethylene glycol)

P688520 Toronto Research Chemicals 100g 114 EUR

Polyethylene, branched

08277-1 Polysciences Europe GmbH 1g 280 EUR

Polyethyleneglycol 3350 - 50 % w/v

CSS-249 Jena Bioscience GmbH 100ml 81.8 EUR

Polyethyleneglycol 400 - 100 % v/v

CSS-252 Jena Bioscience GmbH 100ml 81.8 EUR

Polyethyleneglycol 4000 - 50 % w/v

CSS-253 Jena Bioscience GmbH 100ml 81.8 EUR

Polyethyleneglycol 6000 - 50 % w/v

CSS-255 Jena Bioscience GmbH 100ml 81.8 EUR

Polyethyleneglycol 8000 - 50 % w/v

CSS-256 Jena Bioscience GmbH 100ml 92.9 EUR

Polyethyleneglycol 600, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-240 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 600, 50 % v/v, 100 ML

M-CSS-241 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 1000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-242 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 10000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-243 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 1500, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-244 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 2000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-245 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 20000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-246 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 3000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-248 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 3350, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-249 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 400, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-252 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 4000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-253 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 6000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-255 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 8000, 50 % w/v, 100 ML

M-CSS-256 MiTeGen 100 ml 106 EUR

Polyethyleneglycol 200, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-396 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethyleneglycol 300, 100 % v/v, 100 ML

M-CSS-397 MiTeGen 100 ml 94 EUR

Polyethylene glycol 20M ?For G.C.

RM5391-100G EWC Diagnostics 1 unit 22.6 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) (BSA)

abx651925-5mg Abbexa 5 mg 575 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) (OVA)

abx651926-100g Abbexa 100 µg 1800 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) (OVA)

abx651926-10g Abbexa 10 µg 475 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) (OVA)

abx651926-50g Abbexa 50 µg 575 EUR

Polyethylene (High Density)

P688285 Toronto Research Chemicals 100g 81 EUR

Polyethylene NMR tube rack 1 EA - EACH

Z118257-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 58.19 EUR

Snap cap 8mm Polyethylene - PK1000

8PEC1 Scientific Laboratory Supplies PK1000 106.65 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

20-abx490560 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKN53610-48T Biomatik Corporation 48T 589.68 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKN53610-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4001.4 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKN53610-96T Biomatik Corporation 96T 842.4 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKU12498-48T Biomatik Corporation 48T 869.4 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKU12498-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 5899.5 EUR

Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

EKU12498-96T Biomatik Corporation 96T 1242 EUR

Azlon 1000ml Scoop Polyethylene

SCO1032 Scientific Laboratory Supplies PK5 53.69 EUR

Polyethylene Glycol ELISA Kit

ECP7920 Genovis AB 96 Tests 713 EUR

 

Ogólnie rzecz biorąc, wydajne dostarczanie oligonukleotydów można osiągnąć dzięki różnym modyfikacjom PEI ze zoptymalizowanymi parametrami preparatów opartych na PEI lub PEI.