1. Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach pozwalających na przeżycie lub śmiertelnych, w regionie histonów H2A dwuwymiarowych żeli znajdują się nowe składniki masy. Łącznie, określane jako gamma, składniki te powstają in vivo w wyniku kilku procedur, które wprowadzają dwuniciowe pęknięcia w DNA. Składniki gamma, które wydawały się być jedynymi głównymi nowymi składnikami wykrytymi przez inkorporację masy lub 32PO4 na kwas octowy-mocznik-Triton X-100-kwas octowy-mocznik-Wykazano, że żele zawierające bromek cetylotrimetyloamoniowy lub SDS-kwas octowy-mocznik-bromek cetylotrimetyloamoniowy po ekspozycji <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące są gatunkami histonów H2AX, które zostały ufosforylowane specyficznie w serynie 139. narażenie kultur <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące; połowa maksymalnych wartości jest osiągana przez 1 <em>min</em>, a maksymalna przez 10 <em>min</em>. Maksymalnie około 1% H2AX ulega gamma-fosforylacji na każdy szary promieniowania jonizującego, co wskazuje, że 35 dwuniciowych pęknięć DNA, liczba wprowadzana przez każdy szary do <em>6</em> x 10 (9) pary zasad ssaczego genomu G1, prowadzą do gamma-fosforylacji H2AX rozmieszczonego na 1% chromatyny.
  2. Tak więc wydaje się, że około 0,03% chromatyny jest zaangażowane w dwuniciowe pęknięcie DNA. Ta wartość, która odpowiada około 2 x 10(<em>6</em>) par zasad DNA na jedno dwuniciowe pęknięcie, wskazuje, że duże ilości chromatyny są zaangażowane w każde dwuniciowe pęknięcie DNA . Zatem tworzenie gamma-H2AX jest szybką i wrażliwą odpowiedzią <em>komórki</em>na obecność dwuniciowych pęknięć DNA, odpowiedzią, która może zapewnić wgląd w struktury chromatyny wyższego rzędu.

  Technika klamry glukozy: metoda ilościowego określania wydzielania insuliny i oporności.

  • Opisano metody ilościowej oceny wrażliwości komórek beta na glukozę (technika klamry hiperglikemicznej) i wrażliwości tkanek na insulinę (technika klamry euglikemicznej insuliny). Technika klamry hiperglikemicznej. Stężenie glukozy w osoczu gwałtownie wzrasta do 125 mg/dl powyżej poziomu podstawowego w wyniku wlewu glukozy trwającego kilka minut.
  • Pożądane plateau hiperglikemii jest następnie utrzymywane przez dostosowanie zmiennego wlewu glukozy w oparciu o zasadę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie, szybkość wlewu glukozy jest wskaźnikiem metabolizmu glukozy.
  • W takich warunkach ciągłej hiperglikemii odpowiedź insulinowa w osoczu jest dwufazowa i obejmuje wczesne wyrzuty insuliny w ciągu pierwszych <em>6</em> <em>min</em>, po których następuje stopniowo postępujący wzrost stężenia insuliny w osoczu. Technika klamry euglikemicznej insuliny.
  • Stężenie insuliny w osoczu gwałtownie wzrasta i utrzymuje się na poziomie około 100 j.m./ml dzięki ciągłemu wlewowi insuliny. Stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie podstawowym przez zmienną infuzję glukozy z zastosowaniem zasady ujemnego sprzężenia zwrotnego.
  • W tych stacjonarnych warunkach euglikemii szybkość wlewu glukozy jest równa wychwytowi glukozy przez wszystkie tkanki w organizmie, a zatem jest miarą wrażliwości tkanek na egzogenną insulinę.

  Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego królika po stymulacji drogi perforacji.

  1.  Efekty następcze powtarzającej się stymulacji perforowanych włókien ścieżki do obszaru uzębionego hipokampa zbadano za pomocą mikroelektrod zewnątrz<em>komórkowych</em>u królików znieczulonych uretan
  2. U piętnastu z osiemnastu królików reakcja populacji odnotowana z <em>komórek</em> ziarnistych w obszarze wklęsłym do salw o pojedynczej perforowanej ścieżce była wzmocniona przez okres od 30 <em>min</em> do 10 godzin po jednej lub więcej treningów kondycjonujących przy 10-20/s przez 10-15 sekund lub 100/s przez 3-4 sek.3.
  3. Odpowiedź populacji została przeanalizowana pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację <em>komórek ziarnistych</em> oraz amplitudy i latencji gwałtownego wzrostu populacji, sygnalizowanie wyładowania <em>komórek</em> ziarnistości.4.
  4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji.
  5. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.5. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”).
  6. Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.<em>6</em>. Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji <em>komórek</em> ziarnistych.

  Mezenchymalne  komórki macierzyste  do leczenia steroidoopornej, ciężkiej, ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi: badanie fazy II.

  • Ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) jest zagrażającym życiu powikłaniem po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych  komórek macierzystych . Mezenchymalne  komórki macierzyste  modulują odpowiedź immunologiczną in vitro i in vivo. Naszym celem była ocena, czy mezenchymalne  komórki macierzyste  mogą złagodzić GVHD po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek  macierzystych.
  • Pacjenci z steroidooporną, ciężką, ostrą GVHD byli leczeni mezenchymalnymi  komórkami macierzystymi , uzyskanymi w ramach procedury ekspansji ex-vivo Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku, w wieloośrodkowym badaniu doświadczalnym fazy II. Odnotowaliśmy odpowiedź, zgony związane z przeszczepem i inne zdarzenia niepożądane przez okres do 60 miesięcy od wlewu  komórek .
  • Od października 2001 r. do stycznia 2007 r. leczono 55 pacjentów. Mediana dawki mezenchymalnych  komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego  wynosiła 1,4×10(6) (zakres min-maks 0,4-9×10(6))  komórek  na kg masy ciała. 27 pacjentów otrzymało jedną dawkę, 22 otrzymało dwie dawki, a sześć od trzech do pięciu dawek  komórek  otrzymanych od dawców z identycznym pod względem HLA rodzeństwa (n=5), dawców haploidennych (n=18) i dawców niezgodnych pod względem HLA (n =69). 30 pacjentów miało całkowitą odpowiedź, a 9 wykazało poprawę.
  • Żaden z pacjentów nie miał skutków ubocznych podczas lub bezpośrednio po infuzji mezenchymalnych  komórek macierzystych . Wskaźnik odpowiedzi nie był związany z dopasowaniem HLA dawcy. Trzech pacjentów miało nawracającą chorobę nowotworową, au jednego rozwinęła się ostra białaczka szpikowa de-novo pochodzenia biorcy.
  • Osoby, które odpowiedziały całkowicie na przeszczep komórek macierzystych (16 [53%] z 30 vs cztery [16%] z 25);
  • Infuzja mezenchymalnych  komórek macierzystych  namnożonych in vitro, niezależnie od dawcy, może być skuteczną terapią u pacjentów z steroidooporną, ostrą GVHD.

  Badania transformacji nienaruszonych  komórek drożdży  metodą LiAc/SS-DNA/PEG.

  • Ulepszony protokół z octanu litu (LiAc)/jednoniciowego DNA (SS-DNA)/glikolu polietylenowego (PEG), który daje>> 1 x 10(<em>6</em>) transformantów/mikrogramów plazmidowego DNA i oryginalny protokół opisane przez Schiestl i Gietz (1989) zostały wykorzystane do zbadania aspektów mechanizmu transformacji LiAc/SS-DNA/PEG.
  • Najwyższą wydajność transformacji zaobserwowano, gdy 1 x 10(8) <em>komórek</em> transformowano 100 ng plazmidowego DNA w obecności 50 mikrogramów DNA nośnika SS.
  • Wydajność transformantów wzrastała liniowo do 5 mikrogramów plazmidu na transformację. 20-<em>minut</em> szoku cieplnego w temperaturze 42 stopni C był konieczny, aby uzyskać maksymalne plony. Stwierdzono, że PEG odkłada zarówno DNA nośnikowy, jak i DNA plazmidu na <em>komórkach</em>.
  • DNA nośnika SS wiązało się skuteczniej z <em>komórkami</em> i powodowało silniejsze wiązanie znakowanego 32P plazmidowego DNA niż dwuniciowy nośnik (DS). Metoda transformacji LiAc/SS-DNA/PEG nie spowodowała fuzji <em>komórek</em>. DNA nośnikowy DS konkurował z DNA wektora DS w reakcji transformacji.

  MIN-6 cells

  C0018008 Addexbio One Frozen vial 862.8 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-3kU Abbexa 3 kU 360 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-500U Abbexa 500 U 226.8 EUR

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501L 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501S 101Bio - Ask for price

  Rev-CEM-Luc HIV Reporter Cells

  HRC-6 101Bio - Ask for price

  NALM-6 cells

  C0003030 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  IEC-6 cells

  P0021001 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  Individual Reaction Mix 6

  G065-6 ABM 200 reactions 200.4 EUR

  Random Nanofibers 6 Well Plate

  3D00006-6 Neuromics 700 nm-PCLs 111.6 EUR

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate

  3D00012-6 Neuromics 700 nm-PCLs 116.4 EUR

  Mouse IL-6 Recombinant Protein

  R00102-6 BosterBio 5ug/vial 310.8 EUR

  pLenti-CLDN1 shRNA-6 Plasmid

  PVTBAV04867-6 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

  Tissue Culture Plate, 6 Well

  TCP20-6 Bio Basic 1 UNIT 64.18 EUR

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505 101Bio - Ask for price

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505L 101Bio - Ask for price

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505S 101Bio - Ask for price

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate Inserts

  3D00016-6 Neuromics 700 nm-PCLs 117.6 EUR

  SU-DHL-6 cells

  C0003011 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  Pesticide Mix 6 Containing 15 Compounds in Acetonitrile

  SPXPR-6 Scientific Laboratory Supplies 1ML 182.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1040-6 Biovision 1560 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1041-6 Biovision 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1042-6 Biovision 1560 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1043-6 Biovision 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1044-6 Biovision 1546.8 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1045-6 Biovision 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1046-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1047-6 Biovision 1945.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1054-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1055-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1048-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1049-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1050-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1051-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1052-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1053-6 Biovision 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1058-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1059-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1060-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1061-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1064-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1065-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1066-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1067-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1070-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (1090 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1071-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1062-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1063-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1068-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1069-6 Biovision 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1056-6 Biovision 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1057-6 Biovision 1939.2 EUR

  Canadian Pesticide Mix 6 Containing 11 Compounds

  CAN-CAN-6 Scientific Laboratory Supplies 1ML 84.36 EUR

  22 gauge small hub needles (Pack of 6)

  MLCP-HN22-6 MiTeGen 6 X 22 GUAGE 54 EUR

  AFP (Alpha fetoprotein) ELISA test

  6 Biobase 96T/Box Ask for price

  IC Multi Elem (6) Anion Std 10ppm in H2O

  ICA-10PPM-6 Scientific Laboratory Supplies 100ML 269.04 EUR

  Rat Kidney PrimaCell 6: Proximal Tubular Cells

  2-82594 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

  MicroCrystal Mount Assortment, box of 20; Model #6, on 18mm rods

  M4-L18SP-6 MiTeGen 20 MOUNTS 125 EUR

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-030 GenDepot 30 rxns 225.6 EUR

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-150 GenDepot 5x30 rxns 627.6 EUR

  Nickel(II)trifluoromethanesulfonate,min.98%(Nickeltriflate)

  20-abx184278 Abbexa
  • 477.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 25 g
  • 5 g

  10-min. Single Cell Isolation Kit

  P713-20 101Bio - Ask for price

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-10 Biovision 411.6 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-2 Biovision 314.4 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-25 Biovision 561.6 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-10 Biovision 510 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-2 Biovision 339.6 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-25 Biovision 732 EUR

  8-min Intact Plant Chloroplast Isolation Kit

  P511L 101Bio - Ask for price

  3-min Bacterial Total Protein Extraction Kit

  P512L 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-100 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-5 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-500 101Bio - Ask for price

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104341 Abbexa
  • 543.60 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1562.40 EUR
  • 744.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104342 Abbexa
  • 560.40 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1612.80 EUR
  • 760.80 EUR
  • 410.40 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104343 Abbexa
  • 577.20 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1696.80 EUR
  • 794.40 EUR
  • 427.20 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Human Cancer Tissue Preparation Buffer 6: Colorectal Tumor Cells

  9-80029 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  Rat Brain Tissue Preparation Buffer 6: Normal Meningeal Cells

  9-80224 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

  HY-P7377 MedChemExpress 50ug 321.6 EUR

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Hu01 Cloud-Clone
  • 633.95 EUR
  • 292.80 EUR
  • 2047.30 EUR
  • 762.43 EUR
  • 1404.86 EUR
  • 499.20 EUR
  • 4938.24 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Mu01 Cloud-Clone
  • 612.44 EUR
  • 286.80 EUR
  • 1966.66 EUR
  • 735.55 EUR
  • 1351.10 EUR
  • 484.80 EUR
  • 4736.64 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Ra01 Cloud-Clone
  • 593.09 EUR
  • 282.00 EUR
  • 1894.08 EUR
  • 711.36 EUR
  • 1302.72 EUR
  • 472.80 EUR
  • 4555.20 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  IC Multi Elem (6) Anion Std 100ug/mL in H2O

  IC-LGC-6-100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 207.48 EUR

  IC Multi Elem (6) Anion Std 1000 mg/L in H2O

  IC-GLO-6-500 Scientific Laboratory Supplies 500ML 522.12 EUR

  Dendritic Cells/B Cells Antibody

  abx412775-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977 Alpha Diagnostics 10 ug 270 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977-100 Alpha Diagnostics 100 ug 927.6 EUR

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502L 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502S 101Bio - Ask for price

  8-min Plant Tissue Total Protein Extraction Kit

  P508L 101Bio - Ask for price

  Reversible 1-min Hot Start Taq DNA Polymerase

  P950 101Bio - Ask for price

  Reversible 1-min Hot Start Taq DNA Polymerase

  P950L 101Bio - Ask for price

  Kinesis Systec 2-Channel Degasser (Max 1ml/min)

  CHR2149 Scientific Laboratory Supplies EACH 2477.22 EUR

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  Human Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068332 Abbexa
  • 878.40 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2749.20 EUR
  • 1045.20 EUR
  • 627.60 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068333 Abbexa
  • 828.00 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2548.80 EUR
  • 978.00 EUR
  • 594.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068334 Abbexa
  • 861.60 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2648.40 EUR
  • 1011.60 EUR
  • 610.80 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug
  Plazmidowy DNA SS słabo transformował <em>komórki</em> w połączeniu z DNA nośnikowym zarówno SS, jak i DS. Wykazano, że metoda LiAc/SS-DNA/PEG jest bardziej skuteczna niż inne metody leczenia, o których wiadomo, że umożliwiają transformację <em>komórek</em>. Omówiono model mechanizmu transformacji metodą LiAc/SS-DNA/PEG.