1. Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach pozwalających na przeżycie lub śmiertelnych, w regionie histonów H2A dwuwymiarowych żeli znajdują się nowe składniki masy. Łącznie, określane jako gamma, składniki te powstają in vivo w wyniku kilku procedur, które wprowadzają dwuniciowe pęknięcia w DNA. Składniki gamma, które wydawały się być jedynymi głównymi nowymi składnikami wykrytymi przez inkorporację masy lub 32PO4 na kwas octowy-mocznik-Triton X-100-kwas octowy-mocznik-Wykazano, że żele zawierające bromek cetylotrimetyloamoniowy lub SDS-kwas octowy-mocznik-bromek cetylotrimetyloamoniowy po ekspozycji <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące są gatunkami histonów H2AX, które zostały ufosforylowane specyficznie w serynie 139. narażenie kultur <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące; połowa maksymalnych wartości jest osiągana przez 1 <em>min</em>, a maksymalna przez 10 <em>min</em>. Maksymalnie około 1% H2AX ulega gamma-fosforylacji na każdy szary promieniowania jonizującego, co wskazuje, że 35 dwuniciowych pęknięć DNA, liczba wprowadzana przez każdy szary do <em>6</em> x 10 (9) pary zasad ssaczego genomu G1, prowadzą do gamma-fosforylacji H2AX rozmieszczonego na 1% chromatyny.
  2. Tak więc wydaje się, że około 0,03% chromatyny jest zaangażowane w dwuniciowe pęknięcie DNA. Ta wartość, która odpowiada około 2 x 10(<em>6</em>) par zasad DNA na jedno dwuniciowe pęknięcie, wskazuje, że duże ilości chromatyny są zaangażowane w każde dwuniciowe pęknięcie DNA . Zatem tworzenie gamma-H2AX jest szybką i wrażliwą odpowiedzią <em>komórki</em>na obecność dwuniciowych pęknięć DNA, odpowiedzią, która może zapewnić wgląd w struktury chromatyny wyższego rzędu.

  Technika klamry glukozy: metoda ilościowego określania wydzielania insuliny i oporności.

  • Opisano metody ilościowej oceny wrażliwości komórek beta na glukozę (technika klamry hiperglikemicznej) i wrażliwości tkanek na insulinę (technika klamry euglikemicznej insuliny). Technika klamry hiperglikemicznej. Stężenie glukozy w osoczu gwałtownie wzrasta do 125 mg/dl powyżej poziomu podstawowego w wyniku wlewu glukozy trwającego kilka minut.
  • Pożądane plateau hiperglikemii jest następnie utrzymywane przez dostosowanie zmiennego wlewu glukozy w oparciu o zasadę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie, szybkość wlewu glukozy jest wskaźnikiem metabolizmu glukozy.
  • W takich warunkach ciągłej hiperglikemii odpowiedź insulinowa w osoczu jest dwufazowa i obejmuje wczesne wyrzuty insuliny w ciągu pierwszych <em>6</em> <em>min</em>, po których następuje stopniowo postępujący wzrost stężenia insuliny w osoczu. Technika klamry euglikemicznej insuliny.
  • Stężenie insuliny w osoczu gwałtownie wzrasta i utrzymuje się na poziomie około 100 j.m./ml dzięki ciągłemu wlewowi insuliny. Stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie podstawowym przez zmienną infuzję glukozy z zastosowaniem zasady ujemnego sprzężenia zwrotnego.
  • W tych stacjonarnych warunkach euglikemii szybkość wlewu glukozy jest równa wychwytowi glukozy przez wszystkie tkanki w organizmie, a zatem jest miarą wrażliwości tkanek na egzogenną insulinę.

  Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego królika po stymulacji drogi perforacji.

  1.  Efekty następcze powtarzającej się stymulacji perforowanych włókien ścieżki do obszaru uzębionego hipokampa zbadano za pomocą mikroelektrod zewnątrz<em>komórkowych</em>u królików znieczulonych uretan
  2. U piętnastu z osiemnastu królików reakcja populacji odnotowana z <em>komórek</em> ziarnistych w obszarze wklęsłym do salw o pojedynczej perforowanej ścieżce była wzmocniona przez okres od 30 <em>min</em> do 10 godzin po jednej lub więcej treningów kondycjonujących przy 10-20/s przez 10-15 sekund lub 100/s przez 3-4 sek.3.
  3. Odpowiedź populacji została przeanalizowana pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację <em>komórek ziarnistych</em> oraz amplitudy i latencji gwałtownego wzrostu populacji, sygnalizowanie wyładowania <em>komórek</em> ziarnistości.4.
  4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji.
  5. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.5. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”).
  6. Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.<em>6</em>. Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji <em>komórek</em> ziarnistych.

  Mezenchymalne  komórki macierzyste  do leczenia steroidoopornej, ciężkiej, ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi: badanie fazy II.

  • Ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) jest zagrażającym życiu powikłaniem po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych  komórek macierzystych . Mezenchymalne  komórki macierzyste  modulują odpowiedź immunologiczną in vitro i in vivo. Naszym celem była ocena, czy mezenchymalne  komórki macierzyste  mogą złagodzić GVHD po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek  macierzystych.
  • Pacjenci z steroidooporną, ciężką, ostrą GVHD byli leczeni mezenchymalnymi  komórkami macierzystymi , uzyskanymi w ramach procedury ekspansji ex-vivo Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku, w wieloośrodkowym badaniu doświadczalnym fazy II. Odnotowaliśmy odpowiedź, zgony związane z przeszczepem i inne zdarzenia niepożądane przez okres do 60 miesięcy od wlewu  komórek .
  • Od października 2001 r. do stycznia 2007 r. leczono 55 pacjentów. Mediana dawki mezenchymalnych  komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego  wynosiła 1,4×10(6) (zakres min-maks 0,4-9×10(6))  komórek  na kg masy ciała. 27 pacjentów otrzymało jedną dawkę, 22 otrzymało dwie dawki, a sześć od trzech do pięciu dawek  komórek  otrzymanych od dawców z identycznym pod względem HLA rodzeństwa (n=5), dawców haploidennych (n=18) i dawców niezgodnych pod względem HLA (n =69). 30 pacjentów miało całkowitą odpowiedź, a 9 wykazało poprawę.
  • Żaden z pacjentów nie miał skutków ubocznych podczas lub bezpośrednio po infuzji mezenchymalnych  komórek macierzystych . Wskaźnik odpowiedzi nie był związany z dopasowaniem HLA dawcy. Trzech pacjentów miało nawracającą chorobę nowotworową, au jednego rozwinęła się ostra białaczka szpikowa de-novo pochodzenia biorcy.
  • Osoby, które odpowiedziały całkowicie na przeszczep komórek macierzystych (16 [53%] z 30 vs cztery [16%] z 25);
  • Infuzja mezenchymalnych  komórek macierzystych  namnożonych in vitro, niezależnie od dawcy, może być skuteczną terapią u pacjentów z steroidooporną, ostrą GVHD.

  Badania transformacji nienaruszonych  komórek drożdży  metodą LiAc/SS-DNA/PEG.

  • Ulepszony protokół z octanu litu (LiAc)/jednoniciowego DNA (SS-DNA)/glikolu polietylenowego (PEG), który daje>> 1 x 10(<em>6</em>) transformantów/mikrogramów plazmidowego DNA i oryginalny protokół opisane przez Schiestl i Gietz (1989) zostały wykorzystane do zbadania aspektów mechanizmu transformacji LiAc/SS-DNA/PEG.
  • Najwyższą wydajność transformacji zaobserwowano, gdy 1 x 10(8) <em>komórek</em> transformowano 100 ng plazmidowego DNA w obecności 50 mikrogramów DNA nośnika SS.
  • Wydajność transformantów wzrastała liniowo do 5 mikrogramów plazmidu na transformację. 20-<em>minut</em> szoku cieplnego w temperaturze 42 stopni C był konieczny, aby uzyskać maksymalne plony. Stwierdzono, że PEG odkłada zarówno DNA nośnikowy, jak i DNA plazmidu na <em>komórkach</em>.
  • DNA nośnika SS wiązało się skuteczniej z <em>komórkami</em> i powodowało silniejsze wiązanie znakowanego 32P plazmidowego DNA niż dwuniciowy nośnik (DS). Metoda transformacji LiAc/SS-DNA/PEG nie spowodowała fuzji <em>komórek</em>. DNA nośnikowy DS konkurował z DNA wektora DS w reakcji transformacji.

  MIN-6 cells

  C0018008 Addexbio One Frozen vial 862.8 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-3kU Abbexa 3 kU 360 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-500U Abbexa 500 U 226.8 EUR

  NALM-6 cells

  C0003030 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  IEC-6 cells

  P0021001 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  Individual Reaction Mix 6

  G065-6 ABM 200 reactions 200.4 EUR

  Random Nanofibers 6 Well Plate

  3D00006-6 Neuromics 700 nm-PCLs 111.6 EUR

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate

  3D00012-6 Neuromics 700 nm-PCLs 116.4 EUR

  Mouse IL-6 Recombinant Protein

  R00102-6 BosterBio 5ug/vial 310.8 EUR

  pLenti-CLDN1 shRNA-6 Plasmid

  PVTBAV04867-6 Lifescience Market 2 ug 427.2 EUR

  Tissue Culture Plate, 6 Well

  TCP20-6 Bio Basic 1 UNIT 64.18 EUR

  SU-DHL-6 cells

  C0003011 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate Inserts

  3D00016-6 Neuromics 700 nm-PCLs 117.6 EUR

  Pesticide Mix 6 Containing 15 Compounds in Acetonitrile

  SPXPR-6 Scientific Laboratory Supplies 1ML 182.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1040-6 Biovision each 1560 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1041-6 Biovision each 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1042-6 Biovision each 1560 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1043-6 Biovision each 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1044-6 Biovision each 1546.8 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1045-6 Biovision each 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1046-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1047-6 Biovision each 1945.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1054-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1055-6 Biovision each 1939.2 EUR

  (S)‐(+) EPICHLOROHYDRIN‐99.5% MIN

  505001 Survival Technologies each Ask for price

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1048-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1049-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1050-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1051-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1052-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1053-6 Biovision each 1886.4 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1058-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1059-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1060-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1061-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1064-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1065-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1066-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1067-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1070-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (1090 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1071-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1062-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1063-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1068-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1069-6 Biovision each 1939.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1056-6 Biovision each 1567.2 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1057-6 Biovision each 1939.2 EUR

  Canadian Pesticide Mix 6 Containing 11 Compounds

  CAN-CAN-6 Scientific Laboratory Supplies 1ML 84.36 EUR

  TERT‐BUTYL BROMOACETATE 99% MIN

  502029 Survival Technologies each Ask for price

  22 gauge small hub needles (Pack of 6)

  MLCP-HN22-6 MiTeGen 6 X 22 GUAGE 54 EUR

  Rat Kidney PrimaCell 6: Proximal Tubular Cells

  2-82594 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

  IC Multi Elem (6) Anion Std 10ppm in H2O

  ICA-10PPM-6 Scientific Laboratory Supplies 100ML 269.04 EUR

  AFP (Alpha fetoprotein) ELISA test

  6 Biobase 96T/Box Ask for price

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-030 GenDepot 30 rxns 225.6 EUR

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-150 GenDepot 5x30 rxns 627.6 EUR

  Nickel(II)trifluoromethanesulfonate,min.98%(Nickeltriflate)

  20-abx184278 Abbexa
  • 477.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 25 g
  • 5 g

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-10 Biovision each 411.6 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-2 Biovision each 314.4 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-25 Biovision each 561.6 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-10 Biovision each 510 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-2 Biovision each 339.6 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-25 Biovision each 732 EUR

  MicroCrystal Mount Assortment, box of 20; Model #6, on 18mm rods

  M4-L18SP-6 MiTeGen 20 MOUNTS 125 EUR

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104341 Abbexa
  • 543.60 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1562.40 EUR
  • 744.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104342 Abbexa
  • 560.40 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1612.80 EUR
  • 760.80 EUR
  • 410.40 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104343 Abbexa
  • 577.20 EUR
  • 159.60 EUR
  • 1696.80 EUR
  • 794.40 EUR
  • 427.20 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Human Cancer Tissue Preparation Buffer 6: Colorectal Tumor Cells

  9-80029 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  Rat Brain Tissue Preparation Buffer 6: Normal Meningeal Cells

  9-80224 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

  HY-P7377 MedChemExpress 50ug 321.6 EUR

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Hu01 Cloud-Clone
  • 633.95 EUR
  • 292.80 EUR
  • 2047.30 EUR
  • 762.43 EUR
  • 1404.86 EUR
  • 499.20 EUR
  • 4938.24 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Mu01 Cloud-Clone
  • 612.44 EUR
  • 286.80 EUR
  • 1966.66 EUR
  • 735.55 EUR
  • 1351.10 EUR
  • 484.80 EUR
  • 4736.64 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Ra01 Cloud-Clone
  • 593.09 EUR
  • 282.00 EUR
  • 1894.08 EUR
  • 711.36 EUR
  • 1302.72 EUR
  • 472.80 EUR
  • 4555.20 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  IC Multi Elem (6) Anion Std 100ug/mL in H2O

  IC-LGC-6-100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 207.48 EUR

  Dendritic Cells/B Cells Antibody

  abx412775-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

  IC Multi Elem (6) Anion Std 1000 mg/L in H2O

  IC-GLO-6-500 Scientific Laboratory Supplies 500ML 522.12 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977 Alpha Diagnostics 10 ug 270 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977-100 Alpha Diagnostics 100 ug 927.6 EUR

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  Kinesis Systec 2-Channel Degasser (Max 1ml/min)

  CHR2149 Scientific Laboratory Supplies EACH 2477.22 EUR

  Human Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068332 Abbexa
  • 878.40 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2749.20 EUR
  • 1045.20 EUR
  • 627.60 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068333 Abbexa
  • 828.00 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2548.80 EUR
  • 978.00 EUR
  • 594.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068334 Abbexa
  • 861.60 EUR
  • 343.20 EUR
  • 2648.40 EUR
  • 1011.60 EUR
  • 610.80 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Kidney Tissue Preparation Buffer 6: Normal Renal Mesangial Cells

  9-80175 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  5637 cells

  C0002001 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  MB49 cells

  C0002004 Addexbio One Frozen vial 932.4 EUR

  K562 cells

  C0003004 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  U937 cells

  C0003005 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  Raji cells

  C0003009 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  Daudi cells

  C0003010 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  RS4;11 cells

  C0003012 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  NAMALWA cells

  C0003013 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  BJAB cells

  C0003016 Addexbio One Frozen vial 651.6 EUR

  FO cells

  C0003017 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  MC116 cells

  C0003021 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  P3X63Ag8.653 cells

  C0003028 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  REH cells

  C0003031 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  Mino cells

  C0003033 Addexbio One Frozen vial 582 EUR

  U87MG cells

  C0005002 Addexbio One Frozen vial 546 EUR

  B103 cells

  C0005003 Addexbio One Frozen vial 932.4 EUR
  Plazmidowy DNA SS słabo transformował <em>komórki</em> w połączeniu z DNA nośnikowym zarówno SS, jak i DS. Wykazano, że metoda LiAc/SS-DNA/PEG jest bardziej skuteczna niż inne metody leczenia, o których wiadomo, że umożliwiają transformację <em>komórek</em>. Omówiono model mechanizmu transformacji metodą LiAc/SS-DNA/PEG.