1. Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach pozwalających na przeżycie lub śmiertelnych, w regionie histonów H2A dwuwymiarowych żeli znajdują się nowe składniki masy. Łącznie, określane jako gamma, składniki te powstają in vivo w wyniku kilku procedur, które wprowadzają dwuniciowe pęknięcia w DNA. Składniki gamma, które wydawały się być jedynymi głównymi nowymi składnikami wykrytymi przez inkorporację masy lub 32PO4 na kwas octowy-mocznik-Triton X-100-kwas octowy-mocznik-Wykazano, że żele zawierające bromek cetylotrimetyloamoniowy lub SDS-kwas octowy-mocznik-bromek cetylotrimetyloamoniowy po ekspozycji <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące są gatunkami histonów H2AX, które zostały ufosforylowane specyficznie w serynie 139. narażenie kultur <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące; połowa maksymalnych wartości jest osiągana przez 1 <em>min</em>, a maksymalna przez 10 <em>min</em>. Maksymalnie około 1% H2AX ulega gamma-fosforylacji na każdy szary promieniowania jonizującego, co wskazuje, że 35 dwuniciowych pęknięć DNA, liczba wprowadzana przez każdy szary do <em>6</em> x 10 (9) pary zasad ssaczego genomu G1, prowadzą do gamma-fosforylacji H2AX rozmieszczonego na 1% chromatyny.
  2. Tak więc wydaje się, że około 0,03% chromatyny jest zaangażowane w dwuniciowe pęknięcie DNA. Ta wartość, która odpowiada około 2 x 10(<em>6</em>) par zasad DNA na jedno dwuniciowe pęknięcie, wskazuje, że duże ilości chromatyny są zaangażowane w każde dwuniciowe pęknięcie DNA . Zatem tworzenie gamma-H2AX jest szybką i wrażliwą odpowiedzią <em>komórki</em>na obecność dwuniciowych pęknięć DNA, odpowiedzią, która może zapewnić wgląd w struktury chromatyny wyższego rzędu.

  Technika klamry glukozy: metoda ilościowego określania wydzielania insuliny i oporności.

  • Opisano metody ilościowej oceny wrażliwości komórek beta na glukozę (technika klamry hiperglikemicznej) i wrażliwości tkanek na insulinę (technika klamry euglikemicznej insuliny). Technika klamry hiperglikemicznej. Stężenie glukozy w osoczu gwałtownie wzrasta do 125 mg/dl powyżej poziomu podstawowego w wyniku wlewu glukozy trwającego kilka minut.
  • Pożądane plateau hiperglikemii jest następnie utrzymywane przez dostosowanie zmiennego wlewu glukozy w oparciu o zasadę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie, szybkość wlewu glukozy jest wskaźnikiem metabolizmu glukozy.
  • W takich warunkach ciągłej hiperglikemii odpowiedź insulinowa w osoczu jest dwufazowa i obejmuje wczesne wyrzuty insuliny w ciągu pierwszych <em>6</em> <em>min</em>, po których następuje stopniowo postępujący wzrost stężenia insuliny w osoczu. Technika klamry euglikemicznej insuliny.
  • Stężenie insuliny w osoczu gwałtownie wzrasta i utrzymuje się na poziomie około 100 j.m./ml dzięki ciągłemu wlewowi insuliny. Stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie podstawowym przez zmienną infuzję glukozy z zastosowaniem zasady ujemnego sprzężenia zwrotnego.
  • W tych stacjonarnych warunkach euglikemii szybkość wlewu glukozy jest równa wychwytowi glukozy przez wszystkie tkanki w organizmie, a zatem jest miarą wrażliwości tkanek na egzogenną insulinę.

  Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego królika po stymulacji drogi perforacji.

  1.  Efekty następcze powtarzającej się stymulacji perforowanych włókien ścieżki do obszaru uzębionego hipokampa zbadano za pomocą mikroelektrod zewnątrz<em>komórkowych</em>u królików znieczulonych uretan
  2. U piętnastu z osiemnastu królików reakcja populacji odnotowana z <em>komórek</em> ziarnistych w obszarze wklęsłym do salw o pojedynczej perforowanej ścieżce była wzmocniona przez okres od 30 <em>min</em> do 10 godzin po jednej lub więcej treningów kondycjonujących przy 10-20/s przez 10-15 sekund lub 100/s przez 3-4 sek.3.
  3. Odpowiedź populacji została przeanalizowana pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację <em>komórek ziarnistych</em> oraz amplitudy i latencji gwałtownego wzrostu populacji, sygnalizowanie wyładowania <em>komórek</em> ziarnistości.4.
  4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji.
  5. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.5. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”).
  6. Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.<em>6</em>. Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji <em>komórek</em> ziarnistych.

  Mezenchymalne  komórki macierzyste  do leczenia steroidoopornej, ciężkiej, ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi: badanie fazy II.

  • Ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) jest zagrażającym życiu powikłaniem po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych  komórek macierzystych . Mezenchymalne  komórki macierzyste  modulują odpowiedź immunologiczną in vitro i in vivo. Naszym celem była ocena, czy mezenchymalne  komórki macierzyste  mogą złagodzić GVHD po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek  macierzystych.
  • Pacjenci z steroidooporną, ciężką, ostrą GVHD byli leczeni mezenchymalnymi  komórkami macierzystymi , uzyskanymi w ramach procedury ekspansji ex-vivo Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku, w wieloośrodkowym badaniu doświadczalnym fazy II. Odnotowaliśmy odpowiedź, zgony związane z przeszczepem i inne zdarzenia niepożądane przez okres do 60 miesięcy od wlewu  komórek .
  • Od października 2001 r. do stycznia 2007 r. leczono 55 pacjentów. Mediana dawki mezenchymalnych  komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego  wynosiła 1,4×10(6) (zakres min-maks 0,4-9×10(6))  komórek  na kg masy ciała. 27 pacjentów otrzymało jedną dawkę, 22 otrzymało dwie dawki, a sześć od trzech do pięciu dawek  komórek  otrzymanych od dawców z identycznym pod względem HLA rodzeństwa (n=5), dawców haploidennych (n=18) i dawców niezgodnych pod względem HLA (n =69). 30 pacjentów miało całkowitą odpowiedź, a 9 wykazało poprawę.
  • Żaden z pacjentów nie miał skutków ubocznych podczas lub bezpośrednio po infuzji mezenchymalnych  komórek macierzystych . Wskaźnik odpowiedzi nie był związany z dopasowaniem HLA dawcy. Trzech pacjentów miało nawracającą chorobę nowotworową, au jednego rozwinęła się ostra białaczka szpikowa de-novo pochodzenia biorcy.
  • Osoby, które odpowiedziały całkowicie na przeszczep komórek macierzystych (16 [53%] z 30 vs cztery [16%] z 25);
  • Infuzja mezenchymalnych  komórek macierzystych  namnożonych in vitro, niezależnie od dawcy, może być skuteczną terapią u pacjentów z steroidooporną, ostrą GVHD.

  Badania transformacji nienaruszonych  komórek drożdży  metodą LiAc/SS-DNA/PEG.

  • Ulepszony protokół z octanu litu (LiAc)/jednoniciowego DNA (SS-DNA)/glikolu polietylenowego (PEG), który daje>> 1 x 10(<em>6</em>) transformantów/mikrogramów plazmidowego DNA i oryginalny protokół opisane przez Schiestl i Gietz (1989) zostały wykorzystane do zbadania aspektów mechanizmu transformacji LiAc/SS-DNA/PEG.
  • Najwyższą wydajność transformacji zaobserwowano, gdy 1 x 10(8) <em>komórek</em> transformowano 100 ng plazmidowego DNA w obecności 50 mikrogramów DNA nośnika SS.
  • Wydajność transformantów wzrastała liniowo do 5 mikrogramów plazmidu na transformację. 20-<em>minut</em> szoku cieplnego w temperaturze 42 stopni C był konieczny, aby uzyskać maksymalne plony. Stwierdzono, że PEG odkłada zarówno DNA nośnikowy, jak i DNA plazmidu na <em>komórkach</em>.
  • DNA nośnika SS wiązało się skuteczniej z <em>komórkami</em> i powodowało silniejsze wiązanie znakowanego 32P plazmidowego DNA niż dwuniciowy nośnik (DS). Metoda transformacji LiAc/SS-DNA/PEG nie spowodowała fuzji <em>komórek</em>. DNA nośnikowy DS konkurował z DNA wektora DS w reakcji transformacji.

  MIN-6 cells

  C0018008 Addexbio One Frozen vial 570 EUR

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501L 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501S 101Bio - Ask for price

  MIN-6

  ABC-TC234S AcceGen 1 vial Ask for price

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505L 101Bio 50 rxn 629 EUR

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505S 101Bio 5 rxn 179 EUR

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505 101Bio - Ask for price

  IEC-6 cells

  P0021001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  NALM-6 cells

  C0003030 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  Calu-6 Cells

  T8962 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 650 EUR

  SU-DHL-6 cells

  C0003011 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  Mino cells

  C0003033 Addexbio One Frozen vial 450 EUR

  C57BL/6 Mouse Lung Cells

  ABC-TC3210 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Tail Cells

  ABC-TC3252 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Heart Cells

  ABC-TC3191 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Liver Cells

  ABC-TC3205 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Kidney Cells

  ABC-TC3199 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Spleen Cells

  ABC-TC3242 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Stomach Cells

  ABC-TC3247 AcceGen 1 vial Ask for price

  HuH-6 Cells Complete Medium

  CM-0119-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

  HuH-6 Cells Complete Medium

  CM-0119 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

  Calu-6 Cells Complete Medium

  CM-0327-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

  Calu-6 Cells Complete Medium

  CM-0327 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

  NALM-6 Cells Complete Medium

  CM-0701 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

  C57BL/6 Mouse Intestinal Cells

  ABC-TC3193 AcceGen 1 vial Ask for price

  HEK-Blue™ IL-6 cells

  hkb-hil6 InvivoGen FR 3-7 x 10e6 cells 1424.85 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-3kU Abbexa 3 kU 360 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-500U Abbexa 500 U 226.8 EUR

  DNA Polymerase (6 kb/min) Enzyme

  abx071002-5mg Abbexa 5 mg 237.5 EUR

  MIN-117

  T28042-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  MIN-117

  T28042-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  MIN-117

  T28042-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  MIN-117

  T28042-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  MIN-117

  T28042-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Hepa 1-6 Cells Complete Medium

  CM-0105-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 108 EUR

  C57BL/6 Mouse Neural Stem Cells

  MUBNF-01001 Cyagen 1*10^6/vial 959 EUR

  Hepa 1-6 Cells Complete Medium

  CM-0105 Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

  C57BL/6 Mouse Tail Cells, Neonatal

  ABC-TC3253 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Liver Kupffer Cells

  ABC-TC5523 AcceGen 1 vial Ask for price

  EMT6 [EMT-6] Cells Complete Medium

  CM-0573-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

  EMT6 [EMT-6] Cells Complete Medium

  CM-0573 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

  Beta-TC-6 Cells Complete Medium

  CM-0322-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 118 EUR

  C57BL/6 Mouse Embryonic Stem Cells

  MUBES-01001 Cyagen 1*10^6/vial 559 EUR

  Beta-TC-6 Cells Complete Medium

  CM-0322 Elabscience Biotech 125mL×4 118 EUR

  C57BL/6 Mouse Liver Epithelial Cells

  ABC-TC3206 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Lung Endothelial Cells

  ABC-TC3211 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Vein Endothelial Cells

  ABC-TC3258 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Dermal Epithelial Cells

  ABC-TC3184 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Kidney Epithelial Cells

  ABC-TC3201 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Spleen Epithelial Cells

  ABC-TC3244 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Aortic Endothelial Cells

  ABC-TC3162 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Artery Endothelial Cells

  ABC-TC3165 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Colonic Epithelial Cells

  ABC-TC3180 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Corneal Epithelial Cells

  ABC-TC3182 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Kidney Endothelial Cells

  ABC-TC3200 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Mammary Epithelial Cells

  ABC-TC3217 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Ovarian Epithelial Cells

  ABC-TC3221 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Spleen Endothelial Cells

  ABC-TC3243 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Stomach Epithelial Cells

  ABC-TC3250 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Thyroid Epithelial Cells

  ABC-TC3255 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Bladder Epithelial Cells

  ABC-TC4368 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Moues Splenic Endothelial Cells

  ABC-TC3160 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Alveolar Epithelial Cells

  ABC-TC3161 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Ovarian Endothelial Cells

  ABC-TC3220 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Prostate Epithelial Cells

  ABC-TC3230 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Tracheal Epithelial Cells

  ABC-TC3256 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Prostate Endothelial Cells

  ABC-TC3229 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Esophageal Epithelial Cells

  ABC-TC3189 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Intestinal Epithelial Cells

  ABC-TC3196 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Lymphatic Endothelial Cells

  ABC-TC3215 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Pancreatic Epithelial Cells

  ABC-TC3224 AcceGen 1 vial Ask for price

  Zebrafish Testicular Feeder Cells (ZtA6-6)

  T2605 ABM 1x10^6 cells/ml Ask for price

  C57BL/6 Mouse Intestinal Endothelial Cells

  ABC-TC3194 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Vein Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3260 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Aortic Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3164 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Artery Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3167 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Colonic Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3181 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Lung Mesenchymal Stem Cells

  ABC-TC3213 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Ovarian Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3223 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Stomach Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3251 AcceGen 1 vial Ask for price

  Strain C57BL - 6 Mouse Embryonic Stem Cells

  CSC-7878W Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Prostate Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3231 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Tracheal Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3257 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Oral Mucosal Epithelial Cells

  ABC-TC4366 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Esophageal Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3190 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Intestinal Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3198 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Tail Endothelial cells, Neonatal

  ABC-TC3262 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Primary Thymus Epithelial Cells

  ABC-TC5502 AcceGen 1 vial Ask for price

  Rat Kidney PrimaCell 6: Proximal Tubular Cells

  2-82594 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

  Human Neural Stem Cell (hNSC) ~1x10^6 cells

  P801 101Bio 1x10^6 989 EUR

  C57BL/6 Mouse Pulmonary Vein Endothelial Cells

  ABC-TC3236 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Coronary Artery Endothelial Cells

  ABC-TC3183 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Proximal Tubular Epithelial Cells

  ABC-TC3232 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Small Intestinal Epithelial Cells

  ABC-TC5522 AcceGen 1 vial Ask for price

  10-min. Single Cell Isolation Kit

  P713-20 101Bio - Ask for price

  Dendritic Cells/B Cells Antibody

  abx412775-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

  C57BL/6 Mouse Dermal Lymphatic Endothelial Cells

  ABC-TC3186 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Liver Sinusoidal Endothelial Cells

  ABC-TC3208 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Pulmonary Artery Endothelial Cells

  ABC-TC3233 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Renal Glomerular Endothelial Cells

  ABC-TC3261 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Embryonic Cardiac Endothelial Cells

  ABC-TC3177 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Kidney Glomerular Endothelial Cells

  ABC-TC3204 AcceGen 1 vial Ask for price

  HEK-Blue™ hTLR2 KO-TLR1/6 Cells

  hkb-htlr2k16 InvivoGen FR 3-7 x 10e6 cells 1424.85 EUR

  C57BL/6 Mouse Lung Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3214 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Brain Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3175 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Dermal Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3187 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Cardiac Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3179 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Intestinal Mesenteric Endothelial Cells

  ABC-TC3197 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Mammary Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3219 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Retinal Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3241 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Neural Stem Cells With GFP

  MUBNF-01101 Cyagen 1*10^6/vial 1410 EUR

  C57BL/6 Mouse Placental Microvascular Endothelial Cells

  ABC-TC3228 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Embryonic Stem Cells With GFP

  MUBES-01101 Cyagen 1*10^6/vial 1125 EUR

  C57BL/6 Mouse Embryonic Stem Cells With RFP

  MUBES-01201 Cyagen 1*10^6/vial 1125 EUR

  Human Fetal Liver Cells CD34+ Cells

  ABC-TC3421 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Fetal Liver Cells CD133+ Cells

  ABC-TC3420 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

  ABC-TC3172 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Brain Vascular Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3176 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Pulmonary Vein Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3237 AcceGen 1 vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

  MUBMX-01001 Cyagen 1*10^6/vial 639 EUR

  C57BL - 6 Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

  CSC-C4296X Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

  C57BL/6 Mouse Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells

  ABC-TC3235 AcceGen 1 vial Ask for price

  GFP-Human Lung Anaplastic Carcinoma Cells (Calu-6)

  cAP-0096GFP Angio Proteomie 1Frozen Vial 782.1 EUR

  GFP-Human Lung Anaplastic Carcinoma Cells (Calu-6)

  ALHC048-GFP Alphabioregen 1ml frozen Vial 0.2 EUR

  CD7 (T cells and NK cells), Antibody

  GWB-20A27F GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

  C57BL/6 Mouse Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

  MUBMD-01001 Cyagen 1*10^6/vial 649 EUR

  Human Blood CD14+ Cells, 10 million cells

  ABC-TC3110 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Blood CD14+ Cells, 20 million cells

  ABC-TC3111 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Blood CD14+ Cells, 40 million cells

  ABC-TC3112 AcceGen 1 vial Ask for price

  5637 cells

  C0002001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  293 cells

  A007 ABM 1x10^6 450 EUR

  K1 cells

  C0025003 Addexbio One Frozen vial 520 EUR

  RD cells

  C0035001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  FO cells

  C0003017 Addexbio One Frozen vial 400 EUR

  A9 cells

  P0011007 Addexbio One Frozen vial 420 EUR

  BJ cells

  P0020005 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  ST cells

  P0028002 Addexbio One Frozen vial 420 EUR

  FM Cells

  T8282 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  C6 Cells

  T8961 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 650 EUR

  F9 Cells

  T8965 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 650 EUR

  A10.7 cells

  C0018006 Addexbio One Frozen vial 520 EUR

  C32 cells

  C0020002 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  N87 cells

  C0023002 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  AGS cells

  C0023004 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  R2C cells

  C0028001 Addexbio One Frozen vial 420 EUR

  Y79 cells

  C0029001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  NB3 cells

  C0033003 Addexbio One Frozen vial 520 EUR

  RS4;11 cells

  C0003012 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  REH cells

  C0003031 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  4T1 cells

  C0006004 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  T84 cells

  C0009008 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  RKO cells

  C0009012 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  H23 cells

  C0016005 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  H69 cells

  C0016065 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  H82 cells

  C0016066 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  STO cells

  P0011006 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  TM3 cells

  T0028002 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  AGS Cells

  T8246 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  Leo Cells

  T8278 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  TOB Cells

  T8314 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  TOL Cells

  T8315 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  TOM Cells

  T8316 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  TOT Cells

  T8317 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  TNO Cells

  T8318 ABM 1x10^6 cells/1.0ml 1350 EUR

  OC3 Cells

  T8327 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml Ask for price

  Sf9 Cells

  T8986 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 650 EUR

  T24 Cells

  T8988 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 650 EUR

  SW2 Cells

  T8997 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 1080 EUR

  Vcap cells

  C0019001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  8505C cells

  C0025002 Addexbio One Frozen vial 520 EUR

  BeWo cells

  C0030001 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  MB49 cells

  C0002004 Addexbio One Frozen vial 620 EUR

  K562 cells

  C0003004 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  U937 cells

  C0003005 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  Raji cells

  C0003009 Addexbio One Frozen vial 390 EUR

  BJAB cells

  C0003016 Addexbio One Frozen vial 420 EUR

  B103 cells

  C0005003 Addexbio One Frozen vial 620 EUR
  Plazmidowy DNA SS słabo transformował <em>komórki</em> w połączeniu z DNA nośnikowym zarówno SS, jak i DS. Wykazano, że metoda LiAc/SS-DNA/PEG jest bardziej skuteczna niż inne metody leczenia, o których wiadomo, że umożliwiają transformację <em>komórek</em>. Omówiono model mechanizmu transformacji metodą LiAc/SS-DNA/PEG.