1. Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach pozwalających na przeżycie lub śmiertelnych, w regionie histonów H2A dwuwymiarowych żeli znajdują się nowe składniki masy. Łącznie, określane jako gamma, składniki te powstają in vivo w wyniku kilku procedur, które wprowadzają dwuniciowe pęknięcia w DNA. Składniki gamma, które wydawały się być jedynymi głównymi nowymi składnikami wykrytymi przez inkorporację masy lub 32PO4 na kwas octowy-mocznik-Triton X-100-kwas octowy-mocznik-Wykazano, że żele zawierające bromek cetylotrimetyloamoniowy lub SDS-kwas octowy-mocznik-bromek cetylotrimetyloamoniowy po ekspozycji <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące są gatunkami histonów H2AX, które zostały ufosforylowane specyficznie w serynie 139. narażenie kultur <em>komórek</em> na promieniowanie jonizujące; połowa maksymalnych wartości jest osiągana przez 1 <em>min</em>, a maksymalna przez 10 <em>min</em>. Maksymalnie około 1% H2AX ulega gamma-fosforylacji na każdy szary promieniowania jonizującego, co wskazuje, że 35 dwuniciowych pęknięć DNA, liczba wprowadzana przez każdy szary do <em>6</em> x 10 (9) pary zasad ssaczego genomu G1, prowadzą do gamma-fosforylacji H2AX rozmieszczonego na 1% chromatyny.
  2. Tak więc wydaje się, że około 0,03% chromatyny jest zaangażowane w dwuniciowe pęknięcie DNA. Ta wartość, która odpowiada około 2 x 10(<em>6</em>) par zasad DNA na jedno dwuniciowe pęknięcie, wskazuje, że duże ilości chromatyny są zaangażowane w każde dwuniciowe pęknięcie DNA . Zatem tworzenie gamma-H2AX jest szybką i wrażliwą odpowiedzią <em>komórki</em>na obecność dwuniciowych pęknięć DNA, odpowiedzią, która może zapewnić wgląd w struktury chromatyny wyższego rzędu.

  Technika klamry glukozy: metoda ilościowego określania wydzielania insuliny i oporności.

  • Opisano metody ilościowej oceny wrażliwości komórek beta na glukozę (technika klamry hiperglikemicznej) i wrażliwości tkanek na insulinę (technika klamry euglikemicznej insuliny). Technika klamry hiperglikemicznej. Stężenie glukozy w osoczu gwałtownie wzrasta do 125 mg/dl powyżej poziomu podstawowego w wyniku wlewu glukozy trwającego kilka minut.
  • Pożądane plateau hiperglikemii jest następnie utrzymywane przez dostosowanie zmiennego wlewu glukozy w oparciu o zasadę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie, szybkość wlewu glukozy jest wskaźnikiem metabolizmu glukozy.
  • W takich warunkach ciągłej hiperglikemii odpowiedź insulinowa w osoczu jest dwufazowa i obejmuje wczesne wyrzuty insuliny w ciągu pierwszych <em>6</em> <em>min</em>, po których następuje stopniowo postępujący wzrost stężenia insuliny w osoczu. Technika klamry euglikemicznej insuliny.
  • Stężenie insuliny w osoczu gwałtownie wzrasta i utrzymuje się na poziomie około 100 j.m./ml dzięki ciągłemu wlewowi insuliny. Stężenie glukozy w osoczu jest utrzymywane na stałym poziomie podstawowym przez zmienną infuzję glukozy z zastosowaniem zasady ujemnego sprzężenia zwrotnego.
  • W tych stacjonarnych warunkach euglikemii szybkość wlewu glukozy jest równa wychwytowi glukozy przez wszystkie tkanki w organizmie, a zatem jest miarą wrażliwości tkanek na egzogenną insulinę.

  Długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w obszarze zębatym znieczulonego królika po stymulacji drogi perforacji.

  1.  Efekty następcze powtarzającej się stymulacji perforowanych włókien ścieżki do obszaru uzębionego hipokampa zbadano za pomocą mikroelektrod zewnątrz<em>komórkowych</em>u królików znieczulonych uretan
  2. U piętnastu z osiemnastu królików reakcja populacji odnotowana z <em>komórek</em> ziarnistych w obszarze wklęsłym do salw o pojedynczej perforowanej ścieżce była wzmocniona przez okres od 30 <em>min</em> do 10 godzin po jednej lub więcej treningów kondycjonujących przy 10-20/s przez 10-15 sekund lub 100/s przez 3-4 sek.3.
  3. Odpowiedź populacji została przeanalizowana pod kątem trzech parametrów: amplitudy populacyjnego potencjału postsynaptycznego pobudzającego (epsp), sygnalizującego depolaryzację <em>komórek ziarnistych</em> oraz amplitudy i latencji gwałtownego wzrostu populacji, sygnalizowanie wyładowania <em>komórek</em> ziarnistości.4.
  4. Wszystkie trzy parametry zostały wzmocnione w 29% eksperymentów; w innych eksperymentach, w których wystąpiły zmiany długoterminowe, wzmocnienie ograniczało się do jednego lub dwóch z trzech parametrów. Najczęstszym objawem nasilenia, występującym w 57% wszystkich eksperymentów, było zmniejszenie opóźnienia wzrostu populacji.
  5. Amplituda epsp populacji wzrosła w 43%, a skok populacji w 40% wszystkich eksperymentów.5. Podczas kondycjonowania przy 10-20/s nastąpiło masowe wzmocnienie skoku populacji („wzmocnienie częstotliwości”).
  6. Iglica została stłumiona podczas stymulacji przy 100/s. Obie częstotliwości powodowały długotrwałe wzmocnienie.<em>6</em>. Wyniki sugerują, że za długotrwałe wzmocnienie odpowiedzialne są dwa niezależne mechanizmy: (a) zwiększenie wydajności transmisji synaptycznej w synapsach ścieżki perforowanej; (b) wzrost pobudliwości populacji <em>komórek</em> ziarnistych.

  Mezenchymalne  komórki macierzyste  do leczenia steroidoopornej, ciężkiej, ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi: badanie fazy II.

  • Ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) jest zagrażającym życiu powikłaniem po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych  komórek macierzystych . Mezenchymalne  komórki macierzyste  modulują odpowiedź immunologiczną in vitro i in vivo. Naszym celem była ocena, czy mezenchymalne  komórki macierzyste  mogą złagodzić GVHD po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek  macierzystych.
  • Pacjenci z steroidooporną, ciężką, ostrą GVHD byli leczeni mezenchymalnymi  komórkami macierzystymi , uzyskanymi w ramach procedury ekspansji ex-vivo Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku, w wieloośrodkowym badaniu doświadczalnym fazy II. Odnotowaliśmy odpowiedź, zgony związane z przeszczepem i inne zdarzenia niepożądane przez okres do 60 miesięcy od wlewu  komórek .
  • Od października 2001 r. do stycznia 2007 r. leczono 55 pacjentów. Mediana dawki mezenchymalnych  komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego  wynosiła 1,4×10(6) (zakres min-maks 0,4-9×10(6))  komórek  na kg masy ciała. 27 pacjentów otrzymało jedną dawkę, 22 otrzymało dwie dawki, a sześć od trzech do pięciu dawek  komórek  otrzymanych od dawców z identycznym pod względem HLA rodzeństwa (n=5), dawców haploidennych (n=18) i dawców niezgodnych pod względem HLA (n =69). 30 pacjentów miało całkowitą odpowiedź, a 9 wykazało poprawę.
  • Żaden z pacjentów nie miał skutków ubocznych podczas lub bezpośrednio po infuzji mezenchymalnych  komórek macierzystych . Wskaźnik odpowiedzi nie był związany z dopasowaniem HLA dawcy. Trzech pacjentów miało nawracającą chorobę nowotworową, au jednego rozwinęła się ostra białaczka szpikowa de-novo pochodzenia biorcy.
  • Osoby, które odpowiedziały całkowicie na przeszczep komórek macierzystych (16 [53%] z 30 vs cztery [16%] z 25);
  • Infuzja mezenchymalnych  komórek macierzystych  namnożonych in vitro, niezależnie od dawcy, może być skuteczną terapią u pacjentów z steroidooporną, ostrą GVHD.

  Badania transformacji nienaruszonych  komórek drożdży  metodą LiAc/SS-DNA/PEG.

  • Ulepszony protokół z octanu litu (LiAc)/jednoniciowego DNA (SS-DNA)/glikolu polietylenowego (PEG), który daje>> 1 x 10(<em>6</em>) transformantów/mikrogramów plazmidowego DNA i oryginalny protokół opisane przez Schiestl i Gietz (1989) zostały wykorzystane do zbadania aspektów mechanizmu transformacji LiAc/SS-DNA/PEG.
  • Najwyższą wydajność transformacji zaobserwowano, gdy 1 x 10(8) <em>komórek</em> transformowano 100 ng plazmidowego DNA w obecności 50 mikrogramów DNA nośnika SS.
  • Wydajność transformantów wzrastała liniowo do 5 mikrogramów plazmidu na transformację. 20-<em>minut</em> szoku cieplnego w temperaturze 42 stopni C był konieczny, aby uzyskać maksymalne plony. Stwierdzono, że PEG odkłada zarówno DNA nośnikowy, jak i DNA plazmidu na <em>komórkach</em>.
  • DNA nośnika SS wiązało się skuteczniej z <em>komórkami</em> i powodowało silniejsze wiązanie znakowanego 32P plazmidowego DNA niż dwuniciowy nośnik (DS). Metoda transformacji LiAc/SS-DNA/PEG nie spowodowała fuzji <em>komórek</em>. DNA nośnikowy DS konkurował z DNA wektora DS w reakcji transformacji.

  MIN-6 cells

  C0018008 Addexbio One Frozen vial 719 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-3kU Abbexa 3 kU 300 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-500U Abbexa 500 U 189 EUR

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501L 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal cells)

  P501S 101Bio - Ask for price

  Rev-CEM-Luc HIV Reporter Cells

  HRC-6 101Bio - Ask for price

  IEC-6 cells

  P0021001 Addexbio One Frozen vial 455 EUR

  NALM-6 cells

  C0003030 Addexbio One Frozen vial 485 EUR

  Individual Reaction Mix 6

  G065-6 ABM 200 reactions 167 EUR

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505 101Bio - Ask for price

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505L 101Bio - Ask for price

  3-min Detergent-free Total Protein Extraction Kit (Animal Cells)

  P505S 101Bio - Ask for price

  Mouse IL-6 Recombinant Protein

  R00102-6 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

  Tissue Culture Plate, 6 Well

  TCP20-6 Bio Basic 1 UNIT 53.48 EUR

  Random Nanofibers 6 Well Plate

  3D00006-6 Neuromics 700 nm-PCLs 93 EUR

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate

  3D00012-6 Neuromics 700 nm-PCLs 97 EUR

  pLenti-CLDN1 shRNA-6 Plasmid

  PVTBAV04867-6 Lifescience Market 2 ug 356 EUR

  Aligned Nanofibers 6 Well Plate Inserts

  3D00016-6 Neuromics 700 nm-PCLs 98 EUR

  SU-DHL-6 cells

  C0003011 Addexbio One Frozen vial 485 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1040-6 Biovision 1300 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Plasma, 6 vials)

  M1041-6 Biovision 1572 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1042-6 Biovision 1300 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Serum, 6 vials)

  M1043-6 Biovision 1572 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1044-6 Biovision 1289 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Urine, 6 vials)

  M1045-6 Biovision 1572 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1046-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, Human Saliva, 6 vials)

  M1047-6 Biovision 1621 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1054-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, U87 MG, 6 vials)

  M1055-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1048-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, COLO1 cell line, 6 vials)

  M1049-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1050-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, MM1 cell line, 6 vials)

  M1051-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1052-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BLCL21 cell line, 6 vials)

  M1053-6 Biovision 1572 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1058-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, HCT116 cell line, 6 vials)

  M1059-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1060-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, PC3 cell line, 6 vials)

  M1061-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1064-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, DAUD1 cell line, 6 vials)

  M1065-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1066-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, A549 cell line, 6 vials)

  M1067-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1070-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (1090 µg, B16F10 cell line, 6 vials)

  M1071-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1062-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BPH-1 cell line, 6 vials)

  M1063-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1068-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, K-562 cell line, 6 vials)

  M1069-6 Biovision 1616 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1056-6 Biovision 1306 EUR

  ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, SK-N-SH cell line, 6 vials)

  M1057-6 Biovision 1616 EUR

  AFP (Alpha fetoprotein) ELISA test

  6 Biobase 96T/Box Ask for price

  Rat Kidney PrimaCell 6: Proximal Tubular Cells

  2-82594 CHI Scientific 1 Kit Ask for price

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-030 GenDepot 30 rxns 188 EUR

  fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit

  F0661-150 GenDepot 5x30 rxns 523 EUR

  10-min. Single Cell Isolation Kit

  P713-20 101Bio - Ask for price

  Nickel(II)trifluoromethanesulfonate,min.98%(Nickeltriflate)

  20-abx184278 Abbexa
  • 398.00 EUR
  • 230.00 EUR
  • 25 g
  • 5 g

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-10 Biovision 343 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-2 Biovision 262 EUR

  Express Plasmid Midiprep Kit (25 min)

  K1323-25 Biovision 468 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-10 Biovision 425 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-2 Biovision 283 EUR

  Express Plasmid Maxiprep Kit (25 min)

  K1324-25 Biovision 610 EUR

  8-min Intact Plant Chloroplast Isolation Kit

  P511L 101Bio - Ask for price

  3-min Bacterial Total Protein Extraction Kit

  P512L 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-100 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-5 101Bio - Ask for price

  5-min. Genomic DNA Prep for PCR

  P930-500 101Bio - Ask for price

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Hu01 Cloud-Clone
  • 528.29 EUR
  • 244.00 EUR
  • 1706.08 EUR
  • 635.36 EUR
  • 1170.72 EUR
  • 416.00 EUR
  • 4115.20 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Mu01 Cloud-Clone
  • 510.37 EUR
  • 239.00 EUR
  • 1638.88 EUR
  • 612.96 EUR
  • 1125.92 EUR
  • 404.00 EUR
  • 3947.20 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6)

  4-RPN537Ra01 Cloud-Clone
  • 494.24 EUR
  • 235.00 EUR
  • 1578.40 EUR
  • 592.80 EUR
  • 1085.60 EUR
  • 394.00 EUR
  • 3796.00 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  IL-6 Receptor α (Sf9 insect cells-expressed), Human

  HY-P7377 MedChemExpress 50ug 268 EUR

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104341 Abbexa
  • 453.00 EUR
  • 133.00 EUR
  • 1302.00 EUR
  • 620.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104342 Abbexa
  • 467.00 EUR
  • 133.00 EUR
  • 1344.00 EUR
  • 634.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Antibody

  20-abx104343 Abbexa
  • 481.00 EUR
  • 133.00 EUR
  • 1414.00 EUR
  • 662.00 EUR
  • 356.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Human Cancer Tissue Preparation Buffer 6: Colorectal Tumor Cells

  9-80029 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  Rat Brain Tissue Preparation Buffer 6: Normal Meningeal Cells

  9-80224 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  Dendritic Cells/B Cells Antibody

  abx412775-02mg Abbexa 0.2 mg 565 EUR

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502L 101Bio - Ask for price

  3-min Total Protein Extraction Kit (Animal Tissues)

  P502S 101Bio - Ask for price

  8-min Plant Tissue Total Protein Extraction Kit

  P508L 101Bio - Ask for price

  Reversible 1-min Hot Start Taq DNA Polymerase

  P950 101Bio - Ask for price

  Reversible 1-min Hot Start Taq DNA Polymerase

  P950L 101Bio - Ask for price

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells

  516-A-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977 Alpha Diagnostics 10 ug 225 EUR

  Recombinant purified ESAT-6 (6 kDa early secretory antigen of T cells; Mycobacterium Tuberculosis)

  RP-977-100 Alpha Diagnostics 100 ug 773 EUR

  Human Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068332 Abbexa
  • 732.00 EUR
  • 286.00 EUR
  • 2291.00 EUR
  • 871.00 EUR
  • 523.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068333 Abbexa
  • 690.00 EUR
  • 286.00 EUR
  • 2124.00 EUR
  • 815.00 EUR
  • 495.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Non Metastatic Cells 6, Protein Expressed In (NME6) Protein

  20-abx068334 Abbexa
  • 718.00 EUR
  • 286.00 EUR
  • 2207.00 EUR
  • 843.00 EUR
  • 509.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Kidney Tissue Preparation Buffer 6: Normal Renal Mesangial Cells

  9-80175 CHI Scientific 1 x 100 ml Ask for price

  C127 cells

  S0006001 Addexbio One Frozen vial 485 EUR

  HASM cells

  P0001001 Addexbio One Frozen vial 777 EUR

  HBSM cells

  P0007001 Addexbio One Frozen vial 777 EUR

  SCBN cells

  P0010001 Addexbio One Frozen vial 543 EUR

  STO cells

  P0011006 Addexbio One Frozen vial 455 EUR

  A9 cells

  P0011007 Addexbio One Frozen vial 543 EUR

  L929 cells

  P0011012 Addexbio One Frozen vial 455 EUR
  Plazmidowy DNA SS słabo transformował <em>komórki</em> w połączeniu z DNA nośnikowym zarówno SS, jak i DS. Wykazano, że metoda LiAc/SS-DNA/PEG jest bardziej skuteczna niż inne metody leczenia, o których wiadomo, że umożliwiają transformację <em>komórek</em>. Omówiono model mechanizmu transformacji metodą LiAc/SS-DNA/PEG.