• W niniejszej pracy przedstawiono schemat izolacji wielu składników ludzkiego  dopełniacza  w stanie funkcjonalnym i biochemicznie czystym oraz z pełną aktywnością hemolityczną. Te procedury preparatywne pozwalają na odzyskanie dużych ilości miligramowych i gramowych poszczególnych  składników dopełniacza  z dużej puli (2-11 litrów) świeżego osocza EDTA w nie więcej niż czterech etapach chromatograficznych.
 • Wiele składników (C3bINA, C5, C3, C1EI,  C4 i C9) odzyskuje się funkcjonalnie czystych lub wysoce  oczyszczonych  po pierwszym etapie chromatograficznym z zastosowaniem DEAE-Sephacel i można je wykorzystać jako odczynniki bez dalszego oczyszczania. Przed wymianą anionową poszczególne jednostki osocza traktuje się inhibitorami  aktywacji dopełniacza  i proteazami surowicy, połączone osocze frakcjonuje się glikolem polietylenowym, zubożonym w plazminogen na S
 • Sepharose-lizyna i szybko ultrafiltrowana do niskiej siły jonowej i wysokiego   stężenia białka . Wysoki stopień rozdzielenia składników na DEAE-Sephacel uzyskany później jest wykazany przez funkcjonalne odzyskiwanie i oczyszczanie w reprezentatywnym eksperymencie, jak wskazano (w kolejności ich elucji) dla następujących  białek : C3bINA (24%, 18-krotne), C2 (74%, 12-krotnie), C7 (87%, 14-krotnie), czynnik B (55%, 8,7-krotnie), C8 (50%, 16-krotnie), C6 (82%, 25-krotnie ), beta 1H (39%, 12-krotnie), C5 (62%, 111-krotnie), C3 (99%, 64-krotnie), C1EI (42%, 135-krotnie), C9 (80%, 297- krotnie) i  c4  (78%, 164-krotnie). Inne składniki oddzielone tymi procedurami obejmują  białko  wiążące  C1q i C4 .
 • Opisane dodatkowe etapy, które demonstrują użyteczność i skuteczność tego schematu preparatywnego, umożliwiły wyizolowanie C3, C5 i C7 jako czystych składników o pełnej aktywności hemolitycznej, ocenianej na podstawie kryteriów funkcjonalnych, immunochemicznych i fizykochemicznych. C8, również wyizolowany jako jednorodne  białko , odzyskano z częściową aktywnością hemolityczną.
 • Wszystkie te składniki odzyskano z wysoką wydajnością i podczas oczyszczania, jak wskazano: C3 (61%, 103-krotne), C5 (24%, 1350-krotne), C7 (19%, 2260-krotne) i C8 (32%, 547-krotnie). Składniki dopełniacza  C6, beta 1H, czynnik B i C2 oprócz C3bINA, C1EI,  C4 i C9 są odzyskiwane częściowo  oczyszczone  z dobrą aktywnością i nadają się do dalszego oczyszczania.

Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych typu II syntetyzują i wydzielają  białka  klasycznych i alternatywnych   szlaków dopełniacza .

 1. Układ dopełniacza surowicy   jest głównym mediatorem reakcji zapalnych. Dwa z  białek dopełniacza  , trzeci (C3) i piąty (C5) składnik, są prekursorami silnych cząsteczek flogistycznych, C3a i C5a. C5a ma silne działanie chemotaktyczne i odgrywa aktywną rolę w zapaleniu płuc.
 2. Przedstawiamy dowody sugerujące, że kilka  białek dopełniacza  , w tym C5, jest syntetyzowanych lokalnie w płucach w komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych typu II. Tkanka płucna normalnych myszy syntetyzowała i wydzielała  białko C5  podobne do  białka C5  w mysiej surowicy, podczas gdy tkanka płucna myszy z niedoborem C5 nie.
 3. Tkanki płuc z myszy normalnych iz niedoborem C5 zsyntetyzowały C3. Tkanka płuc szczura syntetyzowała i wydzielała C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B. Hodowle komórek typu II (95% komórek typu II, 5% makrofagów) regularnie syntetyzowały wszystkie te  białka . W przeciwieństwie do tego, same kultury makrofagów zsyntetyzowały duże ilości C2 i czynnika B, aw niektórych eksperymentach C3 i  C4 , ale nigdy C5. C5 syntetyzowany przez komórki szczura był nieco większy niż C5 w surowicy (200 kD w porównaniu z 180 kD) i nie został przetworzony do dwułańcuchowej cząsteczki obserwowanej w surowicy.
 4. Tkanka płuca szczura i  oczyszczone  komórki typu II zawierały mRNA C5 o tej samej masie cząsteczkowej co mRNA C5 w wątrobie szczura oraz w płucach i wątrobie myszy. Komórki człowieka  typu II syntetyzowały również C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B.
 5. Ludzkie  makrofagi płucne syntetyzowały tylko C2, czynnik B i, w niektórych eksperymentach, C3. Synteza  białek dopełniacza   w komórkach wyściełających ścianę pęcherzyka może stanowić lokalne źródło tych  białek  dla odpowiedzi zapalnych w płucach. Lokalną syntezę  białek dopełniacza  można regulować niezależnie od syntezy w wątrobie.

Inaktywator ludzkiego  dopełniacza  C3b: izolacja, charakterystyka i wykazanie bezwzględnego zapotrzebowania na  białko surowicy  beta1H do rozszczepienia C3b i C4b w roztworze.

 • Enzym  regulatorowy dopełniacza  , inaktywator C3b (C3bINA), został  oczyszczony  z  ludzkiej  surowicy przez chromatografię powinowactwa na kolumnie anty-C3bINA Sepharose. Późniejsza chromatografia na DEAE-celulozie i usunięcie IgG za pomocą anty-IgG Sepharose dała produkt, który okazał się jednorodny za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym przy pH 8,9 i elektroforezy w żelu poliakrylamidowym z dodecylosiarczanem sodu.
 • Cząsteczka składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych związanych mostkami dwusiarczkowymi o masie cząsteczkowej 50 000 i 38 000 daltonów. Stwierdzono, że ludzka  CobINA jest glikoproteiną zawierającą co najmniej 10,7% węglowodanów i ma normalne stężenie w surowicy 34 +/- 7 ug/ml (średnia +/- 1 SD). Wysoce  oczyszczone  C3bINA nie trawiły ani wolnego C3b, ani wolnego  C4b, jeśli śladowe ilości zanieczyszczającego beta1H usunięto z tych  białek  za pomocą anty-beta1H Sepharose.
 • Jednak w obecności wysoce  oczyszczonego  beta1H i C3bINA, zarówno C3bIna, jak i C3b i C4b  zostały rozszczepione. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich rozszczepienie. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich strukturę. Działanie C3bINA i beta1H na C3b dało dwa fragmenty łańcucha alfa1, które nie dysocjowały bez redukcji cząsteczki.
 • Te fragmenty mają masę cząsteczkową 67 000 i 40 000 daltonów. Działanie C3bINA i beta1H na C4b  spowodowało rozszczepienie łańcucha alfa’ dając początek fragmentom C4c o długości 150 000 daltonów  i C4d o długości 49 000 daltonów  , które dysocjowały bez redukcji. Wydaje się, że do wytworzenia z C3b immunochemicznie zdefiniowanych fragmentów C3c i C3d wymagane jest działanie dodatkowego enzymu surowicy, którego działanie może naśladować trypsyna.

Wzmocnienie fagocytozy bakteryjnej przez surowicę. Rola  składników dopełniacza  i dwóch kofaktorów.

 1. Rolę czynników surowiczych w fagocytozie pneumokoków badano za pomocą testu spektrofotometrycznego, który mierzy zredukowany barwnik nitro-błękit tetrazolowy (NBT). Redukcja barwnika występuje w fagocytach wkrótce po spożyciu bakterii, mierzona techniką indeksu fagocytarnego i wychwytem (125)I-pneumokoków. Bakterie przygotowane z przeciwciałem gammaG nie były fagocytowane, chyba że dodano małą objętość świeżej normalnej surowicy. Używając świeżych surowic z niedoborem pojedynczych  składników dopełniacza  , wykazano, że pierwsze cztery składniki są niezbędne do optymalnej fagocytozy bakteryjnej.
 2. Gdy wysoce  oczyszczone składniki  dopełniacza  zostały dodane do pneumokoków pokrytych przeciwciałem, wzmocnienie fagocytozy osiągnięto tylko przez kolejne dodanie C1,  C4 , C2 i C3. Przedstawiono dowody, że  ludzki  C3 związany z kompleksem immunologicznym wykazuje aktywność peptydazy i że ta aktywność jest niezbędna dla fagocytozy.
 3. Termolabilny, dializowalny kofaktor surowicy, który wzmaga aktywność peptydazy C3, wzmaga fagocytozę pneumokoków przygotowanych z  oczyszczonymi   składnikami dopełniacza .

Human Complement 4 (C4) Purified protein

HC411-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Purified native Human Complement C4 protein

MBS5308189-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

Purified native Human Complement C4 protein

MBS5308189-1mg MyBiosource 1(mg) 800 EUR

Purified native Human Complement C4 protein

MBS5308189-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3380 EUR

Human Complement C1 purified protein

HC115-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 416.4 EUR

Human Complement 2 (C2) purified protein

HC215-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 548.4 EUR

Human Complement 3 (C3) purified protein

HC315-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 708 EUR

Human Complement 6 (C6) Purified Protein

HC615-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 7 (C7) Purified Protein

HC715-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 8 (C8) Purified Protein

HC815-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 9 (C9) Purified Protein

HC915-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement C1q purified protein

HC1Q15-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 343.2 EUR

Human Complement 3a (C3a) purified protein

HC3A15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement 3b (C3b) purified protein

HC3B15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 3c (C3c) purified protein

HC3C15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor B (CFB) Purified Protein

HCFB15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor D (CFD) Purified Protein

HCFD15-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor H (CFH) Purified Protein

HCFH15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor I (CFI) Purified Protein

HCFI15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor P (CFP) Purified Protein

HCFP15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Purified native Human Complement C3 protein

MBS5308298-01mg MyBiosource 0.1mg 350 EUR

Purified native Human Complement C3 protein

MBS5308298-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1350 EUR

Human Complement C5 purified

C551N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 343.2 EUR

Human Complement C5a purified

C56A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human Complement C1Q Purified

IHUC1Q1MG Innovative research each 350 EUR

Human Complement C1Q Purified

MBS8430448-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Anti-Human Complement C4, Purified, (Polyclonal), (Goat IgG)

MBS520767-1mg MyBiosource 1mg 415 EUR

Anti-Human Complement C4, Purified, (Polyclonal), (Goat IgG)

MBS520767-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1620 EUR

Human Complement C5b,6, purified

C57A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human Complement C5a desArg, purified

C57A16N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Purified Human Complement Factor B (Native, >95%)

CFB15-N-100 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP304-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP304-R-5 Alpha Diagnostics 5 ug 388.8 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 variant (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP308-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 variant (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP308-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 854.4 EUR

Goat Anti Human Complement Component 4 Polyclonal Affinity Purified

IGTAHUC4AP1MG Innovative research each 252 EUR

Goat Anti Human Complement Component 4 Polyclonal Affinity Purified

MBS136494-1mg MyBiosource 1mg 375 EUR

Goat Anti Human Complement Component 4 Polyclonal Affinity Purified

MBS136494-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1510 EUR

Human Complement C4 (C4) Protein

abx166498-100g Abbexa 100 µg 537.5 EUR

Human Complement C4 (C4) Protein

abx166498-10g Abbexa 10 µg 212.5 EUR

Human Complement C4 (C4) Protein

abx166498-50g Abbexa 50 µg 375 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) control protein for WB

ACRP304-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Anti-Human Complement C3c, Purified, (Polyclonal), (Goat IgG)

MBS520764-1mg MyBiosource 1mg 415 EUR

Anti-Human Complement C3c, Purified, (Polyclonal), (Goat IgG)

MBS520764-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1620 EUR

Complement C3 rabbit polyclonal antibody, Purified

AP32975PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Human Complement C4 Protein

20-abx060108 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg

Human Complement C4 Protein

abx060232-1mg Abbexa 1 mg 678 EUR

Human Complement C4 Protein

abx060108-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Human Complement C4 Protein

abx060108-10g Abbexa 10 µg 200 EUR

Human Complement C4 Protein

abx060108-50g Abbexa 50 µg 487.5 EUR

Complement C3 (C3) sheep polyclonal antibody, Purified

AP31286PU-N Origene Technologies GmbH 50 µl Ask for price

Complement C5 (C5) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP31672PU-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Complement C3 (C3) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP10423PU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Complement C4A (C4A) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP05369PU-N Origene Technologies GmbH 250 µl Ask for price

Complement C4A (C4A) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP10424PU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Complement C7 (C7) goat polyclonal antibody, Aff - Purified

AP32959PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Mouse purified, gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) control protein for WB

ACRP303-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Complement C9 (C9) (184-411) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP23617PU-N Origene Technologies GmbH 50 µl Ask for price

Complement C9 (C9) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP21155PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) chicken polyclonal antibody, Aff - Purified

AP31647PU-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 2952, Purified

AM26257PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 2942, Purified

AM26258PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 2991, Purified

AM26262PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) rat monoclonal antibody, clone 4, Purified

AM26208PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) rat monoclonal antibody, clone 3, Purified

AM26209PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 1448.4 EUR

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 781.2 EUR

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 568, Purified

AM26256PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 557, Purified

AM26259PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 474, Purified

AM26263PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Anti-Human Complement C3/C3d, Affinity Purified, (Polyclonal)(Rabbit IgG)

MBS524565-01mg MyBiosource 0.1mg 485 EUR

Anti-Human Complement C3/C3d, Affinity Purified, (Polyclonal)(Rabbit IgG)

MBS524565-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1930 EUR

Complement Component 6 (C6) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP26373PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone bH6, Purified

AM26224PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone H13, Purified

BM2131 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone H11, Purified

BM2132 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 10-21, Purified

AM01325PU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 10-04, Purified

AM01330PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C9 (C9) mouse monoclonal antibody, clone 002-94.8.8, Purified

AM01347PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C7 (C7) mouse monoclonal antibody, clone 030-113.7.5.4, Purified

AM05623PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone 6H13, Purified

AM33483PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C9 (C9) mouse monoclonal antibody, clone aE11, Purified

AM26225PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C9 (C9) mouse monoclonal antibody, clone X197, Purified

AM26242PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone H206, Purified

BM5029 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Complement C5 (C5) mouse monoclonal antibody, clone HCC5.1, Purified

BM5030 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Complement C4B (C4B_2) (C4d) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP22740PU-N Origene Technologies GmbH 250 µl Ask for price

Anti-Human Complement Factor B/Bb, Purified (clone: M13/12), (Mouse IgG1 K)

MBS520700-02mg MyBiosource 0.2mg 485 EUR

Anti-Human Complement Factor B/Bb, Purified (clone: M13/12), (Mouse IgG1 K)

MBS520700-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 1945 EUR

Complement C7 (C7) (Center) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP50662PU-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone 10-12, Purified

AM01328PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone 10-11, Purified

BM345 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Anti-Human Complement Factor B/Ba, Purified (clone: P21/15), (Mouse IgG2a K)

MBS520690-02mg MyBiosource 0.2mg 485 EUR

Anti-Human Complement Factor B/Ba, Purified (clone: P21/15), (Mouse IgG2a K)

MBS520690-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 1945 EUR

Anti-Mouse Complement Factor B, Purified, (Polyclonal) (Rabbit IgG)

MBS524116-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

Anti-Mouse Complement Factor B, Purified, (Polyclonal) (Rabbit IgG)

MBS524116-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1505 EUR

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 10-02A, Purified

AM01326PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified

IGTAMSC3AP100UG Innovative research each 310 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified

MBS136530-01mg MyBiosource 0.1mg 445 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified

MBS136530-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1820 EUR

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone C4D204, Purified

AM32820PU-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone C4D204, Purified

AM32820PU-T Origene Technologies GmbH 20 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone SPM545, Purified

AM50179PU-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone SPM545, Purified

AM50179PU-T Origene Technologies GmbH 20 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 053A-514.3.1.4, Purified

AM01349PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) (C-term) mouse monoclonal antibody, clone 2898, Purified

AM26261PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) (neoepitope) chicken polyclonal antibody, Aff - Purified

BP4009 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C5 (C5) (N-term) mouse monoclonal antibody, clone 561, Purified

AM26260PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) (C-term) mouse monoclonal antibody, clone 755, Purified

AM26264PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Human Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx166498 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone KT29, Aff - Purified

AM20801PU-L Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone KT29, Aff - Purified

AM20801PU-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) mouse monoclonal antibody, clone KT29, Aff - Purified

AM20801PU-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor H (CFH) mouse monoclonal antibody, clone 1A2, Purified

AM32976PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) (neoantigen) rat monoclonal antibody, clone 9, Purified

AM26358PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C3 (C3) mouse monoclonal antibody, clone 053A-1149.3.1.4 (1003), Purified

AM01327PU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Complement C4A (C4A) (neoepitope) chicken polyclonal antibody, Aff - Purified

BP4010 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) (Center) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP50876PU-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone M13/12, Purified

AM26179PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone M20/6, Purified

AM26180PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone P21/15, Purified

AM26181PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Anti-Mouse Complement Factor I, Affinity Purified, (Polyclonal), (Rabbit IgG)

MBS520825-01mg MyBiosource 0.1mg 505 EUR

Anti-Mouse Complement Factor I, Affinity Purified, (Polyclonal), (Rabbit IgG)

MBS520825-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2020 EUR

Complement Component 6 (C6) mouse monoclonal antibody, clone 056B-214.2.4.2, Purified

AM01357PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rat Complement C4 (C4) Protein

abx694303-10nmol Abbexa 10 nmol 700 EUR

Rat Complement C4 (C4) Protein

abx694303-5nmol Abbexa 5 nmol 462.5 EUR

Complement C4A (C4A) (neoepitope) mouse monoclonal antibody, clone 057-51.5.1.6, Purified

AM01350PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor H (CFH) mouse monoclonal antibody, clone 1A2, FITC, Purified

AM32976FC-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT24, Aff - Purified

AM20804PU-L Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT24, Aff - Purified

AM20804PU-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT24, Aff - Purified

AM20804PU-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT21, Aff - Purified

AM20805PU-L Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT21, Aff - Purified

AM20805PU-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) mouse monoclonal antibody, clone KT21, Aff - Purified

AM20805PU-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4 protein

30-1087 Fitzgerald 1 mg 187 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050 Fitzgerald 1 mg 688.8 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050-10 Fitzgerald 10 mg 3561.6 EUR

Mouse Complement C4 (C4) Protein

abx167319-1ml Abbexa 1 ml 225 EUR

Complement SC5b-9 (TCC / MAC) mouse monoclonal antibody, clone 3R2/0, Purified

AM01331PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement SC5b-9 (TCC / MAC) mouse monoclonal antibody, clone X-11, Purified

BM4108 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Chicken Complement C4 (C4) Protein

abx166368-100g Abbexa 100 µg 712.5 EUR

Chicken Complement C4 (C4) Protein

abx166368-10g Abbexa 10 µg 412.5 EUR

Chicken Complement C4 (C4) Protein

abx166368-50g Abbexa 50 µg 600 EUR

Complement C4A (C4A) (alpha 2 chain) mouse monoclonal antibody, clone 7H4, Purified

AM26191PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

IGTAMSC3APFITC100UG Innovative research each 357 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified HRP Labeled

IGTAMSC3APHRP100UG Innovative research each 392 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

MBS136531-01mg MyBiosource 0.1mg 500 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

MBS136531-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2075 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified HRP Labeled

MBS136532-01mg MyBiosource 0.1mg 540 EUR

Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified HRP Labeled

MBS136532-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2245 EUR

Human Complement C4

MBS147384-002mg MyBiosource 0.02mg 380 EUR

Human Complement C4

MBS147384-01mg MyBiosource 0.1mg 825 EUR

Human Complement C4

MBS147384-1mg MyBiosource 1mg 3670 EUR

Human Complement C4

MBS147384-5x1mg MyBiosource 5x1mg 16190 EUR

Complement factor 8 beta (C8B) mouse monoclonal antibody, clone 056B-373, Purified

AM01346PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4A (C4A) (alpha 2 chain) mouse monoclonal antibody, clone 12D11, Purified

AM26192PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement factor B (CFB) (Bb Fragment) mouse monoclonal antibody, clone 10-09, Purified

AM01333PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Complement C4, Human

MBS626457-2mL MyBiosource 2mL 395 EUR

Complement C4, Human

MBS626457-5x2mL MyBiosource 5x2mL 1630 EUR

Complement C5 (C5) (neoepitope) mouse monoclonal antibody, clone HCC5b.1 (neo), Purified

BM2133 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Complement C3 (C3) (Neoantigen, iC3b) mouse monoclonal antibody, clone 013III-1.16, Purified

AM05608PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Antibody

11274-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Human Complement C4 (C4)ELISA Kit

SL3258Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Complement C4,C4 ELISA KIT

E0326Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human Complement C4,C4 ELISA KIT

E0326Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human Complement C4,C4 ELISA KIT

E0326Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human Complement C4,C4 ELISA KIT

E0326Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Complement factor B (CFB) (Ba Fragment) mouse monoclonal antibody, clone 014III-33.2.4.3, Purified

AM01348PU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Complement C4 Protein (Active)

MBS355503-01mg MyBiosource 0.1mg 240 EUR

Complement C4 Protein (Active)

MBS355503-1mg MyBiosource 1mg 495 EUR

Complement C4 Protein (Active)

MBS355503-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1920 EUR

Complement factor B (CFB) (Bb Fragment) mouse monoclonal antibody, clone 032B-22.1.X, Purified

AM05624PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Human Complement C4 ELISA

TBS3201 Tribioscience 1x96-well plate 580 EUR

Human Complement C4 Antibody

11231-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Human Complement C4 Antibody

41231-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Monoclonal Antibody

65020-05111 AssayPro 100 ug 215 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-1mg

QP6998-ye-1mg EnQuireBio 1mg 2262 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-10ug

QP6998-ye-10ug EnQuireBio 10ug 283.2 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-50ug

QP6998-ye-50ug EnQuireBio 50ug 358.8 EUR

Human Complement C4-B (C4B)

1-CSB-YP313364HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-100ug

QP6998-ye-100ug EnQuireBio 100ug 576 EUR

 

Stwierdzono, że drugim kofaktorem promującym fagocytozę, który nie jest  składnikiem dopełniacza  , jest nietrwała termicznie pseudoglobulina 5-6S-beta. Białko to  może stabilizować aktywność  peptydazy C3 lub hamować enzymatyczną inaktywację C3.