• W niniejszej pracy przedstawiono schemat izolacji wielu składników ludzkiego  dopełniacza  w stanie funkcjonalnym i biochemicznie czystym oraz z pełną aktywnością hemolityczną. Te procedury preparatywne pozwalają na odzyskanie dużych ilości miligramowych i gramowych poszczególnych  składników dopełniacza  z dużej puli (2-11 litrów) świeżego osocza EDTA w nie więcej niż czterech etapach chromatograficznych.
 • Wiele składników (C3bINA, C5, C3, C1EI,  C4 i C9) odzyskuje się funkcjonalnie czystych lub wysoce  oczyszczonych  po pierwszym etapie chromatograficznym z zastosowaniem DEAE-Sephacel i można je wykorzystać jako odczynniki bez dalszego oczyszczania. Przed wymianą anionową poszczególne jednostki osocza traktuje się inhibitorami  aktywacji dopełniacza  i proteazami surowicy, połączone osocze frakcjonuje się glikolem polietylenowym, zubożonym w plazminogen na S
 • Sepharose-lizyna i szybko ultrafiltrowana do niskiej siły jonowej i wysokiego   stężenia białka . Wysoki stopień rozdzielenia składników na DEAE-Sephacel uzyskany później jest wykazany przez funkcjonalne odzyskiwanie i oczyszczanie w reprezentatywnym eksperymencie, jak wskazano (w kolejności ich elucji) dla następujących  białek : C3bINA (24%, 18-krotne), C2 (74%, 12-krotnie), C7 (87%, 14-krotnie), czynnik B (55%, 8,7-krotnie), C8 (50%, 16-krotnie), C6 (82%, 25-krotnie ), beta 1H (39%, 12-krotnie), C5 (62%, 111-krotnie), C3 (99%, 64-krotnie), C1EI (42%, 135-krotnie), C9 (80%, 297- krotnie) i  c4  (78%, 164-krotnie). Inne składniki oddzielone tymi procedurami obejmują  białko  wiążące  C1q i C4 .
 • Opisane dodatkowe etapy, które demonstrują użyteczność i skuteczność tego schematu preparatywnego, umożliwiły wyizolowanie C3, C5 i C7 jako czystych składników o pełnej aktywności hemolitycznej, ocenianej na podstawie kryteriów funkcjonalnych, immunochemicznych i fizykochemicznych. C8, również wyizolowany jako jednorodne  białko , odzyskano z częściową aktywnością hemolityczną.
 • Wszystkie te składniki odzyskano z wysoką wydajnością i podczas oczyszczania, jak wskazano: C3 (61%, 103-krotne), C5 (24%, 1350-krotne), C7 (19%, 2260-krotne) i C8 (32%, 547-krotnie). Składniki dopełniacza  C6, beta 1H, czynnik B i C2 oprócz C3bINA, C1EI,  C4 i C9 są odzyskiwane częściowo  oczyszczone  z dobrą aktywnością i nadają się do dalszego oczyszczania.

Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych typu II syntetyzują i wydzielają  białka  klasycznych i alternatywnych   szlaków dopełniacza .

 1. Układ dopełniacza surowicy   jest głównym mediatorem reakcji zapalnych. Dwa z  białek dopełniacza  , trzeci (C3) i piąty (C5) składnik, są prekursorami silnych cząsteczek flogistycznych, C3a i C5a. C5a ma silne działanie chemotaktyczne i odgrywa aktywną rolę w zapaleniu płuc.
 2. Przedstawiamy dowody sugerujące, że kilka  białek dopełniacza  , w tym C5, jest syntetyzowanych lokalnie w płucach w komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych typu II. Tkanka płucna normalnych myszy syntetyzowała i wydzielała  białko C5  podobne do  białka C5  w mysiej surowicy, podczas gdy tkanka płucna myszy z niedoborem C5 nie.
 3. Tkanki płuc z myszy normalnych iz niedoborem C5 zsyntetyzowały C3. Tkanka płuc szczura syntetyzowała i wydzielała C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B. Hodowle komórek typu II (95% komórek typu II, 5% makrofagów) regularnie syntetyzowały wszystkie te  białka . W przeciwieństwie do tego, same kultury makrofagów zsyntetyzowały duże ilości C2 i czynnika B, aw niektórych eksperymentach C3 i  C4 , ale nigdy C5. C5 syntetyzowany przez komórki szczura był nieco większy niż C5 w surowicy (200 kD w porównaniu z 180 kD) i nie został przetworzony do dwułańcuchowej cząsteczki obserwowanej w surowicy.
 4. Tkanka płuca szczura i  oczyszczone  komórki typu II zawierały mRNA C5 o tej samej masie cząsteczkowej co mRNA C5 w wątrobie szczura oraz w płucach i wątrobie myszy. Komórki człowieka  typu II syntetyzowały również C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B.
 5. Ludzkie  makrofagi płucne syntetyzowały tylko C2, czynnik B i, w niektórych eksperymentach, C3. Synteza  białek dopełniacza   w komórkach wyściełających ścianę pęcherzyka może stanowić lokalne źródło tych  białek  dla odpowiedzi zapalnych w płucach. Lokalną syntezę  białek dopełniacza  można regulować niezależnie od syntezy w wątrobie.

Inaktywator ludzkiego  dopełniacza  C3b: izolacja, charakterystyka i wykazanie bezwzględnego zapotrzebowania na  białko surowicy  beta1H do rozszczepienia C3b i C4b w roztworze.

 • Enzym  regulatorowy dopełniacza  , inaktywator C3b (C3bINA), został  oczyszczony  z  ludzkiej  surowicy przez chromatografię powinowactwa na kolumnie anty-C3bINA Sepharose. Późniejsza chromatografia na DEAE-celulozie i usunięcie IgG za pomocą anty-IgG Sepharose dała produkt, który okazał się jednorodny za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym przy pH 8,9 i elektroforezy w żelu poliakrylamidowym z dodecylosiarczanem sodu.
 • Cząsteczka składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych związanych mostkami dwusiarczkowymi o masie cząsteczkowej 50 000 i 38 000 daltonów. Stwierdzono, że ludzka  CobINA jest glikoproteiną zawierającą co najmniej 10,7% węglowodanów i ma normalne stężenie w surowicy 34 +/- 7 ug/ml (średnia +/- 1 SD). Wysoce  oczyszczone  C3bINA nie trawiły ani wolnego C3b, ani wolnego  C4b, jeśli śladowe ilości zanieczyszczającego beta1H usunięto z tych  białek  za pomocą anty-beta1H Sepharose.
 • Jednak w obecności wysoce  oczyszczonego  beta1H i C3bINA, zarówno C3bIna, jak i C3b i C4b  zostały rozszczepione. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich rozszczepienie. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich strukturę. Działanie C3bINA i beta1H na C3b dało dwa fragmenty łańcucha alfa1, które nie dysocjowały bez redukcji cząsteczki.
 • Te fragmenty mają masę cząsteczkową 67 000 i 40 000 daltonów. Działanie C3bINA i beta1H na C4b  spowodowało rozszczepienie łańcucha alfa’ dając początek fragmentom C4c o długości 150 000 daltonów  i C4d o długości 49 000 daltonów  , które dysocjowały bez redukcji. Wydaje się, że do wytworzenia z C3b immunochemicznie zdefiniowanych fragmentów C3c i C3d wymagane jest działanie dodatkowego enzymu surowicy, którego działanie może naśladować trypsyna.

Wzmocnienie fagocytozy bakteryjnej przez surowicę. Rola  składników dopełniacza  i dwóch kofaktorów.

 1. Rolę czynników surowiczych w fagocytozie pneumokoków badano za pomocą testu spektrofotometrycznego, który mierzy zredukowany barwnik nitro-błękit tetrazolowy (NBT). Redukcja barwnika występuje w fagocytach wkrótce po spożyciu bakterii, mierzona techniką indeksu fagocytarnego i wychwytem (125)I-pneumokoków. Bakterie przygotowane z przeciwciałem gammaG nie były fagocytowane, chyba że dodano małą objętość świeżej normalnej surowicy. Używając świeżych surowic z niedoborem pojedynczych  składników dopełniacza  , wykazano, że pierwsze cztery składniki są niezbędne do optymalnej fagocytozy bakteryjnej.
 2. Gdy wysoce  oczyszczone składniki  dopełniacza  zostały dodane do pneumokoków pokrytych przeciwciałem, wzmocnienie fagocytozy osiągnięto tylko przez kolejne dodanie C1,  C4 , C2 i C3. Przedstawiono dowody, że  ludzki  C3 związany z kompleksem immunologicznym wykazuje aktywność peptydazy i że ta aktywność jest niezbędna dla fagocytozy.
 3. Termolabilny, dializowalny kofaktor surowicy, który wzmaga aktywność peptydazy C3, wzmaga fagocytozę pneumokoków przygotowanych z  oczyszczonymi   składnikami dopełniacza .

Human Complement 4 (C4) Purified protein

HC411-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Hu-48T DL Develop 48T 574.8 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Hu-96T DL Develop 96T 745.2 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RDR-C4-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 600 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RDR-C4-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 830.4 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RD-C4-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 573.6 EUR

Human Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RD-C4-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 794.4 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Mu-48T DL Develop 48T 586.8 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Mu-96T DL Develop 96T 762 EUR

Rat Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rat Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

DLR-C4-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RDR-C4-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RDR-C4-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RD-C4-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586.8 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

RD-C4-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 812.4 EUR

Human Complement C4 Protein

20-abx060108 Abbexa
 • 309.60 EUR
 • 678.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg

Human Complement C4 Protein

abx060232-1mg Abbexa 1 mg 678 EUR

Complement C4 protein

30-1087 Fitzgerald 1 mg 631.2 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050 Fitzgerald 1 mg 688.8 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050-10 Fitzgerald 10 mg 3561.6 EUR

Human Complement C4 Antibody

41231-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement C4 Antibody

11231-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Complement C4 antibody

20-S0611G000-S4 Fitzgerald 10 ml 139.2 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR2019G Fitzgerald 1 ml 198 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR2019SP Fitzgerald 1 ml 188.4 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR6023SP Fitzgerald 1 ml 298.8 EUR

Complement C4 antibody

10R-2962 Fitzgerald 100 ug 318 EUR

Complement C4 Antibody

abx023306-10ml Abbexa 10 ml 493.2 EUR

Complement C4 Antibody

abx023307-10ml Abbexa 10 ml 360 EUR

Complement C4 Antibody

abx024154-10ml Abbexa 10 ml 895.2 EUR

Bovine C4/ Complement C4 ELISA Kit

E0044Bo Sunlong 1 Kit 860.4 EUR

Rat C4/ Complement C4 ELISA Kit

E1056Ra Sunlong 1 Kit 685.2 EUR

Human Complement C1 purified protein

HC115-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 416.4 EUR

Human Complement C1q purified protein

HC1Q15-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 343.2 EUR

Human Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx166498 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Complement C4-B (C4B)

1-CSB-YP313364HU Cusabio
 • 516.00 EUR
 • 280.80 EUR
 • 1809.60 EUR
 • 770.40 EUR
 • 1210.80 EUR
 • 349.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Complement C5 purified

C551N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 343.2 EUR

Human Complement C5a purified

C56A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-BeckmanR160ml1R215ml1 Abbexa Beckman; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1 322.8 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-Hitachi7060R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-Hitachi7170R132ml1R28ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1 284.4 EUR

Complement 4 (C4) Antibody

abx024153-50ml Abbexa 50 ml 910.8 EUR

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Antibody

11274-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement 2 (C2) purified protein

HC215-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 548.4 EUR

Human Complement 3 (C3) purified protein

HC315-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 708 EUR

Human Complement 3a (C3a) purified protein

HC3A15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement 3b (C3b) purified protein

HC3B15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 3c (C3c) purified protein

HC3C15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 6 (C6) Purified Protein

HC615-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 7 (C7) Purified Protein

HC715-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 8 (C8) Purified Protein

HC815-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 9 (C9) Purified Protein

HC915-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx168671 Abbexa
 • 627.60 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1796.40 EUR
 • 727.20 EUR
 • 460.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Chicken Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx166368 Abbexa
 • 861.60 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2648.40 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 610.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx167319 Abbexa
 • 828.00 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2548.80 EUR
 • 978.00 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Complement 4, C4 ELISA Kit

CSB-E08705h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Complement 4, C4 ELISA Kit

1-CSB-E08705h Cusabio
 • 964.80 EUR
 • 6118.80 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

CN-03808H1 ChemNorm 96T 556.8 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

CN-03808H2 ChemNorm 48T 375.6 EUR

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

GA-E0343HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

GA-E0343HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human Complement C4 Antibody (Biotin Conjugate)

41231-05021 AssayPro 150 ug 331.2 EUR

Human Complement C4 Antibody (Biotin Conjugate)

11231-05021 AssayPro 150 ug 331.2 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

201-12-0327 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human Complement C4 AssayMax ELISA Kit

EC2102-1 AssayPro 96 Well Plate 500.4 EUR

Human Complement C4 AssayMax ELISA Kit

EC3202-1 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

QY-E04092 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

YLA1146HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

YLA1146HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

C4 ELISA Kit| Monkey Complement C4 ELISA Kit

EF012770 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Human Complement C5b,6, purified

C57A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human Complement C5a desArg, purified

C57A16N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Complement C4-B Polyclonal Antibody

42628-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Complement C4 antibody (beta-chain)

10R-8470 Fitzgerald 100 ul 471.6 EUR

Complement C4 antibody (gamma-chain)

10R-8471 Fitzgerald 100 ul 471.6 EUR

Complement C4 beta chain antibody

10R-8481 Fitzgerald 100 ul 471.6 EUR

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx109270 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx104771 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx171870 Abbexa
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx171884 Abbexa
 • 944.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx171885 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx175970 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx175977 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx130746 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx128547 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1328.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx129540 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 493.20 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C4 beta chain Antibody

abx019061-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Complement Component 4 (C4) Antibody

20-abx270265 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 326.40 EUR
 • 978.00 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Recombinant Complement C4-B (C4B)

4-RPB305Hu03 Cloud-Clone
 • 582.34 EUR
 • 279.60 EUR
 • 1853.76 EUR
 • 697.92 EUR
 • 1275.84 EUR
 • 465.60 EUR
 • 4454.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Complement Component 4 (C4)

4-RPA888Ga01 Cloud-Clone
 • 612.44 EUR
 • 286.80 EUR
 • 1966.66 EUR
 • 735.55 EUR
 • 1351.10 EUR
 • 484.80 EUR
 • 4736.64 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Complement Component 4 (C4)

4-RPA888Hu01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Complement Component 4 (C4)

4-RPA888Mu01 Cloud-Clone
 • 593.09 EUR
 • 282.00 EUR
 • 1894.08 EUR
 • 711.36 EUR
 • 1302.72 EUR
 • 472.80 EUR
 • 4555.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Complement Component 4 (C4)

4-RPA888Mu02 Cloud-Clone
 • 442.56 EUR
 • 242.40 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 523.20 EUR
 • 926.40 EUR
 • 372.00 EUR
 • 3144.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Complement Component 4 (C4)

4-RPA888Ra01 Cloud-Clone
 • 603.84 EUR
 • 285.60 EUR
 • 1934.40 EUR
 • 724.80 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 480.00 EUR
 • 4656.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Human Complement Factor B (CFB) Purified Protein

HCFB15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor D (CFD) Purified Protein

HCFD15-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor H (CFH) Purified Protein

HCFH15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor I (CFI) Purified Protein

HCFI15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor P (CFP) Purified Protein

HCFP15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

 

Stwierdzono, że drugim kofaktorem promującym fagocytozę, który nie jest  składnikiem dopełniacza  , jest nietrwała termicznie pseudoglobulina 5-6S-beta. Białko to  może stabilizować aktywność  peptydazy C3 lub hamować enzymatyczną inaktywację C3.