• W niniejszej pracy przedstawiono schemat izolacji wielu składników ludzkiego  dopełniacza  w stanie funkcjonalnym i biochemicznie czystym oraz z pełną aktywnością hemolityczną. Te procedury preparatywne pozwalają na odzyskanie dużych ilości miligramowych i gramowych poszczególnych  składników dopełniacza  z dużej puli (2-11 litrów) świeżego osocza EDTA w nie więcej niż czterech etapach chromatograficznych.
 • Wiele składników (C3bINA, C5, C3, C1EI,  C4 i C9) odzyskuje się funkcjonalnie czystych lub wysoce  oczyszczonych  po pierwszym etapie chromatograficznym z zastosowaniem DEAE-Sephacel i można je wykorzystać jako odczynniki bez dalszego oczyszczania. Przed wymianą anionową poszczególne jednostki osocza traktuje się inhibitorami  aktywacji dopełniacza  i proteazami surowicy, połączone osocze frakcjonuje się glikolem polietylenowym, zubożonym w plazminogen na S
 • Sepharose-lizyna i szybko ultrafiltrowana do niskiej siły jonowej i wysokiego   stężenia białka . Wysoki stopień rozdzielenia składników na DEAE-Sephacel uzyskany później jest wykazany przez funkcjonalne odzyskiwanie i oczyszczanie w reprezentatywnym eksperymencie, jak wskazano (w kolejności ich elucji) dla następujących  białek : C3bINA (24%, 18-krotne), C2 (74%, 12-krotnie), C7 (87%, 14-krotnie), czynnik B (55%, 8,7-krotnie), C8 (50%, 16-krotnie), C6 (82%, 25-krotnie ), beta 1H (39%, 12-krotnie), C5 (62%, 111-krotnie), C3 (99%, 64-krotnie), C1EI (42%, 135-krotnie), C9 (80%, 297- krotnie) i  c4  (78%, 164-krotnie). Inne składniki oddzielone tymi procedurami obejmują  białko  wiążące  C1q i C4 .
 • Opisane dodatkowe etapy, które demonstrują użyteczność i skuteczność tego schematu preparatywnego, umożliwiły wyizolowanie C3, C5 i C7 jako czystych składników o pełnej aktywności hemolitycznej, ocenianej na podstawie kryteriów funkcjonalnych, immunochemicznych i fizykochemicznych. C8, również wyizolowany jako jednorodne  białko , odzyskano z częściową aktywnością hemolityczną.
 • Wszystkie te składniki odzyskano z wysoką wydajnością i podczas oczyszczania, jak wskazano: C3 (61%, 103-krotne), C5 (24%, 1350-krotne), C7 (19%, 2260-krotne) i C8 (32%, 547-krotnie). Składniki dopełniacza  C6, beta 1H, czynnik B i C2 oprócz C3bINA, C1EI,  C4 i C9 są odzyskiwane częściowo  oczyszczone  z dobrą aktywnością i nadają się do dalszego oczyszczania.

Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych typu II syntetyzują i wydzielają  białka  klasycznych i alternatywnych   szlaków dopełniacza .

 1. Układ dopełniacza surowicy   jest głównym mediatorem reakcji zapalnych. Dwa z  białek dopełniacza  , trzeci (C3) i piąty (C5) składnik, są prekursorami silnych cząsteczek flogistycznych, C3a i C5a. C5a ma silne działanie chemotaktyczne i odgrywa aktywną rolę w zapaleniu płuc.
 2. Przedstawiamy dowody sugerujące, że kilka  białek dopełniacza  , w tym C5, jest syntetyzowanych lokalnie w płucach w komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych typu II. Tkanka płucna normalnych myszy syntetyzowała i wydzielała  białko C5  podobne do  białka C5  w mysiej surowicy, podczas gdy tkanka płucna myszy z niedoborem C5 nie.
 3. Tkanki płuc z myszy normalnych iz niedoborem C5 zsyntetyzowały C3. Tkanka płuc szczura syntetyzowała i wydzielała C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B. Hodowle komórek typu II (95% komórek typu II, 5% makrofagów) regularnie syntetyzowały wszystkie te  białka . W przeciwieństwie do tego, same kultury makrofagów zsyntetyzowały duże ilości C2 i czynnika B, aw niektórych eksperymentach C3 i  C4 , ale nigdy C5. C5 syntetyzowany przez komórki szczura był nieco większy niż C5 w surowicy (200 kD w porównaniu z 180 kD) i nie został przetworzony do dwułańcuchowej cząsteczki obserwowanej w surowicy.
 4. Tkanka płuca szczura i  oczyszczone  komórki typu II zawierały mRNA C5 o tej samej masie cząsteczkowej co mRNA C5 w wątrobie szczura oraz w płucach i wątrobie myszy. Komórki człowieka  typu II syntetyzowały również C5, a także C2,  C4 , C3 i czynnik B.
 5. Ludzkie  makrofagi płucne syntetyzowały tylko C2, czynnik B i, w niektórych eksperymentach, C3. Synteza  białek dopełniacza   w komórkach wyściełających ścianę pęcherzyka może stanowić lokalne źródło tych  białek  dla odpowiedzi zapalnych w płucach. Lokalną syntezę  białek dopełniacza  można regulować niezależnie od syntezy w wątrobie.

Inaktywator ludzkiego  dopełniacza  C3b: izolacja, charakterystyka i wykazanie bezwzględnego zapotrzebowania na  białko surowicy  beta1H do rozszczepienia C3b i C4b w roztworze.

 • Enzym  regulatorowy dopełniacza  , inaktywator C3b (C3bINA), został  oczyszczony  z  ludzkiej  surowicy przez chromatografię powinowactwa na kolumnie anty-C3bINA Sepharose. Późniejsza chromatografia na DEAE-celulozie i usunięcie IgG za pomocą anty-IgG Sepharose dała produkt, który okazał się jednorodny za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym przy pH 8,9 i elektroforezy w żelu poliakrylamidowym z dodecylosiarczanem sodu.
 • Cząsteczka składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych związanych mostkami dwusiarczkowymi o masie cząsteczkowej 50 000 i 38 000 daltonów. Stwierdzono, że ludzka  CobINA jest glikoproteiną zawierającą co najmniej 10,7% węglowodanów i ma normalne stężenie w surowicy 34 +/- 7 ug/ml (średnia +/- 1 SD). Wysoce  oczyszczone  C3bINA nie trawiły ani wolnego C3b, ani wolnego  C4b, jeśli śladowe ilości zanieczyszczającego beta1H usunięto z tych  białek  za pomocą anty-beta1H Sepharose.
 • Jednak w obecności wysoce  oczyszczonego  beta1H i C3bINA, zarówno C3bIna, jak i C3b i C4b  zostały rozszczepione. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich rozszczepienie. Inkubacja natywnego C3 lub  C4  z C3bINA i beta1H nie miała wpływu na ich strukturę. Działanie C3bINA i beta1H na C3b dało dwa fragmenty łańcucha alfa1, które nie dysocjowały bez redukcji cząsteczki.
 • Te fragmenty mają masę cząsteczkową 67 000 i 40 000 daltonów. Działanie C3bINA i beta1H na C4b  spowodowało rozszczepienie łańcucha alfa’ dając początek fragmentom C4c o długości 150 000 daltonów  i C4d o długości 49 000 daltonów  , które dysocjowały bez redukcji. Wydaje się, że do wytworzenia z C3b immunochemicznie zdefiniowanych fragmentów C3c i C3d wymagane jest działanie dodatkowego enzymu surowicy, którego działanie może naśladować trypsyna.

Wzmocnienie fagocytozy bakteryjnej przez surowicę. Rola  składników dopełniacza  i dwóch kofaktorów.

 1. Rolę czynników surowiczych w fagocytozie pneumokoków badano za pomocą testu spektrofotometrycznego, który mierzy zredukowany barwnik nitro-błękit tetrazolowy (NBT). Redukcja barwnika występuje w fagocytach wkrótce po spożyciu bakterii, mierzona techniką indeksu fagocytarnego i wychwytem (125)I-pneumokoków. Bakterie przygotowane z przeciwciałem gammaG nie były fagocytowane, chyba że dodano małą objętość świeżej normalnej surowicy. Używając świeżych surowic z niedoborem pojedynczych  składników dopełniacza  , wykazano, że pierwsze cztery składniki są niezbędne do optymalnej fagocytozy bakteryjnej.
 2. Gdy wysoce  oczyszczone składniki  dopełniacza  zostały dodane do pneumokoków pokrytych przeciwciałem, wzmocnienie fagocytozy osiągnięto tylko przez kolejne dodanie C1,  C4 , C2 i C3. Przedstawiono dowody, że  ludzki  C3 związany z kompleksem immunologicznym wykazuje aktywność peptydazy i że ta aktywność jest niezbędna dla fagocytozy.
 3. Termolabilny, dializowalny kofaktor surowicy, który wzmaga aktywność peptydazy C3, wzmaga fagocytozę pneumokoków przygotowanych z  oczyszczonymi   składnikami dopełniacza .

Human Complement 4 (C4) Purified protein

HC411-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement C1 purified protein

HC115-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 416.4 EUR

Human Complement 2 (C2) purified protein

HC215-R-50 Alpha Diagnostics 50 ug 548.4 EUR

Human Complement 3 (C3) purified protein

HC315-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 708 EUR

Human Complement 6 (C6) Purified Protein

HC615-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 7 (C7) Purified Protein

HC715-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 8 (C8) Purified Protein

HC815-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 9 (C9) Purified Protein

HC915-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement C1q purified protein

HC1Q15-R-250 Alpha Diagnostics 250 ug 343.2 EUR

Human Complement 3a (C3a) purified protein

HC3A15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement 3b (C3b) purified protein

HC3B15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement 3c (C3c) purified protein

HC3C15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor B (CFB) Purified Protein

HCFB15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor D (CFD) Purified Protein

HCFD15-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor H (CFH) Purified Protein

HCFH15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor I (CFI) Purified Protein

HCFI15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement Factor P (CFP) Purified Protein

HCFP15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 416.4 EUR

Human Complement C5 purified

C551N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 343.2 EUR

Human Complement C5a purified

C56A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human Complement C5b,6, purified

C57A15N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human Complement C5a desArg, purified

C57A16N-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Purified Human Complement Factor B (Native, >95%)

CFB15-N-100 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP304-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP304-R-5 Alpha Diagnostics 5 ug 388.8 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 variant (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP308-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 variant (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP308-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 854.4 EUR

Human purified, recombinant gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) control protein for WB

ACRP304-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Mouse purified, gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) control protein for WB

ACRP303-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 489.6 EUR

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 1448.4 EUR

Mouse purified, recombinant (E.Coli) gAcrp30 (globular adipocyte complement-related protein of 30 kDa) protein

ACRP303-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 781.2 EUR

Human Complement C4 Protein

20-abx060108 Abbexa
 • 309.60 EUR
 • 678.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg

Human Complement C4 Protein

abx060232-1mg Abbexa 1 mg 678 EUR

Complement C4 protein

30-1087 Fitzgerald 1 mg 631.2 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050 Fitzgerald 1 mg 688.8 EUR

Complement C4 protein

32R-AC050-10 Fitzgerald 10 mg 3561.6 EUR

Human Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx166498 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Antibody

11274-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement C4 Antibody

11231-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement C4 Antibody

41231-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Mouse Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx168671 Abbexa
 • 627.60 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1796.40 EUR
 • 727.20 EUR
 • 460.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx167319 Abbexa
 • 828.00 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2548.80 EUR
 • 978.00 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Complement C4-B (C4B)

1-CSB-YP313364HU Cusabio
 • 516.00 EUR
 • 280.80 EUR
 • 1809.60 EUR
 • 770.40 EUR
 • 1210.80 EUR
 • 349.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Chicken Complement Component 4 (C4) Protein

20-abx166368 Abbexa
 • 861.60 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2648.40 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 610.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-1mg

QP6998-ye-1mg EnQuireBio 1mg 2262 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-10ug

QP6998-ye-10ug EnQuireBio 10ug 283.2 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-50ug

QP6998-ye-50ug EnQuireBio 50ug 358.8 EUR

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) AssayMax ELISA Kit

EC2202-1 AssayPro 96 Well Plate 500.4 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-100ug

QP6998-ye-100ug EnQuireBio 100ug 576 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-200ug

QP6998-ye-200ug EnQuireBio 200ug 892.8 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His, Yeast-500ug

QP6998-ye-500ug EnQuireBio 500ug 1447.2 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

201-12-0327 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

CN-03808H1 ChemNorm 96T 556.8 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

CN-03808H2 ChemNorm 48T 375.6 EUR

Human Complement 4, C4 ELISA Kit

CSB-E08705h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Complement 4, C4 ELISA Kit

1-CSB-E08705h Cusabio
 • 964.80 EUR
 • 6118.80 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

GA-E0343HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

GA-E0343HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human Complement 4(C4)ELISA Kit

QY-E04092 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

YLA1146HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Complement 4,C4 ELISA Kit

YLA1146HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Salmon complement proteins 4(C4)ELISA

QY-E150013 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Complement C4 antibody

10R-2962 Fitzgerald 100 ug 318 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR2019G Fitzgerald 1 ml 198 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR2019SP Fitzgerald 1 ml 188.4 EUR

Complement C4 antibody

20C-CR6023SP Fitzgerald 1 ml 298.8 EUR

Complement C4 antibody

20-S0611G000-S4 Fitzgerald 10 ml 139.2 EUR

Complement C4 Antibody

abx023306-10ml Abbexa 10 ml 493.2 EUR

Complement C4 Antibody

abx023307-10ml Abbexa 10 ml 360 EUR

Complement C4 Antibody

abx024154-10ml Abbexa 10 ml 895.2 EUR

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Antibody (Biotin Conjugate)

11274-05021 AssayPro 150 ug 331.2 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-1mg

QP6998-ec-1mg EnQuireBio 1mg 1958.4 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-10ug

QP6998-ec-10ug EnQuireBio 10ug 240 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-50ug

QP6998-ec-50ug EnQuireBio 50ug 315.6 EUR

Recombinant Mouse Complement C4 Protein-6His tag

CTP-055 Creative Biolabs 100ug Ask for price

Rat C4/ Complement C4 ELISA Kit

E1056Ra Sunlong 1 Kit 685.2 EUR

Human Complement C4-B (C4B),

1-CSB-EP313364HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-100ug

QP6998-ec-100ug EnQuireBio 100ug 489.6 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-200ug

QP6998-ec-200ug EnQuireBio 200ug 760.8 EUR

Recombinant Human Complement C4-B Protein, His-SUMO, E.coli-500ug

QP6998-ec-500ug EnQuireBio 500ug 1272 EUR

Human Complement C4 AssayMax ELISA Kit

EC2102-1 AssayPro 96 Well Plate 500.4 EUR

Human Complement C4 AssayMax ELISA Kit

EC3202-1 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Bovine C4/ Complement C4 ELISA Kit

E0044Bo Sunlong 1 Kit 860.4 EUR

Human Complement C4-B (C4B) CLIA Kit

20-abx492617 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement C4- B, C4B ELISA KIT

ELI-46850h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human Complement C3 Protein

20-abx060106 Abbexa
 • 309.60 EUR
 • 678.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg

Human Complement C3 Protein

abx060231-1mg Abbexa 1 mg 678 EUR

ELISA kit for Human Complement C4-A

EK1693 SAB 96 tests 643.2 EUR

ELISA kit for Human Complement C4-B

EK2797 SAB 96 tests 663.6 EUR

Human Complement C4-B ELISA Kit (C4B)

RK01011 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5402.92 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 550.13 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 734.46 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2945.08 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

4-SEB305Hu Cloud-Clone
 • 5463.60 EUR
 • 2886.00 EUR
 • 735.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Complement Component 4 (C4) CLIA Kit

abx195280-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human Complement Component 4 (C4) CLIA Kit

20-abx492188 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Complement C4 Assay Kit

abx098418-BeckmanR160ml1R215ml1 Abbexa Beckman; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1 322.8 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Complement C4 Assay Kit

abx098418-Hitachi7060R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

 

Stwierdzono, że drugim kofaktorem promującym fagocytozę, który nie jest  składnikiem dopełniacza  , jest nietrwała termicznie pseudoglobulina 5-6S-beta. Białko to  może stabilizować aktywność  peptydazy C3 lub hamować enzymatyczną inaktywację C3.