1. Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi pacjentów cierpiących na depresję oraz w pobranych pośmiertnie próbkach mózgów pacjentów z depresją i ofiar samobójstw.
 2. Do tej pory dostępnych było niewiele informacji molekularnych na temat struktury i regulacji <em>5</em>HT <em>transporterów</em>. Stosując reakcję łańcuchową polimerazy ze zdegenerowanymi oligonukleotydami pochodzącymi z dwóch wysoce konserwatywnych regionów <em>transporterów</em> noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), zidentyfikowaliśmy dużą rodzinę pokrewnych produktów genów wyrażanych w mózgu gryzonia.
 3. Jeden z tych produktów hybrydyzuje z pojedynczym 3,7-kilozasadowym RNA ograniczonym do śródmózgowia i pnia mózgu szczura, gdzie jest wysoce wzbogacony w serotonergiczny kompleks raphe. <em>Transfekcja</em> pojedynczym komplementarnym klonem DNA pnia mózgu o masie 2,3 kilozasad wystarcza do wywołania ekspresji zależnego od Na(+) <em>5</em>transportera</em>HT na nienerwowym komórki, z transportem selektywnie i silnie antagonizowanym przez antydepresanty specyficzne dla wychwytu <em>5</em>HT, w tym paroksetynę, citalopram i fluoksetynę.

Transfekcja genów oparta na wektorach niewirusowych  za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych kardiomiocytów.

 • Niewirusowa <em>transfekcja</em> ssaczych kardiomiocytów (CM) jest wyzwaniem. Obecne badanie ma na celu scharakteryzowanie i określenie wydajności <em>transfekcji</em> genu opartego na wektorach niewirusowych za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów (hiPSC-CM). hiPSC-
 • CM odróżnione od PCBC hiPSC zostały wykorzystane jako model komórkowy do transfekcji plazmidami niosącymi białko zielonej fluorescencji (pGFP) przy użyciu polietylenoiminy (PEI), w tym <em>Transporter</em> <em>5</em> <em>Transfekcja </em> <em>Odczynnik</em> (TR<em>5</em>) i PEI2<em>5</em> oraz liposom, w tym lipofektamina-2000 (Lipo2K), lipofektamina-3000 (Lipo3K ) i Lipofectamine STEM (LipoSTEM).
 • Wydajność <em>transfekcji</em> genu i żywotność komórek określono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej. Odkryliśmy, że najwyższą skuteczność <em>transfekcji</em> genu w hiPSC-CMs w 14 dniu skurczu może osiągnąć LipoSTEM, która wyniosła około 32,<em>5</em> ± 6,7%. Spowodowało to jednak również słabą żywotność komórek (60,1 ± 4,<em>5</em>%).
 • Co więcej, przedłużona hodowla (<em>transfekcja</em> w 23. dniu skurczu) hiPSC-CM nie tylko poprawiła <em>transfekcję</em> genu (<em>5</em>4.<em> 5</em> ± 8,9%, ale także zwiększona żywotność komórek (74 ± 4,9%) przez LipoSTEM.
 • Na podstawie tego zoptymalizowanego warunku <em>transfekcji</em> genu najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu wyniosła <em>5</em><em>5</em>,6 ± 7,8% lub 34,1 ± 4% odpowiednio dla linii hiPSC P1C1 lub DP3 pochodzącej od zdrowego dawcy (P1C1) lub pacjenta z cukrzycą (DP3).
 • Żywotność komórek wynosiła odpowiednio 80,8 ± <em>5</em> lub 92,9 ± 2,24% dla P1C1 lub DP3. LipoSTEM jest lepszym niewirusowym wektorem do <em>transfekcji</em> genów hiPSC-CM. Najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu pGFP może osiągnąć <em>5</em>0% w przypadku normalnych hiPSC-CM lub >30% w przypadku cukrzycowych hiPSC-CM.

Zależna od receptora N-metylo-D-asparaginianu regulacja  transportera glutaminianu  pobudzającego nośnika aminokwasu 1.

 1. Neuronowy <em>transport</em> pobudzający nośnik aminokwasów 1 (EAAC1) jest wzbogacony w regiony perysynaptyczne, gdzie może regulować synaptyczne wydzielanie glutaminianu. W tym badaniu zbadaliśmy potencjalne interakcje między EAAC1 a jonotropowymi receptorami glutaminianu. Podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) NR1, NR2A i NR2B, ale nie podjednostki GluR2 receptora kwasu alfa-amino-3-hydroksy-<em>5-metylo-4-izoksazolo-propionowego poddano koimmunoprecypitacji z EAAC1 z hodowli hipokampa wzbogaconych w neurony.
 2. Podobną interakcję zaobserwowano w komórkach glejaka C6 i ludzkich embrionalnych komórkach nerki po ko<em>transfekcji</em> z podjednostkami EAAC1 i receptora NMDA znakowanymi epitopem Myc. Współ<em>transfekcja</em> glejaka C6 z kombinacją podjednostek NR1 i NR2 dramatycznie zwiększyła (około 3-krotnie) ilość Myc-EAAC1, którą można znakować nieprzepuszczalnym przez błony <em>odczynnikiem biotynylującym< /em>. W hodowlach hipokampa krótka (<em>5</em> min), silna (100 mikroM NMDA, 10 mikroM glicyny) aktywacja receptora NMDA zmniejszyła biotynylowany EAAC1 do około <em>5</em>0% poziomów kontrolnych .
 3. Efekt ten był hamowany przez antagonistę receptora NMDA, wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe chelatory wapnia lub hipertoniczną sacharozę. Glutaminian, kwas alfa-amino-3-hydroksy-<em>5</em>-metylo-4-izoksazolopropionowy z cyklotiazydem i tapsigargina naśladowały działanie NMDA. Badania te sugerują, że receptory NMDA oddziałują z EAAC1, ułatwiają ekspresję EAAC1 na powierzchni komórki w warunkach podstawowych i kontrolują internalizację EAAC1 po aktywacji. Ta zależna od receptora NMDA regulacja EAAC1 zapewnia nowy mechanizm, który może kształtować sygnalizację pobudzającą podczas plastyczności synaptycznej i/lub ekscytotoksyczności.

Stabilna ekspresja  transporterów amin biogennych  ujawnia różnice we wrażliwości, kinetyce i zależności od jonów inhibitora.

 • Skonstruowaliśmy stabilne linie komórkowe wyrażające <em>transportery</em> dopaminy (DA), norepinefryny (NE) i serotoniny (<em>5</em>-HT) poprzez <em>transfekcję</em> sklonowane cDNA. Komórka rodzicielska LLC-PK1 nie wyraża żadnego z tych <em>transporterów</em> neuroprzekaźników.
 • Dlatego aktywność transportu monoamin w każdej z tych linii komórkowych wynika wyłącznie z transfekowanego DNA, co pozwala na porównanie na tym samym tle. Profile hamowania leków dla każdej linii komórkowej są różne i zgodne z oczekiwaniami dla każdego <em>transportera</em>.
 • Komórki LLC-NET i LLC-DAT transportowały zarówno NE, jak i DA, a oba typy komórek wykazywały niższą KM dla transportu DA niż dla transportu NE.
 • Analiza danych Vmax dla komórek LLC-NET sugeruje, że substrat jest związany z <em>transporterem</em> NE podczas etapu(ów) ograniczania szybkości transportu. Analog kokainy, 2-beta-karbometoksy-3-beta-(4-[12<l]jodofenylo)tropan wiąże się z każdym typem komórek i w każdym przypadku jest wypierany przez substrat transportowy.
 • Pomiary wiązania i transportu w równoległych hodowlach komórkowych umożliwiły oszacowanie liczby obrotów dla <em>transporterów</em> noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
 • Wszystkie trzy <em>transportery</em> wymagają zewnętrznego Na+ i Cl-. Zależność od stężenia Na+ sugeruje, że pojedynczy jon Na+ bierze udział w transporcie katalizowanym przez <em>transportery</em> noradrenaliny i serotoniny, podczas gdy więcej niż jeden jon Na+ bierze udział w transporcie za pośrednictwem <em>transportera</em> dopaminy.

Promotor pompy eksportu soli żółciowych człowieka jest transaktywowany przez receptor farnezoidowy X/receptor kwasu żółciowego.

 1. Pompa wydalnicza soli żółciowych (BSEP, ABCb11) ma kluczowe znaczenie dla zależnego od ATP transportu kwasów żółciowych przez błonę kanalikową hepatocytów i do wytwarzania zależnego od kwasów żółciowych wydzielania żółci. Ostatnie badania wykazały, że ekspresja tego <em>transportera</em> jest wrażliwa na przepływ kwasów żółciowych przez hepatocyt, prawdopodobnie na poziomie transkrypcji genu BSEP.
 2. Aby określić mechanizmy leżące u podstaw regulacji BSEP przez kwasy żółciowe, sklonowano promotor genu BSEP. Sekwencja promotora zawierała element odwróconego powtórzenia (IR)-1 (<em>5</em>’-GGGACA TGATCCT-3′) w parach zasad -63/-<em>5</em>0 składający się z dwóch połówkowych miejsc receptora jądrowego zorganizowanych jako odwrócone powtórzenie i oddzielonych pojedynczym nukleotydem.
 3. W kilku ostatnich badaniach wykazano, że ten element IR-1 służy jako miejsce wiązania dla receptora farnezoidowego X (FXR), jądrowego receptora kwasów żółciowych. Aktywność FXR wymaga heterodimeryzacji z RXR alfa, a po związaniu przez kwasy żółciowe kompleks skutecznie reguluje transkrypcję kilku genów zaangażowanych w homeostazę kwasów żółciowych.
 4. Testy przesunięcia ruchliwości żelu wykazały specyficzne wiązanie heterodimerów FXR/RXR alfa z elementem IR-1 w promotorze BSEP. W komórkach HepG2 do osiągnięcia pełnej transaktywacji promotora BSEP przez kwasy żółciowe wymagana jest ko<em>transfekcja</em> FXR i RXR alfa.
 5. Dwa mutanty z niedoborem transaktywacji FXR (delecja AF-2 i mutant punktowy W469A) nie uległy transaktywacji, co wskazuje, że wpływ kwasów żółciowych jest zależny od FXR. Ponadto analiza mutacji potwierdza, że ​​heterodimer FXR/RXR alfa aktywuje transkrypcję przez miejsce IR-1 w ludzkim promotorze BSEP.

PureFection™ Transfection reagent

LV750A-5 SBI 5 ml 1639.2 EUR

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 364.8 EUR

PureFection Transfection Reagent

LV750A-1 SBI 1 ml 430.8 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-01 Vazyme 0.5 ml 272.4 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-02 Vazyme 1 ml 379.2 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-03 Vazyme 5 ml 1262.4 EUR

HighGene transfection reagent

RM09014 Abclonal 1000μl 324 EUR

Convoy? Transfection Reagent

1110-1ml ACTGene each 409.2 EUR

Lentifectin (TM) Transfection Reagent

DNAF003 Bio Basic 1ml 334.57 EUR

Sapphire Insect Transfection Reagent

ABP-BVD-10003 Allele Biotech 75ul, 25 transfections Ask for price

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-1000 Biovision each 636 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-300 Biovision each 322.8 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-500 Biovision each 433.2 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-1000 Biovision each 534 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-300 Biovision each 318 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-500 Biovision each 364.8 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-101 GenDepot 1ml Ask for price

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-105 GenDepot 5x1ml Ask for price

Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent

60030 AAT Bioquest 500 ul 203 EUR

RNAfection, RNA transfection reagent 50 ul

MR750A-1 SBI 50 ul 252 EUR

T-Pro P-Fect Transfection Reagent

JT97-N005M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent I (NTR I)

JT97-N001M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 224.4 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent II (NTR II)

JT97-N002M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 244.8 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent III (NTR III)

JT97-N006M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

BOP reagent

5-02141 CHI Scientific 25g Ask for price

BOP reagent

5-02142 CHI Scientific 100g Ask for price

BODIPY-Acetylene Reagent

2594-5 Biovision each 810 EUR

FBS, Transfection Optimized

F0640-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

ExoPure? Reagent (Overall Exosome Isolation, biological fluids)

M1001-5 Biovision each 633.6 EUR

EP Reagent Biuret Reagent

1011601 Scientific Laboratory Supplies 1L 42.18 EUR

EP Reagent Iodoplatinate Reagent

1046300 Scientific Laboratory Supplies 200ML 360.24 EUR

EP Reagent Methoxyphenylacetic Reagent

1053601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 354.54 EUR

EP Reagent Molybdovanadic Reagent

1056700 Scientific Laboratory Supplies 100ML 42.18 EUR

EP Reagent Phosphomolybdotungstic Reagent

1065000 Scientific Laboratory Supplies 100ML 161.88 EUR

Costar 50mL Reagent Reservoirs 5/Bag Sterile

4870 Scientific Laboratory Supplies PK200 279.3 EUR

Costar 100mL Reagent Reservoirs 5/Bag Sterile

4872 Scientific Laboratory Supplies PK200 334.02 EUR

Zinc Transporter 5 (Znt5) Antibody

abx239748-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

anti-Glucose Transporter 5 GLUT5

YF-PA14669 Abfrontier 50 ug 435.6 EUR

GLUT5 Antibody (Glucose transporter 5)

R30827 NSJ Bioreagents 100 ug 419 EUR

GLUT5 Antibody (Glucose Transporter 5)

R31175 NSJ Bioreagents 100 ug 419 EUR

Protoplast Solution for Transfection

GR103052 Genorise Scientific 10 mL 142.8 EUR

Calcium Phosphate Transfection Kit

GR103070 Genorise Scientific 100 preps 262.8 EUR

EP Reagent Sulfomolybdic Reagent R3

1086500 Scientific Laboratory Supplies 1L 287.28 EUR

Bovine Serum Albumin ? Heat Shock, Reagent Grade, pH 7.0

7917-5 Biovision each 144 EUR

IL-8 (-5 to +5)

5-01377 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Bluing Reagent

BRT030 ScyTek Laboratories 30 ml 72 EUR

Bluing Reagent

BRT125 ScyTek Laboratories 125 ml 75.6 EUR

Bluing Reagent

BRT3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 220.8 EUR

Bluing Reagent

BRT500 ScyTek Laboratories 500 ml 91.2 EUR

Bluing Reagent

BRT999 ScyTek Laboratories 1000 ml 105.6 EUR

Chymase reagent

30C-CP1129 Fitzgerald 5 units 2622 EUR

BOP reagent

A7015-100000 ApexBio 100 g 240 EUR

BOP reagent

A7015-25000 ApexBio 25 g 135.6 EUR

Bradford reagent

BDE641 Bio Basic 100ml 73.21 EUR

Beaucage reagent

HY-100951 MedChemExpress 10mM/1mL 151.2 EUR

Ninhydrin Reagent

MIC6746 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.12 EUR

Nessler Reagent

NESSR Scientific Laboratory Supplies 500ML 148.2 EUR

Phosphate Reagent

106199 Scientific Laboratory Supplies PK100 61.29 EUR

Chromium Reagent

1206699 Scientific Laboratory Supplies EACH 141.72 EUR

Thioacetamide Reagent

THIOR01 Scientific Laboratory Supplies 100ML 78.66 EUR

MTS Reagent

2808-1000 Biovision each 1188 EUR

MTS Reagent

2808-250 Biovision each 438 EUR

MTT Reagent

2809-1G Biovision each 216 EUR

MTT Reagent

2809-5G Biovision each 652.8 EUR

Traut's Reagent

2330-1000 Biovision each 418.8 EUR

Traut's Reagent

2330-500 Biovision each 248.4 EUR

BURGESS REAGENT

702010 Survival Technologies each Ask for price

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine

C4119-5 ApexBio 5 mg 141.6 EUR

2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine

B2822-5 Biovision each 183.6 EUR

Histatin 5

5-01307 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

5-Iodotubercidin

A3125-5 ApexBio 5 mg 201.6 EUR

5-ROX

B8212-5 ApexBio 5 mg 234 EUR

GNF-5

B1329-5 Biovision each 170.4 EUR

Aftin-5

2575-5 Biovision each 548.4 EUR

CHD-5

2693-5 Biovision each 183.6 EUR

Necrostatin-5

1865-5 Biovision each 151.2 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT10A-1 SBI 10 reactions 351.6 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT20A-1 SBI 20 reactions 586.8 EUR

Phosphate-buffered Sucrose for Transfection

GR103050 Genorise Scientific 1 L 142.8 EUR

Plant Electroporation Buffer for Transfection

GR103051 Genorise Scientific 1 L 142.8 EUR

Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5)

A1036-5 ApexBio 5 mg 122.4 EUR

Teicoplanin A2-5

C4938-5 ApexBio 5 mg 1388.4 EUR

5'-deoxy Thymidine

C4692-5 ApexBio 5 mg 216 EUR

5-fluoro 203

C4114-5 ApexBio 5 mg 184.8 EUR

[Cit5]-TRAP-5

5-00062 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

A-VI-5

5-00524 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

ACTH(5-10)

5-00605 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Angiotensin (1-5)

5-00676 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Bradykinin (1-5)

5-00852 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

TRAP-5 amide

5-02019 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

W-5 hydrochloride

B6277-5 ApexBio 5 mg 139.2 EUR

 

Wyniki te pokazują mechanizm, za pomocą którego kwasy żółciowe regulują transkrypcyjnie aktywność pompy wydalniczej soli żółciowych, krytycznego składnika zaangażowanego w krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych.