1. Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi pacjentów cierpiących na depresję oraz w pobranych pośmiertnie próbkach mózgów pacjentów z depresją i ofiar samobójstw.
 2. Do tej pory dostępnych było niewiele informacji molekularnych na temat struktury i regulacji <em>5</em>HT <em>transporterów</em>. Stosując reakcję łańcuchową polimerazy ze zdegenerowanymi oligonukleotydami pochodzącymi z dwóch wysoce konserwatywnych regionów <em>transporterów</em> noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), zidentyfikowaliśmy dużą rodzinę pokrewnych produktów genów wyrażanych w mózgu gryzonia.
 3. Jeden z tych produktów hybrydyzuje z pojedynczym 3,7-kilozasadowym RNA ograniczonym do śródmózgowia i pnia mózgu szczura, gdzie jest wysoce wzbogacony w serotonergiczny kompleks raphe. <em>Transfekcja</em> pojedynczym komplementarnym klonem DNA pnia mózgu o masie 2,3 kilozasad wystarcza do wywołania ekspresji zależnego od Na(+) <em>5</em>transportera</em>HT na nienerwowym komórki, z transportem selektywnie i silnie antagonizowanym przez antydepresanty specyficzne dla wychwytu <em>5</em>HT, w tym paroksetynę, citalopram i fluoksetynę.

Transfekcja genów oparta na wektorach niewirusowych  za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych kardiomiocytów.

 • Niewirusowa <em>transfekcja</em> ssaczych kardiomiocytów (CM) jest wyzwaniem. Obecne badanie ma na celu scharakteryzowanie i określenie wydajności <em>transfekcji</em> genu opartego na wektorach niewirusowych za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów (hiPSC-CM). hiPSC-
 • CM odróżnione od PCBC hiPSC zostały wykorzystane jako model komórkowy do transfekcji plazmidami niosącymi białko zielonej fluorescencji (pGFP) przy użyciu polietylenoiminy (PEI), w tym <em>Transporter</em> <em>5</em> <em>Transfekcja </em> <em>Odczynnik</em> (TR<em>5</em>) i PEI2<em>5</em> oraz liposom, w tym lipofektamina-2000 (Lipo2K), lipofektamina-3000 (Lipo3K ) i Lipofectamine STEM (LipoSTEM).
 • Wydajność <em>transfekcji</em> genu i żywotność komórek określono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej. Odkryliśmy, że najwyższą skuteczność <em>transfekcji</em> genu w hiPSC-CMs w 14 dniu skurczu może osiągnąć LipoSTEM, która wyniosła około 32,<em>5</em> ± 6,7%. Spowodowało to jednak również słabą żywotność komórek (60,1 ± 4,<em>5</em>%).
 • Co więcej, przedłużona hodowla (<em>transfekcja</em> w 23. dniu skurczu) hiPSC-CM nie tylko poprawiła <em>transfekcję</em> genu (<em>5</em>4.<em> 5</em> ± 8,9%, ale także zwiększona żywotność komórek (74 ± 4,9%) przez LipoSTEM.
 • Na podstawie tego zoptymalizowanego warunku <em>transfekcji</em> genu najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu wyniosła <em>5</em><em>5</em>,6 ± 7,8% lub 34,1 ± 4% odpowiednio dla linii hiPSC P1C1 lub DP3 pochodzącej od zdrowego dawcy (P1C1) lub pacjenta z cukrzycą (DP3).
 • Żywotność komórek wynosiła odpowiednio 80,8 ± <em>5</em> lub 92,9 ± 2,24% dla P1C1 lub DP3. LipoSTEM jest lepszym niewirusowym wektorem do <em>transfekcji</em> genów hiPSC-CM. Najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu pGFP może osiągnąć <em>5</em>0% w przypadku normalnych hiPSC-CM lub >30% w przypadku cukrzycowych hiPSC-CM.

Zależna od receptora N-metylo-D-asparaginianu regulacja  transportera glutaminianu  pobudzającego nośnika aminokwasu 1.

 1. Neuronowy <em>transport</em> pobudzający nośnik aminokwasów 1 (EAAC1) jest wzbogacony w regiony perysynaptyczne, gdzie może regulować synaptyczne wydzielanie glutaminianu. W tym badaniu zbadaliśmy potencjalne interakcje między EAAC1 a jonotropowymi receptorami glutaminianu. Podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) NR1, NR2A i NR2B, ale nie podjednostki GluR2 receptora kwasu alfa-amino-3-hydroksy-<em>5-metylo-4-izoksazolo-propionowego poddano koimmunoprecypitacji z EAAC1 z hodowli hipokampa wzbogaconych w neurony.
 2. Podobną interakcję zaobserwowano w komórkach glejaka C6 i ludzkich embrionalnych komórkach nerki po ko<em>transfekcji</em> z podjednostkami EAAC1 i receptora NMDA znakowanymi epitopem Myc. Współ<em>transfekcja</em> glejaka C6 z kombinacją podjednostek NR1 i NR2 dramatycznie zwiększyła (około 3-krotnie) ilość Myc-EAAC1, którą można znakować nieprzepuszczalnym przez błony <em>odczynnikiem biotynylującym< /em>. W hodowlach hipokampa krótka (<em>5</em> min), silna (100 mikroM NMDA, 10 mikroM glicyny) aktywacja receptora NMDA zmniejszyła biotynylowany EAAC1 do około <em>5</em>0% poziomów kontrolnych .
 3. Efekt ten był hamowany przez antagonistę receptora NMDA, wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe chelatory wapnia lub hipertoniczną sacharozę. Glutaminian, kwas alfa-amino-3-hydroksy-<em>5</em>-metylo-4-izoksazolopropionowy z cyklotiazydem i tapsigargina naśladowały działanie NMDA. Badania te sugerują, że receptory NMDA oddziałują z EAAC1, ułatwiają ekspresję EAAC1 na powierzchni komórki w warunkach podstawowych i kontrolują internalizację EAAC1 po aktywacji. Ta zależna od receptora NMDA regulacja EAAC1 zapewnia nowy mechanizm, który może kształtować sygnalizację pobudzającą podczas plastyczności synaptycznej i/lub ekscytotoksyczności.

Stabilna ekspresja  transporterów amin biogennych  ujawnia różnice we wrażliwości, kinetyce i zależności od jonów inhibitora.

 • Skonstruowaliśmy stabilne linie komórkowe wyrażające <em>transportery</em> dopaminy (DA), norepinefryny (NE) i serotoniny (<em>5</em>-HT) poprzez <em>transfekcję</em> sklonowane cDNA. Komórka rodzicielska LLC-PK1 nie wyraża żadnego z tych <em>transporterów</em> neuroprzekaźników.
 • Dlatego aktywność transportu monoamin w każdej z tych linii komórkowych wynika wyłącznie z transfekowanego DNA, co pozwala na porównanie na tym samym tle. Profile hamowania leków dla każdej linii komórkowej są różne i zgodne z oczekiwaniami dla każdego <em>transportera</em>.
 • Komórki LLC-NET i LLC-DAT transportowały zarówno NE, jak i DA, a oba typy komórek wykazywały niższą KM dla transportu DA niż dla transportu NE.
 • Analiza danych Vmax dla komórek LLC-NET sugeruje, że substrat jest związany z <em>transporterem</em> NE podczas etapu(ów) ograniczania szybkości transportu. Analog kokainy, 2-beta-karbometoksy-3-beta-(4-[12<l]jodofenylo)tropan wiąże się z każdym typem komórek i w każdym przypadku jest wypierany przez substrat transportowy.
 • Pomiary wiązania i transportu w równoległych hodowlach komórkowych umożliwiły oszacowanie liczby obrotów dla <em>transporterów</em> noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
 • Wszystkie trzy <em>transportery</em> wymagają zewnętrznego Na+ i Cl-. Zależność od stężenia Na+ sugeruje, że pojedynczy jon Na+ bierze udział w transporcie katalizowanym przez <em>transportery</em> noradrenaliny i serotoniny, podczas gdy więcej niż jeden jon Na+ bierze udział w transporcie za pośrednictwem <em>transportera</em> dopaminy.

Promotor pompy eksportu soli żółciowych człowieka jest transaktywowany przez receptor farnezoidowy X/receptor kwasu żółciowego.

 1. Pompa wydalnicza soli żółciowych (BSEP, ABCb11) ma kluczowe znaczenie dla zależnego od ATP transportu kwasów żółciowych przez błonę kanalikową hepatocytów i do wytwarzania zależnego od kwasów żółciowych wydzielania żółci. Ostatnie badania wykazały, że ekspresja tego <em>transportera</em> jest wrażliwa na przepływ kwasów żółciowych przez hepatocyt, prawdopodobnie na poziomie transkrypcji genu BSEP.
 2. Aby określić mechanizmy leżące u podstaw regulacji BSEP przez kwasy żółciowe, sklonowano promotor genu BSEP. Sekwencja promotora zawierała element odwróconego powtórzenia (IR)-1 (<em>5</em>’-GGGACA TGATCCT-3′) w parach zasad -63/-<em>5</em>0 składający się z dwóch połówkowych miejsc receptora jądrowego zorganizowanych jako odwrócone powtórzenie i oddzielonych pojedynczym nukleotydem.
 3. W kilku ostatnich badaniach wykazano, że ten element IR-1 służy jako miejsce wiązania dla receptora farnezoidowego X (FXR), jądrowego receptora kwasów żółciowych. Aktywność FXR wymaga heterodimeryzacji z RXR alfa, a po związaniu przez kwasy żółciowe kompleks skutecznie reguluje transkrypcję kilku genów zaangażowanych w homeostazę kwasów żółciowych.
 4. Testy przesunięcia ruchliwości żelu wykazały specyficzne wiązanie heterodimerów FXR/RXR alfa z elementem IR-1 w promotorze BSEP. W komórkach HepG2 do osiągnięcia pełnej transaktywacji promotora BSEP przez kwasy żółciowe wymagana jest ko<em>transfekcja</em> FXR i RXR alfa.
 5. Dwa mutanty z niedoborem transaktywacji FXR (delecja AF-2 i mutant punktowy W469A) nie uległy transaktywacji, co wskazuje, że wpływ kwasów żółciowych jest zależny od FXR. Ponadto analiza mutacji potwierdza, że ​​heterodimer FXR/RXR alfa aktywuje transkrypcję przez miejsce IR-1 w ludzkim promotorze BSEP.

PureFection™ Transfection reagent

LV750A-5 SBI 5 ml 1366 EUR

HighGene transfection reagent

RM09014 Abclonal 1000μl 270 EUR

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 304 EUR

Convoy? Transfection Reagent

1110-1ml ACTGene 341 EUR

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • 384.00 EUR
 • 537.00 EUR
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

PureFection Transfection Reagent

LV750A-1 SBI 1 ml 359 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-01 Vazyme 0.5 ml 227 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-02 Vazyme 1 ml 316 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-03 Vazyme 5 ml 1052 EUR

Lentifectin (TM) Transfection Reagent

DNAF003 Bio Basic 1ml 278.81 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-100 GenDepot 100ul 147 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-101 GenDepot 1ml 442 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-105 GenDepot 5x1ml 1873 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-120 GenDepot 20ml 6787 EUR

Transfection Reagent (1 mL)

P901 101Bio - Ask for price

Transfection Reagent (0.1 mL)

P901S 101Bio - Ask for price

Sapphire Insect Transfection Reagent

ABP-BVD-10003 Allele Biotech 75ul, 25 transfections Ask for price

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-1000 Biovision 530 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-300 Biovision 269 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-500 Biovision 361 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-1000 Biovision 445 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-300 Biovision 265 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-500 Biovision 304 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-100 GenDepot 100ul 147 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-101 GenDepot 1ml 442 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-105 GenDepot 5x1ml 1873 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-120 GenDepot 20ml 6787 EUR

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-101 GenDepot 1ml Ask for price

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-105 GenDepot 5x1ml Ask for price

T-Pro P-Fect Transfection Reagent

JT97-N005M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 222 EUR

RNAfection, RNA transfection reagent 50 ul

MR750A-1 SBI 50 ul 210 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent I (NTR I)

JT97-N001M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 187 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent II (NTR II)

JT97-N002M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 204 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent III (NTR III)

JT97-N006M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 222 EUR

BOP reagent

5-02141 CHI Scientific 25g Ask for price

BOP reagent

5-02142 CHI Scientific 100g Ask for price

BODIPY-Acetylene Reagent

2594-5 Biovision 675 EUR

ExoPure? Reagent (Overall Exosome Isolation, biological fluids)

M1001-5 Biovision 528 EUR

FBS, Transfection Optimized

F0640-050 GenDepot 500ml 752 EUR

Bovine Serum Albumin ? Heat Shock, Reagent Grade, pH 7.0

7917-5 Biovision 120 EUR

Beaucage reagent

HY-100951 MedChemExpress 10mM/1mL 126 EUR

Bradford reagent

BDE641 Bio Basic 100ml 61.01 EUR

BOP reagent

A7015-100000 ApexBio 100 g 200 EUR

BOP reagent

A7015-25000 ApexBio 25 g 113 EUR

Bluing Reagent

BRT030 ScyTek Laboratories 30 ml 60 EUR

Bluing Reagent

BRT125 ScyTek Laboratories 125 ml 63 EUR

Bluing Reagent

BRT3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 184 EUR

Bluing Reagent

BRT500 ScyTek Laboratories 500 ml 76 EUR

Bluing Reagent

BRT999 ScyTek Laboratories 1000 ml 88 EUR

Chymase reagent

30C-CP1129 Fitzgerald 5 units 2185 EUR

Traut's Reagent

2330-1000 Biovision 349 EUR

Traut's Reagent

2330-500 Biovision 207 EUR

MTS Reagent

2808-1000 Biovision 990 EUR

MTS Reagent

2808-250 Biovision 365 EUR

MTT Reagent

2809-1G Biovision 180 EUR

MTT Reagent

2809-5G Biovision 544 EUR

Protoplast Solution for Transfection

GR103052 Genorise Scientific 10 mL 119 EUR

Calcium Phosphate Transfection Kit

GR103070 Genorise Scientific 100 preps 219 EUR

Zinc Transporter 5 (Znt5) Antibody

abx239748-100ug Abbexa 100 ug 509 EUR

anti-Glucose Transporter 5 GLUT5

YF-PA14669 Abfrontier 50 ug 363 EUR

REAGENT RESERV, 50ML,WHITE,PS,S,BK,5/200

4870 CORNING 5/pk 190 EUR

REAGENT RESERV,100ML,WHT,PS,S,BK,5/200

4872 CORNING 5/pk 224 EUR

IL-8 (-5 to +5)

5-01377 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

BCA Reagent, 16ML

C144-16ML Arbor Assays 16ML 163 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X017-1ML Arbor Assays 1ML 109 EUR

Dissociation Reagent, 25ML

X017-25ML Arbor Assays 25ML 258 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X017-5ML Arbor Assays 5ML 122 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X058-1ML Arbor Assays 1ML 73 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X058-5ML Arbor Assays 5ML 109 EUR

Biolipidure-1002-Reagent

Biolipidure-1002-10 Cusabio 10mL 196 EUR

n-Heptane Reagent

HC5400 Bio Basic 1L 79 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-001 Favorgen 100ml 236 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-002 Favorgen 50ml 176 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-003 Favorgen 450ml 645 EUR

DTT (Cleland's reagent)

DB0058 Bio Basic 5g 84.8 EUR

DTNB (Ellman's Reagent)

DB0113 Bio Basic 5g 97.85 EUR

Ethyl acetate Reagent

EC4600 Bio Basic 1L 79 EUR

TissueDigest Reagent, 20X

T101 Insitus Biotechnologies 10ml 210 EUR

Griess Reagent Kit

30100 Biotium 1KIT 149 EUR

PhosphoBlocker Blocking Reagent

AKR-103 Cell Biolabs 1L 328 EUR

PhosphoBlocker Blocking Reagent

AKR-104 Cell Biolabs 4L 711 EUR

Mycoplasma Prevention Reagent

20-abx098886 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 509.00 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

Girard's reagent T

20-abx184099 Abbexa
 • 203.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 g
 • 500 g

FcR blocking Reagent

20-abx290024 Abbexa
 • 377.00 EUR
 • 516.00 EUR
 • 200 tests
 • 400 tests

Detection Reagent A

abx296004-120ul Abbexa 120 ul 321 EUR

Mycoplasma Prevention Reagent

20-abx298005 Abbexa
 • 203.00 EUR
 • 286.00 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

Biolipidure-1002-Reagent

Biolipidure-1002-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-103-Reagent

Biolipidure-103-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-103-Reagent

Biolipidure-103-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-1201-Reagent

Biolipidure-1201-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-1201-Reagent

Biolipidure-1201-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-1301-Reagent

Biolipidure-1301-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-1301-Reagent

Biolipidure-1301-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-203-Reagent

Biolipidure-203-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-203-Reagent

Biolipidure-203-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-206-Reagent

Biolipidure-206-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-206-Reagent

Biolipidure-206-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-405-Reagent

Biolipidure-405-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-405-Reagent

Biolipidure-405-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-502-Reagent

Biolipidure-502-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

 

Wyniki te pokazują mechanizm, za pomocą którego kwasy żółciowe regulują transkrypcyjnie aktywność pompy wydalniczej soli żółciowych, krytycznego składnika zaangażowanego w krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych.