1. Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi pacjentów cierpiących na depresję oraz w pobranych pośmiertnie próbkach mózgów pacjentów z depresją i ofiar samobójstw.
 2. Do tej pory dostępnych było niewiele informacji molekularnych na temat struktury i regulacji <em>5</em>HT <em>transporterów</em>. Stosując reakcję łańcuchową polimerazy ze zdegenerowanymi oligonukleotydami pochodzącymi z dwóch wysoce konserwatywnych regionów <em>transporterów</em> noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), zidentyfikowaliśmy dużą rodzinę pokrewnych produktów genów wyrażanych w mózgu gryzonia.
 3. Jeden z tych produktów hybrydyzuje z pojedynczym 3,7-kilozasadowym RNA ograniczonym do śródmózgowia i pnia mózgu szczura, gdzie jest wysoce wzbogacony w serotonergiczny kompleks raphe. <em>Transfekcja</em> pojedynczym komplementarnym klonem DNA pnia mózgu o masie 2,3 kilozasad wystarcza do wywołania ekspresji zależnego od Na(+) <em>5</em>transportera</em>HT na nienerwowym komórki, z transportem selektywnie i silnie antagonizowanym przez antydepresanty specyficzne dla wychwytu <em>5</em>HT, w tym paroksetynę, citalopram i fluoksetynę.

Transfekcja genów oparta na wektorach niewirusowych  za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych kardiomiocytów.

 • Niewirusowa <em>transfekcja</em> ssaczych kardiomiocytów (CM) jest wyzwaniem. Obecne badanie ma na celu scharakteryzowanie i określenie wydajności <em>transfekcji</em> genu opartego na wektorach niewirusowych za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów (hiPSC-CM). hiPSC-
 • CM odróżnione od PCBC hiPSC zostały wykorzystane jako model komórkowy do transfekcji plazmidami niosącymi białko zielonej fluorescencji (pGFP) przy użyciu polietylenoiminy (PEI), w tym <em>Transporter</em> <em>5</em> <em>Transfekcja </em> <em>Odczynnik</em> (TR<em>5</em>) i PEI2<em>5</em> oraz liposom, w tym lipofektamina-2000 (Lipo2K), lipofektamina-3000 (Lipo3K ) i Lipofectamine STEM (LipoSTEM).
 • Wydajność <em>transfekcji</em> genu i żywotność komórek określono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej. Odkryliśmy, że najwyższą skuteczność <em>transfekcji</em> genu w hiPSC-CMs w 14 dniu skurczu może osiągnąć LipoSTEM, która wyniosła około 32,<em>5</em> ± 6,7%. Spowodowało to jednak również słabą żywotność komórek (60,1 ± 4,<em>5</em>%).
 • Co więcej, przedłużona hodowla (<em>transfekcja</em> w 23. dniu skurczu) hiPSC-CM nie tylko poprawiła <em>transfekcję</em> genu (<em>5</em>4.<em> 5</em> ± 8,9%, ale także zwiększona żywotność komórek (74 ± 4,9%) przez LipoSTEM.
 • Na podstawie tego zoptymalizowanego warunku <em>transfekcji</em> genu najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu wyniosła <em>5</em><em>5</em>,6 ± 7,8% lub 34,1 ± 4% odpowiednio dla linii hiPSC P1C1 lub DP3 pochodzącej od zdrowego dawcy (P1C1) lub pacjenta z cukrzycą (DP3).
 • Żywotność komórek wynosiła odpowiednio 80,8 ± <em>5</em> lub 92,9 ± 2,24% dla P1C1 lub DP3. LipoSTEM jest lepszym niewirusowym wektorem do <em>transfekcji</em> genów hiPSC-CM. Najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu pGFP może osiągnąć <em>5</em>0% w przypadku normalnych hiPSC-CM lub >30% w przypadku cukrzycowych hiPSC-CM.

Zależna od receptora N-metylo-D-asparaginianu regulacja  transportera glutaminianu  pobudzającego nośnika aminokwasu 1.

 1. Neuronowy <em>transport</em> pobudzający nośnik aminokwasów 1 (EAAC1) jest wzbogacony w regiony perysynaptyczne, gdzie może regulować synaptyczne wydzielanie glutaminianu. W tym badaniu zbadaliśmy potencjalne interakcje między EAAC1 a jonotropowymi receptorami glutaminianu. Podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) NR1, NR2A i NR2B, ale nie podjednostki GluR2 receptora kwasu alfa-amino-3-hydroksy-<em>5-metylo-4-izoksazolo-propionowego poddano koimmunoprecypitacji z EAAC1 z hodowli hipokampa wzbogaconych w neurony.
 2. Podobną interakcję zaobserwowano w komórkach glejaka C6 i ludzkich embrionalnych komórkach nerki po ko<em>transfekcji</em> z podjednostkami EAAC1 i receptora NMDA znakowanymi epitopem Myc. Współ<em>transfekcja</em> glejaka C6 z kombinacją podjednostek NR1 i NR2 dramatycznie zwiększyła (około 3-krotnie) ilość Myc-EAAC1, którą można znakować nieprzepuszczalnym przez błony <em>odczynnikiem biotynylującym< /em>. W hodowlach hipokampa krótka (<em>5</em> min), silna (100 mikroM NMDA, 10 mikroM glicyny) aktywacja receptora NMDA zmniejszyła biotynylowany EAAC1 do około <em>5</em>0% poziomów kontrolnych .
 3. Efekt ten był hamowany przez antagonistę receptora NMDA, wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe chelatory wapnia lub hipertoniczną sacharozę. Glutaminian, kwas alfa-amino-3-hydroksy-<em>5</em>-metylo-4-izoksazolopropionowy z cyklotiazydem i tapsigargina naśladowały działanie NMDA. Badania te sugerują, że receptory NMDA oddziałują z EAAC1, ułatwiają ekspresję EAAC1 na powierzchni komórki w warunkach podstawowych i kontrolują internalizację EAAC1 po aktywacji. Ta zależna od receptora NMDA regulacja EAAC1 zapewnia nowy mechanizm, który może kształtować sygnalizację pobudzającą podczas plastyczności synaptycznej i/lub ekscytotoksyczności.

Stabilna ekspresja  transporterów amin biogennych  ujawnia różnice we wrażliwości, kinetyce i zależności od jonów inhibitora.

 • Skonstruowaliśmy stabilne linie komórkowe wyrażające <em>transportery</em> dopaminy (DA), norepinefryny (NE) i serotoniny (<em>5</em>-HT) poprzez <em>transfekcję</em> sklonowane cDNA. Komórka rodzicielska LLC-PK1 nie wyraża żadnego z tych <em>transporterów</em> neuroprzekaźników.
 • Dlatego aktywność transportu monoamin w każdej z tych linii komórkowych wynika wyłącznie z transfekowanego DNA, co pozwala na porównanie na tym samym tle. Profile hamowania leków dla każdej linii komórkowej są różne i zgodne z oczekiwaniami dla każdego <em>transportera</em>.
 • Komórki LLC-NET i LLC-DAT transportowały zarówno NE, jak i DA, a oba typy komórek wykazywały niższą KM dla transportu DA niż dla transportu NE.
 • Analiza danych Vmax dla komórek LLC-NET sugeruje, że substrat jest związany z <em>transporterem</em> NE podczas etapu(ów) ograniczania szybkości transportu. Analog kokainy, 2-beta-karbometoksy-3-beta-(4-[12<l]jodofenylo)tropan wiąże się z każdym typem komórek i w każdym przypadku jest wypierany przez substrat transportowy.
 • Pomiary wiązania i transportu w równoległych hodowlach komórkowych umożliwiły oszacowanie liczby obrotów dla <em>transporterów</em> noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
 • Wszystkie trzy <em>transportery</em> wymagają zewnętrznego Na+ i Cl-. Zależność od stężenia Na+ sugeruje, że pojedynczy jon Na+ bierze udział w transporcie katalizowanym przez <em>transportery</em> noradrenaliny i serotoniny, podczas gdy więcej niż jeden jon Na+ bierze udział w transporcie za pośrednictwem <em>transportera</em> dopaminy.

Promotor pompy eksportu soli żółciowych człowieka jest transaktywowany przez receptor farnezoidowy X/receptor kwasu żółciowego.

 1. Pompa wydalnicza soli żółciowych (BSEP, ABCb11) ma kluczowe znaczenie dla zależnego od ATP transportu kwasów żółciowych przez błonę kanalikową hepatocytów i do wytwarzania zależnego od kwasów żółciowych wydzielania żółci. Ostatnie badania wykazały, że ekspresja tego <em>transportera</em> jest wrażliwa na przepływ kwasów żółciowych przez hepatocyt, prawdopodobnie na poziomie transkrypcji genu BSEP.
 2. Aby określić mechanizmy leżące u podstaw regulacji BSEP przez kwasy żółciowe, sklonowano promotor genu BSEP. Sekwencja promotora zawierała element odwróconego powtórzenia (IR)-1 (<em>5</em>’-GGGACA TGATCCT-3′) w parach zasad -63/-<em>5</em>0 składający się z dwóch połówkowych miejsc receptora jądrowego zorganizowanych jako odwrócone powtórzenie i oddzielonych pojedynczym nukleotydem.
 3. W kilku ostatnich badaniach wykazano, że ten element IR-1 służy jako miejsce wiązania dla receptora farnezoidowego X (FXR), jądrowego receptora kwasów żółciowych. Aktywność FXR wymaga heterodimeryzacji z RXR alfa, a po związaniu przez kwasy żółciowe kompleks skutecznie reguluje transkrypcję kilku genów zaangażowanych w homeostazę kwasów żółciowych.
 4. Testy przesunięcia ruchliwości żelu wykazały specyficzne wiązanie heterodimerów FXR/RXR alfa z elementem IR-1 w promotorze BSEP. W komórkach HepG2 do osiągnięcia pełnej transaktywacji promotora BSEP przez kwasy żółciowe wymagana jest ko<em>transfekcja</em> FXR i RXR alfa.
 5. Dwa mutanty z niedoborem transaktywacji FXR (delecja AF-2 i mutant punktowy W469A) nie uległy transaktywacji, co wskazuje, że wpływ kwasów żółciowych jest zależny od FXR. Ponadto analiza mutacji potwierdza, że ​​heterodimer FXR/RXR alfa aktywuje transkrypcję przez miejsce IR-1 w ludzkim promotorze BSEP.

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 364.8 EUR

Convoy? Transfection Reagent

1110-1ml ACTGene each 409.2 EUR

Transfection Reagent (1 mL)

P901 101Bio - Ask for price

Transfection Reagent (0.1 mL)

P901S 101Bio - Ask for price

HighGene transfection reagent

RM09014 Abclonal 1000μl 324 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60020-05mL AAT Bioquest 0.5 mL 222 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60021-1mL AAT Bioquest 1 mL 334 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60022-5mL AAT Bioquest 5 mL 846 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-01 Vazyme 0.5 ml 272.4 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-02 Vazyme 1 ml 379.2 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-03 Vazyme 5 ml 1262.4 EUR

PureFection Transfection Reagent

LV750A-1 SBI 1 ml 303 EUR

Transfectamineâ„¢ mRNA Transfection Reagent

60030-500ul AAT Bioquest 500 ul 203 EUR

Transfectamineâ„¢ mRNA Transfection Reagent

60031-5ml AAT Bioquest 5 ml 989 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent

60030 AAT Bioquest 500 ul 203 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-1000 Biovision each 636 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-300 Biovision each 322.8 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-500 Biovision each 433.2 EUR

Lentifectin (TM) Transfection Reagent

DNAF003 Bio Basic 1ml 334.57 EUR

Sapphire Insect Transfection Reagent

ABP-BVD-10003 Allele Biotech 75ul, 25 transfections Ask for price

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-1000 Biovision each 534 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-300 Biovision each 318 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-500 Biovision each 364.8 EUR

PureFection™ Transfection reagent

LV750A-5 SBI 5 ml 1287 EUR

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-101 GenDepot 1ml Ask for price

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-105 GenDepot 5x1ml Ask for price

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

T-Pro P-Fect Transfection Reagent

JT97-N005M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

RNAfection, RNA transfection reagent 50 ul

MR750A-1 SBI 50 ul 157 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent I (NTR I)

JT97-N001M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 224.4 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent II (NTR II)

JT97-N002M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 244.8 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent III (NTR III)

JT97-N006M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

pPACK-SPIKE Combo Kit, includes Cat# CVD19-500A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-520A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE D614G Combo Kit, includes Cat# CVD19-530A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-550A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE N501Y Combo Kit, includes Cat# CVD19-560A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-575A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Alpha Combo Kit, includes Cat# CVD19-590A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-599A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Gamma Combo Kit, includes Cat# CVD19-630A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-639A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Beta Combo Kit, includes Cat# CVD19-640A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-649A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Delta Combo Kit, includes Cat# CVD19-650A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-659A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Omicron Combo Kit, includes Cat# CVD19-660A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-669A-KIT SBI 1 kit 1162 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429 Combo Kit, includes Cat# CVD19-610A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-619A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525 Combo Kit, includes Cat# CVD19-620A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-629A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations Combo Kit, includes Cat# CVD19-580A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-589A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations Combo Kit, includes Cat# CVD19-600A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-609A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

FBS, Transfection Optimized

F0640-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

293T Transfection Kit (1 mL)

P902 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P902S 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (1 mL)

P903 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P903S 101Bio - Ask for price

Calcium Phosphate Transfection Kit

GR103070 Genorise Scientific 100 preps 219 EUR

Sample Transport Reagent

SSFIN-0007 Zeptometrix 20mL 32 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT10A-1 SBI 10 reactions 238 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT20A-1 SBI 20 reactions 429 EUR

Protoplast Solution for Transfection

GR103052 Genorise Scientific 10 mL 119 EUR

Exo-Fect siRNA/miRNA Transfection Kit

EXFT200A-1 SBI 20 reactions 412 EUR

Transfection Collection™ : PDE4D Transient Pack

79286 BPS Bioscience 500 rxns. 845 EUR

Transfection-ready Cas9 SmartNuclease AAVS1 gRNA

CAS520A-1 SBI 10 ug 281 EUR

Phosphate-buffered Sucrose for Transfection

GR103050 Genorise Scientific 1 L 119 EUR

Plant Electroporation Buffer for Transfection

GR103051 Genorise Scientific 1 L 119 EUR

Sapphire Baculovirus DNA and Transfection Kit

ABP-BVD-10002 Allele Biotech 1 kit Ask for price

NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR5001-HNHela-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3486 EUR

NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR5001-HNHela-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4110 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (100ug DNA)

DR3000-HRHeLa-CPR2 TopoGen 100ug DNA 3610.8 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (250ug DNA)

DR3000-HRHeLa-CPR3 TopoGen 250ug DNA 4234.8 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR3000-HRHeLa-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3486 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR3000-HRHeLa-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4110 EUR

100 x DEAE-dextran Stock Solution for Transfection

GR103049 Genorise Scientific 10 x 10 mL 119 EUR

NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (50ug DNA)

DR5001-HNHela-Sce TopoGen 50ug DNA 3174 EUR

"S" SARS-CoV-2 Spike Omicron mRNA (10 µg, Transfection-ready)

CVD19-440A-1 SBI 10 µg 383 EUR

"S" SARS-CoV-2 Spike Omicron mRNA (20 µg, Transfection-ready)

CVD19-445A-1 SBI 20 µg 553 EUR

"N" SARS-CoV-2 Nucleocapsid mRNA (10 µg, Transfection-ready)

CVD19-420A-1 SBI 10 µg 328 EUR

"N" SARS-CoV-2 Nucleocapsid mRNA (20 µg, Transfection-ready)

CVD19-425A-1 SBI 20 µg 468 EUR

HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR3000-HRSH-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3735.6 EUR

HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR3000-HRSH-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4359.6 EUR

NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR5000-HN3T3-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3486 EUR

NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR5000-HN3T3-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4110 EUR

Transfection-ready Cas9 SmartNuclease mRNA (Eukaryotic version)

CAS500A-1 SBI 20 ug 387 EUR

Transfection Collection™ : AP1 Transient Pack (JNK Signaling Pathway)

79266 BPS Bioscience 500 rxns. 715 EUR

Transfection Collection™ : Myc Transient Pack (Myc Signaling Pathway)

79284 BPS Bioscience 500 rxns. 750 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (50ug DNA)

DR3000-HRHeLa-CPR TopoGen 50ug DNA 3298.8 EUR

HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (50ug DNA)

DR3000-HRHeLa-Sce TopoGen 50ug DNA 3174 EUR

HR based Kit in MOUSE 3T3 Cells Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR3000-HR3T3-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3486 EUR

HR based Kit in MOUSE 3T3 Cells Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR3000-HR3T3-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4110 EUR

"S" SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein mRNA (10 µg, Transfection-ready)

CVD19-430A-1 SBI 10 µg 360 EUR

"S" SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein mRNA (20 µg, Transfection-ready)

CVD19-435A-1 SBI 20 µg 520 EUR

Transfection Collection™ : SRE Transient Pack (MAPK/ERK Signaling Pathway)

79271 BPS Bioscience 500 rxns. 750 EUR

Transfection Collection™ : SBE Transient Pack (TGFβ/SMAD Signaling Pathway)

79272 BPS Bioscience 500 rxns. 750 EUR

Transfection Collection™ : NF-κB Transient Pack ( NF-κB Signaling Pathway)

79268 BPS Bioscience 500 rxns. 780 EUR

HR based Kit in Mouse Neuronal Cells Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

DR3000-HRCN1.4-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3735.6 EUR

HR based Kit in Mouse Neuronal Cells Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA)

DR3000-HRCN1.4-Sce3 TopoGen 250ug DNA 4359.6 EUR

HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (50ug DNA)

DR3000-HRSH-Sce TopoGen 50ug DNA 3423.6 EUR

NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (50ug DNA)

DR5000-HN3T3-Sce TopoGen 50ug DNA 3174 EUR

 

Wyniki te pokazują mechanizm, za pomocą którego kwasy żółciowe regulują transkrypcyjnie aktywność pompy wydalniczej soli żółciowych, krytycznego składnika zaangażowanego w krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych.