1. Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi pacjentów cierpiących na depresję oraz w pobranych pośmiertnie próbkach mózgów pacjentów z depresją i ofiar samobójstw.
 2. Do tej pory dostępnych było niewiele informacji molekularnych na temat struktury i regulacji <em>5</em>HT <em>transporterów</em>. Stosując reakcję łańcuchową polimerazy ze zdegenerowanymi oligonukleotydami pochodzącymi z dwóch wysoce konserwatywnych regionów <em>transporterów</em> noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), zidentyfikowaliśmy dużą rodzinę pokrewnych produktów genów wyrażanych w mózgu gryzonia.
 3. Jeden z tych produktów hybrydyzuje z pojedynczym 3,7-kilozasadowym RNA ograniczonym do śródmózgowia i pnia mózgu szczura, gdzie jest wysoce wzbogacony w serotonergiczny kompleks raphe. <em>Transfekcja</em> pojedynczym komplementarnym klonem DNA pnia mózgu o masie 2,3 kilozasad wystarcza do wywołania ekspresji zależnego od Na(+) <em>5</em>transportera</em>HT na nienerwowym komórki, z transportem selektywnie i silnie antagonizowanym przez antydepresanty specyficzne dla wychwytu <em>5</em>HT, w tym paroksetynę, citalopram i fluoksetynę.

Transfekcja genów oparta na wektorach niewirusowych  za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych kardiomiocytów.

 • Niewirusowa <em>transfekcja</em> ssaczych kardiomiocytów (CM) jest wyzwaniem. Obecne badanie ma na celu scharakteryzowanie i określenie wydajności <em>transfekcji</em> genu opartego na wektorach niewirusowych za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów (hiPSC-CM). hiPSC-
 • CM odróżnione od PCBC hiPSC zostały wykorzystane jako model komórkowy do transfekcji plazmidami niosącymi białko zielonej fluorescencji (pGFP) przy użyciu polietylenoiminy (PEI), w tym <em>Transporter</em> <em>5</em> <em>Transfekcja </em> <em>Odczynnik</em> (TR<em>5</em>) i PEI2<em>5</em> oraz liposom, w tym lipofektamina-2000 (Lipo2K), lipofektamina-3000 (Lipo3K ) i Lipofectamine STEM (LipoSTEM).
 • Wydajność <em>transfekcji</em> genu i żywotność komórek określono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej. Odkryliśmy, że najwyższą skuteczność <em>transfekcji</em> genu w hiPSC-CMs w 14 dniu skurczu może osiągnąć LipoSTEM, która wyniosła około 32,<em>5</em> ± 6,7%. Spowodowało to jednak również słabą żywotność komórek (60,1 ± 4,<em>5</em>%).
 • Co więcej, przedłużona hodowla (<em>transfekcja</em> w 23. dniu skurczu) hiPSC-CM nie tylko poprawiła <em>transfekcję</em> genu (<em>5</em>4.<em> 5</em> ± 8,9%, ale także zwiększona żywotność komórek (74 ± 4,9%) przez LipoSTEM.
 • Na podstawie tego zoptymalizowanego warunku <em>transfekcji</em> genu najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu wyniosła <em>5</em><em>5</em>,6 ± 7,8% lub 34,1 ± 4% odpowiednio dla linii hiPSC P1C1 lub DP3 pochodzącej od zdrowego dawcy (P1C1) lub pacjenta z cukrzycą (DP3).
 • Żywotność komórek wynosiła odpowiednio 80,8 ± <em>5</em> lub 92,9 ± 2,24% dla P1C1 lub DP3. LipoSTEM jest lepszym niewirusowym wektorem do <em>transfekcji</em> genów hiPSC-CM. Najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu pGFP może osiągnąć <em>5</em>0% w przypadku normalnych hiPSC-CM lub >30% w przypadku cukrzycowych hiPSC-CM.

Zależna od receptora N-metylo-D-asparaginianu regulacja  transportera glutaminianu  pobudzającego nośnika aminokwasu 1.

 1. Neuronowy <em>transport</em> pobudzający nośnik aminokwasów 1 (EAAC1) jest wzbogacony w regiony perysynaptyczne, gdzie może regulować synaptyczne wydzielanie glutaminianu. W tym badaniu zbadaliśmy potencjalne interakcje między EAAC1 a jonotropowymi receptorami glutaminianu. Podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) NR1, NR2A i NR2B, ale nie podjednostki GluR2 receptora kwasu alfa-amino-3-hydroksy-<em>5-metylo-4-izoksazolo-propionowego poddano koimmunoprecypitacji z EAAC1 z hodowli hipokampa wzbogaconych w neurony.
 2. Podobną interakcję zaobserwowano w komórkach glejaka C6 i ludzkich embrionalnych komórkach nerki po ko<em>transfekcji</em> z podjednostkami EAAC1 i receptora NMDA znakowanymi epitopem Myc. Współ<em>transfekcja</em> glejaka C6 z kombinacją podjednostek NR1 i NR2 dramatycznie zwiększyła (około 3-krotnie) ilość Myc-EAAC1, którą można znakować nieprzepuszczalnym przez błony <em>odczynnikiem biotynylującym< /em>. W hodowlach hipokampa krótka (<em>5</em> min), silna (100 mikroM NMDA, 10 mikroM glicyny) aktywacja receptora NMDA zmniejszyła biotynylowany EAAC1 do około <em>5</em>0% poziomów kontrolnych .
 3. Efekt ten był hamowany przez antagonistę receptora NMDA, wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe chelatory wapnia lub hipertoniczną sacharozę. Glutaminian, kwas alfa-amino-3-hydroksy-<em>5</em>-metylo-4-izoksazolopropionowy z cyklotiazydem i tapsigargina naśladowały działanie NMDA. Badania te sugerują, że receptory NMDA oddziałują z EAAC1, ułatwiają ekspresję EAAC1 na powierzchni komórki w warunkach podstawowych i kontrolują internalizację EAAC1 po aktywacji. Ta zależna od receptora NMDA regulacja EAAC1 zapewnia nowy mechanizm, który może kształtować sygnalizację pobudzającą podczas plastyczności synaptycznej i/lub ekscytotoksyczności.

Stabilna ekspresja  transporterów amin biogennych  ujawnia różnice we wrażliwości, kinetyce i zależności od jonów inhibitora.

 • Skonstruowaliśmy stabilne linie komórkowe wyrażające <em>transportery</em> dopaminy (DA), norepinefryny (NE) i serotoniny (<em>5</em>-HT) poprzez <em>transfekcję</em> sklonowane cDNA. Komórka rodzicielska LLC-PK1 nie wyraża żadnego z tych <em>transporterów</em> neuroprzekaźników.
 • Dlatego aktywność transportu monoamin w każdej z tych linii komórkowych wynika wyłącznie z transfekowanego DNA, co pozwala na porównanie na tym samym tle. Profile hamowania leków dla każdej linii komórkowej są różne i zgodne z oczekiwaniami dla każdego <em>transportera</em>.
 • Komórki LLC-NET i LLC-DAT transportowały zarówno NE, jak i DA, a oba typy komórek wykazywały niższą KM dla transportu DA niż dla transportu NE.
 • Analiza danych Vmax dla komórek LLC-NET sugeruje, że substrat jest związany z <em>transporterem</em> NE podczas etapu(ów) ograniczania szybkości transportu. Analog kokainy, 2-beta-karbometoksy-3-beta-(4-[12<l]jodofenylo)tropan wiąże się z każdym typem komórek i w każdym przypadku jest wypierany przez substrat transportowy.
 • Pomiary wiązania i transportu w równoległych hodowlach komórkowych umożliwiły oszacowanie liczby obrotów dla <em>transporterów</em> noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
 • Wszystkie trzy <em>transportery</em> wymagają zewnętrznego Na+ i Cl-. Zależność od stężenia Na+ sugeruje, że pojedynczy jon Na+ bierze udział w transporcie katalizowanym przez <em>transportery</em> noradrenaliny i serotoniny, podczas gdy więcej niż jeden jon Na+ bierze udział w transporcie za pośrednictwem <em>transportera</em> dopaminy.

Promotor pompy eksportu soli żółciowych człowieka jest transaktywowany przez receptor farnezoidowy X/receptor kwasu żółciowego.

 1. Pompa wydalnicza soli żółciowych (BSEP, ABCb11) ma kluczowe znaczenie dla zależnego od ATP transportu kwasów żółciowych przez błonę kanalikową hepatocytów i do wytwarzania zależnego od kwasów żółciowych wydzielania żółci. Ostatnie badania wykazały, że ekspresja tego <em>transportera</em> jest wrażliwa na przepływ kwasów żółciowych przez hepatocyt, prawdopodobnie na poziomie transkrypcji genu BSEP.
 2. Aby określić mechanizmy leżące u podstaw regulacji BSEP przez kwasy żółciowe, sklonowano promotor genu BSEP. Sekwencja promotora zawierała element odwróconego powtórzenia (IR)-1 (<em>5</em>’-GGGACA TGATCCT-3′) w parach zasad -63/-<em>5</em>0 składający się z dwóch połówkowych miejsc receptora jądrowego zorganizowanych jako odwrócone powtórzenie i oddzielonych pojedynczym nukleotydem.
 3. W kilku ostatnich badaniach wykazano, że ten element IR-1 służy jako miejsce wiązania dla receptora farnezoidowego X (FXR), jądrowego receptora kwasów żółciowych. Aktywność FXR wymaga heterodimeryzacji z RXR alfa, a po związaniu przez kwasy żółciowe kompleks skutecznie reguluje transkrypcję kilku genów zaangażowanych w homeostazę kwasów żółciowych.
 4. Testy przesunięcia ruchliwości żelu wykazały specyficzne wiązanie heterodimerów FXR/RXR alfa z elementem IR-1 w promotorze BSEP. W komórkach HepG2 do osiągnięcia pełnej transaktywacji promotora BSEP przez kwasy żółciowe wymagana jest ko<em>transfekcja</em> FXR i RXR alfa.
 5. Dwa mutanty z niedoborem transaktywacji FXR (delecja AF-2 i mutant punktowy W469A) nie uległy transaktywacji, co wskazuje, że wpływ kwasów żółciowych jest zależny od FXR. Ponadto analiza mutacji potwierdza, że ​​heterodimer FXR/RXR alfa aktywuje transkrypcję przez miejsce IR-1 w ludzkim promotorze BSEP.

Transporter 5® Transfection Reagent

26008-1A Polysciences Europe GmbH 1ml 65 EUR

Transporter 5® Transfection Reagent

26008-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 304 EUR

Transporter 5® Transfection Reagent

26008-50 Polysciences Europe GmbH 50ml 1226 EUR

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 364.8 EUR

Convoy? Transfection Reagent

1110-1ml ACTGene each 409.2 EUR

NanoFect Transfection Reagent

NF100 ALSTEM 1 ml 189.63 EUR

HighGene transfection reagent

RM09014 Abclonal 1000μl 324 EUR

Transfection Reagent (1 mL)

P901 101Bio 1 mL 369 EUR

Transfection Reagent (0.1 mL)

P901S 101Bio 0.1 mL 119 EUR

Liposomal Transfection Reagent

abx298031-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Liposomal Transfection Reagent

abx298031-20g Abbexa 20 µg 575 EUR

Liposomal Transfection Reagent

abx298031-50g Abbexa 50 µg 875 EUR

Susfectin Transfection Reagent

MBS4160451-1mL MyBiosource 1mL 270 EUR

Susfectin Transfection Reagent

MBS4160451-5x1mL MyBiosource 5x1mL 960 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-01 Vazyme 0.5 ml 272.4 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-02 Vazyme 1 ml 379.2 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-03 Vazyme 5 ml 1262.4 EUR

RNAifectin Transfection Reagent

MBS8580098-1mL MyBiosource 1mL 305 EUR

RNAifectin Transfection Reagent

MBS8580098-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1235 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60020-05mL AAT Bioquest 0.5 mL 222 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60021-1mL AAT Bioquest 1 mL 334 EUR

Transfectamineâ„¢ 5000 Transfection Reagent

60022-5mL AAT Bioquest 5 mL 846 EUR

Transfection Reagent (in vivo)

MBS635395-012mL MyBiosource 0.12mL 1160 EUR

Transfection Reagent (in vivo)

MBS635395-5x012mL MyBiosource 5x0.12mL 5075 EUR

PureFection Transfection Reagent

LV750A-1 SBI 1 ml 303 EUR

Lentifectin Transfection Reagent

MBS8580099-1mL MyBiosource 1mL 290 EUR

Lentifectin Transfection Reagent

MBS8580099-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1160 EUR

Transfection Reagent (in vitro)

MBS635268-1mL MyBiosource 1mL 755 EUR

Transfection Reagent (in vitro)

MBS635268-5x1mL MyBiosource 5x1mL 3240 EUR

p-Fect, Transfection reagent

MBS555424-5x75Reactions MyBiosource 5x75Reactions 1780 EUR

p-Fect, Transfection reagent

MBS555424-75Reactions MyBiosource 75Reactions 430 EUR

Convoy™ Transfection Reagent

1110 ACTGene 1ml 251.55 EUR

n-Blast Transfection Reagent

MBS555427-075mL MyBiosource 0.75mL 460 EUR

n-Blast Transfection Reagent

MBS555427-5x075mL MyBiosource 5x0.75mL 1910 EUR

Transfectamineâ„¢ mRNA Transfection Reagent

60030-500ul AAT Bioquest 500 ul 203 EUR

Transfectamineâ„¢ mRNA Transfection Reagent

60031-5ml AAT Bioquest 5 ml 989 EUR

DNAfectin 2100 Transfection Reagent

MBS8580096-1mg MyBiosource 1mg 280 EUR

DNAfectin 2100 Transfection Reagent

MBS8580096-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1115 EUR

EnoGeneFec 2000 Transfection Reagent

MBS8579497-05mL MyBiosource 0.5mL 220 EUR

EnoGeneFec 2000 Transfection Reagent

MBS8579497-15mL MyBiosource 1.5mL 410 EUR

EnoGeneFec 2000 Transfection Reagent

MBS8579497-1mL MyBiosource 1mL 300 EUR

EnoGeneFec 2000 Transfection Reagent

MBS8579497-5x15mL MyBiosource 5x1.5mL 1685 EUR

EnoGeneFec 2100 Transfection Reagent

MBS8579500-05mL MyBiosource 0.5mL 240 EUR

EnoGeneFec 2100 Transfection Reagent

MBS8579500-15mL MyBiosource 1.5mL 430 EUR

EnoGeneFec 2100 Transfection Reagent

MBS8579500-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

EnoGeneFec 2100 Transfection Reagent

MBS8579500-5x15mL MyBiosource 5x1.5mL 1780 EUR

EnoGeneFec 2200 Transfection Reagent

MBS8579503-05mL MyBiosource 0.5mL 255 EUR

EnoGeneFec 2200 Transfection Reagent

MBS8579503-15mL MyBiosource 1.5mL 450 EUR

EnoGeneFec 2200 Transfection Reagent

MBS8579503-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

EnoGeneFec 2200 Transfection Reagent

MBS8579503-5x15mL MyBiosource 5x1.5mL 1870 EUR

EnoGeneFec 2300 Transfection Reagent

MBS8579506-05mL MyBiosource 0.5mL 260 EUR

EnoGeneFec 2300 Transfection Reagent

MBS8579506-15mL MyBiosource 1.5mL 460 EUR

EnoGeneFec 2300 Transfection Reagent

MBS8579506-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

EnoGeneFec 2300 Transfection Reagent

MBS8579506-5x15mL MyBiosource 5x1.5mL 1920 EUR

Lipomaster 2000 Transfection Reagent

TL201-00-50ul Vazyme 50 μl 1.09 EUR

Lipomaster 2000 Transfection Reagent

TL201-01-15ml Vazyme 1.5 ml 305.75 EUR

Lipomaster 2000 Transfection Reagent

TL201-02-415ml Vazyme 4 × 1.5 ml 1035.5 EUR

Lipomaster 3000 Transfection Reagent

TL301-00-50ul Vazyme 50 μl 1.09 EUR

Lipomaster 3000 Transfection Reagent

TL301-01-15ml Vazyme 1.5 ml 414.2 EUR

Lipomaster 3000 Transfection Reagent

TL301-02-315ml Vazyme 3 ×1.5 ml 912.33 EUR

Susfectin™ Transfection Reagent

G4000 ABM 1.0 ml 195 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

RNAifectin™ Transfection Reagent

E36G073 EnoGene 1.0 ml (100-500 transfections) 228.57 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-1000 Biovision each 636 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-300 Biovision each 322.8 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-500 Biovision each 433.2 EUR

Lentifectin (TM) Transfection Reagent

DNAF003 Bio Basic 1ml 334.57 EUR

Lentifectin™ Transfection Reagent

E36G074 EnoGene 1.0 ml 214.29 EUR

DNAfectin Plus Transfection Reagent

MBS8580097-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

DNAfectin Plus Transfection Reagent

MBS8580097-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

DNAfectin Plus Transfection Reagent

MBS4160450-1mL MyBiosource 1mL 270 EUR

DNAfectin Plus Transfection Reagent

MBS4160450-5x1mL MyBiosource 5x1mL 960 EUR

jetOPTIMUS Transfection Reagent, 1.5mL

PO101000006 Westburg each 1132.51 EUR

jetOPTIMUS Transfection Reagent, 0.1mL

PO101000051 Westburg each 98.1 EUR

Sapphire Insect Transfection Reagent

ABP-BVD-10003 Allele Biotech 75ul, 25 transfections Ask for price

baculoFECTIN II transfection reagent

GWB-300106 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-1000 Biovision each 534 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-300 Biovision each 318 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-500 Biovision each 364.8 EUR

Non-Liposomal Transfection Reagent

abx098880-100l Abbexa 100 µl 575 EUR

Non-Liposomal Transfection Reagent

abx098880-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Non-Liposomal Transfection Reagent

abx098880-200l Abbexa 200 µl 875 EUR

jetOPTIMUS Transfection Reagent, 0.75mL

PO101000025 Westburg each 665.99 EUR

PureFection™ Transfection reagent

LV750A-5 SBI 5 ml 1287 EUR

DNAfectin™ 2100 Transfection Reagent

E36G2100 EnoGene 1.0 mg/1.0 ml 200 EUR

MAXgene® GMP Transfection Reagent

26406-1 Polysciences Europe GmbH 1L Ask for price

EnoGeneFec™ 2000 Transfection Reagent

EGF2000-1000 EnoGene 1000μl 220 EUR

EnoGeneFec™ 2000 Transfection Reagent

EGF2000-1500 EnoGene 1500μl 330 EUR

EnoGeneFec™ 2000 Transfection Reagent

EGF2000-500 EnoGene 500μl 130 EUR

EnoGeneFec™ 2100 Transfection Reagent

EGF2100-1000 EnoGene 1000μl 240 EUR

EnoGeneFec™ 2100 Transfection Reagent

EGF2100-1500 EnoGene 1500μl 350 EUR

EnoGeneFec™ 2100 Transfection Reagent

EGF2100-500 EnoGene 500μl 150 EUR

EnoGeneFec™ 2200 Transfection Reagent

EGF2200-1000 EnoGene 1000μl 260 EUR

EnoGeneFec™ 2200 Transfection Reagent

EGF2200-1500 EnoGene 1500μl 370 EUR

EnoGeneFec™ 2200 Transfection Reagent

EGF2200-500 EnoGene 500μl 170 EUR

EnoGeneFec™ 2300 Transfection Reagent

EGF2300-1000 EnoGene 1000μl 270 EUR

EnoGeneFec™ 2300 Transfection Reagent

EGF2300-1500 EnoGene 1500μl 380 EUR

EnoGeneFec™ 2300 Transfection Reagent

EGF2300-500 EnoGene 500μl 180 EUR

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-101 GenDepot 1ml Ask for price

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-105 GenDepot 5x1ml Ask for price

GENIUS DNA Transfection Reagent-5 x WB 7-1010 (5x1.0ml)

WB7-1050 Westburg each 970.1 EUR

QuickShuttle-Basic Transfection Reagent

E28X0110041 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

NutriCulture EcoTRAX Transfection Reagent

ETRA1 Ecotech Biotechnology 100 μl 86.9 EUR

NutriCulture EcoTRAX Transfection Reagent

ETRA3 Ecotech Biotechnology 3x100 μl 218.9 EUR

DNAfectin™ Plus Transfection Reagent

E36G2500 EnoGene 1.0 ml 271.43 EUR

DNAfectin™ Plus Transfection Reagent

G2500 ABM 1.0 ml 195 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-100 GenDepot 100ul 176.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-101 GenDepot 1ml 530.4 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-105 GenDepot 5x1ml 2247.6 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-120 GenDepot 20ml 8144.4 EUR

i-Fect si RNA Transfection Reagent

MBS555708-5x075mL MyBiosource 5x0.75mL 2475 EUR

baculoFECTIN II Transfection Reagent 150 ul

GWB-300101 GenWay Biotech 150 ul Ask for price

T-Pro P-Fect Transfection Reagent

JT97-N005M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

GENIUS DNA Transfection Reagent - 1.0 ml

WB7-1010 Westburg each 244.71 EUR

QuickShuttle-Enhanced Transfection Reagent

E28X0110042 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

QuickShuttle-Superfast Transfection Reagent

E28X0110043 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

RNAfection, RNA transfection reagent 50 ul

MR750A-1 SBI 50 ul 157 EUR

in vivo-jetRNA+ transfection reagent, 1ml

PO101000122 Westburg each 1503.11 EUR

MAXgene® GMP Transfection Reagent, Powder

26435-1 Polysciences Europe GmbH 1g Ask for price

jetMESSENGER mRNA Transfection Reagent - 0.75 ml

PO101000005 Westburg each 662.72 EUR

jetMESSENGER mRNA Transfection Reagent - 0.1 ml

PO101000056 Westburg each 115.54 EUR

QuickShuttle-293(293 cell Transfection Reagent)

E28X0110044 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

ProFectin. Transfection reagent for insect cells.

T10 AB Vector LLC 50 ul 160 EUR

ProFectin. Transfection reagent for insect cells.

T20 AB Vector LLC 100 ul 295 EUR

SuperKine™ Lipo3.0 Efficient Transfection Reagent

BMU111-EN-05mL Abbkine 0.5 mL 49 EUR

SuperKine™ Lipo3.0 Efficient Transfection Reagent

BMU111-EN-15mL Abbkine 1.5 mL 99 EUR

SuperKine™ Lipo3.0 Efficient Transfection Reagent

BMU111-EN-15mL5 Abbkine 1.5 mL×5 399 EUR

SuperKine™ Lipo3.0 Efficient Transfection Reagent

BMU111-EN Abbkine 0.5 mL Ask for price

QuickShuttle-Hela(Hela cell Transfection Reagent)

E28X0110045 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent I (NTR I)

JT97-N001M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 224.4 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent II (NTR II)

JT97-N002M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 244.8 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent III (NTR III)

JT97-N006M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 266.4 EUR

QuickShuttle-BHK-21(BHK-21 cell Transfection Reagent)

E28X0110046 EnoGene 0.8ml 266.67 EUR

Liposomal and Non-Liposomal Transfection Reagents

abx298032-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Liposomal and Non-Liposomal Transfection Reagents

abx298032-20g Abbexa 20 µg 875 EUR

Liposomal and Non-Liposomal Transfection Reagents

abx298032-50g Abbexa 50 µg Ask for price

pPACK-SPIKE Combo Kit, includes Cat# CVD19-500A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-520A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE D614G Combo Kit, includes Cat# CVD19-530A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-550A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE N501Y Combo Kit, includes Cat# CVD19-560A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-575A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Alpha Combo Kit, includes Cat# CVD19-590A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-599A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Gamma Combo Kit, includes Cat# CVD19-630A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-639A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Beta Combo Kit, includes Cat# CVD19-640A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-649A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Delta Combo Kit, includes Cat# CVD19-650A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-659A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE Omicron Combo Kit, includes Cat# CVD19-660A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-669A-KIT SBI 1 kit 1162 EUR

pPACK-SPIKE B.1.429 Combo Kit, includes Cat# CVD19-610A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-619A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.525 Combo Kit, includes Cat# CVD19-620A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-629A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 RBD Mutations Combo Kit, includes Cat# CVD19-580A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-589A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

pPACK-SPIKE B.1.351 S1 Mutations Combo Kit, includes Cat# CVD19-600A-1, plus PureFection Transfection Reagent (Cat# LV750A-1) and PEG-it Virus Concentration solution (Cat# LV810A-1)

CVD19-609A-KIT SBI 1 kit 1141 EUR

Sample Transport Reagent

SSFIN-0007 Zeptometrix 20mL 32 EUR

K4® Transfection System 5 x 1 ml

T080-5.0 BIONTEX 1 m; 1155 EUR

K2® Transfection System 5 x 1.5 ml

T060-5.0 BIONTEX 1.5 ml 1733 EUR

OET Transfection Medium

500312 Oxford Expression Technologies 50 ml 68.2 EUR

µ-Transfection Kit VI

K010-0.1 BIONTEX each 628 EUR

FBS, Transfection Optimized

F0640-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

i-Fect Transfection Kit

MBS555425-075mL MyBiosource 0.75mL 645 EUR

i-Fect Transfection Kit

MBS555425-5x075mL MyBiosource 5x0.75mL 2755 EUR

293T Transfection Kit (1 mL)

P902 101Bio 1 kit 369 EUR

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P902S 101Bio - 119 EUR

293T Transfection Kit (1 mL)

P903 101Bio 1 kit 369 EUR

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P903S 101Bio - 119 EUR

µ-Transfection Kit VI FluoR

K020-0.1 BIONTEX each 720 EUR

Calcium Phosphate Transfection Kit

GR103070 Genorise Scientific 100 preps 219 EUR

Protoplast Solution for Transfection

GR103052 Genorise Scientific 10 mL 119 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT10A-1 SBI 10 reactions 238 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT20A-1 SBI 20 reactions 429 EUR

MEXi-TM transfection medium 1 L

IB2-6011-010 Westburg each 130.8 EUR

K4® Transfection System 1 x 200 µl

T080-0.2 BIONTEX 200 ul Ask for price

K4® Transfection System 1 x 1 ml

T080-1.0 BIONTEX 1 ml 260 EUR

K4® Transfection System 2 x 1 ml

T080-2.0 BIONTEX 1 ml 491 EUR

K2® Transfection System 1 x 200 µl

T060-0.2 BIONTEX 200 ul Ask for price

K2® Transfection System 1 x 750 µl

T060-0.75 BIONTEX 750 ul 231 EUR

K2® Transfection System 1 x 1.5 ml

T060-1.0 BIONTEX 1.5 ml 393 EUR

K2® Transfection System 2 x 1.5 ml

T060-2.0 BIONTEX 1.5ml 739 EUR

Calcium Phosphate Cell Transfection Kit

K1028-100 ApexBio 100T 24 EUR

Calcium Phosphate Cell Transfection Kit

K1028-200 ApexBio 200T 40 EUR

Exo-Fect siRNA/miRNA Transfection Kit

EXFT200A-1 SBI 20 reactions 412 EUR

Calcium Phasphate Transfection Kit (Small)

TBS8201 Tribioscience Kit 118 EUR

Calcium Phasphate Transfection Kit (Large)

TBS8201-2 Tribioscience Kit 328 EUR

Transfection Collection™ : PDE4D Transient Pack

79286 BPS Bioscience 500 rxns. 845 EUR

Transfection-ready Cas9 SmartNuclease AAVS1 gRNA

CAS520A-1 SBI 10 ug 281 EUR

Phosphate-buffered Sucrose for Transfection

GR103050 Genorise Scientific 1 L 119 EUR

 

Wyniki te pokazują mechanizm, za pomocą którego kwasy żółciowe regulują transkrypcyjnie aktywność pompy wydalniczej soli żółciowych, krytycznego składnika zaangażowanego w krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych.