1. Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi pacjentów cierpiących na depresję oraz w pobranych pośmiertnie próbkach mózgów pacjentów z depresją i ofiar samobójstw.
 2. Do tej pory dostępnych było niewiele informacji molekularnych na temat struktury i regulacji <em>5</em>HT <em>transporterów</em>. Stosując reakcję łańcuchową polimerazy ze zdegenerowanymi oligonukleotydami pochodzącymi z dwóch wysoce konserwatywnych regionów <em>transporterów</em> noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), zidentyfikowaliśmy dużą rodzinę pokrewnych produktów genów wyrażanych w mózgu gryzonia.
 3. Jeden z tych produktów hybrydyzuje z pojedynczym 3,7-kilozasadowym RNA ograniczonym do śródmózgowia i pnia mózgu szczura, gdzie jest wysoce wzbogacony w serotonergiczny kompleks raphe. <em>Transfekcja</em> pojedynczym komplementarnym klonem DNA pnia mózgu o masie 2,3 kilozasad wystarcza do wywołania ekspresji zależnego od Na(+) <em>5</em>transportera</em>HT na nienerwowym komórki, z transportem selektywnie i silnie antagonizowanym przez antydepresanty specyficzne dla wychwytu <em>5</em>HT, w tym paroksetynę, citalopram i fluoksetynę.

Transfekcja genów oparta na wektorach niewirusowych  za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych kardiomiocytów.

 • Niewirusowa <em>transfekcja</em> ssaczych kardiomiocytów (CM) jest wyzwaniem. Obecne badanie ma na celu scharakteryzowanie i określenie wydajności <em>transfekcji</em> genu opartego na wektorach niewirusowych za pomocą indukowanych ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów (hiPSC-CM). hiPSC-
 • CM odróżnione od PCBC hiPSC zostały wykorzystane jako model komórkowy do transfekcji plazmidami niosącymi białko zielonej fluorescencji (pGFP) przy użyciu polietylenoiminy (PEI), w tym <em>Transporter</em> <em>5</em> <em>Transfekcja </em> <em>Odczynnik</em> (TR<em>5</em>) i PEI2<em>5</em> oraz liposom, w tym lipofektamina-2000 (Lipo2K), lipofektamina-3000 (Lipo3K ) i Lipofectamine STEM (LipoSTEM).
 • Wydajność <em>transfekcji</em> genu i żywotność komórek określono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej. Odkryliśmy, że najwyższą skuteczność <em>transfekcji</em> genu w hiPSC-CMs w 14 dniu skurczu może osiągnąć LipoSTEM, która wyniosła około 32,<em>5</em> ± 6,7%. Spowodowało to jednak również słabą żywotność komórek (60,1 ± 4,<em>5</em>%).
 • Co więcej, przedłużona hodowla (<em>transfekcja</em> w 23. dniu skurczu) hiPSC-CM nie tylko poprawiła <em>transfekcję</em> genu (<em>5</em>4.<em> 5</em> ± 8,9%, ale także zwiększona żywotność komórek (74 ± 4,9%) przez LipoSTEM.
 • Na podstawie tego zoptymalizowanego warunku <em>transfekcji</em> genu najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu wyniosła <em>5</em><em>5</em>,6 ± 7,8% lub 34,1 ± 4% odpowiednio dla linii hiPSC P1C1 lub DP3 pochodzącej od zdrowego dawcy (P1C1) lub pacjenta z cukrzycą (DP3).
 • Żywotność komórek wynosiła odpowiednio 80,8 ± <em>5</em> lub 92,9 ± 2,24% dla P1C1 lub DP3. LipoSTEM jest lepszym niewirusowym wektorem do <em>transfekcji</em> genów hiPSC-CM. Najwyższa skuteczność <em>transfekcji</em> genu pGFP może osiągnąć <em>5</em>0% w przypadku normalnych hiPSC-CM lub >30% w przypadku cukrzycowych hiPSC-CM.

Zależna od receptora N-metylo-D-asparaginianu regulacja  transportera glutaminianu  pobudzającego nośnika aminokwasu 1.

 1. Neuronowy <em>transport</em> pobudzający nośnik aminokwasów 1 (EAAC1) jest wzbogacony w regiony perysynaptyczne, gdzie może regulować synaptyczne wydzielanie glutaminianu. W tym badaniu zbadaliśmy potencjalne interakcje między EAAC1 a jonotropowymi receptorami glutaminianu. Podjednostki receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) NR1, NR2A i NR2B, ale nie podjednostki GluR2 receptora kwasu alfa-amino-3-hydroksy-<em>5-metylo-4-izoksazolo-propionowego poddano koimmunoprecypitacji z EAAC1 z hodowli hipokampa wzbogaconych w neurony.
 2. Podobną interakcję zaobserwowano w komórkach glejaka C6 i ludzkich embrionalnych komórkach nerki po ko<em>transfekcji</em> z podjednostkami EAAC1 i receptora NMDA znakowanymi epitopem Myc. Współ<em>transfekcja</em> glejaka C6 z kombinacją podjednostek NR1 i NR2 dramatycznie zwiększyła (około 3-krotnie) ilość Myc-EAAC1, którą można znakować nieprzepuszczalnym przez błony <em>odczynnikiem biotynylującym< /em>. W hodowlach hipokampa krótka (<em>5</em> min), silna (100 mikroM NMDA, 10 mikroM glicyny) aktywacja receptora NMDA zmniejszyła biotynylowany EAAC1 do około <em>5</em>0% poziomów kontrolnych .
 3. Efekt ten był hamowany przez antagonistę receptora NMDA, wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe chelatory wapnia lub hipertoniczną sacharozę. Glutaminian, kwas alfa-amino-3-hydroksy-<em>5</em>-metylo-4-izoksazolopropionowy z cyklotiazydem i tapsigargina naśladowały działanie NMDA. Badania te sugerują, że receptory NMDA oddziałują z EAAC1, ułatwiają ekspresję EAAC1 na powierzchni komórki w warunkach podstawowych i kontrolują internalizację EAAC1 po aktywacji. Ta zależna od receptora NMDA regulacja EAAC1 zapewnia nowy mechanizm, który może kształtować sygnalizację pobudzającą podczas plastyczności synaptycznej i/lub ekscytotoksyczności.

Stabilna ekspresja  transporterów amin biogennych  ujawnia różnice we wrażliwości, kinetyce i zależności od jonów inhibitora.

 • Skonstruowaliśmy stabilne linie komórkowe wyrażające <em>transportery</em> dopaminy (DA), norepinefryny (NE) i serotoniny (<em>5</em>-HT) poprzez <em>transfekcję</em> sklonowane cDNA. Komórka rodzicielska LLC-PK1 nie wyraża żadnego z tych <em>transporterów</em> neuroprzekaźników.
 • Dlatego aktywność transportu monoamin w każdej z tych linii komórkowych wynika wyłącznie z transfekowanego DNA, co pozwala na porównanie na tym samym tle. Profile hamowania leków dla każdej linii komórkowej są różne i zgodne z oczekiwaniami dla każdego <em>transportera</em>.
 • Komórki LLC-NET i LLC-DAT transportowały zarówno NE, jak i DA, a oba typy komórek wykazywały niższą KM dla transportu DA niż dla transportu NE.
 • Analiza danych Vmax dla komórek LLC-NET sugeruje, że substrat jest związany z <em>transporterem</em> NE podczas etapu(ów) ograniczania szybkości transportu. Analog kokainy, 2-beta-karbometoksy-3-beta-(4-[12<l]jodofenylo)tropan wiąże się z każdym typem komórek i w każdym przypadku jest wypierany przez substrat transportowy.
 • Pomiary wiązania i transportu w równoległych hodowlach komórkowych umożliwiły oszacowanie liczby obrotów dla <em>transporterów</em> noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
 • Wszystkie trzy <em>transportery</em> wymagają zewnętrznego Na+ i Cl-. Zależność od stężenia Na+ sugeruje, że pojedynczy jon Na+ bierze udział w transporcie katalizowanym przez <em>transportery</em> noradrenaliny i serotoniny, podczas gdy więcej niż jeden jon Na+ bierze udział w transporcie za pośrednictwem <em>transportera</em> dopaminy.

Promotor pompy eksportu soli żółciowych człowieka jest transaktywowany przez receptor farnezoidowy X/receptor kwasu żółciowego.

 1. Pompa wydalnicza soli żółciowych (BSEP, ABCb11) ma kluczowe znaczenie dla zależnego od ATP transportu kwasów żółciowych przez błonę kanalikową hepatocytów i do wytwarzania zależnego od kwasów żółciowych wydzielania żółci. Ostatnie badania wykazały, że ekspresja tego <em>transportera</em> jest wrażliwa na przepływ kwasów żółciowych przez hepatocyt, prawdopodobnie na poziomie transkrypcji genu BSEP.
 2. Aby określić mechanizmy leżące u podstaw regulacji BSEP przez kwasy żółciowe, sklonowano promotor genu BSEP. Sekwencja promotora zawierała element odwróconego powtórzenia (IR)-1 (<em>5</em>’-GGGACA TGATCCT-3′) w parach zasad -63/-<em>5</em>0 składający się z dwóch połówkowych miejsc receptora jądrowego zorganizowanych jako odwrócone powtórzenie i oddzielonych pojedynczym nukleotydem.
 3. W kilku ostatnich badaniach wykazano, że ten element IR-1 służy jako miejsce wiązania dla receptora farnezoidowego X (FXR), jądrowego receptora kwasów żółciowych. Aktywność FXR wymaga heterodimeryzacji z RXR alfa, a po związaniu przez kwasy żółciowe kompleks skutecznie reguluje transkrypcję kilku genów zaangażowanych w homeostazę kwasów żółciowych.
 4. Testy przesunięcia ruchliwości żelu wykazały specyficzne wiązanie heterodimerów FXR/RXR alfa z elementem IR-1 w promotorze BSEP. W komórkach HepG2 do osiągnięcia pełnej transaktywacji promotora BSEP przez kwasy żółciowe wymagana jest ko<em>transfekcja</em> FXR i RXR alfa.
 5. Dwa mutanty z niedoborem transaktywacji FXR (delecja AF-2 i mutant punktowy W469A) nie uległy transaktywacji, co wskazuje, że wpływ kwasów żółciowych jest zależny od FXR. Ponadto analiza mutacji potwierdza, że ​​heterodimer FXR/RXR alfa aktywuje transkrypcję przez miejsce IR-1 w ludzkim promotorze BSEP.

PureFection™ Transfection reagent

LV750A-5 SBI 5 ml 1366 EUR

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 304 EUR

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • 384.00 EUR
 • 537.00 EUR
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

Convoy? Transfection Reagent

1110-1ml ACTGene 341 EUR

HighGene transfection reagent

RM09014 Abclonal 1000μl 270 EUR

PureFection Transfection Reagent

LV750A-1 SBI 1 ml 359 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-01 Vazyme 0.5 ml 227 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-02 Vazyme 1 ml 316 EUR

ExFect2000 Transfection Reagent

T202-03 Vazyme 5 ml 1052 EUR

Lentifectin (TM) Transfection Reagent

DNAF003 Bio Basic 1ml 278.81 EUR

Transfection Reagent (1 mL)

P901 101Bio - Ask for price

Transfection Reagent (0.1 mL)

P901S 101Bio - Ask for price

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-100 GenDepot 100ul 147 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-101 GenDepot 1ml 442 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-105 GenDepot 5x1ml 1873 EUR

iMFectin DNA Transfection Reagent

I7100-120 GenDepot 20ml 6787 EUR

Sapphire Insect Transfection Reagent

ABP-BVD-10003 Allele Biotech 75ul, 25 transfections Ask for price

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-1000 Biovision 530 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-300 Biovision 269 EUR

GeneGlide? DNA Transfection Reagent

M1080-500 Biovision 361 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-1000 Biovision 445 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-300 Biovision 265 EUR

GeneGlide? siRNA Transfection Reagent

M1081-500 Biovision 304 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-100 GenDepot 100ul 147 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-101 GenDepot 1ml 442 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-105 GenDepot 5x1ml 1873 EUR

iMFectin Poly DNA Transfection Reagent

I7200-120 GenDepot 20ml 6787 EUR

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-101 GenDepot 1ml Ask for price

iMFectin 2000 DNA Transfection Reagent

I7300-105 GenDepot 5x1ml Ask for price

T-Pro P-Fect Transfection Reagent

JT97-N005M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 222 EUR

RNAfection, RNA transfection reagent 50 ul

MR750A-1 SBI 50 ul 210 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent I (NTR I)

JT97-N001M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 187 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent II (NTR II)

JT97-N002M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 204 EUR

T-Pro Nonliposomal Transfection Reagent III (NTR III)

JT97-N006M T-Pro Biotechnology 1.0ml/vial 222 EUR

BOP reagent

5-02141 CHI Scientific 25g Ask for price

BOP reagent

5-02142 CHI Scientific 100g Ask for price

BODIPY-Acetylene Reagent

2594-5 Biovision 675 EUR

ExoPure? Reagent (Overall Exosome Isolation, biological fluids)

M1001-5 Biovision 528 EUR

FBS, Transfection Optimized

F0640-050 GenDepot 500ml 752 EUR

Bovine Serum Albumin ? Heat Shock, Reagent Grade, pH 7.0

7917-5 Biovision 120 EUR

Bradford reagent

BDE641 Bio Basic 100ml 61.01 EUR

Beaucage reagent

HY-100951 MedChemExpress 10mM/1mL 126 EUR

Bluing Reagent

BRT030 ScyTek Laboratories 30 ml 60 EUR

Bluing Reagent

BRT125 ScyTek Laboratories 125 ml 63 EUR

Bluing Reagent

BRT3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 184 EUR

Bluing Reagent

BRT500 ScyTek Laboratories 500 ml 76 EUR

Bluing Reagent

BRT999 ScyTek Laboratories 1000 ml 88 EUR

BOP reagent

A7015-100000 ApexBio 100 g 200 EUR

BOP reagent

A7015-25000 ApexBio 25 g 113 EUR

Traut's Reagent

2330-1000 Biovision 349 EUR

Traut's Reagent

2330-500 Biovision 207 EUR

MTS Reagent

2808-1000 Biovision 990 EUR

MTS Reagent

2808-250 Biovision 365 EUR

MTT Reagent

2809-1G Biovision 180 EUR

MTT Reagent

2809-5G Biovision 544 EUR

Chymase reagent

30C-CP1129 Fitzgerald 5 units 2185 EUR

Zinc Transporter 5 (Znt5) Antibody

abx239748-100ug Abbexa 100 ug 509 EUR

anti-Glucose Transporter 5 GLUT5

YF-PA14669 Abfrontier 50 ug 363 EUR

REAGENT RESERV, 50ML,WHITE,PS,S,BK,5/200

4870 CORNING 5/pk 190 EUR

REAGENT RESERV,100ML,WHT,PS,S,BK,5/200

4872 CORNING 5/pk 224 EUR

IL-8 (-5 to +5)

5-01377 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

293T Transfection Kit (1 mL)

P902 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P902S 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (1 mL)

P903 101Bio - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P903S 101Bio - Ask for price

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT10A-1 SBI 10 reactions 293 EUR

Exo-Fect Exosome Transfection Kit

EXFT20A-1 SBI 20 reactions 489 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-001 Favorgen 100ml 236 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-002 Favorgen 50ml 176 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-003 Favorgen 450ml 645 EUR

DTT (Cleland's reagent)

DB0058 Bio Basic 5g 84.8 EUR

DTNB (Ellman's Reagent)

DB0113 Bio Basic 5g 97.85 EUR

n-Heptane Reagent

HC5400 Bio Basic 1L 79 EUR

PhosphoBlocker Blocking Reagent

AKR-104 Cell Biolabs 4L 711 EUR

PhosphoBlocker Blocking Reagent

AKR-103 Cell Biolabs 1L 328 EUR

Ethyl acetate Reagent

EC4600 Bio Basic 1L 79 EUR

Mycoplasma Prevention Reagent

20-abx098886 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 509.00 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

FcR blocking Reagent

20-abx290024 Abbexa
 • 377.00 EUR
 • 516.00 EUR
 • 200 tests
 • 400 tests

Detection Reagent A

abx296004-120ul Abbexa 120 ul 321 EUR

Mycoplasma Prevention Reagent

20-abx298005 Abbexa
 • 203.00 EUR
 • 286.00 EUR
 • 1 ml
 • 5 ml

Girard's reagent T

20-abx184099 Abbexa
 • 203.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 g
 • 500 g

TissueDigest Reagent, 20X

T101 Insitus Biotechnologies 10ml 210 EUR

Griess Reagent Kit

30100 Biotium 1KIT 149 EUR

Biolipidure-1002-Reagent

Biolipidure-1002-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-103-Reagent

Biolipidure-103-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-103-Reagent

Biolipidure-103-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-1201-Reagent

Biolipidure-1201-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-1201-Reagent

Biolipidure-1201-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-1301-Reagent

Biolipidure-1301-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-1301-Reagent

Biolipidure-1301-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-203-Reagent

Biolipidure-203-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-203-Reagent

Biolipidure-203-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-206-Reagent

Biolipidure-206-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-206-Reagent

Biolipidure-206-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-405-Reagent

Biolipidure-405-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-405-Reagent

Biolipidure-405-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-502-Reagent

Biolipidure-502-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-502-Reagent

Biolipidure-502-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

Biolipidure-702-Reagent

Biolipidure-702-10 Biolipidure 10mL 196 EUR

Biolipidure-702-Reagent

Biolipidure-702-100 Biolipidure 100mL 1223 EUR

 

Wyniki te pokazują mechanizm, za pomocą którego kwasy żółciowe regulują transkrypcyjnie aktywność pompy wydalniczej soli żółciowych, krytycznego składnika zaangażowanego w krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych.