Oczyszczanie i charakteryzacja  białka błonowego  (gp45-70), które jest kofaktorem cięcia C3b i  C4b .

 1. W oparciu o wstępne dowody wskazujące, że związane z komórką  białko  U937 (  ludzka  linia komórkowa podobna do monocytów) posiada aktywność kofaktora i nie jest receptorem C3b/ C4b  , staraliśmy się dalej scharakteryzować to  białko .
 2. Opracowano sekwencyjną czterokolumnową procedurę oczyszczania, która obejmuje chromatografię powinowactwa C3(H2O) w celu wyizolowania z rozsądną wydajnością i czystością związanego z komórką  białka  U937 i kilku innych  ludzkich  linii komórkowych. W oparciu o jego wzór i Mr na SDS-PAGE, kwasowym pI i specyficzności wobec liganda, jest on identyczny z niedawno opisanym glikoproteiną błonową wiążącą C3(H2O) lub C3b z  ludzkich PBL  i  linii  komórkowych; nie mając obecnie zidentyfikowanej funkcji, nazwano go gp45-70.
 3. Po oczyszczeniu tego  białka określiliśmy jego możliwości funkcjonalne i porównaliśmy je z innymi  białkami dopełniacza   o aktywności regulacyjnej skierowanej na składniki zawierające konwertazy C3.
 4. Białko  to było najbardziej wydajnym (50 razy bardziej niż H) dotychczas opisanym kofaktorem  dla pierwszego cięcia C3b za pośrednictwem I. Był również kofaktorem dla pierwszego cięcia  C4b , ale nie był tak wydajny jak  C4b p. Drugie cięcie C3b i  C4b  nie było skutecznie mediowane.
 5. Nie miał zdolności do przyspieszania rozpadu w konwertazach C3 szlaku klasycznego lub alternatywnego. W oparciu o ten unikalny profil aktywności i zdolność do znakowania powierzchniowego zmieniliśmy nazwę tej cząsteczki na  białko kofaktor błonowy  (MCP). Sugerujemy, że  białko to  odgrywa główną rolę w zapobieganiu autologicznej  aktywacji dopełniacza  .

 

Wewnętrzny tioester i kowalencyjne   właściwości  wiązania białek dopełniacza   C3 i C4.

 1. Wiązanie kowalencyjne  składników  dopełniacza  C3 i C4 ma kluczowe znaczenie dla ich aktywności. Ta reakcja jest możliwa dzięki obecności wewnętrznego tioestru w natywnym  białku . Po aktywacji, która obejmuje zmianę konformacyjną zapoczątkowaną przez rozszczepienie pojedynczego wiązania peptydowego, tioester staje się dostępny do reagowania z cząsteczkami z grupami nukleofilowymi.
 2. Ten opis jest prawdopodobnie wystarczający do wyjaśnienia  wiązania  izotypu C4A  ludzkiego  C4 z aminonukleofilami. Wiązanie   izotypu  C4B i  najprawdopodobniej C3 z nukleofilami hydroksylowymi obejmuje jednak resztę histydynową, która atakuje tioester, tworząc wewnątrzcząsteczkowe wiązanie acylo-imidazolowe.
 3. Uwolniony anion tiolanowy działa następnie jako zasada katalizując  wiązanie  nukleofilów hydroksylowych, w tym wody, z funkcją acylową.
 4. Mechanizm ten umożliwia  białkom dopełniacza   wiązanie się z grupami hydroksylowymi węglowodanów znajdujących się na wszystkich powierzchniach biologicznych, w tym w składnikach ścian komórkowych bakterii. Ponadto szybka hydroliza tioestru zapewnia środki do powstrzymania tej bardzo szkodliwej reakcji w bezpośredniej bliskości miejsca aktywacji.

Wiązanie C4b –  białka  wiążącego do  poryny  : molekularny mechanizm oporności surowicy Neisseria gonorrhoeae.

 • Przebadaliśmy 29 szczepów Neisseria gonorrhoeae i znaleźliśmy 16/21 szczepów odpornych na zabijanie przez normalną ludzką  surowicę i 0/8 szczepów wrażliwych na surowicę, które wiązały  regulator dopełniacza  ,  białko wiążące C4b ( C4b  p ).
 • Mikrobiologiczny  C4b p związany z powierzchnią wykazał aktywność kofaktora. Skonstruowaliśmy szczepy gonokokowe z hybrydowymi cząsteczkami porin (Por) pochodzącymi z każdej z głównych grup serologicznych (Por1A i Por1B) N. gonorrhoeae i wykazaliśmy, że pętla 1 Por1A jest wymagana do  wiązania C4b p  . Pętle Por1B 5 i 7 gonokoków opornych na surowicę razem tworzyły ujemnie naładowaną   domenę  wiążącą p C4b . Oddziaływania C4b p-Por1B miały charakter jonowy (hamowane przez wysokie stężenie soli lub heparynę), podczas gdy  wiązanie C4b p-Por1A było hydrofobowe.
 • Jedynie zrekombinowane  zmutowane cząsteczki C4b p zawierające NH2-końcowe krótkie konsensusowe powtórzenie łańcucha alfa (SCR1) związane z gonokokami Por1A i Por1B, co sugeruje, że SCR1 zawiera  miejsca wiązania Por  . Monomery z łańcuchem alfa C4b p nie wiązały gonokoków, co wskazuje, że polimeryczna forma  C4b p była wymagana do  wiązania .
 • Stosując fragmenty fAb przeciwko  C4b p SCR1,  wiązanie C4b p   ze szczepami Por1A i Por1B zostało zahamowane w  teście bakteriobójczym surowicy zależnym od dopełniacza .
 • Doprowadziło to do całkowitego zabicia tych skądinąd całkowicie opornych na surowicę szczepów tylko w 10% normalnej surowicy, podkreślając znaczenie  C4b p w pośredniczeniu w oporności na gonokoki w surowicy.

Białko  regulatorowe  dopełniacza myszy  Crry/p65 wykorzystuje specyficzne mechanizmy zarówno  ludzkiego  czynnika przyspieszającego rozpad, jak i  białka kofaktora błonowego .

 • Normalne komórki gospodarza są chronione przed destrukcyjnym działaniem  dopełniacza przez białka  regulatorowe  dopełniacza znajdujące  się na powierzchni komórki  . U  ludzi czynnik przyspieszający rozpad (DAF) i  białko kofaktora błonowego  (MCP) odgrywają taką biologiczną rolę, hamując konwertazy C3 i C5. DAF i MCP realizują to zadanie dzięki specyficznym mechanizmom, określanym odpowiednio jako aktywność przyspieszająca rozpad i aktywność kofaktora czynnika I.
 • U innych gatunków, w tym myszy, strukturalne i/lub funkcjonalne homologi tych  białek  nie są jeszcze dobrze scharakteryzowane. Wcześniejsze badania wykazały, że mysie  białko  Crry/p65 ma pewne cechy samoochronnych  białek  regulatorowych  dopełniacza .
 • Na przykład, Crry/p65 ulega ekspresji na wielu różnych komórkach mysich, a przy ekspresji na  ludzkich  komórkach erytroleukemicznych K562 zapobiega odkładaniu się mysich fragmentów C3 na powierzchni komórki podczas aktywacji klasycznego lub alternatywnego  szlaku dopełniacza  . Zbadaliśmy teraz kofaktor czynnika I i przyspieszającą rozpad aktywność Crry/p65.
 • Rekombinowany Crry/p65 wykazuje aktywność kofaktora dla cięcia za pośrednictwem czynnika I zarówno mysiego C3b, jak i  C4b . Co zaskakujące, Crry/p65 wykazuje również silnie przyspieszającą rozpad aktywność konwertazy C3 szlaku klasycznego i słabą konwertazy C3 szlaku alternatywnego.
 • Dlatego też mysi Crry/p65 wykorzystuje specyficzne mechanizmy zarówno  ludzkiego  MCP, jak i DAF. Chociaż Crry/p65, podobnie jak MCP i DAF, zawiera tandemowe krótkie konsensusowe powtórzenia (SCR) charakterystyczne dla  białek wiążących  C3/C4 , Crry/p65 nie jest uważany za genetyczny homolog ani MCP, ani DAF.
 • Tak więc Crry/p65 jest przykładem konserwowania ewolucyjnego dwóch specyficznych aktywności w jednym unikalnym  białku  u jednego gatunku, które są rozproszone w poszczególnych  białkach  w innym.

Human Complement Component 4 Binding Protein (C4BP) ELISA Kit

abx052696-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Human Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) ELISA Kit

abx252009-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Human Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) ELISA Kit

abx573776-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

C4BPB Complement Component 4 Binding Protein, Beta Human Recombinant Protein

PROTP20851 BosterBio Regular: 25ug 380.4 EUR

Complement Component 4 Binding Protein, beta

PR27270 Neuromics 5 ug 229.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx231114-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx322341 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx028563-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

abx028563-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx320333 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Beta (C4BPB) Antibody

20-abx004862 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx231113-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx032673-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

abx032673-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

20-abx006497 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody

20-abx301144 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 Binding Protein, beta Protein

20-abx260927 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx231073-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx330600-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx014385 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033711-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

abx033711-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx328821 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx001547 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Complement C1q Binding Protein (C1QBP) Antibody

20-abx009533 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Rat Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) CLIA Kit

20-abx492912 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (HRP)

20-abx303257 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (FITC)

20-abx303258 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Complement Component 4 Binding Protein Alpha (C4BPA) Antibody (Biotin)

20-abx303259 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Complement Component 4b (C4b) Protein

20-abx166851 Abbexa
 • 811.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2498.40 EUR
 • 961.20 EUR
 • 577.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

20-abx151769 Abbexa
 • 7970.40 EUR
 • 4250.40 EUR
 • 990.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555856-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Recombinant Human Complement C4B Protein-GST tag

CTP-061 Creative Biolabs 100ug Ask for price

Recombinant Human Complement C4B Protein-His tag

CTP-062 Creative Biolabs 100ug Ask for price

Human Complement C4-B (C4B)

1-CSB-YP313364HU Cusabio
 • 516.00 EUR
 • 280.80 EUR
 • 1809.60 EUR
 • 770.40 EUR
 • 1210.80 EUR
 • 349.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Complement C4b Antibody

11254-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E01C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Complement Component 4b (C4b) Protein

20-abx066058 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx572059-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Cow Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555820-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Complement C4b antibody

70R-5742 Fitzgerald 50 ug 560.4 EUR

Mouse Complement Component 1, Q Subcomponent Binding Protein / HABP1 (C1QBP) ELISA Kit

abx555641-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

Human Complement C4-B (C4B),

1-CSB-EP313364HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human C4B/ Complement C4-B ELISA Kit

E0316Hu Sunlong 1 Kit 726 EUR

Human C4B(Complement C4-B) ELISA Kit

EH1279 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Complement C4-B (C4B) CLIA Kit

20-abx492617 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement C4-B ELISA Kit (C4B)

RK01011 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5402.92 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 550.13 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 734.46 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

SEB305Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2945.08 EUR

Human Complement C4-B (C4B) ELISA Kit

4-SEB305Hu Cloud-Clone
 • 5463.60 EUR
 • 2886.00 EUR
 • 735.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Complement C4b (C4B) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

9660 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Rat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E02C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E02C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E02C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E08C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E08C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E08C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E07C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E07C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E07C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E06C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E06C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E06C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E04C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E04C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E04C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E03C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E03C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E03C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E09C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E09C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E09C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Complement C4- B, C4B ELISA KIT

ELI-46850h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

C4B Antibody (Complement 4b)

F40031-0.08ML NSJ Bioreagents 0.08 ml 140.25 EUR

Guinea pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E05C1235-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E05C1235-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Complement component 1 Q subcomponent binding protein, mitochondrial(C1QBP) ELISA kit

E05C1235-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

ELISA kit for Human C4B (Complement C4-B)

ELK1872 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) Antibody

11274-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) CLIA Kit

abx195282-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human Complement Component 4b (C4B) ELISA Kit

abx250541-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4B) ELISA Kit

20-abx150865 Abbexa
 • 8534.40 EUR
 • 4550.40 EUR
 • 1054.80 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement Component 4b (C4B) ELISA Kit

abx575749-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

DLR-C4b-Hu-48T DL Develop 48T 597.6 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

DLR-C4b-Hu-96T DL Develop 96T 776.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RDR-C4b-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 626.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RDR-C4b-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 868.8 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RD-C4b-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 600 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RD-C4b-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 830.4 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RD-C4b-Hu-48T Reddot Biotech 48T 432.3 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RD-C4b-Hu-96T Reddot Biotech 96T 617.5 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RDR-C4b-Hu-48T Reddot Biotech 48T 453.92 EUR

Human Complement Component 4b (C4b) ELISA Kit

RDR-C4b-Hu-96T Reddot Biotech 96T 648.38 EUR

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx175970 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx171870 Abbexa
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Complement C4-B (C4B) Antibody

20-abx109270 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

 

Proponujemy, że powtarzający się motyw SCR w tej rodzinie umożliwił zajście tego niezwykłego procesu ewolucji, być może napędzanego przez użycie MCP i DAF jako receptorów przez  ludzkie  patogeny, takie jak wirus odry.