1. W raku żołądka przerzuty do węzłów chłonnych są jednym z głównych czynników prognostycznych i stanowią podstawę do chirurgicznego usunięcia lokalnych węzłów chłonnych. Ostatnio kilka badań wykazało, że nadekspresja limfangiogennego czynnika wzrostu VEGF-C lub VEGF-D indukuje limfangiogenezę guza i promuje przerzuty do naczyń limfatycznych w modelach guzów <em>mysich</em>.
  2. Zbadaliśmy, czy te procesy mogą być hamowane w naturalnie przerzutowych nowotworach poprzez blokowanie ich pokrewnego szlaku sygnałowego receptora VEGFR-3. Używając <em>mysiego</em> ortotopowego modelu raka żołądka, który charakteryzuje się dużą częstością przerzutów do węzłów chłonnych, oszacowaliśmy naczynia limfatyczne w raku żołądka przez immunobarwienie na VEGFR-3 i inne specyficzne markery limfatyczne, <em>LYVE</em >-<em>1</em> i prox-<em>1</em>.
  3. Następnie systematycznie podaliśmy <em>anty</em>-blokujące <em>przeciwciała</em>-VEGFR-3. Leczenie to spowodowało zahamowanie przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych i zmniejszenie gęstości naczyń limfatycznych w guzach pierwotnych. Ponadto zwiększona gęstość <em>LYVE</em>-<em>1</em>-dodatnich naczyń limfatycznych guzów pierwotnych była ściśle skorelowana z przerzutami do węzłów chłonnych w ludzkich próbkach raka żołądka.
  4. Antylimfangiogeneza poprzez hamowanie sygnalizacji VEGFR-3 może stanowić potencjalną strategię zapobiegania przerzutom do węzłów chłonnych w raku żołądka.

  Obfita populacja makrofagów tkankowych w sercu dorosłego myszy z wyraźnym profilem alternatywnie aktywowanych makrofagów.

  1. Makrofagi tkanki sercowej (cTM) są wcześniej niescharakteryzowanym typem komórek, który zidentyfikowaliśmy i scharakteryzowaliśmy tutaj jako obfitą populację GFP(+) w obrębie dorosłego Cx(3)cr<em>1</em>(GFP/+) knock- w sercu <em>myszy</em>. Stanowią one dominującą populację komórek szpikowych w mięśniu sercowym i znajdują się w przestrzeniach śródmiąższowych mięśnia sercowego, oddziałując bezpośrednio z komórkami śródbłonka naczyń włosowatych i kardiomiocytami.
  2. Immunofenotypowanie oparte na cytometrii przepływowej pokazuje, że cTM wykazują kanoniczne markery makrofagowe. Analiza ekspresji genów wykazała, że ​​cTM (CD45(+)CD<em>1</em><em>1</em>b(+)GFP(+)) różnią się od jednojądrzastych CD45(+)CD<em>1 </em><em>1</em>b(+)GFP(+) komórek posortowanych ze śledziony i mózgu dorosłych myszy Cx(3)cr<em>1</em>(GFP/+).
  3. Profilowanie ekspresji genów ujawnia, że ​​kTM bardzo przypominają aktywowane alternatywnie <em>przeciwzapalne</em> makrofagi M2, wyrażające szereg markerów M2, w tym Mrc<em>1</em>, CD<em>1</em >63 i <em>Lyve</em>-<em>1</em>.
  4. Chociaż cTM pełnią normalne funkcje homeostatyczne makrofagów w tkankach, wykazują również odrębny fenotyp, obejmujący wydzielanie zbawiennych czynników (w tym IGF-<em>1</em>) i modulację odporności. Podsumowując, charakterystyka cTMs na poziomie komórkowym i molekularnym określa potencjalnie ważną rolę tych komórek w homeostazie serca.

  MRI i ocena ilościowa funkcji drenażu węzłów chłonnych w zapalnym zapaleniu stawów.

  • Chociaż erozja i martwica tkanek są końcowym wynikiem zapalenia stawów, czynniki, które mogą przewidzieć ich początek i nasilenie, nie są znane. Próbując zidentyfikować te czynniki prognostyczne, opracowaliśmy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu (CE) dla kolana <em>myszy</em> w celu oceny patogenezy zapalenia stawów. Stosując to podejście do badania zapalenia błony maziowej i funkcji drenażu węzłów chłonnych (LN) najpierw wykazaliśmy, że LN myszy TNF-Tg w wieku 5 miesięcy są znacznie większe i mają większe wzmocnienie w porównaniu z myszami typu dzikiego (WT).
  • Ta różnica korelowała z dużą ilością rozszerzonych <em>LYVE</em>-<em>1</em>+ zatok w drenujących LN. Dynamiczny CE-MRI dodatkowo wykazał różnice między myszami TNF-Tg i WT w kinetyce wzmocnienia LN. Ustaliliśmy pomiar pojemności LN (LNcap), który jest funkcją zarówno objętości, jak i CE.
  • Wykazaliśmy, że myszy TNF-Tg mają <em>1</em>5-krotny wzrost w porównaniu z poziomem WT w wieku 5 miesięcy (P < 0,00<em>1</em>). Złagodzenie zapalenia stawów za pomocą terapii <em>anty</em>-TNF spowodowało znaczny spadek LNcap (P <0,000<em>1</em>), który zbliżył się do poziomu WT w ciągu 4 tygodni. Co ciekawe, ten spadek czynnościowy nie był związany z redukcją naczyń limfatycznych, które utrzymują się po leczeniu zarówno w LN, jak i błonie maziowej.
  • Aby ocenić związek między drenażem funkcji LN a zapaleniem błony maziowej, przeprowadzono analizę regresji, która wykazała istotną ujemną korelację (R(2) = 0,63, P = 0,0<em>1</em>) między LNcap a objętością maziówki. Myszy TNF-Tg z niższym LNcap wykazują przyspieszoną progresję zapalenia stawów. Wyniki te wskazują na ochronną funkcję wzmożonego drenażu limfatycznego w zapalnym zapaleniu stawów.

  Blokada sygnalizacji VEGFR3 specyficznie hamuje limfangiogenezę w zapalnej neowaskularyzacji rogówki.

  Zapalne hem- i limfangiogeneza rogówki występujące zarówno przed, jak i po keratoplastyce penetrującej znacznie zwiększają ryzyko późniejszego odrzucenia układu immunologicznego.
  Celem tego badania była analiza, czy blokujące  przeciwciało anty -VEGFR3  mF4-31C1 jest zdolne do hamowania wzrostu patologicznych nowych naczyń limfatycznych w  mysim  modelu wywołanej szwami, zapalnej neowaskularyzacji rogówki i czy to  przeciwciało specyficznie hamuje limfangiogeneza bez wpływu na hemangiogenezę.
  1. Trzy przerwane szwy nylonowe 11-0 umieszczono w zrębie rogówki myszy BALB/c (w wieku 6 tygodni) i pozostawiono na 7 dni w celu wywołania neowaskularyzacji. Grupa leczona (n = 9) otrzymała  dootrzewnowo przeciwciało anty -VEGFR3  mF4-31C1 w dniu operacji i 3 dni później (0,5 mg/ mysz ). Myszy kontrolne otrzymały równą ilość kontrolnego roztworu IgG. Dla celów immunohistochemicznych, płaskie osady rogówki wybarwiono LYVE-1 jako swoistym markerem śródbłonka naczyń limfatycznych oraz CD31 jako markerem panendotelialnym.
  2. Morfometrię przeprowadzono za pomocą oprogramowania do analizy obrazu analySIS;B (Soft Imaging Systems GmbH, Münster, Niemcy). Aby poprawić obiektywność i precyzję analizy morfometrycznej, opracowaliśmy zmodyfikowaną metodę wykorzystującą próbkowanie filtra szarego na zdjęciach monochromatycznych.
  3. Myszy leczone przeciwciałem mF4-31C1  wykazywały prawie całkowite zahamowanie limfangiogenezy w porównaniu z kontrolami IgG (p < 0,006). Nie zaobserwowano natomiast istotnego działania hamującego wzrost naczyń krwionośnych (p>> 0,05).
  4. Zapalna limfangiogeneza rogówki wydaje się zależeć od sygnalizacji VEGFR3. Blokując ten receptor, wrastanie naczyń limfatycznych może być prawie całkowicie zahamowane, a w szczególności bez wpływu na hemangiogenezę. Może to otworzyć nowe możliwości leczenia w celu promowania przeżycia przeszczepu (rogówki) bez wpływu na hemangiogenezę.

  Blokada sygnalizacji VEGFR3 specyficznie hamuje limfangiogenezę w zapalnej neowaskularyzacji rogówki.

  • Zapalne hem- i limfangiogeneza rogówki występujące zarówno przed, jak i po keratoplastyce penetrującej znacznie zwiększają ryzyko późniejszego odrzucenia układu immunologicznego. Celem tego badania była analiza, czy blokujące  przeciwciało anty -VEGFR3  mF4-31C1 jest zdolne do hamowania wzrostu patologicznych nowych naczyń limfatycznych w  mysim  modelu wywołanej szwami, zapalnej neowaskularyzacji rogówki i czy to  przeciwciało specyficznie hamuje limfangiogeneza bez wpływu na hemangiogenezę.
  • Trzy przerwane szwy nylonowe 11-0 umieszczono w zrębie rogówki myszy BALB/c (w wieku 6 tygodni) i pozostawiono na 7 dni w celu wywołania neowaskularyzacji. Grupa leczona (n = 9) otrzymała  dootrzewnowo przeciwciało anty -VEGFR3  mF4-31C1 w dniu operacji i 3 dni później (0,5 mg/ mysz). Myszy kontrolne otrzymały równą ilość kontrolnego roztworu IgG. Dla celów immunohistochemicznych, płaskie osady rogówki wybarwiono LYVE-1 jako swoistym markerem śródbłonka naczyń limfatycznych oraz CD31 jako markerem panendotelialnym. Morfometrię przeprowadzono za pomocą oprogramowania do analizy obrazu analySIS;B (Soft Imaging Systems GmbH, Münster, Niemcy). Aby poprawić obiektywność i precyzję analizy morfometrycznej, opracowaliśmy zmodyfikowaną metodę wykorzystującą próbkowanie filtra szarego na zdjęciach monochromatycznych.
  • Myszy leczone przeciwciałem mF4-31C1  wykazywały prawie całkowite zahamowanie limfangiogenezy w porównaniu z kontrolami IgG (p < 0,006). Nie zaobserwowano natomiast istotnego działania hamującego wzrost naczyń krwionośnych (p>> 0,05).

   

  Anti- LYVE-1 Mouse Antibody

  GWB-74A435 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

  Anti- LYVE-1 Mouse Antibody

  GWB-F11D18 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  Mouse Monoclonal anti-human LYVE-1

  hAP-0033 Angio Proteomie 100ug 250 EUR

  Anti-Mouse Lyve-1 Antibody

  103-M130 ReliaTech 100 µg 399 EUR

  Anti-Mouse Lyve-1 Antibody

  103-PA50 ReliaTech 200 µg 204.75 EUR

  Anti- LYVE-1 Antibody

  GWB-323CED GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  Anti- LYVE-1 Antibody

  GWB-7BE8D3 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

  Rat Monoclonal anti-mouse LYVE-1

  mAP-0033 Angio Proteomie 100ug 250 EUR

  Anti-Human Lyve-1 Antibody

  101-M130 ReliaTech 100 µg 399 EUR

  Anti-Human Lyve-1 Antibody

  101-M804 ReliaTech 100 µg 399 EUR

  Anti-Human Lyve-1 Antibody

  102-PA50 ReliaTech 200 µg 204.75 EUR

  Mouse Lyve-1, soluble Recombinant Protein

  S01-026 ReliaTech 20 µg 84 EUR

  Human CellExp? LYVE-1, mouse recombinant

  P1017-10 Biovision each 301.2 EUR

  Human CellExp? LYVE-1, mouse recombinant

  P1017-25 Biovision each 548.4 EUR

  LYVE-1

  GWB-7B1284 GenWay Biotech 0.01 mg Ask for price

  LYVE-1

  RA25047 Neuromics 100 ul 506.4 EUR

  Nori® Mouse LYVE-1 ELISA Kit

  GR117438 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

  LYVE-1 Antibody

  GWB-524FD1 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  Rat Anti-Mouse Lyve-1 Purified (25 ug)

  TA320418 Origene Technologies GmbH 25 µg Ask for price

  Rabbit Polyclonal LYVE-1 Antibody

  TA336490 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  LYVE-1 Recombinant Protein

  91-539 ProSci 0.05 mg 714.3 EUR

  Mouse Monoclonal anti-human-LYVE-1

  hAP-0033A Angio Proteomie 100ug 250 EUR

  Mouse Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073917-100g Abbexa 100 g 325 EUR

  Mouse Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073917-25g Abbexa 25 g 225 EUR

  Mouse Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073917-500g Abbexa 500 g 8487.5 EUR

  Human LYVE-1 ELISA Kit

  EK5445 SAB 96 tests 599 EUR

  Human LYVE-1 ELISA Kit

  LF-EK50986 Abfrontier 1×96T 777.6 EUR

  Mouse Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA1402MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Mouse Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA1402MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Mouse Lymphatic vessel endothelial hyaluronic Acid Receptor 1, LYVE-1 GENLISA ELISA

  KLM1221 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Human LYVE-1 PicoKine ELISA Kit

  EK0967 BosterBio 96 wells 546 EUR

  LYVE-1 ELISA Kit (Human) (OKBB00647)

  OKBB00647 Aviva Systems Biology 96 Wells 652.8 EUR

  Human Lyve-1, soluble Recombinant Protein

  S01-028 ReliaTech 20 µg 84 EUR

  Nori® Human LYVE-1 ELISA Kit

  GR106364 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

  OKRC00688-96W - LYVE-1 ELISA Kit (Human)

  OKRC00688-96W Aviva Systems Biology 96Wells 725 EUR

  Recombinant Human LYVE-1 Protein, His Tag

  E40KMH1369 EnoGene 20ug 495 EUR

  Recombinant Human LYVE-1/HAR/XLKD1 (C-6His)

  AP75285 SAB 1mg 3209 EUR

  Recombinant Human LYVE-1/HAR/XLKD1 (C-6His)

  C619-10ug Novoprotein 10ug 201.6 EUR

  Recombinant Human LYVE-1/HAR/XLKD1 (C-6His)

  C619-1mg Novoprotein 1mg 2739.6 EUR

  Recombinant Human LYVE-1/HAR/XLKD1 (C-6His)

  C619-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

  Recombinant Human LYVE-1/HAR/XLKD1 (C-6His)

  C619-50ug Novoprotein 50ug 486 EUR

  Human Hyaluronic Acid Receptor (LYVE-1) ELISA Kit

  IHULYVE1KT Innovative research each 729 EUR

  Anti-/ Mouse Foxp3 Antibody [3G3], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB71-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 452.4 EUR

  Nori® Human LYVE-1 ELISA Kit (2 plates)

  GR106364-2 Genorise Scientific 2 x 96-well 832 EUR

  Rabbit anti-LYVE-1 Antibody

  DL98042A-100ul DL Develop 100 ul 289 EUR

  Rabbit anti-LYVE-1 Antibody

  DL98042A-50ul DL Develop 50 ul 202.3 EUR

  Rabbit anti-LYVE-1 Antibody

  YLD4795-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

  Rabbit anti-LYVE-1 Antibody

  YLD4795-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

  Anti-Human/Mouse CD44 Antibody [IM7], Qfluor 630-100ug

  QAB39-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-Human/Mouse CD44 Antibody [IM7], Qfluor 710-100ug

  QAB39-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-Human/Mouse CD44 Antibody [IM7], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB39-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-Human/Mouse CD11b Antibody [M1/70], Qfluor 630-100ug

  QAB22-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-Human/Mouse CD11b Antibody [M1/70], Qfluor 710-100ug

  QAB22-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Human LYVE-1 Recombinant Protein C-6 His Tag Lyophilized

  IHULYVE1RC6HISLY50UG Innovative research each 851 EUR

  Anti-Human/Mouse CD11b Antibody [M1/70], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB22-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073916-100g Abbexa 100 g 325 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073916-25g Abbexa 25 g 225 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073916-500g Abbexa 500 g 8487.5 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073945-10g Abbexa 10 g 325 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073945-25g Abbexa 25 g 1487.5 EUR

  Human Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronic Acid Receptor 1 (LYVE-1) Protein

  abx073945-5g Abbexa 5 g 225 EUR

  Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], Qfluor 630-100ug

  QAB41-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 249.6 EUR

  Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], Qfluor 710-100ug

  QAB41-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Human Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA3626HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA3626HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Bovine Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA0218BO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Bovine Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1(LYVE-1) ELISA Kit

  YLA0218BO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB41-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 290.4 EUR

  Sheep Polyclonal anti-human-LYVE-1

  hAP-5580 Angio Proteomie 50ug 400 EUR

  Bovine Lymphatic vessel endothelial hyaluronic Acid Receptor 1, LYVE-1 GENLISA ELISA

  KLB0125 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Human Lymphatic vessel Endothelial hyaluronic Acid Receptor 1, LYVE-1 GENLISA ELISA

  KBH3163 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

  Lyve1 (untagged) - Mouse lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 (Lyve1), (10ug)

  MC201409 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Anti-CD86 Antibody [GL-1], Qfluor 630-100ug

  QAB51-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-FCER1A Antibody [MAR-1], Qfluor 630-100ug

  QAB91-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-CD54/ ICAM-1 Antibody [15.2], Qfluor 630-100ug

  QAB47-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD279/ PD-1 Antibody [J43.1], Qfluor 630-100ug

  QAB98-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Anti-CD178/ Fas ligand Antibody [NOK-1], Qfluor 630-100ug

  QAB85-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  OARA02245-100UG - Anti-Lysine Methylated (MeK) (RABBIT) Antibody (100ug)

  OARA02245-100UG Aviva Systems Biology 100ug 519 EUR

  Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB66-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 249.6 EUR

  Anti-CD45.2 Antibody [104], Qfluor 630-100ug

  QAB43-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD45.2 Antibody [104], Qfluor 710-100ug

  QAB43-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD8a Antibody [2.43], Qfluor 630-100ug

  QAB61-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD4 Antibody [GK1.5], Qfluor 630-100ug

  QAB8-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 240 EUR

  Anti-CD4 Antibody [GK1.5], Qfluor 710-100ug

  QAB8-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD28 Antibody [37.51], Qfluor 630-100ug

  QAB99-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD4 Antibody [OKT4], Qfluor 630-100ug

  QAB11-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 240 EUR

  Anti-CD11c Antibody [3.9], Qfluor 630-100ug

  QAB24-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD19 Antibody [1D3], Qfluor 630-100ug

  QAB28-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD19 Antibody [1D3], Qfluor 710-100ug

  QAB28-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-CD3 Antibody [17A2], Qfluor 630-100ug

  QAB3-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD3 Antibody [17A2], Qfluor 710-100ug

  QAB3-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD45.1 Antibody [A20], Qfluor 630-100ug

  QAB42-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD3 Antibody [OKT3], Qfluor 630-100ug

  QAB5-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD32 Antibody [2.4G2], Qfluor 630-100ug

  QAB87-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD25 Antibody [PC61.5], Qfluor 630-100ug

  QAB34-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 240 EUR

  Anti-CD25 Antibody [BC96], Qfluor 630-100ug

  QAB35-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD27 Antibody [O323], Qfluor 630-100ug

  QAB36-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD28 Antibody [CD28.2], Qfluor 630-100ug

  QAB37-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD45.2 Antibody [104], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB43-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-CD45 Antibody [HI30], Qfluor 630-100ug

  QAB46-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD3 Antibody [UCHT1], Qfluor 630-100ug

  QAB6-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD8a Antibody [2.43], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB61-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 391.2 EUR

  Anti-CD3 Antibody [Hit3a], Qfluor 630-100ug

  QAB7-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-KLRG1 Antibody [2F1], Qfluor 630-100ug

  QAB74-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD4 Antibody [GK1.5], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB8-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 351.6 EUR

  Anti-CD8a Antibody [Hit8a], Qfluor 630-100ug

  QAB20-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD11c Antibody [N418], Qfluor 630-100ug

  QAB23-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD11c Antibody [N418], Qfluor 710-100ug

  QAB23-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD19 Antibody [1D3], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB28-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 290.4 EUR

  Anti-CD45.1 Antibody [A20], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB42-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 361.2 EUR

  Anti-CD25 Antibody [PC61.5], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB34-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 351.6 EUR

  Anti-CD161 Antibody [PK136], Qfluor 630-100ug

  QAB78-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD161 Antibody [PK136], Qfluor 710-100ug

  QAB78-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 290.4 EUR

  Anti-CD11c Antibody [N418], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB23-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 361.2 EUR

  Anti-CD11b Antibody [ICRF44], Qfluor 630-100ug

  QAB25-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD45RO Antibody [UCHL1], Qfluor 630-100ug

  QAB44-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-CD45RA Antibody [HI100], Qfluor 630-100ug

  QAB45-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  Anti-/ Mouse Foxp3 Antibody [3G3], PerCP-Cy5.5-25ug

  QAB71-PCP55-25ug EnQuireBio 25ug 361.2 EUR

  Anti-CD161 Antibody [PK136], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB78-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 361.2 EUR

  Recombinant Mouse IL 12 Protein, Untagged, HEK 293-100ug

  QP10689-0.1mg EnQuireBio 100ug 1263.6 EUR

  Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB65-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11), PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB67-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD8a Antibody [53-6.7], Qfluor 630-100ug

  QAB16-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 249.6 EUR

  Anti-CD8a Antibody [53-6.7], Qfluor 710-100ug

  QAB16-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Recombinant Mouse IL-12AB Protein, Untagged, HEK 293-100ug

  QP5204-100ug EnQuireBio 100ug 1633.2 EUR

  Anti-Ly-6G Antibody [1A8], Qfluor 710-100ug

  QAB56-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 290.4 EUR

  Anti-CD4 Antibody [RM4-5], Qfluor 710-100ug

  QAB9-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD4 Antibody [RPA-T4], Qfluor 630-100ug

  QAB12-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 240 EUR

  Anti-CD8a Antibody [53-6.7], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB16-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD80 Antibody [16-10A1], Qfluor 630-100ug

  QAB50-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-IL-4 Antibody [11B11], Qfluor 630-100ug

  QAB81-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-Human/Mouse CD44 Antibody [IM7], Qfluor 710-25ug

  QAB39-QF710-25ug EnQuireBio 25ug 169.2 EUR

  Anti-CD8a Antibody [RPA-T8], Qfluor 630-100ug

  QAB19-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD3e Antibody [145-2C11], Qfluor 630-100ug

  QAB2-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 240 EUR

  Anti-CD45 Antibody [30-F11], Qfluor 630-100ug

  QAB40-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 270 EUR

  Anti-CD45 Antibody [30-F11], Qfluor 710-100ug

  QAB40-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-Ly-6G Antibody [1A8], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB56-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 361.2 EUR

  Anti-CD4 Antibody [RM4-5], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB9-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD3e Antibody [145-2C11], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB2-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-CD90.2 Antibody [30-H12], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB52-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Anti-CD161 Antibody [HP-3G10], Qfluor 630-100ug

  QAB60-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  OACA00019-100UG - Mouse anti- FITC

  OACA00019-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  Anti-Human/Mouse CD11b Antibody [M1/70], Qfluor 710-25ug

  QAB22-QF710-25ug EnQuireBio 25ug 199.2 EUR

  Anti-Human/Mouse CD44 Antibody [IM7], PerCP-Cy5.5-25ug

  QAB39-PCP55-25ug EnQuireBio 25ug 178.8 EUR

  OACA00012-100UG - Mouse anti- Cortisol

  OACA00012-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  OACA00003-100UG - Mouse anti- Kanamycin

  OACA00003-100UG Aviva Systems Biology 100ug 389 EUR

  OACA00011-100UG - Mouse anti- Ofloxacin

  OACA00011-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  OACA00005-100UG - Mouse anti- Gentamicin

  OACA00005-100UG Aviva Systems Biology 100ug 389 EUR

  OACA00002-100UG - Mouse anti- Clenbuterol

  OACA00002-100UG Aviva Systems Biology 100ug 379 EUR

  OACA00007-100UG - Mouse anti- Ractopamine

  OACA00007-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  OACA00018-100UG - Mouse anti-estradiol

  OACA00018-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  OASA03065-100UG - LYVE1 Antibody

  OASA03065-100UG Aviva Systems Biology 0.1mg 499 EUR

  Anti-F4/80 Antigen Antibody [BM8.1], Qfluor 630-100ug

  QAB68-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 310.8 EUR

  Anti-F4/80 Antigen Antibody [BM8.1], Qfluor 710-100ug

  QAB68-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 513.6 EUR

  OACA00004-100UG - Mouse anti- Enrofloxacin

  OACA00004-100UG Aviva Systems Biology 100ug 389 EUR

  OACA00017-100UG - Mouse anti- Testosterone

  OACA00017-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  OACA00013-100UG - Mouse anti- Sulfadimidine

  OACA00013-100UG Aviva Systems Biology 100ug 389 EUR

  OACA00016-100UG - Mouse anti- Corticosterone

  OACA00016-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  Anti-F4/80 Antigen Antibody [BM8.1], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB68-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 422.4 EUR

  Anti-Ly-6G Antibody [RB6-8C5], Qfluor 630-100ug

  QAB77-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 249.6 EUR

  Anti-Ly-6G Antibody [RB6-8C5], Qfluor 710-100ug

  QAB77-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Anti-Human/Mouse CD11b Antibody [M1/70], PerCP-Cy5.5-25ug

  QAB22-PCP55-25ug EnQuireBio 25ug 157.2 EUR

  Anti-CD117/ c-Kit Antibody [ACK2], Qfluor 630-100ug

  QAB54-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-TCR beta Antibody [H57-597], Qfluor 630-100ug

  QAB79-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 259.2 EUR

  OACA00014-100UG - Mouse anti- Sulfametoxydiazine

  OACA00014-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

  Anti-CD152/ CTLA-4 Antibody [BNI3], Qfluor 630-100ug

  QAB59-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Anti-TER-119 Antibody [TER-119], Qfluor 630-100ug

  QAB76-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Anti-TER-119 Antibody [TER-119], Qfluor 710-100ug

  QAB76-QF710-100ug EnQuireBio 100ug 279.6 EUR

  Lyve1 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

  K4410802 ABM 1.0 ug DNA 184.8 EUR

  Anti-CD127/ IL-7Ra Antibody [A7R34], Qfluor 630-100ug

  QAB55-QF630-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Anti-TCR beta Antibody [H57-597], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB79-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 331.2 EUR

  Anti-TER-119 Antibody [TER-119], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB76-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 504 EUR

  OAEB01667-100UG - Goat Anti-CYB5R3 / Dia 1 (mouse) Antibody

  OAEB01667-100UG Aviva Systems Biology 100ug 349 EUR

  Anti-CD127/ IL-7Ra Antibody [A7R34], PerCP-Cy5.5-100ug

  QAB55-PCP55-100ug EnQuireBio 100ug 301.2 EUR

  Lenti ORF particles, Lyve1 (GFP-tagged) - Mouse lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 (Lyve1), 200ul, >10^7 TU/mL

  MR204596L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

  Lenti ORF particles, Lyve1 (GFP-tagged) - Mouse lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 (Lyve1), 200ul, >10^7 TU/mL

  MR204596L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

  Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], Qfluor 630-500ug

  QAB41-QF630-500ug EnQuireBio 500ug 310.8 EUR

  Anti-Human/Mouse CD45R/ B220 Antibody [RA3-6B2], Qfluor 710-25ug

  QAB41-QF710-25ug EnQuireBio 25ug 169.2 EUR

  NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (100ug DNA)

  DR5000-HN3T3-Sce2 TopoGen 100ug DNA 3486 EUR

  Zapalna limfangiogeneza rogówki wydaje się zależeć od sygnalizacji VEGFR3. Blokując ten receptor, wrastanie naczyń limfatycznych może być prawie całkowicie zahamowane, a w szczególności bez wpływu na hemangiogenezę. Może to otworzyć nowe możliwości leczenia w celu promowania przeżycia przeszczepu (rogówki) bez wpływu na hemangiogenezę.