1. Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu gatunków drożdży są oporne na RsAFP2. Geny GCS kodują  glukozylotransferazy UDP -glukoza:ceramid, które katalizują ostatni etap biosyntezy lipidowej błonowej glukozyloceramidu.
 2. W teście wiązania opartym na immunosorbcji enzymatycznej, RsAFP2 odkryto, że oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris, ale nie z glukozyloceramidami soi ani ludzkimi. Ponadto szczep rodzicielski P. pastoris jest wrażliwy na indukowaną przez RsAFP2 permeabilizację błony, podczas gdy odpowiedni mutant z delecją gcs jest wysoce oporny na permeabilizację błony za pośrednictwem RsAFP2.
 3. Przedstawiono model sposobu działania RsAFP2, w którym wszystkie te ustalenia są powiązane. Podobnie jak RsAFP2, heliomycyna, defensynopodobny peptyd z owada Heliothis virescens, jest aktywny wobec szczepów rodzicielskich C. albicans i P. pastoris, ale nie wykazuje aktywności wobec mutantów z delecją gcs obu gatunków drożdży. Ponadto heliomycyna oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris i soi, ale nie z ludzkimi glukozyloceramidami.
 4. Dane te wskazują, że strukturalnie homologiczne peptydy przeciwgrzybicze obecne w gatunkach z różnych królestw eukariotycznych oddziałują z tym samym celem w błonie komórkowej grzyba, mianowicie glukozyloceramidami, i jako takie potwierdzają hipotezę, że defensyny z roślin i owadów wyewoluowały z jednego prekursora.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego. Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Nowatorski szlak syntazy sacharozy do degradacji sacharozy w hodowanych komórkach jaworu.

 1. Enzymy degradacji i glikolizy sacharozy w hodowanych komórkach jawora (Acer pseudoplatanus L.) zbadano i scharakteryzowano w surowych ekstraktach i po częściowym oczyszczeniu, próbując zidentyfikować szlaki katabolizmu sacharozy. Odsolone ekstrakty komórkowe zawierały podobną aktywność (20-40 nanomoli na miligram białka na minutę) syntazy sacharozy, obojętnej inwertazy, glukokinazy, fruktokinazy, fosfofruktokinazy i pirofosforylazy glukozowej UDP (oznaczonej za pomocą 2  – mikromolowego  pirofosforanu (PPi). praktycznie zależny od 2,6-bisfosforanu fruktozy, a maksymalna aktywność przewyższała aktywność fosfofruktokinazy połączonej z ATP.
 2. Aktywność heksokinazy, z glukozą jako substratem, była wysoce specyficzna dla ATP, podczas gdy aktywność fruktokinazy była stosunkowo niespecyficzna. Przy 1 milimolowym trifosforanie nukleozydu aktywność fruktokinazy spadła w kolejności: UTP>> ATP>> CTP>> GTP. Proponujemy dwie drogi degradacji sacharozy. Jedna obejmuje działanie inwertazy, po której następuje klasyczna glikoliza cukrów heksozowych, a druga to nowy szlak zainicjowany przez syntazę sacharozy.
 3. K(m) dla sacharozy syntazy sacharozy było kilkakrotnie niższe niż obojętnej inwertazy (15 w porównaniu z 65 milimolami), co może determinować podział węgla między tymi dwoma szlakami. Proponowany szlak syntazy sacharozy obejmuje cykl urydylatów i PPi. Pirofosforylaza glukozowa UDP , która okazała się skutecznym „zmiataczem PPi”, zużywałaby PPi i tworzyła UTP. UTP można następnie wykorzystać w reakcji fruktokinazy połączonej z UTP, tworząc w ten sposób  UDP  dla syntazy sacharozy.
 4. Postuluje się, że źródło PPi powstaje w wyniku reakcji zwrotnej fosfofruktokinazy połączonej z PPi. Komórki jawora zawierały znaczną endogenną pulę PPi (około 3 nanomoli na gram świeżej masy, około 1/10 ilości ATP w tych komórkach) oraz wystarczającą ilość 2,6-bisfosforanu fruktozy (0,09 nanomoli na gram świeżej masy) do aktywacji Fosfofruktokinaza połączona z PPi. Omówiono możliwe różnice regulacyjne i energetyczne między szlakami syntazy sacharozy i inwertazy.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 • Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek.
 • Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 • Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.
 • Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.

MicroMolar UDP assay kit - 100 assays

MUD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar UDP assay kit - 500 assays

MUD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar DTT Assay kit

DTT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar NADH Assay Kit

NADH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar EDTA Assay kit

EDTA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar NADPH Assay Kit

NADPH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar Iodide Assay Kit

MIA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Copper Assay Kit

MCA1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar Sulfate Assay Kit

MSA200 ProFoldin 200 assays 263.3 EUR

MicroMolar Cysteine Assay kit

CYS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Chloride Assay Kit

CLA100 ProFoldin 100 assays 231.22 EUR

MicroMolar Cisplatin Assay Kit

CPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Histidine Assay Kit

HIS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Oxaliplatin Assay Kit

OPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Glutathione Assay Kit

MGA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Polyphosphate Assay Kit

PPD1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 100 assays

MGD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 500 assays

MGD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar ADP assay kit - 500 assays

MAD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar ADP Assay Kit - 100 assays

MAD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar Primary Amine Assay Kit

PAA100K ProFoldin 100 assays 168.93 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit

MUK100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar Calcium / Magnesium Assay Kit

DMA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000

MUK1000K ProFoldin 1000 assays 1707.72 EUR

MicroMolar Phosphate Assay Reagent

MPA3000 ProFoldin 3000 assays 168.93 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 435.6 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml3R230ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×3 R2: 30ml×1 435.6 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R125ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 25ml×1 R2: 5ml×1 322.8 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 435.6 EUR

MicroGram Lipid Assay Kit

LIP1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroGram Polymyxin Assay Kit

MPX200 ProFoldin 200 assays 329.37 EUR

MicroGram Vancomycin Assay Kit

VAN100 ProFoldin 100 assays 329.37 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

AR1110 BosterBio 1kit 157.2 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

SK3061 Bio Basic 1250Assays, 1250preps 111.16 EUR

MicroGram Carfilzomib Assay Kit

CFZ200 ProFoldin 200 assays 329.37 EUR

MicroGram Ciprofloxacin Assay Kit

CIP100 ProFoldin 100 assays 329.37 EUR

MicroGram Phosphatidylcholine Assay Kit

MPC200K ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

Peroxide assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1350-POX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Peroxidase assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1360-PAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Nitric Oxide Synthase (NOS) enzyme assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1290-NOS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Glucose colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1380-GLC-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Glycogen fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1530-GLY-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Hemoglobin colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1540-HEM-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Cholesterol colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1390-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Cholesterol Fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1395-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 416.4 EUR

Triglyceride colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1550-TGL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K418-100 Biovision each 588 EUR

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K453-100 Biovision each 588 EUR

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K416-100 Biovision each 588 EUR

Ketone Body Enzymatic colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1260-KTN-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K718-100 Biovision each 639.6 EUR

EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K462-100 Biovision each 639.6 EUR

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K452-100 Biovision each 588 EUR

EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K497-100 Biovision each 588 EUR

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K715-100 Biovision each 660 EUR

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K459-100 Biovision each 660 EUR

EZClick? Global Phospholipid Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence

K717-100 Biovision each 614.4 EUR

Total Antioxidant Capacity (TAC), colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1370-TAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Cell Meterâ„¢ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Assays*

22800-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 334 EUR

Nitric Oxide (NO/nitrate/nitrite) colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1280-NOX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Assays*

22800 AAT Bioquest 500 Tests 334 EUR

Ascorbic Acid/Ascorbate (Vitmain C) fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1520-ASC-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

EZClick? O-GalNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K560-100 Biovision each 588 EUR

EZClick? O-GlcNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K714-100 Biovision each 614.4 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 100 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-100-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 100 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-100-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 100 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-100-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 100 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-100-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 100 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-100-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 150 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-150-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 150 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-150-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 150 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-150-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 150 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-150-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 150 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-150-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 200 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-200-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 200 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-200-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 200 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-200-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 200 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-200-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 200 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-200-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

Mouse SeraMir Exosome RNA 384 microRNA qPCR Profiler Assay Set (20 assays)

RA811A-1 SBI 20 profiles 469 EUR

SeraMir Exosome RNA 384 microRNA qPCR Profiler Assay Set

RA810A-1 SBI 20 profiles 469 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 10 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-10-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 10 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-10-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 10 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-10-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 10 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-10-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 10 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-10-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 20 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-20-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 20 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-20-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 20 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-20-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 20 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-20-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 20 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-20-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 30 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-30-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 30 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-30-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 30 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-30-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 30 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-30-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 30 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B5 bases.

B-M2-30-B5 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 50 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1 bases.

B-M2-50-B1 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 50 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B1A bases.

B-M2-50-B1A MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 50 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3 bases.

B-M2-50-B3 MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR

MicroMount Assembly; box of 20 assemblies, 50 micron MicroMounts, 20 mounts on 18mm/SPINE length rods adhered into B3S bases.

B-M2-50-B3S MiTeGen 20 MOUNT/BASE ASSEMBLIES 249 EUR
Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania