1. Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu gatunków drożdży są oporne na RsAFP2. Geny GCS kodują  glukozylotransferazy UDP -glukoza:ceramid, które katalizują ostatni etap biosyntezy lipidowej błonowej glukozyloceramidu.
 2. W teście wiązania opartym na immunosorbcji enzymatycznej, RsAFP2 odkryto, że oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris, ale nie z glukozyloceramidami soi ani ludzkimi. Ponadto szczep rodzicielski P. pastoris jest wrażliwy na indukowaną przez RsAFP2 permeabilizację błony, podczas gdy odpowiedni mutant z delecją gcs jest wysoce oporny na permeabilizację błony za pośrednictwem RsAFP2.
 3. Przedstawiono model sposobu działania RsAFP2, w którym wszystkie te ustalenia są powiązane. Podobnie jak RsAFP2, heliomycyna, defensynopodobny peptyd z owada Heliothis virescens, jest aktywny wobec szczepów rodzicielskich C. albicans i P. pastoris, ale nie wykazuje aktywności wobec mutantów z delecją gcs obu gatunków drożdży. Ponadto heliomycyna oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris i soi, ale nie z ludzkimi glukozyloceramidami.
 4. Dane te wskazują, że strukturalnie homologiczne peptydy przeciwgrzybicze obecne w gatunkach z różnych królestw eukariotycznych oddziałują z tym samym celem w błonie komórkowej grzyba, mianowicie glukozyloceramidami, i jako takie potwierdzają hipotezę, że defensyny z roślin i owadów wyewoluowały z jednego prekursora.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego. Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Nowatorski szlak syntazy sacharozy do degradacji sacharozy w hodowanych komórkach jaworu.

 1. Enzymy degradacji i glikolizy sacharozy w hodowanych komórkach jawora (Acer pseudoplatanus L.) zbadano i scharakteryzowano w surowych ekstraktach i po częściowym oczyszczeniu, próbując zidentyfikować szlaki katabolizmu sacharozy. Odsolone ekstrakty komórkowe zawierały podobną aktywność (20-40 nanomoli na miligram białka na minutę) syntazy sacharozy, obojętnej inwertazy, glukokinazy, fruktokinazy, fosfofruktokinazy i pirofosforylazy glukozowej UDP (oznaczonej za pomocą 2  – mikromolowego  pirofosforanu (PPi). praktycznie zależny od 2,6-bisfosforanu fruktozy, a maksymalna aktywność przewyższała aktywność fosfofruktokinazy połączonej z ATP.
 2. Aktywność heksokinazy, z glukozą jako substratem, była wysoce specyficzna dla ATP, podczas gdy aktywność fruktokinazy była stosunkowo niespecyficzna. Przy 1 milimolowym trifosforanie nukleozydu aktywność fruktokinazy spadła w kolejności: UTP>> ATP>> CTP>> GTP. Proponujemy dwie drogi degradacji sacharozy. Jedna obejmuje działanie inwertazy, po której następuje klasyczna glikoliza cukrów heksozowych, a druga to nowy szlak zainicjowany przez syntazę sacharozy.
 3. K(m) dla sacharozy syntazy sacharozy było kilkakrotnie niższe niż obojętnej inwertazy (15 w porównaniu z 65 milimolami), co może determinować podział węgla między tymi dwoma szlakami. Proponowany szlak syntazy sacharozy obejmuje cykl urydylatów i PPi. Pirofosforylaza glukozowa UDP , która okazała się skutecznym „zmiataczem PPi”, zużywałaby PPi i tworzyła UTP. UTP można następnie wykorzystać w reakcji fruktokinazy połączonej z UTP, tworząc w ten sposób  UDP  dla syntazy sacharozy.
 4. Postuluje się, że źródło PPi powstaje w wyniku reakcji zwrotnej fosfofruktokinazy połączonej z PPi. Komórki jawora zawierały znaczną endogenną pulę PPi (około 3 nanomoli na gram świeżej masy, około 1/10 ilości ATP w tych komórkach) oraz wystarczającą ilość 2,6-bisfosforanu fruktozy (0,09 nanomoli na gram świeżej masy) do aktywacji Fosfofruktokinaza połączona z PPi. Omówiono możliwe różnice regulacyjne i energetyczne między szlakami syntazy sacharozy i inwertazy.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 • Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek.
 • Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 • Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.
 • Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 124 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1035 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 266 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1110 EUR

Lactose Assay Kit

MET-5001 Cell Biolabs 100 assays 432 EUR

Bilirubin Assay Kit

MET-5010 Cell Biolabs 200 assays 479 EUR

Pyruvate Assay Kit

MET-5029 Cell Biolabs 100 assays 479 EUR

Glycine Assay Kit

MET-5070 Cell Biolabs 100 assays 450 EUR

Taurine Assay Kit

MET-5071 Cell Biolabs 200 assays 508 EUR

Sarcosine Assay Kit

MET-5072 Cell Biolabs 100 assays 450 EUR

Tyrosine Assay Kit

MET-5073 Cell Biolabs 100 assays 450 EUR

Phospholipid Assay Kit

MET-5085 Cell Biolabs 96 assays 456 EUR

Ammonia Assay Kit

MET-5086 Cell Biolabs 100 assays 456 EUR

Adenosine Assay Kit

MET-5090 Cell Biolabs 100 assays 508 EUR

Inosine Assay Kit

MET-5092 Cell Biolabs 100 assays 508 EUR

Alanine Assay Kit

MET-5093 Cell Biolabs 200 assays 508 EUR

Urea Assay Kit

STA-382 Cell Biolabs 192 assays 635 EUR

Phosphatidylcholine Assay Kit

STA-600 Cell Biolabs 96 assays 519 EUR

Sphingomyelin Assay Kit

STA-601 Cell Biolabs 96 assays 519 EUR

Glutamate Assay Kit

STA-674 Cell Biolabs 200 assays 514 EUR

Hydroxyproline Assay Kit

STA-675 Cell Biolabs 96 assays 514 EUR

Histamine Assay Kit

AKR-360 Cell Biolabs 96 assays 519 EUR

Glucose Assay Kit

abx090673-1Kit Abbexa 1 Kit 237 EUR

ADA Assay Kit

abx090675-100tests Abbexa 100 tests 237 EUR

Glutamate Assay Kit

abx096004-100Assays Abbexa 100 Assays 441 EUR

Glutathione Assay Kit

abx096005-100Assays Abbexa 100 Assays 378 EUR

Trehalase Assay Kit

abx096014-100Assays Abbexa 100 Assays 551 EUR

Pyruvate Assay Kit

abx097982-100Assays Abbexa 100 Assays 472 EUR

NADPase Assay Kit

abx097983-100Assays Abbexa 100 Assays 504 EUR

Starch Assay Kit

abx097988-100Assays Abbexa 100 Assays 441 EUR

Trehalose Assay Kit

abx097995-100Assays Abbexa 100 Assays 472 EUR

ADA Assay Kit

abx098403-Hitachi7060R190ml2R290ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 90ml×1 739 EUR

ADA Assay Kit

abx098403-Hitachi7170R140ml4R220ml4 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×4 R2: 20ml×4 801 EUR

ADA Assay Kit

abx098403-Hitachi7170R160ml4R260ml2 Abbexa Hitachi 7170; R1: 60ml×4 R2: 60ml×2 911 EUR

ADA Assay Kit

abx098403-Toshiba40R150ml4R250ml2 Abbexa Toshiba 40; R1: 50ml×4 R2: 50ml×2 786 EUR

Calcium Assay Kit

abx098414-Hitachi7020R140ml2R240ml2 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×2 R2: 40ml×2 206 EUR

Calcium Assay Kit

abx098414-Hitachi7060R190ml1R290ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×1 R2: 90ml×1 206 EUR

Calcium Assay Kit

abx098414-Toshiba40R140ml2R240ml2 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×2 R2: 40ml×2 206 EUR

Calcium Assay Kit

abx098414-UniversalR140ml2R240ml2 Abbexa Universal; R1: 40ml×2 R2: 40ml×2 206 EUR

Cholinesterase Assay Kit

abx098416-Hitachi7170R120ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 20ml×1 R2: 5ml×1 300 EUR

Cholinesterase Assay Kit

abx098416-Hitachi7170R140ml3R230ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×3 R2: 30ml×1 316 EUR

Cholinesterase Assay Kit

abx098416-Hitachi7170R160ml2R230ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 60ml×2 R2: 30ml×1 316 EUR

Cholinesterase Assay Kit

abx098416-Toshiba40R140ml4R240ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×4 R2: 40ml×1 331 EUR

Cholinesterase Assay Kit

abx098416-UniversalR160ml2R215ml2 Abbexa Universal; R1: 60ml×2 R2: 15ml×2 316 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7020R150ml3R250ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 519 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7060R190ml2R260ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 60ml×1 472 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R140ml3R240ml1 Abbexa Toshiba 120; R1: 40ml×3 R2: 40ml×1 566 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R150ml3R250ml1 Abbexa Toshiba 120; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 519 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba40R150ml3R250ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 519 EUR

Fructosamine Assay Kit

abx098427-Hitachi7020R140ml2R220ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×2 R2: 20ml×1 253 EUR

Fructosamine Assay Kit

abx098427-Hitachi7060R190ml2R245ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 45ml×1 253 EUR

Fructosamine Assay Kit

abx098427-Hitachi7170R120ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 20ml×1 R2: 5ml×1 206 EUR

Fructosamine Assay Kit

abx098427-Hitachi7170R140ml12R240ml3 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×12 R2: 40ml×3 222 EUR

Fructosamine Assay Kit

abx098427-Hitachi7170R140ml2R220ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×2 R2: 20ml×1 253 EUR

Glucose Assay Kit

abx098429-Hitachi7020R140ml4R240ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×4 R2: 40ml×1 222 EUR

Glucose Assay Kit

abx098429-Hitachi7060R190ml2R245ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 45ml×1 222 EUR

Glucose Assay Kit

abx098429-Hitachi7170R132ml4R28ml4 Abbexa Hitachi 7170; R1: 32ml×4 R2: 8ml×4 222 EUR

Haptoglobin Assay Kit

abx098432-BeckmanR140ml1R210ml1 Abbexa Beckman; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 347 EUR

Haptoglobin Assay Kit

abx098432-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 347 EUR

Haptoglobin Assay Kit

abx098432-Hitachi7170R120ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 20ml×1 R2: 5ml×1 269 EUR

Haptoglobin Assay Kit

abx098432-Toshiba40R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 347 EUR

Homocysteine Assay Kit

abx098434-Hitachi7060R160ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 60ml×1 R2: 10ml×1 1036 EUR

Homocysteine Assay Kit

abx098434-Hitachi7170R130ml2R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 30ml×2 R2: 10ml×1 1036 EUR

Homocysteine Assay Kit

abx098434-Toshiba40R130ml2R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 30ml×2 R2: 10ml×1 1036 EUR

Homocysteine Assay Kit

abx098434-UniversalR130ml2R210ml1 Abbexa Universal; R1: 30ml×2 R2: 10ml×1 1036 EUR

Iron Assay Kit

abx098439-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1:40ml×1 R2:10ml×1 206 EUR

Iron Assay Kit

abx098439-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1:40ml×1 R2:10ml×1 206 EUR

Iron Assay Kit

abx098439-Hitachi7170R160ml1R215ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1:60ml×1 R2:15ml×1 222 EUR

Iron Assay Kit

abx098439-Toshiba40R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1:40ml×1 R2:10ml×1 206 EUR

Lipase Assay Kit

abx098442-BeckmanR180ml1R220ml1 Abbexa Beckman; R1:80ml×1 R2:20ml×1 692 EUR

Lipase Assay Kit

abx098442-Hitachi7170R140ml2R220ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1:40ml×2 R2:20ml×1 692 EUR

Lipase Assay Kit

abx098442-Hitachi7170R160ml1R215ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1:60ml×1 R2:15ml×1 566 EUR

Lipase Assay Kit

abx098442-Toshiba40R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1:40ml×1 R2:10ml×1 441 EUR

Lipase Assay Kit

abx098442-UniversalR120ml1R25ml1 Abbexa Universal; R1:20ml×1 R2:5ml×1 316 EUR

Magnesium Assay Kit

abx098445-Hitachi7020R140ml2R240ml2 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×2 R2: 40ml×2 206 EUR

Magnesium Assay Kit

abx098445-Hitachi7060R190ml1R290ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×1 R2: 90ml×1 206 EUR

Magnesium Assay Kit

abx098445-Toshiba40R140ml2R240ml2 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×2 R2: 40ml×2 206 EUR

Magnesium Assay Kit

abx098445-Toshiba40R150ml2R250ml2 Abbexa Toshiba 40; R1: 50ml×2 R2: 50ml×2 206 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 363 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml3R230ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×3 R2: 30ml×1 363 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R125ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 25ml×1 R2: 5ml×1 269 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 363 EUR

Myoglobin Assay Kit

abx098448-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 1193 EUR

Myoglobin Assay Kit

abx098448-Hitachi7170R120ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 20ml×1 R2: 5ml×1 692 EUR

Myoglobin Assay Kit

abx098448-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 1193 EUR

Myoglobin Assay Kit

abx098448-Toshiba40R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 1193 EUR

NGAL Assay Kit

abx098449-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 942 EUR

NGAL Assay Kit

abx098449-Hitachi7170R120ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 20ml×1 R2: 5ml×1 566 EUR

NGAL Assay Kit

abx098449-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 942 EUR

NGAL Assay Kit

abx098449-Toshiba120R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 120; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 942 EUR

NGAL Assay Kit

abx098449-Toshiba40R140ml1R210ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 942 EUR

Prealbumin Assay Kit

abx098451-BeckmanR140ml1R210ml1 Abbexa Beckman; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 222 EUR

Prealbumin Assay Kit

abx098451-Hitachi7170R132ml1R28ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1 222 EUR

Prealbumin Assay Kit

abx098451-UniversalR160ml1R215ml1 Abbexa Universal; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1 253 EUR

Transferrin Assay Kit

abx098460-BeckmanR160ml1R220ml1 Abbexa Beckman; R1: 60ml×1 R2: 20ml×1 660 EUR

Transferrin Assay Kit

abx098460-Hitachi7060R160ml2R240ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 60ml×2 R2: 40ml×1 504 EUR

Transferrin Assay Kit

abx098460-Hitachi7170R145ml2R230ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 45ml×2 R2: 30ml×1 582 EUR

Transferrin Assay Kit

abx098460-Hitachi7170R160ml8R240ml4 Abbexa Hitachi 7170; R1: 60ml×8 R2: 40ml×4 535 EUR

Transferrin Assay Kit

abx098460-Toshiba40R145ml2R230ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 45ml×2 R2: 30ml×1 582 EUR

Triglycerides Assay Kit

abx098461-Hitachi7020R140ml4R240ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 40ml×4 R2: 40ml×1 284 EUR
Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania