1. Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu gatunków drożdży są oporne na RsAFP2. Geny GCS kodują  glukozylotransferazy UDP -glukoza:ceramid, które katalizują ostatni etap biosyntezy lipidowej błonowej glukozyloceramidu.
 2. W teście wiązania opartym na immunosorbcji enzymatycznej, RsAFP2 odkryto, że oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris, ale nie z glukozyloceramidami soi ani ludzkimi. Ponadto szczep rodzicielski P. pastoris jest wrażliwy na indukowaną przez RsAFP2 permeabilizację błony, podczas gdy odpowiedni mutant z delecją gcs jest wysoce oporny na permeabilizację błony za pośrednictwem RsAFP2.
 3. Przedstawiono model sposobu działania RsAFP2, w którym wszystkie te ustalenia są powiązane. Podobnie jak RsAFP2, heliomycyna, defensynopodobny peptyd z owada Heliothis virescens, jest aktywny wobec szczepów rodzicielskich C. albicans i P. pastoris, ale nie wykazuje aktywności wobec mutantów z delecją gcs obu gatunków drożdży. Ponadto heliomycyna oddziałuje z glukozyloceramidami wyizolowanymi z P. pastoris i soi, ale nie z ludzkimi glukozyloceramidami.
 4. Dane te wskazują, że strukturalnie homologiczne peptydy przeciwgrzybicze obecne w gatunkach z różnych królestw eukariotycznych oddziałują z tym samym celem w błonie komórkowej grzyba, mianowicie glukozyloceramidami, i jako takie potwierdzają hipotezę, że defensyny z roślin i owadów wyewoluowały z jednego prekursora.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego. Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Nowatorski szlak syntazy sacharozy do degradacji sacharozy w hodowanych komórkach jaworu.

 1. Enzymy degradacji i glikolizy sacharozy w hodowanych komórkach jawora (Acer pseudoplatanus L.) zbadano i scharakteryzowano w surowych ekstraktach i po częściowym oczyszczeniu, próbując zidentyfikować szlaki katabolizmu sacharozy. Odsolone ekstrakty komórkowe zawierały podobną aktywność (20-40 nanomoli na miligram białka na minutę) syntazy sacharozy, obojętnej inwertazy, glukokinazy, fruktokinazy, fosfofruktokinazy i pirofosforylazy glukozowej UDP (oznaczonej za pomocą 2  – mikromolowego  pirofosforanu (PPi). praktycznie zależny od 2,6-bisfosforanu fruktozy, a maksymalna aktywność przewyższała aktywność fosfofruktokinazy połączonej z ATP.
 2. Aktywność heksokinazy, z glukozą jako substratem, była wysoce specyficzna dla ATP, podczas gdy aktywność fruktokinazy była stosunkowo niespecyficzna. Przy 1 milimolowym trifosforanie nukleozydu aktywność fruktokinazy spadła w kolejności: UTP>> ATP>> CTP>> GTP. Proponujemy dwie drogi degradacji sacharozy. Jedna obejmuje działanie inwertazy, po której następuje klasyczna glikoliza cukrów heksozowych, a druga to nowy szlak zainicjowany przez syntazę sacharozy.
 3. K(m) dla sacharozy syntazy sacharozy było kilkakrotnie niższe niż obojętnej inwertazy (15 w porównaniu z 65 milimolami), co może determinować podział węgla między tymi dwoma szlakami. Proponowany szlak syntazy sacharozy obejmuje cykl urydylatów i PPi. Pirofosforylaza glukozowa UDP , która okazała się skutecznym „zmiataczem PPi”, zużywałaby PPi i tworzyła UTP. UTP można następnie wykorzystać w reakcji fruktokinazy połączonej z UTP, tworząc w ten sposób  UDP  dla syntazy sacharozy.
 4. Postuluje się, że źródło PPi powstaje w wyniku reakcji zwrotnej fosfofruktokinazy połączonej z PPi. Komórki jawora zawierały znaczną endogenną pulę PPi (około 3 nanomoli na gram świeżej masy, około 1/10 ilości ATP w tych komórkach) oraz wystarczającą ilość 2,6-bisfosforanu fruktozy (0,09 nanomoli na gram świeżej masy) do aktywacji Fosfofruktokinaza połączona z PPi. Omówiono możliwe różnice regulacyjne i energetyczne między szlakami syntazy sacharozy i inwertazy.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 • Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek.
 • Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 • Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.
 • Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania.

Struktura krystaliczna LpxC, zależnej od cynku deacetylazy niezbędnej do biosyntezy endotoksyn.

 1. Zewnętrzny listek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnej służy jako bariera przepuszczalności i składa się z lipopolisacharydu, znanego również jako endotoksyna. Kotwicą błonową lipopolisacharydu jest lipid A, którego biosynteza jest niezbędna dla żywotności komórek. Pierwszy zaangażowany etap biosyntezy lipidu A jest katalizowany przez  deacetylazę UDP- (3-O-(R-3-hydroksymirystoilo))-N-acetyloglukozaminy (LpxC), deacetylazę zależną od cynku. W tym miejscu opisujemy strukturę krystaliczną LpxC z Aquifex aeolicus, która ujawnia nowy fałd alfa+beta odzwierciedlający duplikację i fuzję pierwotnych genów, a także nowy motyw wiążący cynk.
 2. Katalityczny jon cynku znajduje się u podstawy szczeliny miejsca aktywnego i przylega do hydrofobowego tunelu zajmowanego przez kwas tłuszczowy. Ten tunel odpowiada za specyficzność LpxC wobec substratów i inhibitorów zawierających odpowiednio umiejscowione podstawniki kwasu 3-O-tłuszczowego.

MicroMolar UDP assay kit - 100 assays

MUD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar UDP assay kit - 500 assays

MUD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar DTT Assay kit

DTT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar EDTA Assay kit

EDTA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar NADH Assay Kit

NADH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar NADPH Assay Kit

NADPH100 ProFoldin 100 assays 221.78 EUR

MicroMolar Copper Assay Kit

MCA1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar Iodide Assay Kit

MIA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Sulfate Assay Kit

MSA200 ProFoldin 200 assays 263.3 EUR

MicroMolar Cysteine Assay kit

CYS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Chloride Assay Kit

CLA100 ProFoldin 100 assays 231.22 EUR

MicroMolar Cisplatin Assay Kit

CPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Histidine Assay Kit

HIS200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Glutathione Assay Kit

MGA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

MicroMolar Oxaliplatin Assay Kit

OPT200 ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

MicroMolar Polyphosphate Assay Kit

PPD1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

MicroMolar ADP Assay Kit - 100 assays

MAD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar ADP assay kit - 500 assays

MAD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 100 assays

MGD100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar GDP assay kit - 500 assays

MGD500K ProFoldin 500 assays 1060.58 EUR

MicroMolar Primary Amine Assay Kit

PAA100K ProFoldin 100 assays 168.93 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit

MUK100K ProFoldin 100 assays 278.4 EUR

MicroMolar Calcium / Magnesium Assay Kit

DMA200 ProFoldin 200 assays 221.78 EUR

MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000

MUK1000K ProFoldin 1000 assays 1707.72 EUR

MicroMolar Phosphate Assay Reagent

MPA3000 ProFoldin 3000 assays 168.93 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 435.6 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7060R150ml3R230ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 50ml×3 R2: 30ml×1 435.6 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R125ml1R25ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 25ml×1 R2: 5ml×1 322.8 EUR

Microalbumin Assay KIt

abx098446-Hitachi7170R150ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 435.6 EUR

ATP Microplate Assay Kit

DLSM0119 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Iron Microplate Assay Kit

DLSM0106 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Zinc Microplate Assay Kit

DLSM0110 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Urea Microplate Assay Kit

DLSM0147 DL Develop 100 Assays 175 EUR

Heme Microplate Assay Kit

DLSM0151 DL Develop 100 Assays 210 EUR

MicroGram Lipid Assay Kit

LIP1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

Thiol Microplate Assay Kit

DLSM0146 DL Develop 100 Assays 245 EUR

TBARS Microplate Assay Kit

DLSM0148 DL Develop 100 Assays 210 EUR

Starch Microplate Assay Kit

DLSM0022 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Tannin Microplate Assay Kit

DLSM0060 DL Develop 100 Assays 402.5 EUR

Pepsin Microplate Assay Kit

DLSM0081 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Lipase Microplate Assay Kit

DLSM0083 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Kalium Microplate Assay Kit

DLSM0104 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Copper Microplate Assay Kit

DLSM0143 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Urease Microplate Assay Kit

DLSM0166 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Lysine Microplate Assay Kit

DLSM0187 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Pectin Microplate Assay Kit

DLSM0204 DL Develop 100 Assays 350 EUR

NADPase Microplate Assay Kit

DLSM0017 DL Develop 100 Assays 437.5 EUR

Glucose Microplate Assay Kit

DLSM0025 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Sucrose Microplate Assay Kit

DLSM0036 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Sucrase Microplate Assay Kit

DLSM0037 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Citrate Microplate Assay Kit

DLSM0069 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Trypsin Microplate Assay Kit

DLSM0080 DL Develop 100 Assays 472.5 EUR

Calcium Microplate Assay Kit

DLSM0105 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Natrium Microplate Assay Kit

DLSM0109 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Proline Microplate Assay Kit

DLSM0120 DL Develop 100 Assays 350 EUR

RuBisCO Microplate Assay Kit

DLSM0137 DL Develop 100 Assays 875 EUR

Phytase Microplate Assay Kit

DLSM0141 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Sulfate Microplate Assay Kit

DLSM0142 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Lactate Microplate Assay Kit

DLSM0163 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Amylose Microplate Assay Kit

DLSM0164 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Nitrite Microplate Assay Kit

DLSM0177 DL Develop 100 Assays 210 EUR

Hordein Microplate Assay Kit

DLSM0182 DL Develop 100 Assays 175 EUR

Flavone Microplate Assay Kit

DLSM0213 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Ethanol Microplate Assay Kit

DLSM0216 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Saponin Microplate Assay Kit

DLSM0217 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Tannase Microplate Assay Kit

DLSM0219 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Taurine Microplate Assay Kit

DLSM0225 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Chloral Microplate Assay Kit

DLSM0227 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Lactose Microplate Assay Kit

DLSM0231 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Uricase Microplate Assay Kit

DLSM0233 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Maltose Microplate Assay Kit

DLSM0235 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Choline Microplate Assay Kit

DLSM0236 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Pyruvate Microplate Assay Kit

DLSM0016 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Fructose Microplate Assay Kit

DLSM0035 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Catalase Microplate Assay Kit

DLSM0061 DL Develop 100 Assays 297.5 EUR

Sorbitol Microplate Assay Kit

DLSM0100 DL Develop 100 Assays 437.5 EUR

Arginase Microplate Assay Kit

DLSM0118 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Cysteine Microplate Assay Kit

DLSM0129 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Glycogen Microplate Assay Kit

DLSM0130 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Chromium Microplate Assay Kit

DLSM0149 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Mannitol Microplate Assay Kit

DLSM0152 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Creatine Microplate Assay Kit

DLSM0170 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Glutelin Microplate Assay Kit

DLSM0183 DL Develop 100 Assays 175 EUR

Selenium Microplate Assay Kit

DLSM0191 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Glycerol Microplate Assay Kit

DLSM0212 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Lysozyme Microplate Assay Kit

DLSM0241 DL Develop 100 Assays 420 EUR

MicroGram Polymyxin Assay Kit

MPX200 ProFoldin 200 assays 329.37 EUR

Glutamate Microplate Assay Kit

DLSM0005 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Trehalase Microplate Assay Kit

DLSM0015 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Trehalose Microplate Assay Kit

DLSM0029 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Pectinase Microplate Assay Kit

DLSM0087 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Chitinase Microplate Assay Kit

DLSM0088 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Cellulase Microplate Assay Kit

DLSM0095 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Magnesium Microplate Assay Kit

DLSM0107 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Aconitase Microplate Assay Kit

DLSM0117 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Bilirubin Microplate Assay Kit

DLSM0150 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Glutamine Microplate Assay Kit

DLSM0188 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Histamine Microplate Assay Kit

DLSM0211 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Flavonoid Microplate Assay Kit

DLSM0214 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Galactose Microplate Assay Kit

DLSM0230 DL Develop 100 Assays 490 EUR

MicroGram Vancomycin Assay Kit

VAN100 ProFoldin 100 assays 329.37 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

18-444 Genesee Scientific 3,200 Micro-Assays/Unit 258.34 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

18-445 Genesee Scientific 3,200 Micro-Assays/Unit 265.8 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

AR1110 BosterBio 1kit 157.2 EUR

Micro BCA Protein Assay Kit

SK3061 Bio Basic 1250Assays, 1250preps 111.16 EUR

Peroxidase Microplate Assay Kit

DLSM0062 DL Develop 100 Assays 332.5 EUR

Hexokinase Microplate Assay Kit

DLSM0073 DL Develop 100 Assays 472.5 EUR

Phosphorus Microplate Assay Kit

DLSM0108 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Hemoglobin Microplate Assay Kit

DLSM0113 DL Develop 100 Assays 402.5 EUR

Isocitrate Microplate Assay Kit

DLSM0185 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Creatinine Microplate Assay Kit

DLSM0202 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Tryptophan Microplate Assay Kit

DLSM0224 DL Develop 100 Assays 420 EUR

MicroGram Carfilzomib Assay Kit

CFZ200 ProFoldin 200 assays 329.37 EUR

Glutathione Microplate Assay Kit

DLSM0006 DL Develop 100 Assays 262.5 EUR

Glutaminase Microplate Assay Kit

DLSM0065 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Amylopectin Microplate Assay Kit

DLSM0165 DL Develop 100 Assays 420 EUR

NAD/NADH Microplate Assay Kit

DLSM0008 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Chymotrypsin Microplate Assay Kit

DLSM0082 DL Develop 100 Assays 507.5 EUR

Triglyceride Microplate Assay Kit

DLSM0086 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Lipoxygenase Microplate Assay Kit

DLSM0220 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Glucoamylase Microplate Assay Kit

DLSM0221 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Fructosamine Microplate Assay Kit

DLSM0223 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Formaldehyde Microplate Assay Kit

DLSM0226 DL Develop 100 Assays 315 EUR

MicroGram Ciprofloxacin Assay Kit

CIP100 ProFoldin 100 assays 329.37 EUR

Uric Acid Microplate Assay Kit

DLSM0058 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Ceruloplasmin Microplate Assay Kit

DLSM0059 DL Develop 100 Assays 280 EUR

NADP/NADPH Microplate Assay Kit

DLSM0009 DL Develop 100 Assays 385 EUR

NAD Kinase Microplate Assay Kit

DLSM0041 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Vitamin E Microplate Assay Kit

DLSM0156 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Vitamin B1 Microplate Assay Kit

DLSM0161 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Vitamin B6 Microplate Assay Kit

DLSM0162 DL Develop 100 Assays 350 EUR

D-Xylose Microplate Assay Kit

DLSM0218 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Hydroxyproline Microplate Assay Kit

DLSM0067 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Albumin (BCG) Microplate Assay Kit

DLSM0139 DL Develop 100 Assays 210 EUR

Albumin (BCP) Microplate Assay Kit

DLSM0140 DL Develop 100 Assays 210 EUR

Sialic Acid Microplate Assay Kit

DLSM0169 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Caspase-1 Microplate Assay Kit

DLSM0192 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-2 Microplate Assay Kit

DLSM0193 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-3 Microplate Assay Kit

DLSM0194 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-4 Microplate Assay Kit

DLSM0195 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-5 Microplate Assay Kit

DLSM0196 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-6 Microplate Assay Kit

DLSM0197 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-8 Microplate Assay Kit

DLSM0198 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Caspase-9 Microplate Assay Kit

DLSM0199 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Phytic Acid Microplate Assay Kit

DLSM0206 DL Develop 100 Assays 420 EUR

Malondialdehyde Microplate Assay Kit

DLSM0011 DL Develop 100 Assays 262.5 EUR

NADH Oxidase Microplate Assay Kit

DLSM0044 DL Develop 100 Assays 385 EUR

Nitric Oxide Microplate Assay Kit

DLSM0063 DL Develop 100 Assays 297.5 EUR

Coenzyme Q10 Microplate Assay Kit

DLSM0229 DL Develop 100 Assays 245 EUR

Ferrous Iron Microplate Assay Kit

DLSM0237 DL Develop 100 Assays 315 EUR

L-Arginine Microplate Assay Kit

DLSM0240 DL Develop 100 Assays 560 EUR

Carboxylesterase Microplate Assay Kit

DLSM0208 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Proanthocyanidin Microplate Assay Kit

DLSM0215 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Cytochrome b5 Microplate Assay Kit

DLSM0034 DL Develop 100 Assays 315 EUR

Ascorbic Acid Microplate Assay Kit

DLSM0048 DL Develop 100 Assays 665 EUR

Pectate Lyase Microplate Assay Kit

DLSM0093 DL Develop 100 Assays 472.5 EUR

Glucose (Serum) Microplate Assay Kit

DLSM0094 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Soluble Sugar Microplate Assay Kit

DLSM0171 DL Develop 100 Assays 105 EUR

Albumin (Plant) Microplate Assay Kit

DLSM0180 DL Develop 100 Assays 140 EUR

Total Phenols Microplate Assay Kit

DLSM0205 DL Develop 100 Assays 280 EUR

Beta-Amylase Microplate Assay Kit

DLSM0024 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Acid Invertase Microplate Assay Kit

DLSM0026 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Basic Xylanase Microplate Assay Kit

DLSM0091 DL Develop 100 Assays 367.5 EUR

Acetate Kinase Microplate Assay Kit

DLSM0131 DL Develop 100 Assays 630 EUR

Globulin (Plant) Microplate Assay Kit

DLSM0181 DL Develop 100 Assays 140 EUR

myo-Inositol Microplate Assay Kit

DLSM0234 DL Develop 100 Assays 490 EUR

Total Collagen Microplate Assay Kit

DLSM0239 DL Develop 100 Assays 420 EUR

MicroGram Phosphatidylcholine Assay Kit

MPC200K ProFoldin 200 assays 234.99 EUR

Na+/K+ ATPase Microplate Assay Kit

DLSM0019 DL Develop 100 Assays 315 EUR

CheKine™ Micro Tannin Assay Kit

KTB1541-48T Abbkine 48 T 99 EUR

CheKine™ Micro Tannin Assay Kit

KTB1541-96T Abbkine 96 T 179 EUR

CheKine™ Micro Starch Assay Kit

KTB1371-96T Abbkine 96T 89 EUR

CheKine™ Micro Starch Assay Kit

KTB1371-each Abbkine each Ask for price

CheKine™ Micro Starch Assay Kit

KTB1371-Null Abbkine Null Ask for price

CheKine™ Micro Tannin Assay Kit

KTB1541-each Abbkine each Ask for price

Phosphofructokinase Microplate Assay Kit

DLSM0075 DL Develop 100 Assays 612.5 EUR

Alpha-Amylase Microplate Assay Kit

DLSM0023 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Creatine Kinase Microplate Assay Kit

DLSM0045 DL Develop 100 Assays 682.5 EUR

Diamine Oxidase Microplate Assay Kit

DLSM0055 DL Develop 100 Assays 787.5 EUR

Glucose Oxidase Microplate Assay Kit

DLSM0057 DL Develop 100 Assays 437.5 EUR

Pyruvate Kinase Microplate Assay Kit

DLSM0074 DL Develop 100 Assays 525 EUR

Acidic Protease Microplate Assay Kit

DLSM0077 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Acidic Xylanase Microplate Assay Kit

DLSM0090 DL Develop 100 Assays 367.5 EUR

Oxalate Oxidase Microplate Assay Kit

DLSM0168 DL Develop 100 Assays 455 EUR

Peroxide assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1350-POX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

CheKine™ Micro Lactate Assay Kit

KTB1100-48T Abbkine 48 T 69 EUR
Warto zauważyć, że proste inhibitory zaprojektowane w celu ukierunkowania interakcji w tunelu hydrofobowym wiążą się z  powinowactwem mikromolowym  , stanowiąc w ten sposób krok w kierunku opartego na strukturze projektu silnego leku przeciwbakteryjnego o szerokim spektrum działania