Mechanizm ucieczki za pośrednictwem hipoksji przed odpornością nabytą w komórkach nowotworowych

Ucieczka immunologiczna jest podstawową cechą raka, w której wiedza mechanistyczna jest niekompletna. Tutaj opisujemy nowy mechanizm, dzięki któremu <em>niedotlenienie</em> przyczynia się do ucieczki immunologicznej guza z cytotoksycznych limfocytów T (CTL). Ekspozycja <em>ludzkich</em> […]

Defensyny z owadów i roślin wchodzą w interakcję z glukozyloceramidami grzybów

Wzrost gatunków drożdży Candida albicans i Pichia pastoris jest hamowany przez RsAFP2, roślinną defensynę wyizolowaną z nasion rzodkwi (Raphanus sativus) w  stężeniach mikromolowych . W przeciwieństwie do tego, mutanty z delecją gcs obu […]

lonowanie i ekspresja funkcjonalnego transportera serotoniny z mózgu szczura

Selektywny antagonizm transportu serotoniny (<em>5</em>-hydroksytryptaminy, <em>5</em>HT) i noradrenaliny przez leki przeciwdepresyjne jest kluczowym elementem hipotezy „aminy” dotyczącej zaburzeń afektywnych. Doniesiono, że miejsca wychwytu i/lub transportu <em>5</em>HT są zmniejszone w płytkach krwi […]

Czynnik surowicy indukowany endotoksyną, który powoduje martwicę guzów

W badaniu „martwicy krwotocznej” guzów wytwarzanych przez endotoksyny stwierdzono, że surowica myszy zakażonych Bacillus Calmette-Guerin (BCG) leczonych endotoksyną zawiera substancję (czynnik martwicy nowotworu; TNF), która naśladuje martwicze działanie endotoksyny samo. Surowica […]

Dostarczanie genów za pomocą liniowych polietylenoimin o niskiej masie cząsteczkowej

( MW ) 22 kDa został opisany jako posiadający lepszą zdolność do indukowania transferu genu w porównaniu z jego formą rozgałęzioną. Jednak wydajności transfekcji polimeru nie można zwiększyć poza pewną granicę ze względu […]

Receptor dopełniacza jest inhibitorem kaskady dopełniacza

Glikobiałko z  błony  ludzkich  erytrocytów zostało zidentyfikowane jako receptor dla C3b (CR1). Promuje dysocjację konwertazy C3b,Bb szlaku alternatywnego C3 i rozszczepianie C3b przez  inaktywator C3b/ C4b . Odkryliśmy, że CR1 dezaktywuje również konwertazy C3 i C5 szlaku klasycznego. CR1 […]

Izolacja na dużą skalę funkcjonalnie aktywnych składników ludzkiego układu dopełniacza

W niniejszej pracy przedstawiono schemat izolacji wielu składników ludzkiego  dopełniacza  w stanie funkcjonalnym i biochemicznie czystym oraz z pełną aktywnością hemolityczną. Te procedury preparatywne pozwalają na odzyskanie dużych ilości miligramowych i gramowych poszczególnych  składników dopełniacza  z […]

Molekularne podstawy oporności na glifosat przez zoptymalizowaną acetylotransferazę drobnoustrojową

GAT to N-acetylotransferaza z Bacillus  licheniformis  , zoptymalizowana przez tasowanie genów do acetylacji herbicydu o szerokim spektrum działania, glifosatu, stanowiącego podstawę nowego mechanizmu tolerancji glifosatu u roślin transgenicznych (Castle, LA, Siehl, DL, Gorton, […]

Tłumienie sygnalizacji VEGFR-3 hamuje przerzuty do węzłów chłonnych w raku żołądka

W raku żołądka przerzuty do węzłów chłonnych są jednym z głównych czynników prognostycznych i stanowią podstawę do chirurgicznego usunięcia lokalnych węzłów chłonnych. Ostatnio kilka badań wykazało, że nadekspresja limfangiogennego czynnika wzrostu […]

Dwuniciowe pęknięcia DNA indukują fosforylację histonów H2AX na serynie 139

Gdy kultury <em>komórek</em> ssaków lub myszy są narażone na promieniowanie jonizujące w ilościach pozwalających na przeżycie lub śmiertelnych, w regionie histonów H2A dwuwymiarowych żeli znajdują się nowe składniki masy. Łącznie, określane […]