• GAT to N-acetylotransferaza z Bacillus  licheniformis  , zoptymalizowana przez tasowanie genów do acetylacji herbicydu o szerokim spektrum działania, glifosatu, stanowiącego podstawę nowego mechanizmu tolerancji glifosatu u roślin transgenicznych (Castle, LA, Siehl, DL, Gorton, R. Patten, PA, Chen, YH, Bertain, S., Cho, HJ, Duck, N., Wong, J., Liu, D. i Lassner, MW (2004) Science 304, 1151-1154). Struktura krystaliczna o rozdzielczości 1,6-A zoptymalizowanego wariantu GAT w trójskładnikowym kompleksie z acetylokoenzymem A i konkurencyjnym inhibitorem, 3-fosfoglierynianem, definiuje GAT jako członka rodziny N-acetylotransferaz związanych z GCN5.
 • Cztery reszty miejsca aktywnego (Arg-21, Arg-73, Arg-111 i His-138) przyczyniają się do dodatnio naładowanego miejsca wiązania substratu, które jest zachowane w całej podrodzinie GAT. Dane strukturalne i kinetyczne sugerują, że His-138 działa jako zasada katalityczna poprzez wspomaganą przez substrat deprotonację drugorzędowej aminy glifosatu, podczas gdy inna reszta miejsca aktywnego, Tyr-118, działa jako ogólny kwas.
 • Chociaż fizjologiczny substrat jest nieznany,  natywne  acetylaty GAT kwas D-2-amino-3-fosfonopropionowy z kcat/Km 1500 min-1 mM-1. Dane kinetyczne pokazują preferencyjne wiązanie krótkich analogów z  natywnym  GAT i stopniowe lepsze wiązanie dłuższych analogów ze zoptymalizowanymi wariantami.
 • Pomimo 200-krotnego wzrostu kcat i 5,4-krotnego spadku Km dla glifosatu, tylko 4 z 21 podstawień obecnych w R7 GAT leżą w miejscu aktywnym. Rewertanty jednomiejscowe skonstruowane w tych pozycjach sugerują, że wiązanie glifosatu jest optymalizowane przez podstawienia, które zwiększają rozmiar miejsca wiązania substratu.
 • Duża poprawa kcat jest prawdopodobnie spowodowana wspólnymi efektami dodatkowych podstawień zlokalizowanych dystalnie od miejsca aktywnego.
Molekularne podstawy oporności na glifosat przez zoptymalizowaną acetylotransferazę drobnoustrojową
Molekularne podstawy oporności na glifosat dzięki zoptymalizowanej acetylotransferazie mikrobiologicznej.

Stabilność termodynamiczna aktywnej na zimno alfa-amylazy z antarktycznej bakterii Alteromonas haloplanctis.

 • Stabilność termiczną aktywnej na zimno alfa-amylazy (AHA) wydzielanej przez antarktyczną bakterię Alteromonas haloplanctis zbadano za pomocą wewnętrznej fluorescencji, dichroizmu kołowego i różnicowej kalorymetrii skaningowej.
 • Stwierdzono, że ten termolabilny enzym jest największym znanym wielodomenowym białkiem wykazującym odwracalne dwustanowe rozwijanie, co wykazano poprzez odzyskanie wartości DeltaHcal po kolejnych przejściach kalorymetrycznych, stosunek DeltaHcal/DeltaHeff bliski jedności oraz niezależność odfałdowania termodynamiczne parametry szybkości skanowania.
 • W przeciwieństwie do tego, zbadane tutaj mezofilne alfa-amylazy (z trzustki wieprzowej, ludzkich gruczołów ślinowych, chrząszcza śrutowca,  Bacillus  amyloliquefaciens i  Bacillus  licheniformis ) rozwijają się nieodwracalnie zgodnie z mechanizmem niedwustanowym. W przeciwieństwie do mezofilnych alfa-amylaz, temperatura topnienia AHA jest niezależna od wiązania wapnia i chlorków, podczas gdy allosteryczne i strukturalne funkcje tych jonów są zachowane.
 • Termostabilność AHA w optymalnych warunkach charakteryzuje się Tm 43,7°C, DeltaHcal 238 kcal mol-1 i DeltaCp 8,47 kcal mol-1 K-1. Wartości te wykorzystano do obliczenia swobodnej energii Gibbsa rozwijania w szerokim zakresie temperatur.
 • Ta krzywa stabilności pokazuje, że (a) specyficzna DeltaGmax AHA [22 cal (mol pozostałości)-1] jest 4 razy niższa niż alfa-amylaz mezofilnych, (b) uwodnienie grupy odgrywa kluczową rolę w elastyczności enzymu w niskie temperatury, (c) temperatura rozwijania się na zimno ściśle odpowiada dolnej granicy wzrostu bakterii i (d) rekombinowany enzym termolabilny może być wyrażany w gospodarzach mezofilnych w umiarkowanych temperaturach.
 • Argumentuje się również, że aktywna na zimno alfa-amylaza ewoluowała w kierunku najniższej możliwej stabilności konformacyjnej swojego  stanu natywnego  .

Aktywacja  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  przez zaburzenie->>przejście do porządku w miejscu wiązania substratu za pośrednictwem triady wapń-sód-wapń metaliczny.

 1. Strukturalna podstawa tego, jak metale regulują stan funkcjonalny białka poprzez zmianę lub stabilizację jego konformacji, została scharakteryzowana w stosunkowo niewielu przypadkach, ponieważ pozbawiona metalu postać białka jest często częściowo nieuporządkowana i nie nadaje się do analizy krystalograficznej. Nie dotyczy to jednak  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  (BLA), dla której dostępna jest struktura formy wolnej od metalu. BLA to enzym hipertermostabilny, który znajduje szerokie zastosowanie w biotechnologii, np. w rozkładzie skrobi czy jako składnik detergentów. Określenie struktury BLA w postaci zawierającej metal, wraz z porównaniem do enzymu apo, pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób jony metali mogą regulować aktywność enzymu.
 2. Podajemy tutaj strukturę krystaliczną natywnego, zawierającego metal BLA. Struktura pokazuje, że miejsce wiązania wapnia, które jest zachowane we wszystkich alfa-amylazach, stanowi część bezprecedensowego liniowego układu triadowego metalu, z dwoma jonami wapnia otaczającymi centralny jon sodu. Region wokół metalowej triady zawierający 21 reszt wykazuje zmianę konformacyjną obejmującą odwijanie helisy i przejście nieporządek->>porządek w porównaniu ze strukturą BLA bez metalu. Kolejny jon wapnia, nie obserwowany wcześniej w alfa-amylazach, znajduje się na styku domen A i C.
 3. Przedstawiamy opis strukturalny głównego przegrupowania konformacyjnego, w którym pośredniczą jony metali. Indukowane metalem przejście nieporządek->>porządek obserwowane w BLA prowadzi do powstania rozszerzonego miejsca wiązania substratu i wyjaśnia na poziomie strukturalnym zależność alfa-amylaz od wapnia. Porównania sekwencji wskazują, że unikalna triada metalu Ca-Na-Ca i dodatkowy jon wapnia zlokalizowany między domenami A i C można znaleźć wyłącznie w alfa-amylazach bakteryjnych, które wykazują zwiększoną termostabilność. Przedstawione tutaj informacje mogą pomóc w racjonalnym projektowaniu mutantów o zwiększonej wydajności w zastosowaniach biotechnologicznych.

Systematyczna inżynieria metaboliczna Escherichia coli do wysokowydajnej produkcji biochemicznego 2,3-butanodiolu jako paliwa.

 1. Produkcja biopaliw przez rekombinowane Escherichia coli jest ograniczona przez toksyczność produktów. 2,3-butanodiol (2,3-BD), platforma i paliwo biochemiczne o niskiej toksyczności dla drobnoustrojów, może być obiecującą alternatywą dla  produkcji biopaliw.
 2. Jednak wydajność i produktywność 2,3-BD wytwarzanego przez rekombinowane szczepy E. coli nie są wystarczające do fermentacji na skalę przemysłową. W tej pracy zoptymalizowano produkcję 2,3-BD przez rekombinowane szczepy E. coli, stosując podejście systematyczne. Klastry genów biosyntezy 2,3-BD sklonowano od kilku  rodzimych  producentów 2,3-BD, w tym  Bacillus  subtilis,  Bacillus  licheniformis , Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens i Enterobacter cloacae, wstawiono do wektora ekspresyjnego pET28a i porównano pod kątem 2,3 -synteza BD.
 3. Rekombinowany szczep E. coli BL21/pETPT7-EcABC, niosący klaster genów szlaku 2,3-BD z Enterobacter cloacae, wykazał najlepszą zdolność do syntezy 2,3-BD. Następnie ekspresję najbardziej wydajnego klastra genów zoptymalizowano przy użyciu różnych promotorów, w tym PT7, Ptac, Pc i Pabc. E. coli BL21/pET-RABC z Pabc jako promotorem była lepsza w syntezie 2,3-BD.
 4. Na podstawie wyników analiz profilowania biomasy i metabolitów pozakomórkowych warunki fermentacji, w tym pH, szybkość mieszania i szybkość napowietrzania, zostały zoptymalizowane pod kątem wydajnej produkcji 2,3-BD. Po fermentacji okresowej z zasilaniem w zoptymalizowanych warunkach wytworzono 73,8 g/l 2,3-BD przy użyciu E. coli BL21/pET-RABC w ciągu 62 godzin.

Native Bacillus licheniformis Protease

NATE-0633 Creative Enzymes 100mg 493.2 EUR

alpha Amylase from Bacillus licheniformis

20-abx082217 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 mg
 • 1 g

Native Bacillus licheniformis Keratinase, feed grade

FEED-0001 Creative Enzymes 1kg 272.4 EUR

Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

1-CSB-EP365470BQT Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant other Avidin Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP10525-100mg EnQuireBio 100mg 555.6 EUR

Recombinant Human Transferrin Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP10893-100mg EnQuireBio 100mg 186 EUR

Recombinant Bovine Trypsin Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP10896-100mg EnQuireBio 100mg 914.4 EUR

Recombinant other Aprotinin Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP11058-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant Human LDL Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP12550-100mg EnQuireBio 100mg 555.6 EUR

Recombinant other Streptavidin Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP13625-100mg EnQuireBio 100mg 1393.2 EUR

Recombinant Bovine DNase Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP11693-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant Bovine ECGS Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP11736-100mg EnQuireBio 100mg 914.4 EUR

Recombinant Human HDL Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP12211-100mg EnQuireBio 100mg 795.6 EUR

Recombinant Human HSA Protein, Untagged, Native Protein-100mg

QP12315-100mg EnQuireBio 100mg 186 EUR

Rapamycin, 100mg

R5312-100mg ACTGene each 902.4 EUR

Native Bacillus subtilis Bilirubin oxidase

DIA-129 Creative Enzymes 1KU 402 EUR

Native Bacillus megaterium Diaphorase (NADH)

DIA-142 Creative Enzymes 10ku 402 EUR

Native Bacillus sp. Leucine dehydrogenase

DIA-209 Creative Enzymes 5KU 3318 EUR

Bacillus licheniformis N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase CwlM (cwlM)

1-CSB-EP339780BQT Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Doxorubicin HCl, 100mg

R2531-100mg ACTGene each 1560 EUR

Cyclosporin A, 100mg

R5986-100mg ACTGene each 228 EUR

X-Glucuro Sodium Salt, 100mg

R1295-100mg ACTGene each 270 EUR

Recombinant other Elcatonin Protein, Untagged, -100mg

QP10585-100mg EnQuireBio 100mg 3308.4 EUR

Recombinant other Alarelin Protein, Untagged, -100mg

QP10997-100mg EnQuireBio 100mg 544.8 EUR

Goat Anti-Mouse IgG Fc, 100MG

A008-100MG Arbor Assays 100MG 1528 EUR

Goat Anti-Rabbit IgG Fc, 100MG

A009-100MG Arbor Assays 100MG 1528 EUR

Recombinant other Avidin Biotin Protein, Untagged, -100mg

QP10526-100mg EnQuireBio 100mg 1263.6 EUR

Recombinant Human Insulin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP10732-100mg EnQuireBio 100mg 795.6 EUR

Recombinant other Bivalirudin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11165-100mg EnQuireBio 100mg 675.6 EUR

Recombinant Human Leuprorelin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12555-100mg EnQuireBio 100mg 860.4 EUR

Recombinant Human LHRH Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12569-100mg EnQuireBio 100mg 469.2 EUR

Recombinant other Lypressin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12608-100mg EnQuireBio 100mg 555.6 EUR

Recombinant other MOG Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12717-100mg EnQuireBio 100mg 1948.8 EUR

Recombinant Human OT Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12937-100mg EnQuireBio 100mg 544.8 EUR

Recombinant other protein 1, Untagged, E.coli-100mg

QP13162-100mg EnQuireBio 100mg 675.6 EUR

Recombinant other SPA Protein, His, E.coli-100mg

QP13566-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other SST Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13598-100mg EnQuireBio 100mg 501.6 EUR

Recombinant Human TRH Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13814-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other DDAVP Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11607-100mg EnQuireBio 100mg 1948.8 EUR

Recombinant other Deslorelin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11661-100mg EnQuireBio 100mg 795.6 EUR

Recombinant other Eledoisin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11778-100mg EnQuireBio 100mg 555.6 EUR

Recombinant other Enfuvirtide Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11786-100mg EnQuireBio 100mg 426 EUR

Recombinant Human Eptifibatide Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11802-100mg EnQuireBio 100mg 544.8 EUR

Recombinant other GCV Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11945-100mg EnQuireBio 100mg 195.6 EUR

Recombinant other Goserelin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12027-100mg EnQuireBio 100mg 1240.8 EUR

Recombinant other Hexarelin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12225-100mg EnQuireBio 100mg 914.4 EUR

Donkey Anti-Sheep IgG (H&L), 100MG

A010-100MG Arbor Assays 100MG 1528 EUR

Recombinant other Lipase A Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP10772-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant Human LTF Holo Protein, Untagged, Rice-100mg

QP12596-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant other MT I Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12745-100mg EnQuireBio 100mg 914.4 EUR

Recombinant other MT II Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP12746-100mg EnQuireBio 100mg 914.4 EUR

Recombinant other Protein-L Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13168-100mg EnQuireBio 100mg 795.6 EUR

Recombinant other SPA 33.4kDa Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13567-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other SPA Long Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13568-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other SPA-Cys Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13569-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other TP 5 Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13789-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant Multi Species Vasopressin Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13923-100mg EnQuireBio 100mg 555.6 EUR

Recombinant Human GHRP 2 Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11968-100mg EnQuireBio 100mg 544.8 EUR

Recombinant other GHRP 6 Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11969-100mg EnQuireBio 100mg 544.8 EUR

Recombinant other HSA Recombinant Protein, Untagged, Rice-100mg

QP12317-100mg EnQuireBio 100mg 675.6 EUR

Recombinant other PROK Tritirachium album Protein, Untagged, Yeast-100mg

QP10849-100mg EnQuireBio 100mg 241.2 EUR

Recombinant other Protein-A/G Protein, His, E.coli-100mg

QP13163-100mg EnQuireBio 100mg 675.6 EUR

Recombinant other Protein-G His Protein, His, E.coli-100mg

QP13167-100mg EnQuireBio 100mg 1873.2 EUR

Recombinant other Protein-L Cys Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13169-100mg EnQuireBio 100mg 860.4 EUR

Recombinant other SPA-Cys His Protein, His, E.coli-100mg

QP13570-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant other SPA-Cys Long Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13571-100mg EnQuireBio 100mg 381.6 EUR

Recombinant Human Collagen-III Protein, Untagged, Pichia Pastoris-100mg

QP11479-100mg EnQuireBio 100mg 1752 EUR

Recombinant other Cys-Protein-G Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11587-100mg EnQuireBio 100mg 1873.2 EUR

Recombinant other Cys-Protein-L Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11588-100mg EnQuireBio 100mg 860.4 EUR

Recombinant other HSA Lipid free Protein, Untagged, Rice-100mg

QP12316-100mg EnQuireBio 100mg 675.6 EUR

Recombinant other protein 1, Untagged, E.coli-100mg

QP10853-EC-100mg EnQuireBio 100mg 501.6 EUR

Recombinant other Protein Cys-A/G Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13161-100mg EnQuireBio 100mg 860.4 EUR

Recombinant other Protein-A/G Cys Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13164-100mg EnQuireBio 100mg 860.4 EUR

Recombinant other Protein-A/G/L Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13165-100mg EnQuireBio 100mg 1633.2 EUR

Recombinant other Protein-A/G/L-Cys Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP13166-100mg EnQuireBio 100mg 1633.2 EUR

Recombinant other Cys-Protein-A/G/L Protein, Untagged, E.coli-100mg

QP11586-100mg EnQuireBio 100mg 1633.2 EUR

EDC: (100mg)

59002 Biotium 100MG 151.2 EUR

TPEN: (100mg)

59003 Biotium 100MG 193.2 EUR

SCAS: (100mg)

70037 Biotium 100MG 213.6 EUR

MTSES: (100mg)

91020 Biotium 100MG 154.8 EUR

MTSET: (100mg)

91021 Biotium 100MG 154.8 EUR

MTSEA: (100mg)

91022 Biotium 100MG 154.8 EUR

MTSEH: (100mg)

91023 Biotium 100MG 310.8 EUR

MTSPA: (100mg)

91024 Biotium 100MG 183.6 EUR

MTSPS: (100mg)

91025 Biotium 100MG 154.8 EUR

MTSBS: (100mg)

91026 Biotium 100MG 154.8 EUR

MTSPT: (100mg)

91027 Biotium 100MG 154.8 EUR

AEAETS:100mg

91031 Biotium 100MG 204 EUR

DiOC6(3): (100mg)

70009 Biotium 100MG 247.2 EUR

M Tuberculh37 100Mg

231141 Scientific Laboratory Supplies PK6 270.18 EUR

M Butyricum 100Mg

264010 Scientific Laboratory Supplies PK6 228 EUR

Bacillus cereus Enterotoxin

1-CSB-EP302168BQJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus amyloliquefaciens Barstar

1-CSB-EP320008BQB Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus sp. Levanase

1-CSB-EP523248BRG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus Spores Antibody

abx022927-1ml Abbexa 1 ml 718.8 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-10kg Alphabiosciences 10 kg 2187.6 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 523.2 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-500g Alphabiosciences 500 g 186 EUR

Coelenterazine (native)

10110 Biotium 50uG 134.4 EUR

Coelenterazine (native)

10110-1 Biotium 1MG 339.6 EUR

 

Wartości zarówno plonu, jak i produktywności 2,3-BD uzyskane dzięki zoptymalizowanemu systemowi biologicznemu są najwyższe, jakie kiedykolwiek osiągnięto dzięki zmodyfikowanemu szczepowi E. coli. Oprócz produkcji 2,3-BD podejście systematyczne może być również stosowane w produkcji innych ważnych chemikaliów poprzez rekombinowane szczepy E. coli.