• GAT to N-acetylotransferaza z Bacillus  licheniformis  , zoptymalizowana przez tasowanie genów do acetylacji herbicydu o szerokim spektrum działania, glifosatu, stanowiącego podstawę nowego mechanizmu tolerancji glifosatu u roślin transgenicznych (Castle, LA, Siehl, DL, Gorton, R. Patten, PA, Chen, YH, Bertain, S., Cho, HJ, Duck, N., Wong, J., Liu, D. i Lassner, MW (2004) Science 304, 1151-1154). Struktura krystaliczna o rozdzielczości 1,6-A zoptymalizowanego wariantu GAT w trójskładnikowym kompleksie z acetylokoenzymem A i konkurencyjnym inhibitorem, 3-fosfoglierynianem, definiuje GAT jako członka rodziny N-acetylotransferaz związanych z GCN5.
 • Cztery reszty miejsca aktywnego (Arg-21, Arg-73, Arg-111 i His-138) przyczyniają się do dodatnio naładowanego miejsca wiązania substratu, które jest zachowane w całej podrodzinie GAT. Dane strukturalne i kinetyczne sugerują, że His-138 działa jako zasada katalityczna poprzez wspomaganą przez substrat deprotonację drugorzędowej aminy glifosatu, podczas gdy inna reszta miejsca aktywnego, Tyr-118, działa jako ogólny kwas.
 • Chociaż fizjologiczny substrat jest nieznany,  natywne  acetylaty GAT kwas D-2-amino-3-fosfonopropionowy z kcat/Km 1500 min-1 mM-1. Dane kinetyczne pokazują preferencyjne wiązanie krótkich analogów z  natywnym  GAT i stopniowe lepsze wiązanie dłuższych analogów ze zoptymalizowanymi wariantami.
 • Pomimo 200-krotnego wzrostu kcat i 5,4-krotnego spadku Km dla glifosatu, tylko 4 z 21 podstawień obecnych w R7 GAT leżą w miejscu aktywnym. Rewertanty jednomiejscowe skonstruowane w tych pozycjach sugerują, że wiązanie glifosatu jest optymalizowane przez podstawienia, które zwiększają rozmiar miejsca wiązania substratu.
 • Duża poprawa kcat jest prawdopodobnie spowodowana wspólnymi efektami dodatkowych podstawień zlokalizowanych dystalnie od miejsca aktywnego.
Molekularne podstawy oporności na glifosat przez zoptymalizowaną acetylotransferazę drobnoustrojową
Molekularne podstawy oporności na glifosat dzięki zoptymalizowanej acetylotransferazie mikrobiologicznej.

Stabilność termodynamiczna aktywnej na zimno alfa-amylazy z antarktycznej bakterii Alteromonas haloplanctis.

 • Stabilność termiczną aktywnej na zimno alfa-amylazy (AHA) wydzielanej przez antarktyczną bakterię Alteromonas haloplanctis zbadano za pomocą wewnętrznej fluorescencji, dichroizmu kołowego i różnicowej kalorymetrii skaningowej.
 • Stwierdzono, że ten termolabilny enzym jest największym znanym wielodomenowym białkiem wykazującym odwracalne dwustanowe rozwijanie, co wykazano poprzez odzyskanie wartości DeltaHcal po kolejnych przejściach kalorymetrycznych, stosunek DeltaHcal/DeltaHeff bliski jedności oraz niezależność odfałdowania termodynamiczne parametry szybkości skanowania.
 • W przeciwieństwie do tego, zbadane tutaj mezofilne alfa-amylazy (z trzustki wieprzowej, ludzkich gruczołów ślinowych, chrząszcza śrutowca,  Bacillus  amyloliquefaciens i  Bacillus  licheniformis ) rozwijają się nieodwracalnie zgodnie z mechanizmem niedwustanowym. W przeciwieństwie do mezofilnych alfa-amylaz, temperatura topnienia AHA jest niezależna od wiązania wapnia i chlorków, podczas gdy allosteryczne i strukturalne funkcje tych jonów są zachowane.
 • Termostabilność AHA w optymalnych warunkach charakteryzuje się Tm 43,7°C, DeltaHcal 238 kcal mol-1 i DeltaCp 8,47 kcal mol-1 K-1. Wartości te wykorzystano do obliczenia swobodnej energii Gibbsa rozwijania w szerokim zakresie temperatur.
 • Ta krzywa stabilności pokazuje, że (a) specyficzna DeltaGmax AHA [22 cal (mol pozostałości)-1] jest 4 razy niższa niż alfa-amylaz mezofilnych, (b) uwodnienie grupy odgrywa kluczową rolę w elastyczności enzymu w niskie temperatury, (c) temperatura rozwijania się na zimno ściśle odpowiada dolnej granicy wzrostu bakterii i (d) rekombinowany enzym termolabilny może być wyrażany w gospodarzach mezofilnych w umiarkowanych temperaturach.
 • Argumentuje się również, że aktywna na zimno alfa-amylaza ewoluowała w kierunku najniższej możliwej stabilności konformacyjnej swojego  stanu natywnego  .

Aktywacja  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  przez zaburzenie->>przejście do porządku w miejscu wiązania substratu za pośrednictwem triady wapń-sód-wapń metaliczny.

 1. Strukturalna podstawa tego, jak metale regulują stan funkcjonalny białka poprzez zmianę lub stabilizację jego konformacji, została scharakteryzowana w stosunkowo niewielu przypadkach, ponieważ pozbawiona metalu postać białka jest często częściowo nieuporządkowana i nie nadaje się do analizy krystalograficznej. Nie dotyczy to jednak  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  (BLA), dla której dostępna jest struktura formy wolnej od metalu. BLA to enzym hipertermostabilny, który znajduje szerokie zastosowanie w biotechnologii, np. w rozkładzie skrobi czy jako składnik detergentów. Określenie struktury BLA w postaci zawierającej metal, wraz z porównaniem do enzymu apo, pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób jony metali mogą regulować aktywność enzymu.
 2. Podajemy tutaj strukturę krystaliczną natywnego, zawierającego metal BLA. Struktura pokazuje, że miejsce wiązania wapnia, które jest zachowane we wszystkich alfa-amylazach, stanowi część bezprecedensowego liniowego układu triadowego metalu, z dwoma jonami wapnia otaczającymi centralny jon sodu. Region wokół metalowej triady zawierający 21 reszt wykazuje zmianę konformacyjną obejmującą odwijanie helisy i przejście nieporządek->>porządek w porównaniu ze strukturą BLA bez metalu. Kolejny jon wapnia, nie obserwowany wcześniej w alfa-amylazach, znajduje się na styku domen A i C.
 3. Przedstawiamy opis strukturalny głównego przegrupowania konformacyjnego, w którym pośredniczą jony metali. Indukowane metalem przejście nieporządek->>porządek obserwowane w BLA prowadzi do powstania rozszerzonego miejsca wiązania substratu i wyjaśnia na poziomie strukturalnym zależność alfa-amylaz od wapnia. Porównania sekwencji wskazują, że unikalna triada metalu Ca-Na-Ca i dodatkowy jon wapnia zlokalizowany między domenami A i C można znaleźć wyłącznie w alfa-amylazach bakteryjnych, które wykazują zwiększoną termostabilność. Przedstawione tutaj informacje mogą pomóc w racjonalnym projektowaniu mutantów o zwiększonej wydajności w zastosowaniach biotechnologicznych.

Systematyczna inżynieria metaboliczna Escherichia coli do wysokowydajnej produkcji biochemicznego 2,3-butanodiolu jako paliwa.

 1. Produkcja biopaliw przez rekombinowane Escherichia coli jest ograniczona przez toksyczność produktów. 2,3-butanodiol (2,3-BD), platforma i paliwo biochemiczne o niskiej toksyczności dla drobnoustrojów, może być obiecującą alternatywą dla  produkcji biopaliw.
 2. Jednak wydajność i produktywność 2,3-BD wytwarzanego przez rekombinowane szczepy E. coli nie są wystarczające do fermentacji na skalę przemysłową. W tej pracy zoptymalizowano produkcję 2,3-BD przez rekombinowane szczepy E. coli, stosując podejście systematyczne. Klastry genów biosyntezy 2,3-BD sklonowano od kilku  rodzimych  producentów 2,3-BD, w tym  Bacillus  subtilis,  Bacillus  licheniformis , Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens i Enterobacter cloacae, wstawiono do wektora ekspresyjnego pET28a i porównano pod kątem 2,3 -synteza BD.
 3. Rekombinowany szczep E. coli BL21/pETPT7-EcABC, niosący klaster genów szlaku 2,3-BD z Enterobacter cloacae, wykazał najlepszą zdolność do syntezy 2,3-BD. Następnie ekspresję najbardziej wydajnego klastra genów zoptymalizowano przy użyciu różnych promotorów, w tym PT7, Ptac, Pc i Pabc. E. coli BL21/pET-RABC z Pabc jako promotorem była lepsza w syntezie 2,3-BD.
 4. Na podstawie wyników analiz profilowania biomasy i metabolitów pozakomórkowych warunki fermentacji, w tym pH, szybkość mieszania i szybkość napowietrzania, zostały zoptymalizowane pod kątem wydajnej produkcji 2,3-BD. Po fermentacji okresowej z zasilaniem w zoptymalizowanych warunkach wytworzono 73,8 g/l 2,3-BD przy użyciu E. coli BL21/pET-RABC w ciągu 62 godzin.

Native Bacillus licheniformis Protease

NATE-0633 Creative Enzymes 100mg 493.2 EUR

Native Bacillus licheniformis Keratinase, feed grade

FEED-0001 Creative Enzymes 1kg 272.4 EUR

α-Amylase from Bacillus licheniformis

abx071103-100mg Abbexa 100 mg 150 EUR

NADH Oxidase from Bacillus licheniformis

23626-52 NACALAI TESQUE 25UNITS 369.6 EUR

alpha Amylase from Bacillus licheniformis

20-abx082217 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 mg
 • 1 g

Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

1-CSB-EP365470BQT Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

CSB-EP365470BQT Cusabio 3457 mg Ask for price

Recombinant Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg(apr)

AP77220 SAB 1mg 2826 EUR

Recombinant Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

RPC22807-100ug Biomatik Corporation 100ug 721.6 EUR

Recombinant Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

RPC22807-1mg Biomatik Corporation 1mg 2884.7 EUR

Recombinant Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

RPC22807-20ug Biomatik Corporation 20ug 448.1 EUR

OPCA05205-1MG - APR Recombinant Protein (Bacillus licheniformis)

OPCA05205-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1977 EUR

OPCA05205-20UG - APR Recombinant Protein (Bacillus licheniformis)

OPCA05205-20UG Aviva Systems Biology 20ug 400 EUR

OPCA05205-100UG - APR Recombinant Protein (Bacillus licheniformis)

OPCA05205-100UG Aviva Systems Biology 100ug 586 EUR

Bacillus licheniformis N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase CwlM (cwlM)

1-CSB-EP339780BQT Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Bacillus licheniformis N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase CwlM (cwlM)

CSB-EP339780BQT Cusabio 3086 mg Ask for price

Recombinant Bacillus licheniformis N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase CwlM(cwlM)

AP71079 SAB 1mg 2826 EUR

Native Bacillus sp. Leucine dehydrogenase

DIA-209 Creative Enzymes 5KU 3318 EUR

Native Bacillus subtilis Bilirubin oxidase

DIA-129 Creative Enzymes 1KU 402 EUR

Native Bacillus megaterium Diaphorase (NADH)

DIA-142 Creative Enzymes 10ku 402 EUR

Bacillus spores

GWB-73CF3D GenWay Biotech 1 ml FITC Ask for price

Bacillus cereus

Oneq-H492-OneqH492100D Bioingentech Oneq-H492-100D 515 EUR

Bacillus cereus

Oneq-H492-OneqH492150D Bioingentech Oneq-H492-150D 594 EUR

Bacillus cereus

Oneq-H492-OneqH49250D Bioingentech Oneq-H492-50D 413 EUR

Bacillus cereus

PCR-H492-PCRH49248D Bioingentech PCR-H492-48D 230 EUR

Bacillus cereus

PCR-H492-PCRH49296D Bioingentech PCR-H492-96D 312 EUR

Bacillus Medium

M1383-100G EWC Diagnostics 1 unit 13.42 EUR

Bacillus Medium

M1383-500G EWC Diagnostics 1 unit 35.04 EUR

Bacillus anthracis

Oneq-H504-OneqH504100D Bioingentech Oneq-H504-100D 515 EUR

Bacillus anthracis

Oneq-H504-OneqH504150D Bioingentech Oneq-H504-150D 594 EUR

Bacillus anthracis

Oneq-H504-OneqH50450D Bioingentech Oneq-H504-50D 413 EUR

Bacillus anthracis

PCR-H504-PCRH50448D Bioingentech PCR-H504-48D 230 EUR

Bacillus anthracis

PCR-H504-PCRH50496D Bioingentech PCR-H504-96D 312 EUR

Bacillus sp. Levanase

1-CSB-EP523248BRG Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-10kg Alphabiosciences 10 kg 2187.6 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 523.2 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-500g Alphabiosciences 500 g 186 EUR

*HiCrome Bacillus Agar

M1651-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.01 EUR

*HiCrome Bacillus Agar

M1651-500G EWC Diagnostics 1 unit 55.87 EUR

Bacillus Spores Antibody

abx022927-1ml Abbexa 1 ml 718.8 EUR

Bacillus spores Antibody

GWB-E8782F GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Bacillus Spores Antibody

abx022927-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Bacillus Spores Antibody

abx022927-80l Abbexa 80 µl 1012.5 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax)

GWB-296FB1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Bacillus cereus PCR kit

PCR-H492-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Bacillus cereus PCR kit

PCR-H492-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Bacillus cereus Enterotoxin

1-CSB-EP302168BQJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus anthracis Antibody

GWB-D228B3 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Cilia-associated bacillus

Oneq-V343-OneqV343100D Bioingentech Oneq-V343-100D 515 EUR

Cilia-associated bacillus

Oneq-V343-OneqV343150D Bioingentech Oneq-V343-150D 594 EUR

Cilia-associated bacillus

Oneq-V343-OneqV34350D Bioingentech Oneq-V343-50D 413 EUR

Cilia-associated bacillus

PCR-V343-PCRV34348D Bioingentech PCR-V343-48D 230 EUR

Cilia-associated bacillus

PCR-V343-PCRV34396D Bioingentech PCR-V343-96D 312 EUR

Acid Fast Bacillus Stain

21770000-1 Glycomatrix 100 mL 37.55 EUR

Acid Fast Bacillus Stain

21770000-2 Glycomatrix 250 mL 54.1 EUR

Acid Fast Bacillus Stain

21770000-3 Glycomatrix 500 mL 84.53 EUR

Acid Fast Bacillus Stain

21770000-4 Glycomatrix 1 L 142.83 EUR

Bacillus Cereus Agar Base

M833-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

Bacillus Cereus Agar Base

M833-500G EWC Diagnostics 1 unit 46.58 EUR

Lysis Buffer for Bacillus

22040042-1 Bio-WORLD 100 mL 102.44 EUR

Bacillus Differentiation Agar

M1394-500G EWC Diagnostics 1 unit 51.62 EUR

Bacillus Selective Supplement

FD324-5VL EWC Diagnostics 1 unit 20.85 EUR

Bacillus anthracis PCR kit

PCR-H504-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Bacillus anthracis PCR kit

PCR-H504-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Bacillus Cereus Count Plate

KGR013 Ring Biotechnology Co 12tests 12 EUR

Aerobic bacillus Count Plate

KGR024 Ring Biotechnology Co 12tests 20 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacillus sp. Levanase (Levanase)

1-CSB-YP523248BRG Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

HiCrome Bacillus HiCynth Agar

MCD1651-100G EWC Diagnostics 1 unit 16.1 EUR

HiCrome Bacillus HiCynth Agar

MCD1651-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.25 EUR

Bacitracin from Bacillus subtilis

40210000-1 Glycomatrix 5 g 68.06 EUR

Bacitracin from Bacillus subtilis

40210000-2 Glycomatrix 10 g 114.21 EUR

Bacitracin from Bacillus subtilis

40210000-3 Glycomatrix 25 g 233.11 EUR

SCK6 Bacillus subtilis Strains

S0086 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Bacillus amyloliquefaciens Barstar

1-CSB-EP320008BQB Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Levanase (sacC)

1-CSB-EP356581BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

BS168 Bacillus subtilis Strains

S0075 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

WB600 Bacillus subtilis Strains

S0093 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Identify of Mesophilic Bacillus

MIC6710 Scientific Laboratory Supplies PK20 319.2 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacillus cereus (MYP) Agar - PK10

MED1158 Scientific Laboratory Supplies PK10 16.2 EUR

Cow Bacillus cereus ELISA Kit

abx055918-1mg Abbexa 1 mg 493.75 EUR

Cow Bacillus cereus ELISA Kit

abx055918-5mg Abbexa 5 mg Ask for price

Bacillus Intein (aa 3 - 518) [His]

DAG1753 Creative Diagnostics 100 ug 1232.4 EUR

WB800N Bacillus subtilis Strains

S0076 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Hicrome™ Bacillus Agar Plate

MP1651-20PT EWC Diagnostics 1 unit 56.71 EUR

Bacillus anthracis antibody (Spore)

10-B108A Fitzgerald 500 ug 457.2 EUR

Bacillus anthracis antibody (Spore)

10-B108B Fitzgerald 500 ug 457.2 EUR

Bacillus Circulans Intein Protein

20-abx261511 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Bacillus anthracis (Spore), Antibody

GWB-B2F3E3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Spore), Antibody

GWB-E42593 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus Circulans Intein Protein

abx261511-100g Abbexa 100 µg 3550 EUR

Bacillus Circulans Intein Protein

abx261511-10g Abbexa 10 µg 325 EUR

Bacillus Circulans Intein Protein

abx261511-2g Abbexa 2 µg 225 EUR

Bacillus Cereus Agar (PEMBA) - EACH

MED1488 Scientific Laboratory Supplies EACH 99.9 EUR

Bacillus Cereus HiVeg Agar Base

MV833-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

Bacillus Cereus HiVeg Agar Base

MV833-500G EWC Diagnostics 1 unit 46.58 EUR

Sheep Bacillus cereus ELISA Kit

abx055919-1mg Abbexa 1 mg 493.75 EUR

Sheep Bacillus cereus ELISA Kit

abx055919-5mg Abbexa 5 mg Ask for price

HiTouch FlexiPlate - Bacillus Counts

FL016-50PT EWC Diagnostics 1 unit 35.83 EUR

Bacillus Psychrophilus Count Plate

KGR019 Ring Biotechnology Co 12tests 20 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10-B02A Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10-B02B Fitzgerald 1 mg 407 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

20-BR04 Fitzgerald 500 ug 304 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106a Fitzgerald 1 mg 681.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106b Fitzgerald 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106c Fitzgerald 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106d Fitzgerald 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106e Fitzgerald 1 mg 407 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106f Fitzgerald 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-2D62E9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-523438 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-397803 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-AD71CB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-AF0B5A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-344E3B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-9696A9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-E60119 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus anthracis (Anthrax), Antibody

GWB-D6F0AF GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Bacillus Cereus HiCynth Agar Base

MCD833-100G EWC Diagnostics 1 unit 19.78 EUR

Bacillus Cereus HiCynth Agar Base

MCD833-500G EWC Diagnostics 1 unit 53.52 EUR

HiDtect Bacillus Identification Disc

DT011-10DS EWC Diagnostics 1 unit 23.4 EUR

HiDtect Bacillus Identification Disc

DT011-25DS EWC Diagnostics 1 unit 41.23 EUR

HiDtect Bacillus Identification Disc

DT011-50DS EWC Diagnostics 1 unit 69.94 EUR

Bacillus cereus Selective Sup - PK10

MED1550 Scientific Laboratory Supplies PK10 49.95 EUR

Bacillus anthracis Protective Antigen

GWB-ACCF3C GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Intein Bacillus Circulans Recombinant

rAP-4507 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Bacillus Cerus Agar Base (MYP) - EACH

MED1428 Scientific Laboratory Supplies EACH 94.5 EUR

Neutral proteinase from Bacillus sp.

DIA-273 Creative Enzymes 1g 324 EUR

Bacillus thuringiensis,BT ELISA Kit

CN-00140O1 ChemNorm 96T 567.6 EUR

Bacillus thuringiensis,BT ELISA Kit

CN-00140O2 ChemNorm 48T 387.6 EUR

Bacillus thuringiensis (BT) ELISA Kit

abx053110-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Cilia-associated bacillus PCR kit

PCR-V343-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Cilia-associated bacillus PCR kit

PCR-V343-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Bacillus thuringiensis,BT ELISA Kit

SL0005Ot Sunlong - 528 EUR

CMCC (B) 63501 Bacillus subtilis Strains

S0098 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BamHI Source : Bacillus amyloliquefacien

MBRE002-1000U EWC Diagnostics 1 unit 24.46 EUR

BamHI Source : Bacillus amyloliquefacien

MBRE002-250U EWC Diagnostics 1 unit 7.91 EUR

BamHI Source : Bacillus amyloliquefacien

MBRE002-5000U EWC Diagnostics 1 unit 116.95 EUR

BamHI Source : Bacillus amyloliquefacien

MBRE002-500U EWC Diagnostics 1 unit 12.21 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Bacillus subtilis Subtilisin E (aprE)

1-CSB-EP356214BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Anti-URICASE (Bacillus species) (Goat)

GWB-F96B20 GenWay Biotech 2 mL Ask for price

Bglll Source : Bacillus globigii, Recog

MBRE018-250U EWC Diagnostics 1 unit 49.59 EUR

Bacillus subtilis Subtilosin-A (sboA)

1-CSB-EP522484BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Subtilosin-A (sboA)

1-CSB-EP522484BRJe3 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus Cereus Detection Taqman qPCR

TBS42033-100 Tribioscience 100 tests 339 EUR

Bacillus Cereus Detection Taqman qPCR

TBS42033-200 Tribioscience 200 tests 678 EUR

Bacillus cereus PEMBA Supplement - PK10

MED1580 Scientific Laboratory Supplies PK10 48.6 EUR

BglII Source : Bacillus globigii Recogn

MBRE018-1000U EWC Diagnostics 1 unit 181.99 EUR

BglII Source : Bacillus globigii Recogn

MBRE018-5000U EWC Diagnostics 1 unit 815.71 EUR

BglII Source : Bacillus globigii Recogn

MBRE018-500U EWC Diagnostics 1 unit 91.05 EUR

Recombinant Bacillus Thermolysin Protein

VAng-Lsx1547-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

QPCR Kit DNA Bacillus anthracis - EACH

MOL6382 Scientific Laboratory Supplies EACH 1176.51 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus anthrMmix - EACH

MOL6384 Scientific Laboratory Supplies EACH 1499.64 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus cereuMmix - EACH

MOL6620 Scientific Laboratory Supplies EACH 1433.55 EUR

Bacillus subtilis Expansin-yoaJ (yoaJ)

1-CSB-YP522026BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Glycine oxidase (thiO)

1-CSB-EP521738BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Expansin-yoaJ (yoaJ)

1-CSB-EP522026BRJ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus Species Detection Taqman qPCR

TBS42034-100 Tribioscience 100 tests 339 EUR

Bacillus Species Detection Taqman qPCR

TBS42034-200 Tribioscience 200 tests 678 EUR

Recombinant Bacillus subtilis subsp. natto Subtilisin NAT (aprN)

CSB-EP336091BRL Cusabio 6918 mg Ask for price

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) -HRP, Antibody

GWB-800EDE GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Legionella pneumophila antigen (native extract)

NAT41580-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Recombinant Bacillus sp. Levanase, partial

CSB-YP523248BRG Cusabio 6452 mg Ask for price

Recombinant Bacillus sp. Levanase, partial

CSB-EP523248BRG Cusabio 3616 mg Ask for price

Bacillus anthracis antibody (Edema Factor)

70-1009 Fitzgerald 1 mg 329 EUR

Recombinant Bacillus sp. Levanase,partial

AP73779 SAB 1mg 2826 EUR

OAEF01235-1ML - Bacillus Antibody : Biotin

OAEF01235-1ML Aviva Systems Biology 1ml 478 EUR

Recombinant Bacillus sp. Levanase,partial

RPC22901-100ug Biomatik Corporation 100ug 721.6 EUR

Recombinant Bacillus sp. Levanase,partial

RPC22901-1mg Biomatik Corporation 1mg 2884.7 EUR

 

Wartości zarówno plonu, jak i produktywności 2,3-BD uzyskane dzięki zoptymalizowanemu systemowi biologicznemu są najwyższe, jakie kiedykolwiek osiągnięto dzięki zmodyfikowanemu szczepowi E. coli. Oprócz produkcji 2,3-BD podejście systematyczne może być również stosowane w produkcji innych ważnych chemikaliów poprzez rekombinowane szczepy E. coli.