• GAT to N-acetylotransferaza z Bacillus  licheniformis  , zoptymalizowana przez tasowanie genów do acetylacji herbicydu o szerokim spektrum działania, glifosatu, stanowiącego podstawę nowego mechanizmu tolerancji glifosatu u roślin transgenicznych (Castle, LA, Siehl, DL, Gorton, R. Patten, PA, Chen, YH, Bertain, S., Cho, HJ, Duck, N., Wong, J., Liu, D. i Lassner, MW (2004) Science 304, 1151-1154). Struktura krystaliczna o rozdzielczości 1,6-A zoptymalizowanego wariantu GAT w trójskładnikowym kompleksie z acetylokoenzymem A i konkurencyjnym inhibitorem, 3-fosfoglierynianem, definiuje GAT jako członka rodziny N-acetylotransferaz związanych z GCN5.
 • Cztery reszty miejsca aktywnego (Arg-21, Arg-73, Arg-111 i His-138) przyczyniają się do dodatnio naładowanego miejsca wiązania substratu, które jest zachowane w całej podrodzinie GAT. Dane strukturalne i kinetyczne sugerują, że His-138 działa jako zasada katalityczna poprzez wspomaganą przez substrat deprotonację drugorzędowej aminy glifosatu, podczas gdy inna reszta miejsca aktywnego, Tyr-118, działa jako ogólny kwas.
 • Chociaż fizjologiczny substrat jest nieznany,  natywne  acetylaty GAT kwas D-2-amino-3-fosfonopropionowy z kcat/Km 1500 min-1 mM-1. Dane kinetyczne pokazują preferencyjne wiązanie krótkich analogów z  natywnym  GAT i stopniowe lepsze wiązanie dłuższych analogów ze zoptymalizowanymi wariantami.
 • Pomimo 200-krotnego wzrostu kcat i 5,4-krotnego spadku Km dla glifosatu, tylko 4 z 21 podstawień obecnych w R7 GAT leżą w miejscu aktywnym. Rewertanty jednomiejscowe skonstruowane w tych pozycjach sugerują, że wiązanie glifosatu jest optymalizowane przez podstawienia, które zwiększają rozmiar miejsca wiązania substratu.
 • Duża poprawa kcat jest prawdopodobnie spowodowana wspólnymi efektami dodatkowych podstawień zlokalizowanych dystalnie od miejsca aktywnego.
Molekularne podstawy oporności na glifosat przez zoptymalizowaną acetylotransferazę drobnoustrojową
Molekularne podstawy oporności na glifosat dzięki zoptymalizowanej acetylotransferazie mikrobiologicznej.

Stabilność termodynamiczna aktywnej na zimno alfa-amylazy z antarktycznej bakterii Alteromonas haloplanctis.

 • Stabilność termiczną aktywnej na zimno alfa-amylazy (AHA) wydzielanej przez antarktyczną bakterię Alteromonas haloplanctis zbadano za pomocą wewnętrznej fluorescencji, dichroizmu kołowego i różnicowej kalorymetrii skaningowej.
 • Stwierdzono, że ten termolabilny enzym jest największym znanym wielodomenowym białkiem wykazującym odwracalne dwustanowe rozwijanie, co wykazano poprzez odzyskanie wartości DeltaHcal po kolejnych przejściach kalorymetrycznych, stosunek DeltaHcal/DeltaHeff bliski jedności oraz niezależność odfałdowania termodynamiczne parametry szybkości skanowania.
 • W przeciwieństwie do tego, zbadane tutaj mezofilne alfa-amylazy (z trzustki wieprzowej, ludzkich gruczołów ślinowych, chrząszcza śrutowca,  Bacillus  amyloliquefaciens i  Bacillus  licheniformis ) rozwijają się nieodwracalnie zgodnie z mechanizmem niedwustanowym. W przeciwieństwie do mezofilnych alfa-amylaz, temperatura topnienia AHA jest niezależna od wiązania wapnia i chlorków, podczas gdy allosteryczne i strukturalne funkcje tych jonów są zachowane.
 • Termostabilność AHA w optymalnych warunkach charakteryzuje się Tm 43,7°C, DeltaHcal 238 kcal mol-1 i DeltaCp 8,47 kcal mol-1 K-1. Wartości te wykorzystano do obliczenia swobodnej energii Gibbsa rozwijania w szerokim zakresie temperatur.
 • Ta krzywa stabilności pokazuje, że (a) specyficzna DeltaGmax AHA [22 cal (mol pozostałości)-1] jest 4 razy niższa niż alfa-amylaz mezofilnych, (b) uwodnienie grupy odgrywa kluczową rolę w elastyczności enzymu w niskie temperatury, (c) temperatura rozwijania się na zimno ściśle odpowiada dolnej granicy wzrostu bakterii i (d) rekombinowany enzym termolabilny może być wyrażany w gospodarzach mezofilnych w umiarkowanych temperaturach.
 • Argumentuje się również, że aktywna na zimno alfa-amylaza ewoluowała w kierunku najniższej możliwej stabilności konformacyjnej swojego  stanu natywnego  .

Aktywacja  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  przez zaburzenie->>przejście do porządku w miejscu wiązania substratu za pośrednictwem triady wapń-sód-wapń metaliczny.

 1. Strukturalna podstawa tego, jak metale regulują stan funkcjonalny białka poprzez zmianę lub stabilizację jego konformacji, została scharakteryzowana w stosunkowo niewielu przypadkach, ponieważ pozbawiona metalu postać białka jest często częściowo nieuporządkowana i nie nadaje się do analizy krystalograficznej. Nie dotyczy to jednak  alfa-amylazy Bacillus  licheniformis  (BLA), dla której dostępna jest struktura formy wolnej od metalu. BLA to enzym hipertermostabilny, który znajduje szerokie zastosowanie w biotechnologii, np. w rozkładzie skrobi czy jako składnik detergentów. Określenie struktury BLA w postaci zawierającej metal, wraz z porównaniem do enzymu apo, pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób jony metali mogą regulować aktywność enzymu.
 2. Podajemy tutaj strukturę krystaliczną natywnego, zawierającego metal BLA. Struktura pokazuje, że miejsce wiązania wapnia, które jest zachowane we wszystkich alfa-amylazach, stanowi część bezprecedensowego liniowego układu triadowego metalu, z dwoma jonami wapnia otaczającymi centralny jon sodu. Region wokół metalowej triady zawierający 21 reszt wykazuje zmianę konformacyjną obejmującą odwijanie helisy i przejście nieporządek->>porządek w porównaniu ze strukturą BLA bez metalu. Kolejny jon wapnia, nie obserwowany wcześniej w alfa-amylazach, znajduje się na styku domen A i C.
 3. Przedstawiamy opis strukturalny głównego przegrupowania konformacyjnego, w którym pośredniczą jony metali. Indukowane metalem przejście nieporządek->>porządek obserwowane w BLA prowadzi do powstania rozszerzonego miejsca wiązania substratu i wyjaśnia na poziomie strukturalnym zależność alfa-amylaz od wapnia. Porównania sekwencji wskazują, że unikalna triada metalu Ca-Na-Ca i dodatkowy jon wapnia zlokalizowany między domenami A i C można znaleźć wyłącznie w alfa-amylazach bakteryjnych, które wykazują zwiększoną termostabilność. Przedstawione tutaj informacje mogą pomóc w racjonalnym projektowaniu mutantów o zwiększonej wydajności w zastosowaniach biotechnologicznych.

Systematyczna inżynieria metaboliczna Escherichia coli do wysokowydajnej produkcji biochemicznego 2,3-butanodiolu jako paliwa.

 1. Produkcja biopaliw przez rekombinowane Escherichia coli jest ograniczona przez toksyczność produktów. 2,3-butanodiol (2,3-BD), platforma i paliwo biochemiczne o niskiej toksyczności dla drobnoustrojów, może być obiecującą alternatywą dla  produkcji biopaliw.
 2. Jednak wydajność i produktywność 2,3-BD wytwarzanego przez rekombinowane szczepy E. coli nie są wystarczające do fermentacji na skalę przemysłową. W tej pracy zoptymalizowano produkcję 2,3-BD przez rekombinowane szczepy E. coli, stosując podejście systematyczne. Klastry genów biosyntezy 2,3-BD sklonowano od kilku  rodzimych  producentów 2,3-BD, w tym  Bacillus  subtilis,  Bacillus  licheniformis , Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens i Enterobacter cloacae, wstawiono do wektora ekspresyjnego pET28a i porównano pod kątem 2,3 -synteza BD.
 3. Rekombinowany szczep E. coli BL21/pETPT7-EcABC, niosący klaster genów szlaku 2,3-BD z Enterobacter cloacae, wykazał najlepszą zdolność do syntezy 2,3-BD. Następnie ekspresję najbardziej wydajnego klastra genów zoptymalizowano przy użyciu różnych promotorów, w tym PT7, Ptac, Pc i Pabc. E. coli BL21/pET-RABC z Pabc jako promotorem była lepsza w syntezie 2,3-BD.
 4. Na podstawie wyników analiz profilowania biomasy i metabolitów pozakomórkowych warunki fermentacji, w tym pH, szybkość mieszania i szybkość napowietrzania, zostały zoptymalizowane pod kątem wydajnej produkcji 2,3-BD. Po fermentacji okresowej z zasilaniem w zoptymalizowanych warunkach wytworzono 73,8 g/l 2,3-BD przy użyciu E. coli BL21/pET-RABC w ciągu 62 godzin.

Native Bacillus licheniformis Protease

NATE-0633 Creative Enzymes 100mg 493.2 EUR

Native Bacillus licheniformis Keratinase, feed grade

FEED-0001 Creative Enzymes 1kg 272.4 EUR

alpha Amylase from Bacillus licheniformis

20-abx082217 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 mg
 • 1 g

Bacillus licheniformis Subtilisin Carlsberg (apr)

1-CSB-EP365470BQT Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus licheniformis N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase CwlM (cwlM)

1-CSB-EP339780BQT Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Native Bacillus sp. Leucine dehydrogenase

DIA-209 Creative Enzymes 5KU 3318 EUR

Native Bacillus subtilis Bilirubin oxidase

DIA-129 Creative Enzymes 1KU 402 EUR

Native Bacillus megaterium Diaphorase (NADH)

DIA-142 Creative Enzymes 10ku 402 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-10kg Alphabiosciences 10 kg 2187.6 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 523.2 EUR

BACILLUS CEREUS AGAR

B02-101-500g Alphabiosciences 500 g 186 EUR

Bacillus sp. Levanase

1-CSB-EP523248BRG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus Spores Antibody

abx022927-1ml Abbexa 1 ml 718.8 EUR

Bacillus cereus PCR kit

PCR-H492-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Bacillus cereus PCR kit

PCR-H492-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Bacillus cereus (MYP) Agar

MED1158 Scientific Laboratory Supplies PK10 14.4 EUR

Bacillus cereus Enterotoxin

1-CSB-EP302168BQJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus anthracis PCR kit

PCR-H504-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Bacillus anthracis PCR kit

PCR-H504-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Bacillus Cereus Agar (PEMBA)

MED1488 Scientific Laboratory Supplies EACH 88.8 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Bacillus cereus RT PCR kit

RTq-H492-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacillus sp. Levanase (Levanase)

1-CSB-YP523248BRG Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus cereus Selective Sup

MED1550 Scientific Laboratory Supplies PK10 44.4 EUR

Bacillus Cerus Agar Base (MYP)

MED1428 Scientific Laboratory Supplies EACH 84 EUR

SCK6 Bacillus subtilis Strains

S0086 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Bacillus amyloliquefaciens Barstar

1-CSB-EP320008BQB Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Levanase (sacC)

1-CSB-EP356581BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Identify of Mesophilic Bacillus

MIC6710 Scientific Laboratory Supplies PK20 319.2 EUR

WB600 Bacillus subtilis Strains

S0093 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BS168 Bacillus subtilis Strains

S0075 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Bacillus anthracis RT PCR kit

RTq-H504-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacillus Intein (aa 3 - 518) [His]

DAG1753 Creative Diagnostics 100 ug 1232.4 EUR

Bacillus cereus PEMBA Supplement

MED1580 Scientific Laboratory Supplies PK10 43.2 EUR

WB800N Bacillus subtilis Strains

S0076 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Bacillus Circulans Intein Protein

20-abx261511 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Bacillus anthracis antibody (Spore)

10-B108A Fitzgerald 500 ug 457.2 EUR

Bacillus anthracis antibody (Spore)

10-B108B Fitzgerald 500 ug 457.2 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus anthracis

MOL6382 Scientific Laboratory Supplies EACH 1045.79 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus anthrMmix

MOL6384 Scientific Laboratory Supplies EACH 1333.02 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus cereuMmix

MOL6620 Scientific Laboratory Supplies EACH 1274.27 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10-B02A Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10-B02B Fitzgerald 1 mg 562.8 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106a Fitzgerald 1 mg 681.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106b Fitzgerald 1 mg 681.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106c Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106d Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106e Fitzgerald 1 mg 562.8 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

10R-B106f Fitzgerald 1 mg 681.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody

20-BR04 Fitzgerald 500 ug 429.6 EUR

QPCR Kit DNA Bacillus cereus E33

MOL6618 Scientific Laboratory Supplies EACH 1004.01 EUR

Bacillus thuringiensis (BT) ELISA Kit

abx053110-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Neutral proteinase from Bacillus sp.

DIA-273 Creative Enzymes 1g 324 EUR

Bacillus thuringiensis,BT ELISA Kit

CN-00140O1 ChemNorm 96T 567.6 EUR

Bacillus thuringiensis,BT ELISA Kit

CN-00140O2 ChemNorm 48T 387.6 EUR

Cilia-associated bacillus PCR kit

PCR-V343-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Cilia-associated bacillus PCR kit

PCR-V343-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

CMCC (B) 63501 Bacillus subtilis Strains

S0098 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Bacillus cereus One-Step PCR kit

Oneq-H492-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Bacillus subtilis Subtilisin E (aprE)

1-CSB-EP356214BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Subtilosin-A (sboA)

1-CSB-EP522484BRJ Cusabio
 • 872.40 EUR
 • 510.00 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1266.00 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 615.60 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Subtilosin-A (sboA)

1-CSB-EP522484BRJe3 Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Bacillus Thermolysin Protein

VAng-Lsx1547-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Bacillus subtilis Glycine oxidase (thiO)

1-CSB-EP521738BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Expansin-yoaJ (yoaJ)

1-CSB-EP522026BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Expansin-yoaJ (yoaJ)

1-CSB-YP522026BRJ Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Bacillus anthracis One-Step PCR kit

Oneq-H504-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Cilia-associated bacillus RT PCR kit

RTq-V343-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Cilia-associated bacillus RT PCR kit

RTq-V343-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Cilia-associated bacillus RT PCR kit

RTq-V343-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacillus anthracis antibody (Edema Factor)

70-1009 Fitzgerald 1 mg 525.6 EUR

Bacillus anthracis antibody (Lethal Factor)

10-7841 Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis antibody (Lethal Factor)

10-7842 Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis antibody (Lethal Factor)

10-B107A Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis antibody (Lethal Factor)

10-B107B Fitzgerald 1 mg 567.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody (Spore)

10C-CR9004M3 Fitzgerald 100 ug 603.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody (Spore)

10C-CR9004M4 Fitzgerald 100 ug 603.6 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody (Spore)

10R-B108a Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Bacillus anthracis (Anthrax) antibody (Spore)

10R-B108b Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Bacillus anthracis antibody (Lethal Factor)

70-1008 Fitzgerald 1 mg 440.4 EUR

Bacillus anthracis Thymidylate kinase (tmk)

1-CSB-EP007226BQG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Malate dehydrogenase (mdh)

1-CSB-EP013623BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus cereus Methylglyoxal synthase (mgsA)

1-CSB-EP507015BQK Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Bacillus Anthracis Edema Factor

VAng-Lsx1538-100g Creative Biolabs 100 µg 537.6 EUR

Rabbit polyclonal antibody for Bacillus sp.

3403 Virostat 1 ml 360.16 EUR

Rabbit polyclonal antibody for Bacillus sp.

6824 Virostat 1 ml 386.26 EUR

Bacillus subtilis Alpha-galactosidase (melA)

1-CSB-EP523525BRJ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus subtilis Alpha-galactosidase (melA)

1-CSB-YP523525BRJ Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Bacillus Anthracis Lethal Factor

VAng-Lsx1540-1mg Creative Biolabs 1 mg 2370 EUR

Bacillus sp. Monomeric sarcosine oxidase (soxA)

1-CSB-EP332906BCG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bacillus anthracis antibody (Protective Antigen)

70-1007 Fitzgerald 1 mg 440.4 EUR

Inactivated Bacillus Thuringiensis Cry1Ab Toxin

VAng-Lsx1536-10g Creative Biolabs 10 µg 2138.4 EUR

Recombinant Bacillus Anthracis Protective Proein

VAng-Lsx1537-50g Creative Biolabs 50 µg 643.2 EUR

 

Wartości zarówno plonu, jak i produktywności 2,3-BD uzyskane dzięki zoptymalizowanemu systemowi biologicznemu są najwyższe, jakie kiedykolwiek osiągnięto dzięki zmodyfikowanemu szczepowi E. coli. Oprócz produkcji 2,3-BD podejście systematyczne może być również stosowane w produkcji innych ważnych chemikaliów poprzez rekombinowane szczepy E. coli.