• Ucieczka immunologiczna jest podstawową cechą raka, w której wiedza mechanistyczna jest niekompletna. Tutaj opisujemy nowy mechanizm, dzięki któremu <em>niedotlenienie</em> przyczynia się do ucieczki immunologicznej guza z cytotoksycznych limfocytów T (CTL). Ekspozycja <em>ludzkich</em> lub mysich komórek rakowych na <em>niedotlenienie</em> przez 24 godziny doprowadziła do zwiększenia aktywności ligandu zaprogramowanej śmierci komórki <em>1</em> cząsteczki hamującej układ odpornościowy (PD- L<em>1</em>; znany również jako B7-H<em>1</em>), w sposób zależny od <em>współczynnika transkrypcji</em> <em>niedotlenienie</em>- <em>indukowalny</em> <em>współczynnik</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>).
 • Badania in vivo wykazały również kolokalizację komórkową <em>HIF</em>-<em>1α</em> i PD-L<em>1</em> w guzach. Ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana przez <em>niedotlenienie</em> w komórkach rakowych zwiększyła ich odporność na lizę za pośrednictwem CTL. Używając triazotanu glicerolu (GTN), agonisty sygnalizacji tlenku azotu (NO), znanego z blokowania akumulacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> w niedotlenionych komórkach, zapobiegliśmy <em>niedotlenieniu</em > indukowana ekspresja PD-L<em>1</em> i zmniejszona odporność na lizę za pośrednictwem CTL.
 • Co więcej, przezskórne podawanie GTN osłabiało wzrost guza u myszy. Odkryliśmy, że wyższa ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana w komórkach nowotworowych przez ekspozycję na <em>niedotlenienie</em> prowadziła do zwiększonej apoptozy współhodowanych CTL i limfocytów T białaczki Jurkat.
 • Temu wzrostowi apoptozy zapobiegło zablokowanie interakcji PD-L<em>1</em> z PD-<em>1</em>, receptorem PD-L<em>1</em> na limfocytach T lub przez dodanie GTN. Nasze odkrycia wskazują na rolę <em>niedotlenienia</em>/<em>HIF</em>-<em>1</em> w kierowaniu ucieczką immunologiczną z CTL i sugerują nową immunoterapię raka w celu blokowania PD -L<em>1</em> ekspresja w niedotlenionych komórkach nowotworowych przez podawanie mimetyków NO.

Indukowana niedotlenieniem ekspresja mikroRNA-424 w  ludzkich  komórkach śródbłonka reguluje  izoformy HIF -α i promuje angiogenezę.

 1. Adaptacyjne zmiany dostępności tlenu mają kluczowe znaczenie dla przeżycia komórek i homeostazy tkanek. Przedłużona deprywacja tlenu z powodu zmniejszonego przepływu krwi do tkanek serca lub tkanek obwodowych może prowadzić odpowiednio do zawału mięśnia sercowego i choroby naczyń obwodowych. Komórki ssaków reagują na <em>niedotlenienie</em> modulując przetworniki wykrywające tlen, które stabilizują <em>czynnik</em> transkrypcji <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em> czynnik</em> <em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>), który transaktywuje geny regulujące angiogenezę i szlaki metaboliczne.
 2. Zależne od tlenu zmiany poziomów <em>HIF</em>-<em>1α</em> są regulowane przez hydroksylację proliny i degradację proteasomów.
 3. Tutaj przedstawiamy dowody na to, co naszym zdaniem jest nowym mechanizmem regulującym poziomy <em>HIF</em>-<em>1α</em> w izolowanych <em>ludzkich</em> EC podczas <em>niedotlenienia</em> >. <em>Niedotlenienie</em> w różny sposób zwiększało poziom mikroRNA-424 (miR-424) w EC. miR-424 wycelował w kullinę 2 (CUL2), białko rusztowania krytyczne dla tworzenia systemu ligazy ubikwityny, stabilizując w ten sposób izoformy <em>HIF</em>-α. MiR-424 wywołany przez <em>niedotlenienie</em> był regulowany przez transaktywację zależną od PU.<em>1</em>. PU.
 4. Poziom <em>1</em> został zwiększony w niedotlenieniu śródbłonka przez RUNX-<em>1</em> i C/EBPα. Ponadto miR-424 promował angiogenezę in vitro i u myszy, co było blokowane przez specyficzny morfolino.
 5. Homolog gryzonia <em>ludzkiego</em> miR-424, mu-miR-322, był znacząco podwyższony równolegle z <em>HIF</em>-<em>1α</em> w eksperymentalnych modelach niedokrwienia . Wyniki te sugerują, że miR-322/424 odgrywa ważną fizjologiczną rolę w poniedokrwiennej przebudowie naczyń i angiogenezie.

Niedotlenienie – czynniki indukowalne   są wymagane do odporności komórek macierzystych raka piersi na chemioterapię.

 • Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) definiuje się jako brak ekspresji receptora estrogenowego (ER), receptora progesteronowego (PR) i receptora 2 <em>ludzkiego</em> naskórka <em>czynnika</em> wzrostu i są leczeni chemioterapią cytotoksyczną, taką jak paklitaksel lub gemcytabina, z trwałym wskaźnikiem odpowiedzi poniżej 20%.
 • TNBC są wzbogacone o podstawowy profil ekspresji genów podtypu i obecność komórek macierzystych raka piersi, które są obdarzone właściwościami samoodnawiania i inicjowania nowotworu oraz opornością na chemioterapię. <em>Niedotlenienie</em> — <em>indukowalne</em> <em>czynniki</em> (<em>HIF</em>) i ich docelowe produkty genowe są bardzo aktywne w TNBC.
 • Tutaj pokazujemy, że ekspresja <em>HIF</em> i aktywność transkrypcyjna są indukowane przez leczenie MDA-MB-23<em>1</em>, SUM-<em>1</em>49 i SUM -<em>1</em>59, które są <em>ludzkimi</em> liniami komórkowymi TNBC, a także MCF-7, która jest linią raka piersi ER(+)/PR(+), z paklitakselem lub gemcytabina.
 • Aktywność <em>HIF</em> indukowana chemioterapią wzbogaciła populację komórek macierzystych raka piersi dzięki sygnalizacji interleukiny-6 i interleukiny-8 oraz zwiększonej ekspresji oporności wielolekowej <em>1</em>.
 • Jednoczesne podawanie inhibitorów <em>HIF</em> pokonało oporność komórek macierzystych raka piersi na paklitaksel lub gemcytabinę, zarówno in vitro, jak i in vivo, prowadząc do eliminacji guza.
 • Zwiększona ekspresja genów docelowych <em>HIF</em>-<em>1α</em> lub <em>HIF</em> w biopsjach raka piersi wiązała się ze zmniejszeniem całkowitego przeżycia, szczególnie u pacjentów z guzami podtypu podstawowego i osoby leczone samą chemioterapią.
 • Na podstawie tych wyników uzasadnione jest przeprowadzenie badań klinicznych, aby sprawdzić, czy leczenie pacjentów z TNBC kombinacją chemioterapii cytotoksycznej i inhibitorów <em>HIF</em> poprawi przeżycie pacjentów.

Rozszczepienie mitotyczne mitochondriów, w którym pośredniczy białko <em>1</em> związane z dynaminą, umożliwia hiperproliferację komórek mięśni gładkich naczyń i stanowi nowy cel terapeutyczny w nadciśnieniu płucnym.

 1. Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to śmiertelny zespół charakteryzujący się niedrożnością naczyń płucnych spowodowaną częściowo hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (PASMC). Fragmentacja mitochondrialna i normoksyczna aktywacja <em>niedotlenienia</em>-<em>indukowalnego</em> <em>czynnika</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>- <em>1α</em>) zaobserwowano w PAH PASMC; jednak ich związek i znaczenie dla rozwoju PAH są nieznane. Białko <em>1</em> związane z dynamiką (DRP<em>1</em>) to GTPaza, która po aktywacji przez kinazy fosforylujące serynę 6<em>1</em>6 powoduje rozszczepienie mitochondriów . Nie wiadomo jednak, czy rozszczepienie mitochondriów jest warunkiem wstępnym proliferacji.
 2. Postawiliśmy hipotezę, że aktywacja DRP<em>1</em> jest odpowiedzialna za zwiększone rozszczepienie mitochondriów w PAH PASMC oraz że hamowanie DRP<em>1</em> może spowolnić proliferację i mieć potencjał terapeutyczny.
 3. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem ludzkich płuc kontrolnych i PAH (n=5) oraz PASMC w hodowli. Przeprowadzono równoległe eksperymenty na skrawkach płuc szczura i PASMC oraz na modelach PAH gryzoni wywołanych przez aktywator <em>HIF</em>-<em>1α</em>, kobalt, przewlekłą <em>niedotlenienie</em> i monokrotalina. Aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> w ludzkim PAH prowadzi do rozszczepienia mitochondriów przez fosforylację zależną od cykliny B<em>1</em>/CDK<em>1</em> DRP<em>1</em> w serynie 6<em>1</em>6.
 4. W normalnych PASMC aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> przez CoCl(2) lub desferrioksaminę powoduje rozszczepienie za pośrednictwem DRP<em>1</em>. <em>HIF</em> — hamowanie <em>1α</em> zmniejsza aktywację DRP<em>1</em>, zapobiega rozszczepianiu i zmniejsza proliferację PASMC. Zarówno inhibitor DRP<em>1</em>, Mdivi-<em>1</em>, jak i siDRP<em>1</em>, zapobiegają rozszczepieniu mitotycznemu i zatrzymują PAH PASMC na interfazie G2/M. Mdivi-<em>1</em> ma działanie antyproliferacyjne w ludzkich PAH PASMC i modelach gryzoni. Mdivi-<em>1</em> poprawia wydolność wysiłkową, czynność prawej komory i hemodynamikę w doświadczalnym PAH.
 5. Rozszczepienie mitotyczne, w którym pośredniczy DRP-<em>1</em>, to punkt kontrolny cyklu komórkowego, który może być celowany terapeutycznie w zaburzeniach hiperproliferacyjnych, takich jak PAH.

Ścieżka PI3K/AKT/mTOR w angiogenezie.

 1. Ścieżka kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K)/AKT/ssaczego celu rapamycyny (mTOR) jest aktywowana w większości nowotworów <em>ludzkich</em>. Wiadomo, że szlak ten odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach komórkowych, w tym proliferacji, adhezji, migracji, inwazji, metabolizmie i przeżyciu, ale w obecnym przeglądzie skupiamy się na jego roli w angiogenezie.
 2. Aktywacja PI3K może nastąpić poprzez mutację RAS, utratę homologu fosfatazy i tensyny (PTEN) lub przez zwiększoną ekspresję receptorów <em>czynnika</em> wzrostu, takich jak receptor <em>czynnika</em> wzrostu naskórka. Istnieje związek między szlakiem PI3K a angiogenezą. <em>Niedotlenienie</em> prowadzi do stabilizacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> i jest głównym bodźcem do zwiększonej produkcji <em>czynnika</em> wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez komórki nowotworowe.
 3. Jednak aktywacja szlaku PI3K/AKT w komórkach nowotworowych może również zwiększyć wydzielanie VEGF, zarówno przez <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em>czynnik</em> <em>1< /em> (<em>HIF</em>-<em>1</em>) zależne i niezależne mechanizmy. Szlak PI3K/AKT moduluje również ekspresję innych <em>czynników</em> angiogennych, takich jak tlenek azotu i angiopoetyny. Opracowano liczne inhibitory ukierunkowane na szlak PI3K/AKT/mTOR i wykazano, że środki te zmniejszają sekrecję VEGF i angiogenezę.
 4. Wpływ tych inhibitorów na unaczynienie guza może być trudny do przewidzenia. Układ naczyniowy guzów jest nieprawidłowy, co prowadzi do spowolnienia przepływu krwi i podwyższonego śródmiąższowego ciśnienia krwi, które może być utrwalane przez wysoki poziom VEGF. W związku z tym zmniejszenie ekspresji VEGF może paradoksalnie prowadzić do normalizacji naczyń i poprawy przepływu krwi w niektórych nowotworach. Oprócz swojego znaczenia w nowotworach, szlak PI3K odgrywa również istotną rolę w tworzeniu prawidłowych naczyń krwionośnych podczas rozwoju.

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195749-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195750-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195751-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human hypoxia-inducible transcription factor 1 alpha (HIF-1 alpha) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

100-530-HIF Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Rat hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

CN-01797R1 ChemNorm 96T 548.4 EUR

Rat hypoxia-inducible factor 1α,HIF-2α ELISA Kit

CN-01797R2 ChemNorm 48T 367.2 EUR

Procine hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

CSB-E11288p-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Procine hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

1-CSB-E11288p Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α) ELISA kit

CSB-E12112h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α) ELISA kit

1-CSB-E12112h Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human hypoxia-inducible factor 2(HIF-2) ELISA kit

CSB-E12113h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human hypoxia-inducible factor 2(HIF-2) ELISA kit

1-CSB-E12113h Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

CSB-E08540r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

1-CSB-E08540r Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Mouse hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

CSB-E08541m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α, HIF-1α ELISA Kit

1-CSB-E08541m Cusabio
 • 1135.20 EUR
 • 6938.40 EUR
 • 3672.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Mouse hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

CN-02676M1 ChemNorm 96T 571.2 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

CN-02676M2 ChemNorm 48T 391.2 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

CN-03547H1 ChemNorm 96T 573.6 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

CN-03547H2 ChemNorm 48T 394.8 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

GA-E0307MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

GA-E0307MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

GA-E0439HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

GA-E0439HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1?,HIF-1? ELISA Kit

201-12-0423 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

QY-E03809 Qayee Biotechnology 96T 472.8 EUR

Rabbit hypoxia-inducible factor 1α(HIF-1α)ELISA Kit

QY-E30035 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA0372MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA0372MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Rat hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA0443RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA0443RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Rat Hypoxia-inducible factor 1(HIF-1)ELISA Kit

YLA1553RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat Hypoxia-inducible factor 1(HIF-1)ELISA Kit

YLA1553RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA1599HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1α,HIF-1α ELISA Kit

YLA1599HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1(HIF-1)ELISA Kit

YLA2075HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human hypoxia-inducible factor 1(HIF-1)ELISA Kit

YLA2075HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

HIF-2alpha Hypoxia-inducible factor 2 alpha, Human

LF-P0420 Abfrontier 0.5mg 242.4 EUR

Rat HIF-1α(Hypoxia-inducible factor 1-alpha) ELISA Kit

ER0191 FN Test 96T 571.5 EUR

Porcine HIF-1α(Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EP0069 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Hypoxia-inducible factor 1 Beta,HIF-1β ELISA Kit

YLA4255HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Hypoxia-inducible factor 1 Beta,HIF-1β ELISA Kit

YLA4255HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

ELISA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-H1277 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

ELISA kit for Human HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-H2468 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-M0687 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-M0786 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Porcine HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-P1620 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 624 EUR

ELISA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-R0513 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

CLIA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-H0832 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CLIA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-M0424 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CLIA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-R0352 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Mouse Hypoxia Inducing Factor (HIF) ELISA Kit

YLA1809MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse Hypoxia Inducing Factor (HIF) ELISA Kit

YLA1809MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

ELISA kit for Human Hypoxia-inducible factor 3-alpha,HIF-3-alpha

EK2578 SAB 96 tests 663.6 EUR

Rat ARNT/HIF-1-beta(Hypoxia-inducible factor 1-beta) ELISA Kit

ER1336 FN Test 96T 628.92 EUR

ARNT/HIF-1-beta ELISA Kit| Rat Hypoxia-inducible factor 1-beta E

EF018037 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

HIF 1a protein

E20-80034 EnoGene 20ug 489.6 EUR

HIF 1a protein

E20-80035 EnoGene 20ug 489.6 EUR

HIF 1a protein

E20-80036 EnoGene 20ug 489.6 EUR

Procine hypoxia- inducible factor 1Alpha ELISA Kit

ELA-E0798p Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Hypoxia-inducible factor 1-alphaPolyclonal Antibody

42562-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Recombinant Human HIF-1A

P0351 FN Test 100ug 626.83 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E01H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E01H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E01H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E06H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E06H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E06H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E08H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E08H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E08H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E04H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E04H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E04H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E07H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E07H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E07H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E03H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E03H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E03H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E02H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E02H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E02H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E09H0061-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E09H0061-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Hypoxia Inducible Factor 1, Alpha ELISA kit

E09H0061-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF1A)

1-CSB-RP128074h Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Hypoxia-inducible factor 1-alphaPolyclonal Conjugated Antibody

C42562 SAB 100ul 476.4 EUR

Recombinant Human Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha

7-05329 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha

7-05330 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant Human Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha

7-05331 CHI Scientific 1mg Ask for price

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx110424 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx104817 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103436 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1312.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103437 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1328.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103438 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103439 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103440 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103441 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103442 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Zarodki z podjednostką katalityczną PI3K z martwą kinazą p<em>1</em><em>1</em>0α rozwijają wady naczyniowe. Stymulacja komórek śródbłonka przez VEGF prowadzi do aktywacji szlaku PI3K w tych komórkach, co jest ważne dla migracji komórek. Wykazano, że długotrwała aktywacja śródbłonka AKT<em>1</em> indukuje tworzenie się strukturalnie nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które odzwierciedlają aberracje naczyń nowotworowych.Stąd szlak PI3K odgrywa ważną rolę w regulacji angiogenezy zarówno w normalnych tkankach, jak iw nowotworach.