• Ucieczka immunologiczna jest podstawową cechą raka, w której wiedza mechanistyczna jest niekompletna. Tutaj opisujemy nowy mechanizm, dzięki któremu <em>niedotlenienie</em> przyczynia się do ucieczki immunologicznej guza z cytotoksycznych limfocytów T (CTL). Ekspozycja <em>ludzkich</em> lub mysich komórek rakowych na <em>niedotlenienie</em> przez 24 godziny doprowadziła do zwiększenia aktywności ligandu zaprogramowanej śmierci komórki <em>1</em> cząsteczki hamującej układ odpornościowy (PD- L<em>1</em>; znany również jako B7-H<em>1</em>), w sposób zależny od <em>współczynnika transkrypcji</em> <em>niedotlenienie</em>- <em>indukowalny</em> <em>współczynnik</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>).
 • Badania in vivo wykazały również kolokalizację komórkową <em>HIF</em>-<em>1α</em> i PD-L<em>1</em> w guzach. Ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana przez <em>niedotlenienie</em> w komórkach rakowych zwiększyła ich odporność na lizę za pośrednictwem CTL. Używając triazotanu glicerolu (GTN), agonisty sygnalizacji tlenku azotu (NO), znanego z blokowania akumulacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> w niedotlenionych komórkach, zapobiegliśmy <em>niedotlenieniu</em > indukowana ekspresja PD-L<em>1</em> i zmniejszona odporność na lizę za pośrednictwem CTL.
 • Co więcej, przezskórne podawanie GTN osłabiało wzrost guza u myszy. Odkryliśmy, że wyższa ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana w komórkach nowotworowych przez ekspozycję na <em>niedotlenienie</em> prowadziła do zwiększonej apoptozy współhodowanych CTL i limfocytów T białaczki Jurkat.
 • Temu wzrostowi apoptozy zapobiegło zablokowanie interakcji PD-L<em>1</em> z PD-<em>1</em>, receptorem PD-L<em>1</em> na limfocytach T lub przez dodanie GTN. Nasze odkrycia wskazują na rolę <em>niedotlenienia</em>/<em>HIF</em>-<em>1</em> w kierowaniu ucieczką immunologiczną z CTL i sugerują nową immunoterapię raka w celu blokowania PD -L<em>1</em> ekspresja w niedotlenionych komórkach nowotworowych przez podawanie mimetyków NO.

Indukowana niedotlenieniem ekspresja mikroRNA-424 w  ludzkich  komórkach śródbłonka reguluje  izoformy HIF -α i promuje angiogenezę.

 1. Adaptacyjne zmiany dostępności tlenu mają kluczowe znaczenie dla przeżycia komórek i homeostazy tkanek. Przedłużona deprywacja tlenu z powodu zmniejszonego przepływu krwi do tkanek serca lub tkanek obwodowych może prowadzić odpowiednio do zawału mięśnia sercowego i choroby naczyń obwodowych. Komórki ssaków reagują na <em>niedotlenienie</em> modulując przetworniki wykrywające tlen, które stabilizują <em>czynnik</em> transkrypcji <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em> czynnik</em> <em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>), który transaktywuje geny regulujące angiogenezę i szlaki metaboliczne.
 2. Zależne od tlenu zmiany poziomów <em>HIF</em>-<em>1α</em> są regulowane przez hydroksylację proliny i degradację proteasomów.
 3. Tutaj przedstawiamy dowody na to, co naszym zdaniem jest nowym mechanizmem regulującym poziomy <em>HIF</em>-<em>1α</em> w izolowanych <em>ludzkich</em> EC podczas <em>niedotlenienia</em> >. <em>Niedotlenienie</em> w różny sposób zwiększało poziom mikroRNA-424 (miR-424) w EC. miR-424 wycelował w kullinę 2 (CUL2), białko rusztowania krytyczne dla tworzenia systemu ligazy ubikwityny, stabilizując w ten sposób izoformy <em>HIF</em>-α. MiR-424 wywołany przez <em>niedotlenienie</em> był regulowany przez transaktywację zależną od PU.<em>1</em>. PU.
 4. Poziom <em>1</em> został zwiększony w niedotlenieniu śródbłonka przez RUNX-<em>1</em> i C/EBPα. Ponadto miR-424 promował angiogenezę in vitro i u myszy, co było blokowane przez specyficzny morfolino.
 5. Homolog gryzonia <em>ludzkiego</em> miR-424, mu-miR-322, był znacząco podwyższony równolegle z <em>HIF</em>-<em>1α</em> w eksperymentalnych modelach niedokrwienia . Wyniki te sugerują, że miR-322/424 odgrywa ważną fizjologiczną rolę w poniedokrwiennej przebudowie naczyń i angiogenezie.

Niedotlenienie – czynniki indukowalne   są wymagane do odporności komórek macierzystych raka piersi na chemioterapię.

 • Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) definiuje się jako brak ekspresji receptora estrogenowego (ER), receptora progesteronowego (PR) i receptora 2 <em>ludzkiego</em> naskórka <em>czynnika</em> wzrostu i są leczeni chemioterapią cytotoksyczną, taką jak paklitaksel lub gemcytabina, z trwałym wskaźnikiem odpowiedzi poniżej 20%.
 • TNBC są wzbogacone o podstawowy profil ekspresji genów podtypu i obecność komórek macierzystych raka piersi, które są obdarzone właściwościami samoodnawiania i inicjowania nowotworu oraz opornością na chemioterapię. <em>Niedotlenienie</em> — <em>indukowalne</em> <em>czynniki</em> (<em>HIF</em>) i ich docelowe produkty genowe są bardzo aktywne w TNBC.
 • Tutaj pokazujemy, że ekspresja <em>HIF</em> i aktywność transkrypcyjna są indukowane przez leczenie MDA-MB-23<em>1</em>, SUM-<em>1</em>49 i SUM -<em>1</em>59, które są <em>ludzkimi</em> liniami komórkowymi TNBC, a także MCF-7, która jest linią raka piersi ER(+)/PR(+), z paklitakselem lub gemcytabina.
 • Aktywność <em>HIF</em> indukowana chemioterapią wzbogaciła populację komórek macierzystych raka piersi dzięki sygnalizacji interleukiny-6 i interleukiny-8 oraz zwiększonej ekspresji oporności wielolekowej <em>1</em>.
 • Jednoczesne podawanie inhibitorów <em>HIF</em> pokonało oporność komórek macierzystych raka piersi na paklitaksel lub gemcytabinę, zarówno in vitro, jak i in vivo, prowadząc do eliminacji guza.
 • Zwiększona ekspresja genów docelowych <em>HIF</em>-<em>1α</em> lub <em>HIF</em> w biopsjach raka piersi wiązała się ze zmniejszeniem całkowitego przeżycia, szczególnie u pacjentów z guzami podtypu podstawowego i osoby leczone samą chemioterapią.
 • Na podstawie tych wyników uzasadnione jest przeprowadzenie badań klinicznych, aby sprawdzić, czy leczenie pacjentów z TNBC kombinacją chemioterapii cytotoksycznej i inhibitorów <em>HIF</em> poprawi przeżycie pacjentów.

Rozszczepienie mitotyczne mitochondriów, w którym pośredniczy białko <em>1</em> związane z dynaminą, umożliwia hiperproliferację komórek mięśni gładkich naczyń i stanowi nowy cel terapeutyczny w nadciśnieniu płucnym.

 1. Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to śmiertelny zespół charakteryzujący się niedrożnością naczyń płucnych spowodowaną częściowo hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (PASMC). Fragmentacja mitochondrialna i normoksyczna aktywacja <em>niedotlenienia</em>-<em>indukowalnego</em> <em>czynnika</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>- <em>1α</em>) zaobserwowano w PAH PASMC; jednak ich związek i znaczenie dla rozwoju PAH są nieznane. Białko <em>1</em> związane z dynamiką (DRP<em>1</em>) to GTPaza, która po aktywacji przez kinazy fosforylujące serynę 6<em>1</em>6 powoduje rozszczepienie mitochondriów . Nie wiadomo jednak, czy rozszczepienie mitochondriów jest warunkiem wstępnym proliferacji.
 2. Postawiliśmy hipotezę, że aktywacja DRP<em>1</em> jest odpowiedzialna za zwiększone rozszczepienie mitochondriów w PAH PASMC oraz że hamowanie DRP<em>1</em> może spowolnić proliferację i mieć potencjał terapeutyczny.
 3. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem ludzkich płuc kontrolnych i PAH (n=5) oraz PASMC w hodowli. Przeprowadzono równoległe eksperymenty na skrawkach płuc szczura i PASMC oraz na modelach PAH gryzoni wywołanych przez aktywator <em>HIF</em>-<em>1α</em>, kobalt, przewlekłą <em>niedotlenienie</em> i monokrotalina. Aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> w ludzkim PAH prowadzi do rozszczepienia mitochondriów przez fosforylację zależną od cykliny B<em>1</em>/CDK<em>1</em> DRP<em>1</em> w serynie 6<em>1</em>6.
 4. W normalnych PASMC aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> przez CoCl(2) lub desferrioksaminę powoduje rozszczepienie za pośrednictwem DRP<em>1</em>. <em>HIF</em> — hamowanie <em>1α</em> zmniejsza aktywację DRP<em>1</em>, zapobiega rozszczepianiu i zmniejsza proliferację PASMC. Zarówno inhibitor DRP<em>1</em>, Mdivi-<em>1</em>, jak i siDRP<em>1</em>, zapobiegają rozszczepieniu mitotycznemu i zatrzymują PAH PASMC na interfazie G2/M. Mdivi-<em>1</em> ma działanie antyproliferacyjne w ludzkich PAH PASMC i modelach gryzoni. Mdivi-<em>1</em> poprawia wydolność wysiłkową, czynność prawej komory i hemodynamikę w doświadczalnym PAH.
 5. Rozszczepienie mitotyczne, w którym pośredniczy DRP-<em>1</em>, to punkt kontrolny cyklu komórkowego, który może być celowany terapeutycznie w zaburzeniach hiperproliferacyjnych, takich jak PAH.

Ścieżka PI3K/AKT/mTOR w angiogenezie.

 1. Ścieżka kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K)/AKT/ssaczego celu rapamycyny (mTOR) jest aktywowana w większości nowotworów <em>ludzkich</em>. Wiadomo, że szlak ten odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach komórkowych, w tym proliferacji, adhezji, migracji, inwazji, metabolizmie i przeżyciu, ale w obecnym przeglądzie skupiamy się na jego roli w angiogenezie.
 2. Aktywacja PI3K może nastąpić poprzez mutację RAS, utratę homologu fosfatazy i tensyny (PTEN) lub przez zwiększoną ekspresję receptorów <em>czynnika</em> wzrostu, takich jak receptor <em>czynnika</em> wzrostu naskórka. Istnieje związek między szlakiem PI3K a angiogenezą. <em>Niedotlenienie</em> prowadzi do stabilizacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> i jest głównym bodźcem do zwiększonej produkcji <em>czynnika</em> wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez komórki nowotworowe.
 3. Jednak aktywacja szlaku PI3K/AKT w komórkach nowotworowych może również zwiększyć wydzielanie VEGF, zarówno przez <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em>czynnik</em> <em>1< /em> (<em>HIF</em>-<em>1</em>) zależne i niezależne mechanizmy. Szlak PI3K/AKT moduluje również ekspresję innych <em>czynników</em> angiogennych, takich jak tlenek azotu i angiopoetyny. Opracowano liczne inhibitory ukierunkowane na szlak PI3K/AKT/mTOR i wykazano, że środki te zmniejszają sekrecję VEGF i angiogenezę.
 4. Wpływ tych inhibitorów na unaczynienie guza może być trudny do przewidzenia. Układ naczyniowy guzów jest nieprawidłowy, co prowadzi do spowolnienia przepływu krwi i podwyższonego śródmiąższowego ciśnienia krwi, które może być utrwalane przez wysoki poziom VEGF. W związku z tym zmniejszenie ekspresji VEGF może paradoksalnie prowadzić do normalizacji naczyń i poprawy przepływu krwi w niektórych nowotworach. Oprócz swojego znaczenia w nowotworach, szlak PI3K odgrywa również istotną rolę w tworzeniu prawidłowych naczyń krwionośnych podczas rozwoju.

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195751-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195749-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195750-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Porcine HIF-1α(Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EP0069 FN Test 96T 681.12 EUR

CLIA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-R0352 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

ELISA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-R0513 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

CLIA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-M0424 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CLIA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-H0832 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

ELISA kit for Human HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-H2468 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-M0687 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-M0786 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-H1277 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

ELISA kit for Porcine HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-P1620 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 624 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1Α) ELISA Kit

abx256174-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) CLIA Kit

20-abx494282 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 8096.83 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 771.97 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1051.39 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 4371.26 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) CLIA Kit

4-SCA798Po Cloud-Clone
 • 8157.60 EUR
 • 4371.60 EUR
 • 1052.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7342.85 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 709.88 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 962.69 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3972.1 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) CLIA Kit

4-SCA798Ra Cloud-Clone
 • 7404.00 EUR
 • 3973.20 EUR
 • 963.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Active Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)

4-APA798Hu02 Cloud-Clone
 • 980.16 EUR
 • 386.40 EUR
 • 3345.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 2270.40 EUR
 • 732.00 EUR
 • 8184.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

abx255483-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

20-abx154937 Abbexa
 • 9174.00 EUR
 • 4888.80 EUR
 • 1130.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

20-abx155632 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

20-abx155633 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Cow Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

abx514028-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

abx514032-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

abx570094-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

DLR-HIF1a-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

DLR-HIF1a-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

DLR-HIF2a-Ra-48T DL Develop 48T 658.8 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

DLR-HIF2a-Ra-96T DL Develop 96T 861.6 EUR

Rat Hypoxia- inducible factor 1- alpha, Hif1a ELISA KIT

ELI-02706r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RDR-HIF1a-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RDR-HIF1a-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RDR-HIF2a-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 699.6 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RDR-HIF2a-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 973.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha ELISA Kit (HIF1a)

RK03717 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha ELISA Kit (HIF2a)

RK03718 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha(HIF2a)ELISA Kit

QY-E10635 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha(HIF1a)ELISA Kit

QY-E10274 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RD-HIF1a-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RD-HIF1a-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RD-HIF2a-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RD-HIF2a-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 930 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6117.62 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 608.98 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 818.54 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3323.45 EUR

Pig Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

4-SEA798Po Cloud-Clone
 • 6178.80 EUR
 • 3264.00 EUR
 • 819.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

SEA798Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

4-SEA798Ra Cloud-Clone
 • 5612.40 EUR
 • 2965.20 EUR
 • 752.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

SED466Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6149.04 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

SED466Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 611.57 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

SED466Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 822.24 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

SED466Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3340.08 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

4-SED466Ra Cloud-Clone
 • 6210.00 EUR
 • 3280.80 EUR
 • 823.20 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RD-HIF1a-Ra-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RD-HIF1a-Ra-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RD-HIF2a-Ra-48T Reddot Biotech 48T 487.7 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RD-HIF2a-Ra-96T Reddot Biotech 96T 696.7 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RDR-HIF1a-Ra-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) ELISA Kit

RDR-HIF1a-Ra-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RDR-HIF2a-Ra-48T Reddot Biotech 48T 512.09 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) ELISA Kit

RDR-HIF2a-Ra-96T Reddot Biotech 96T 731.54 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1Α) ELISA Kit

abx254669-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) CLIA Kit

20-abx494280 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) CLIA Kit

20-abx494281 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) CLIA Kit

20-abx496498 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6777.36 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 663.31 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 896.16 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3672.72 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) CLIA Kit

4-SCA798Hu Cloud-Clone
 • 6837.60 EUR
 • 3673.20 EUR
 • 896.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6965.86 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 678.84 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 918.34 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a)CLIA Kit

SCA798Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3772.51 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) CLIA Kit

4-SCA798Mu Cloud-Clone
 • 7026.00 EUR
 • 3772.80 EUR
 • 919.20 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Hypoxia Inducible Factor 3 Alpha (HIF3A) Antibody

20-abx318173 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

abx233859-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1A) Antibody

20-abx242350 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1A) Antibody

20-abx242351 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx104817 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx110424 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103436 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1312.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103437 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1328.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103438 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103439 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103440 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103441 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Antibody

20-abx103442 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Zarodki z podjednostką katalityczną PI3K z martwą kinazą p<em>1</em><em>1</em>0α rozwijają wady naczyniowe. Stymulacja komórek śródbłonka przez VEGF prowadzi do aktywacji szlaku PI3K w tych komórkach, co jest ważne dla migracji komórek. Wykazano, że długotrwała aktywacja śródbłonka AKT<em>1</em> indukuje tworzenie się strukturalnie nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które odzwierciedlają aberracje naczyń nowotworowych.Stąd szlak PI3K odgrywa ważną rolę w regulacji angiogenezy zarówno w normalnych tkankach, jak iw nowotworach.