• Ucieczka immunologiczna jest podstawową cechą raka, w której wiedza mechanistyczna jest niekompletna. Tutaj opisujemy nowy mechanizm, dzięki któremu <em>niedotlenienie</em> przyczynia się do ucieczki immunologicznej guza z cytotoksycznych limfocytów T (CTL). Ekspozycja <em>ludzkich</em> lub mysich komórek rakowych na <em>niedotlenienie</em> przez 24 godziny doprowadziła do zwiększenia aktywności ligandu zaprogramowanej śmierci komórki <em>1</em> cząsteczki hamującej układ odpornościowy (PD- L<em>1</em>; znany również jako B7-H<em>1</em>), w sposób zależny od <em>współczynnika transkrypcji</em> <em>niedotlenienie</em>- <em>indukowalny</em> <em>współczynnik</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>).
 • Badania in vivo wykazały również kolokalizację komórkową <em>HIF</em>-<em>1α</em> i PD-L<em>1</em> w guzach. Ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana przez <em>niedotlenienie</em> w komórkach rakowych zwiększyła ich odporność na lizę za pośrednictwem CTL. Używając triazotanu glicerolu (GTN), agonisty sygnalizacji tlenku azotu (NO), znanego z blokowania akumulacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> w niedotlenionych komórkach, zapobiegliśmy <em>niedotlenieniu</em > indukowana ekspresja PD-L<em>1</em> i zmniejszona odporność na lizę za pośrednictwem CTL.
 • Co więcej, przezskórne podawanie GTN osłabiało wzrost guza u myszy. Odkryliśmy, że wyższa ekspresja PD-L<em>1</em> indukowana w komórkach nowotworowych przez ekspozycję na <em>niedotlenienie</em> prowadziła do zwiększonej apoptozy współhodowanych CTL i limfocytów T białaczki Jurkat.
 • Temu wzrostowi apoptozy zapobiegło zablokowanie interakcji PD-L<em>1</em> z PD-<em>1</em>, receptorem PD-L<em>1</em> na limfocytach T lub przez dodanie GTN. Nasze odkrycia wskazują na rolę <em>niedotlenienia</em>/<em>HIF</em>-<em>1</em> w kierowaniu ucieczką immunologiczną z CTL i sugerują nową immunoterapię raka w celu blokowania PD -L<em>1</em> ekspresja w niedotlenionych komórkach nowotworowych przez podawanie mimetyków NO.

Indukowana niedotlenieniem ekspresja mikroRNA-424 w  ludzkich  komórkach śródbłonka reguluje  izoformy HIF -α i promuje angiogenezę.

 1. Adaptacyjne zmiany dostępności tlenu mają kluczowe znaczenie dla przeżycia komórek i homeostazy tkanek. Przedłużona deprywacja tlenu z powodu zmniejszonego przepływu krwi do tkanek serca lub tkanek obwodowych może prowadzić odpowiednio do zawału mięśnia sercowego i choroby naczyń obwodowych. Komórki ssaków reagują na <em>niedotlenienie</em> modulując przetworniki wykrywające tlen, które stabilizują <em>czynnik</em> transkrypcji <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em> czynnik</em> <em>1α</em> (<em>HIF</em>-<em>1α</em>), który transaktywuje geny regulujące angiogenezę i szlaki metaboliczne.
 2. Zależne od tlenu zmiany poziomów <em>HIF</em>-<em>1α</em> są regulowane przez hydroksylację proliny i degradację proteasomów.
 3. Tutaj przedstawiamy dowody na to, co naszym zdaniem jest nowym mechanizmem regulującym poziomy <em>HIF</em>-<em>1α</em> w izolowanych <em>ludzkich</em> EC podczas <em>niedotlenienia</em> >. <em>Niedotlenienie</em> w różny sposób zwiększało poziom mikroRNA-424 (miR-424) w EC. miR-424 wycelował w kullinę 2 (CUL2), białko rusztowania krytyczne dla tworzenia systemu ligazy ubikwityny, stabilizując w ten sposób izoformy <em>HIF</em>-α. MiR-424 wywołany przez <em>niedotlenienie</em> był regulowany przez transaktywację zależną od PU.<em>1</em>. PU.
 4. Poziom <em>1</em> został zwiększony w niedotlenieniu śródbłonka przez RUNX-<em>1</em> i C/EBPα. Ponadto miR-424 promował angiogenezę in vitro i u myszy, co było blokowane przez specyficzny morfolino.
 5. Homolog gryzonia <em>ludzkiego</em> miR-424, mu-miR-322, był znacząco podwyższony równolegle z <em>HIF</em>-<em>1α</em> w eksperymentalnych modelach niedokrwienia . Wyniki te sugerują, że miR-322/424 odgrywa ważną fizjologiczną rolę w poniedokrwiennej przebudowie naczyń i angiogenezie.

Niedotlenienie – czynniki indukowalne   są wymagane do odporności komórek macierzystych raka piersi na chemioterapię.

 • Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) definiuje się jako brak ekspresji receptora estrogenowego (ER), receptora progesteronowego (PR) i receptora 2 <em>ludzkiego</em> naskórka <em>czynnika</em> wzrostu i są leczeni chemioterapią cytotoksyczną, taką jak paklitaksel lub gemcytabina, z trwałym wskaźnikiem odpowiedzi poniżej 20%.
 • TNBC są wzbogacone o podstawowy profil ekspresji genów podtypu i obecność komórek macierzystych raka piersi, które są obdarzone właściwościami samoodnawiania i inicjowania nowotworu oraz opornością na chemioterapię. <em>Niedotlenienie</em> — <em>indukowalne</em> <em>czynniki</em> (<em>HIF</em>) i ich docelowe produkty genowe są bardzo aktywne w TNBC.
 • Tutaj pokazujemy, że ekspresja <em>HIF</em> i aktywność transkrypcyjna są indukowane przez leczenie MDA-MB-23<em>1</em>, SUM-<em>1</em>49 i SUM -<em>1</em>59, które są <em>ludzkimi</em> liniami komórkowymi TNBC, a także MCF-7, która jest linią raka piersi ER(+)/PR(+), z paklitakselem lub gemcytabina.
 • Aktywność <em>HIF</em> indukowana chemioterapią wzbogaciła populację komórek macierzystych raka piersi dzięki sygnalizacji interleukiny-6 i interleukiny-8 oraz zwiększonej ekspresji oporności wielolekowej <em>1</em>.
 • Jednoczesne podawanie inhibitorów <em>HIF</em> pokonało oporność komórek macierzystych raka piersi na paklitaksel lub gemcytabinę, zarówno in vitro, jak i in vivo, prowadząc do eliminacji guza.
 • Zwiększona ekspresja genów docelowych <em>HIF</em>-<em>1α</em> lub <em>HIF</em> w biopsjach raka piersi wiązała się ze zmniejszeniem całkowitego przeżycia, szczególnie u pacjentów z guzami podtypu podstawowego i osoby leczone samą chemioterapią.
 • Na podstawie tych wyników uzasadnione jest przeprowadzenie badań klinicznych, aby sprawdzić, czy leczenie pacjentów z TNBC kombinacją chemioterapii cytotoksycznej i inhibitorów <em>HIF</em> poprawi przeżycie pacjentów.

Rozszczepienie mitotyczne mitochondriów, w którym pośredniczy białko <em>1</em> związane z dynaminą, umożliwia hiperproliferację komórek mięśni gładkich naczyń i stanowi nowy cel terapeutyczny w nadciśnieniu płucnym.

 1. Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to śmiertelny zespół charakteryzujący się niedrożnością naczyń płucnych spowodowaną częściowo hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (PASMC). Fragmentacja mitochondrialna i normoksyczna aktywacja <em>niedotlenienia</em>-<em>indukowalnego</em> <em>czynnika</em>-<em>1α</em> (<em>HIF</em>- <em>1α</em>) zaobserwowano w PAH PASMC; jednak ich związek i znaczenie dla rozwoju PAH są nieznane. Białko <em>1</em> związane z dynamiką (DRP<em>1</em>) to GTPaza, która po aktywacji przez kinazy fosforylujące serynę 6<em>1</em>6 powoduje rozszczepienie mitochondriów . Nie wiadomo jednak, czy rozszczepienie mitochondriów jest warunkiem wstępnym proliferacji.
 2. Postawiliśmy hipotezę, że aktywacja DRP<em>1</em> jest odpowiedzialna za zwiększone rozszczepienie mitochondriów w PAH PASMC oraz że hamowanie DRP<em>1</em> może spowolnić proliferację i mieć potencjał terapeutyczny.
 3. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem ludzkich płuc kontrolnych i PAH (n=5) oraz PASMC w hodowli. Przeprowadzono równoległe eksperymenty na skrawkach płuc szczura i PASMC oraz na modelach PAH gryzoni wywołanych przez aktywator <em>HIF</em>-<em>1α</em>, kobalt, przewlekłą <em>niedotlenienie</em> i monokrotalina. Aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> w ludzkim PAH prowadzi do rozszczepienia mitochondriów przez fosforylację zależną od cykliny B<em>1</em>/CDK<em>1</em> DRP<em>1</em> w serynie 6<em>1</em>6.
 4. W normalnych PASMC aktywacja <em>HIF</em>-<em>1α</em> przez CoCl(2) lub desferrioksaminę powoduje rozszczepienie za pośrednictwem DRP<em>1</em>. <em>HIF</em> — hamowanie <em>1α</em> zmniejsza aktywację DRP<em>1</em>, zapobiega rozszczepianiu i zmniejsza proliferację PASMC. Zarówno inhibitor DRP<em>1</em>, Mdivi-<em>1</em>, jak i siDRP<em>1</em>, zapobiegają rozszczepieniu mitotycznemu i zatrzymują PAH PASMC na interfazie G2/M. Mdivi-<em>1</em> ma działanie antyproliferacyjne w ludzkich PAH PASMC i modelach gryzoni. Mdivi-<em>1</em> poprawia wydolność wysiłkową, czynność prawej komory i hemodynamikę w doświadczalnym PAH.
 5. Rozszczepienie mitotyczne, w którym pośredniczy DRP-<em>1</em>, to punkt kontrolny cyklu komórkowego, który może być celowany terapeutycznie w zaburzeniach hiperproliferacyjnych, takich jak PAH.

Ścieżka PI3K/AKT/mTOR w angiogenezie.

 1. Ścieżka kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K)/AKT/ssaczego celu rapamycyny (mTOR) jest aktywowana w większości nowotworów <em>ludzkich</em>. Wiadomo, że szlak ten odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach komórkowych, w tym proliferacji, adhezji, migracji, inwazji, metabolizmie i przeżyciu, ale w obecnym przeglądzie skupiamy się na jego roli w angiogenezie.
 2. Aktywacja PI3K może nastąpić poprzez mutację RAS, utratę homologu fosfatazy i tensyny (PTEN) lub przez zwiększoną ekspresję receptorów <em>czynnika</em> wzrostu, takich jak receptor <em>czynnika</em> wzrostu naskórka. Istnieje związek między szlakiem PI3K a angiogenezą. <em>Niedotlenienie</em> prowadzi do stabilizacji <em>HIF</em>-<em>1α</em> i jest głównym bodźcem do zwiększonej produkcji <em>czynnika</em> wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez komórki nowotworowe.
 3. Jednak aktywacja szlaku PI3K/AKT w komórkach nowotworowych może również zwiększyć wydzielanie VEGF, zarówno przez <em>niedotlenienie</em>-<em>indukowalne</em> <em>czynnik</em> <em>1< /em> (<em>HIF</em>-<em>1</em>) zależne i niezależne mechanizmy. Szlak PI3K/AKT moduluje również ekspresję innych <em>czynników</em> angiogennych, takich jak tlenek azotu i angiopoetyny. Opracowano liczne inhibitory ukierunkowane na szlak PI3K/AKT/mTOR i wykazano, że środki te zmniejszają sekrecję VEGF i angiogenezę.
 4. Wpływ tych inhibitorów na unaczynienie guza może być trudny do przewidzenia. Układ naczyniowy guzów jest nieprawidłowy, co prowadzi do spowolnienia przepływu krwi i podwyższonego śródmiąższowego ciśnienia krwi, które może być utrwalane przez wysoki poziom VEGF. W związku z tym zmniejszenie ekspresji VEGF może paradoksalnie prowadzić do normalizacji naczyń i poprawy przepływu krwi w niektórych nowotworach. Oprócz swojego znaczenia w nowotworach, szlak PI3K odgrywa również istotną rolę w tworzeniu prawidłowych naczyń krwionośnych podczas rozwoju.

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS614010-01mL MyBiosource 0.1mL 700 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS614010-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS600429-01mg MyBiosource 0.1mg 825 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS600429-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3560 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602974-025mL MyBiosource 0.25mL 455 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602974-05mL MyBiosource 0.5mL 690 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602974-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 2945 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS603144-01mL MyBiosource 0.1mL 700 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS603144-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602520-01mL MyBiosource 0.1mL 700 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602520-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602852-01mL MyBiosource 0.1mL 500 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602852-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2090 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS604102-01mL MyBiosource 0.1mL 700 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS604102-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2990 EUR

Anti - Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602200-01mL MyBiosource 0.1mL 825 EUR

Anti - Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS602200-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3560 EUR

Anti - Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS604029-01mL MyBiosource 0.1mL 825 EUR

Anti - Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a)

MBS604029-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3560 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free)

MBS603203-01mg MyBiosource 0.1mg 830 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free)

MBS603203-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3575 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free)

MBS6268025-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free)

MBS6268025-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hif-2a (Hypoxia Inducible Factor)

MBS6008587-01mg MyBiosource 0.1(mg 925 EUR

Hif-2a (Hypoxia Inducible Factor)

MBS6008587-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 4015 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604712-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604713-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604715-96T Biomatik Corporation 96T 894.7 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604717-96T Biomatik Corporation 96T 1043.1 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604718-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604731-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604735-96T Biomatik Corporation 96T 993.6 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF2a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604737-96T Biomatik Corporation 96T 1048.8 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3 Alpha (HIF3a) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604740-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (AP)

MBS6265782-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (AP)

MBS6265782-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (PE)

MBS6266904-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (PE)

MBS6266904-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (HRP)

MBS6266679-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (HRP)

MBS6266679-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (APC)

MBS6266007-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (APC)

MBS6266007-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195751-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (FITC)

MBS6266455-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (FITC)

MBS6266455-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) Elisa Kit

EK720446 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.57 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195749-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1a) CLIA Kit

abx195750-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (Biotin)

MBS6266231-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (Biotin)

MBS6266231-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (HIF-3a)

MBS615461-01mg MyBiosource 0.1mg 970 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (HIF-3a)

MBS615461-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 4210 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 490)

MBS6267353-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 490)

MBS6267353-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 550)

MBS6267577-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 550)

MBS6267577-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 650)

MBS6267801-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 650)

MBS6267801-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 405)

MBS6267129-01mL MyBiosource 0.1mL 1010 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1a (HIF-1a) (BSA & Azide Free) (MaxLight 405)

MBS6267129-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4390 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 alpha, Recombinant, Human (HIF-1a)

MBS636371-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 alpha, Recombinant, Human (HIF-1a)

MBS636371-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha Subunit, Hypoxia Inducible Factor Three alpha, HIF-3a, HIF3A, HIF3 alpha, HIF-3A4, Inhibitory PAS Domain Protein, IPAS, MOP7, PASD7)

MBS620016-01mL MyBiosource 0.1mL 590 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha Subunit, Hypoxia Inducible Factor Three alpha, HIF-3a, HIF3A, HIF3 alpha, HIF-3A4, Inhibitory PAS Domain Protein, IPAS, MOP7, PASD7)

MBS620016-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2500 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha Subunit, Hypoxia Inducible Factor Three alpha, HIF-3a, HIF3A, HIF3 alpha, HIF-3A4, Inhibitory PAS Domain Protein, IPAS, MOP7, PASD7)

MBS621433-01mL MyBiosource 0.1mL 590 EUR

Hypoxia Inducible Factor 3a (Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha Subunit, Hypoxia Inducible Factor Three alpha, HIF-3a, HIF3A, HIF3 alpha, HIF-3A4, Inhibitory PAS Domain Protein, IPAS, MOP7, PASD7)

MBS621433-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2500 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2a (HIF-2a, EPAS1)

MBS600642-01mL MyBiosource 0.1mL 700 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2a (HIF-2a, EPAS1)

MBS600642-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2990 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2a (HIF-2a, EPAS1)

MBS611017-01mg MyBiosource 0.1mg 805 EUR

Hypoxia Inducible Factor 2a (HIF-2a, EPAS1)

MBS611017-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3465 EUR

Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha Subunit Inhibitor (HIF1aN) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU604729-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

Rat HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-R0352-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 180 EUR

Rat HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-R0352-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 546 EUR

Rat HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-R0352-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 682 EUR

Rat HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-R0352-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 6820 EUR

Rat HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-R0352-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 3410 EUR

Rat HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE62153-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Rat HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE62153-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Mouse HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-M0424-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 180 EUR

Mouse HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-M0424-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 546 EUR

Mouse HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-M0424-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 682 EUR

Mouse HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-M0424-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 6820 EUR

Mouse HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-M0424-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 3410 EUR

Human HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-H0832-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 180 EUR

Human HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-H0832-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 546 EUR

Human HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-H0832-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 682 EUR

Human HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-H0832-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 6820 EUR

Human HIF-1α -Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha- CLIA Kit

E-CL-H0832-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 3410 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2α)  ELISA Kit

NSL1117r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α)ELISA Kit

NSL1436r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789r Enlibio each 480 EUR

Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE60790-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2667.6 EUR

Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE60790-96T Biomatik Corporation 96T 561.6 EUR

Mouse HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE61686-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Mouse HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EKE61686-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Mouse HIF-2α (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

EKE61716-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Mouse HIF-2α (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

EKE61716-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human HIF-2α (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

EKE61328-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human HIF-2α (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

EKE61328-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Mouse HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485M-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Mouse HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485M-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485H-48wellsplate Reed Biotech 48 wells plate 126 EUR

Human HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485H-96wellsplate Reed Biotech 96 wells plate 180 EUR

Mouse HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485M-48wellsplate Reed Biotech 48-wells plate 126 EUR

Mouse HIF-2α(Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

RE2485M-96wellsplate Reed Biotech 96-wells plate 180 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha(HIF-1α) ELISA Kit

NSL0637Gt Sunlong 96T 528 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789Go Enlibio each 520 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2a) Elisa Kit

EK720447 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.57 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2α)  ELISA Kit

NSL1172m Sunlong 96 Test 528 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2α) ELISA Kit

NSL1465Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

NSL1507m Sunlong 96 Test 528 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α)  ELISA Kit

NSL2013Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2α) ELISA Kit

EIA06647h Enlibio each 430 EUR

Human Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789h Enlibio each 430 EUR

Mouse Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789m Enlibio each 480 EUR

Porcine HIF-1α(Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

EP0069 FN Test 96T 681.12 EUR

Bovine Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha(HIF-2α) ELISA Kit

NSL1095Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha(HIF-2α) ELISA Kit

NSL1123Ca Sunlong 1218 wells 528 EUR

Canine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha(HIF-1α) ELISA Kit

NSL0443Ca Sunlong 538 wells 528 EUR

Bovine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha(HIF-1α) ELISA Kit

NSL0366Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Bovine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789Bo Enlibio each 520 EUR

Canine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789Ca Enlibio each 520 EUR

Rabbit Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789Rb Enlibio each 520 EUR

CLIA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-R0352 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Chicken Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α)ELISA Kit

NSL1260Ch Sunlong 1355 T 528 EUR

Porcine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha(HIF-1α) ELISA Kit

NSL0533Po Sunlong 96T 528 EUR

Chicken Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2α)ELISA Kit

NSL1372Ch Sunlong 1467 T 528 EUR

Chicken Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789Ch Enlibio each 520 EUR

Porcine Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1α) ELISA Kit

EIA05789p Enlibio each 520 EUR

ELISA kit for Rat HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-R0513 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2532768-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2565 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2532768-96Tests MyBiosource 96Tests 560 EUR

CLIA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-H0832 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CLIA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-CL-M0424 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2506922-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 4060 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2506922-24Tests MyBiosource 24Tests 265 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2506922-48Tests MyBiosource 48Tests 450 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2506922-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2265 EUR

Rat HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2506922-96Tests MyBiosource 96Tests 535 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS262533-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3290 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS262533-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 295 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS262533-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1800 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS262533-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601406-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3290 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601406-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 295 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601406-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1800 EUR

Rat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601406-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

ELISA kit for Human HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-H2468 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-2? (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha)

E-EL-M0786 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-M0687 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human HIF-1? (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha)

E-EL-H1277 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2532280-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2565 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2532280-96Tests MyBiosource 96Tests 560 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2530405-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2565 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) CLIA Kit

MBS2530405-96Tests MyBiosource 96Tests 560 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601185-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601185-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601185-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha (HIF-2alpha) ELISA Kit

MBS2601185-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS268116-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS268116-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS268116-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

Goat Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1alpha) ELISA Kit

MBS268116-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2567333-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 3265 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2567333-24Tests MyBiosource 24Tests 225 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2567333-48Test MyBiosource 48Test 350 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2567333-5x96Test MyBiosource 5x96Test 1655 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2567333-96Tests MyBiosource 96Tests 395 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2512491-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 4060 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2512491-24Tests MyBiosource 24Tests 265 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2512491-48Tests MyBiosource 48Tests 450 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2512491-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2265 EUR

Mouse HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2512491-96Tests MyBiosource 96Tests 535 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2503734-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 3265 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2503734-24Tests MyBiosource 24Tests 225 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2503734-48Tests MyBiosource 48Tests 350 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2503734-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 1655 EUR

Human HIF-1alpha (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit

MBS2503734-96Tests MyBiosource 96Tests 395 EUR

Human HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533315-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 4060 EUR

Human HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533315-24Tests MyBiosource 24Tests 265 EUR

Human HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533315-48Test MyBiosource 48Test 450 EUR

Human HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533315-5x96Test MyBiosource 5x96Test 2265 EUR

Human HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533315-96Tests MyBiosource 96Tests 535 EUR

Mouse HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533460-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 4060 EUR

Mouse HIF-2alpha (Hypoxia Inducible Factor 2 Alpha) ELISA Kit

MBS2533460-24Tests MyBiosource 24Tests 265 EUR

Zarodki z podjednostką katalityczną PI3K z martwą kinazą p<em>1</em><em>1</em>0α rozwijają wady naczyniowe. Stymulacja komórek śródbłonka przez VEGF prowadzi do aktywacji szlaku PI3K w tych komórkach, co jest ważne dla migracji komórek. Wykazano, że długotrwała aktywacja śródbłonka AKT<em>1</em> indukuje tworzenie się strukturalnie nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które odzwierciedlają aberracje naczyń nowotworowych.Stąd szlak PI3K odgrywa ważną rolę w regulacji angiogenezy zarówno w normalnych tkankach, jak iw nowotworach.